Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 21.01.2021

Kommunestyret
21.01.2021   18:00 - 21:50
Utval:Kommunestyret
Dato:21.01.2021   18:00 - 21:50
Møtestad:Teams-møte (evt kommunehuset for dei utan nett)
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkallinga til kommunestyret - 21.01.2021 - med vedlegg (Hoveddokument) , Innkalling - Kommunestyret - 21.01.2021 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 21.01.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 414KB
  Brevdato: 14.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 416KB

  002/21 - 20/8982 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 21.12.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 21.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 452KB

  003/21 - 21/435 - Orienteringssak

  Journaldato: 14.01.2021  1 dokument
  Brevdato: 14.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om arbeidet med brøyting og strøing.
  Kommunen har hatt møte med dei som utfører, og sett på korleis ein gjer dette arbeidet.

  Det er endring her etter at fylkesvegane vert brøyta tidlegare og har svart veg, og forskjellen til dei kommunale kan vera stor. Med start av brøyting først på 7 cm kan det vera 25 cm før dei når rundt på heile roden, og innan dette er det kjørt ned og islagt ein hard såle nokre stader.

  Ser på no at ein skal starta brøytinga tidlegare, og heller ta det att på mindre strøing. Det er dyrt med både strøarbeidet, sjølve strøsanden og deretter kosting, og reinsking av slukar med sugebil. Vil heller gå over til tidlegare brøyting og deretter salting.

  Har no laga lister som entreprenørane skal brøyta etter, slik at det er tydeleg kva rekkefølgje arbeidet skal gjerast i, og det vert lettare å følgja opp både undervegs og i etterkant.

  Vonar at dette skal gje mindre strøing og mindre klager.

  Marita Bru (Bygdelista) sa at fortaua var farlege å bruka, det var is og ikkje strødd/salta. Ba om at fortaua vart prioritert høgare av entreprenørane. Rolf Henning Myrmel svara at dette er tatt opp med entreprenørane, det skal prioriterast høgare, samt at ein vil bruka eigne folk på dagtid til strøing.

  Britt Skålevik Lerøy (Ap) spurte om forskjellen opp mot fylket, ordførar Per Lerøy og Rolf Henning Myrmel svara at fylket har høgare krav, og det vil vera kostbart å legga seg på deira linje. Men må prioritera høgare brattaste bakkane og dei områda der det kan verta kjørt ned før det blir brøytt. Teknisk vakt i kommunen skal vera meir ute for å følgja opp undervegs kor tid ein skal starta og korleis det går undervegs. Har nok gjort ein for dårleg jobb denne gongen, kombinert med at det var kaldt i bakken, med underkjøling så fraus det meir.

  Gro Kaland (Senterpartiet) spurte om det er kjent for alle kva som skal prioriterast, dette bør vera kjent for alle. Rolf Henning Myrmel svara at det ikkje ligg ute no, men det skal ordnast (møtesekretæren ordnar).

  Reidar Ulvøy (Ap) ba om at ein også brukar andre enn dei faste entreprenørane dersom det kjem slike store snøfall igjen. Det er også andre med traktor som kan tre inn? Om dette sa Rolf Henning Myrmel at kommunen no er delt i fem roder mot tidlegare to, samt at entreprenørane har beskjed om at ein kan be kommunen sine folk om assistanse dersom det trengst, også utanom arbeidstid. Myrmel viste elles til at det er stramme budsjett på dette, og at ein har halde igjen for å vera sikker på at ein har oversikt.

  Aslak Bakke (H) sa at det var ein spesiell situasjon med mykje snø på kort tid, men bra om dei som har brøyteavtale har back up på gjennomføringa av dette.

  Britt Skålevik Lerøy (Ap) sa at ein må sjå heilskapen i dette, ikkje berre brøytebudsjettet, men også kva det kostar om nokon knekk foten og er sjukemelde.

  Reidar Ulvøy (Ap) sa at det må vera teknisk vakt som bestemmer at det skal setjast inn eige mannskap, og ikkje opp til entreprenøren. Per Lerøy (Ap) sa om dette at målet er at teknisk vakt skal følgja tettare.

  Marita Bru (Bygdelista) sa at det må vera entreprenøren som ser når det er vanskar med å nå rundt, og som kan be om hjelp.

  ----

  Ordførar Per Lerøy orienterte om arbeidet som vert gjort for å få plassert ein batterifabrikk i Mongstad-området. Eit alternativ er arealet som kommunen nett har fått regulert ferdig, samt over i Alver kommune, og på grunn eigd av Mongstad Vekst og diverse private grunneigarar. Kaland trelast er inne i dette området, men dei er positive og svarer at dei kan finna seg nytt areal om dette vert noko av. Har også dialog med Equinor med tanke på arealet mellom raffineriet og basen. Legg såleis fram to alternativ for plasseringa.

  Skal saman spela inn dette området. Her er det 1000 mål ledig, det er god hamn i nærleiken, god tilgang på arbeidstakarar innanfor times reise, lokal kompetanse og leverandørindustri som er van med å driva service opp mot industrien, og har avklart med Equinor at ein har tilgang på tilstrekkeleg med vatn.

  Fyller alle kriteria, har no sikra også straum, med den kraftlinja som er bygd for 420 KV, men førebels straumsett med 300 KV. Det tok 19 år frå 2000 til 2019 å få linja frå idestadiet til bruk, så har Equinor undervegs søkt om å bruka dette til å elektrifisera Troll B og C og Oseberg feltsenter. Signalet frå Statnett og BKK er no at det skal vera 100 megawatt tilgjengeleg straks, og seinare 175 megawatt.

  Mange kommunar i Vestland fylke som er interesserte, der dei ulike kommunane inngår i det samla prospektet som vert utarbeidd av Vestland Fylkeskommune.

  Har vore eit godt samarbeid med andre aktørar for å få dette på plass, i tillegg til at Ernst & Young er henta inn for å utarbeida det som skal spelast inn. Har ein god kandidat her, men det er i sterk konkurranse. For arealet med rekkefølgjekrav med rundkjøring og undergang/fortau kan det verta kring 100 millionar kroner i kostnad.

  Marita Bru (Bygdelista) sa at det er stort energibehov for ein slik fabrikk, viktig at ein ikkje brukar heile reserven og dermed får vindparkar i Masfjordfjella. Per Lerøy (Ap) svara at det er overkapasitet på produksjon i Vestland, der ein eksporterer mykje straum ut av fylket.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at dersom dette kjem på plass så må kommunen jobba for å kapra tilsette til å busetja seg lokalt her i kommunen. Per Lerøy (Ap) svara at kommunen har rundt 500 byggeklare tomter i kommunen, samt at det vert starta regulering av nytt bustadareal nord for Ekornsåta (Kaland). Er også ledige tomter i Alver.

  Per Lerøy (Ap) sa at den kandidaten som var frampå tidlegare, men fekk beskjed om at det ikkje var straum tilgjengeleg, kanskje kan komma likevel om det er kraft på plass.

  Reidar Øksnes (Sp) etterlyste at ein jobbar meir med å få vatn over Fensfjorden frå Masfjorden, frå slik høgde at det renn over utan straumforsyning. Masfjorden-vatn vil ha betre kvalitet også. Ser at det ikkje er meir vatn enn det må vera i denne delen av gamle Lindås kommune. Sa vidare at ein heller enn å få mykje for grunnen, kan oppnå ting gjennom samarbeid om den infrastrukturen som uansett må byggast i prosjektet.

  Per Lerøy (Ap) sa at det er 3-5 lokasjonar som vil gå til ein finalerunde, der det skal forhandlast om pris og anna.

  Reidar Ulvøy (Ap) sa at ein må jobba mot at linjenettet her skal brukast til å elektrifisera sokkelen, desse bør heller henta straumen heilt inne der den vert produsert. Spurte også etter den reelle gevinsten av å senda gassen til Europa for å brenna den der. Her svara Per Lerøy (Ap) at det er det signalet som vert gitt, også frå fylkeskommunen, om at straum til å elektrisera sokkelen kan hentast frå Samnanger eller Modalen. Om utslepp sa Lerøy at det berre reduserer utslepp i Nordsjøen, medan det globale utsleppet vert det same.

  Reidar Øksnes (Sp) spurte om det er mogleg å få betaling som ei innbetaling på næringsfond i Austrheim og Alver, og tenkjer fram måtar der ein kan få inn midlar. Her svara Per Lerøy (Ap) at så lenge det er mange som er eigarar av arealet, er det nok fleire som er interessert i å få pengar på bordet i eit sal.

  Aslak Bakke (H) sa at ein må jobba for å komma til forhandlingsbordet.

  Gro Kaland (Sp) spurte om kva som skjer med vegen til Kjeilen, og viste til at det har vore tale om å bygga veg nordover til Kalandssjøen. Om dette sa Per Lerøy (Ap) at det er ein idé som må vurderast vidare.

  Per Lerøy (Ap) sa at det materiellet som vert laga no, kan gjenbrukast seinare dersom ein ikkje får napp i denne omgangen. Dette materiellet kan gjerast offentleg den 28. januar når det vert levert.

  Dersom fabrikken kjem, er det start på etableringa i 2023, og start produksjon i 2025.

  Handsaming i kommunestyret:
  Orienteringane vart teke til vitande.

 • Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS Hoveddokument 133KB
  Brevdato: 21.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Liv Løvvik

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommune godkjenner revidert selskapsavtale med fylgjande endringar:

  1. Alver kommune overtar eigaransvaret til kommunane Lindås, Meland og Radøy.

  2. Vaksdal kommune trer inn som ny medeigar i selskapet.

  3. Det vert gjort endring av røystetal, eigar/ansvarsdel og kostnadsdeling.

  4. Selskapet skiftar namn frå Nordhordland Utviklingsselskap IKS til Region Nordhordland IKS.  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Framtidig organisering av Nordhordland digitalt Hoveddokument 582KB
  Brevdato: 21.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Liv Løvvik

  Dokumenter

   

  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Formannskapet sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Slutthandsaming Austrheimskulen i framtida - skulestruktur 2021 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 29.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Oppvekst og kultur
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheimsskulen skal vere prega av trygge, gode, inspirerande og utviklande lrings- og skulemiljø. Dette vil gjelde både det fysiske og psykiske skulemiljøet.

  Skulestruktur:

  Ungdomssteget vert samla ved Årås skule. Det vert lagt opp til ein opptrappingsplan slik at 7. steg ved Kaland skule startar på ungdomssteget ved Årås skule hausten 2021. 10. steg fullfører ungdomsskuleløpet ved Kaland barne- og ungdomsskule.

  Årås skule skal også frå skuleåret 2021 ha namnet Årås skule.

  Kaland barne- og ungdomsskule, blir frå hausten 2022 rein barneskule og vil då få namnet Kaland skule.

  Inntaksområdet for ungdomssteget i Austrheim vert heile Austrheim kommune. For barnestega vil gjeldande krinsgrenser halde fram. Krinsgrenser Kaland skule: Leirvåg/Litlås/Kaland, Fonnes og Bakkøy. Krinsgrenser for Årås barnesteg: Njøten/Litlelindås, Leikvoll/Førland, Hopland/Bergsvik/Lerøy, Austrheim, Sætre, Årås, Budal/Toftegård/Ulvøy, Rebnor/Øksnes/Dyrnes og Øyane. Årås ungdomsskule: Heile Austrheim kommune.

  Andre tilrådingar:

  Det vert innført femdagarsveke for alle elevar i Austrheim frå og med hausten 2021.

  Det vert utarbeidd samla fag- og timebyteplan for Austrheimskulen for å samkøyra start- og sluttidspunkt i så stor grad som mogleg.

  Det skal etablerast eit tenleg samarbeid med Austrheim vidaregåande skule vedk. arbeidslivsfag, forsering av fag, teknologi etc.

  Skulebygg/skuleområde:

  Prinsippa i rapporten vert lagt til grunn som skulebruksplan for framtidig skulebygg.

  Skulane vert sett i stand i tråd med tilrådinga i rapporten til Norconsult.

  For Årås skule må det setjast av midlar i tråd med investeringsbehova for lett ombygging/oppussing.

  For Kaland skule må den tilretteleggjast for at spesialiserte rom kan lokaliserast i eksisterande bygg. Kostnadsramme for lett, middels og tung investeringsbehov.

  Det vert lagt ein framdriftsplan for at desse skal vere klar så snart som mogleg. Det vert sett av ei samla investeringsramme på kr 15 mill i tråd med investeringsbehovet.

  Rådmannen kjem attende med eiga sak på endelege kostnader og plan for investeringar knytta til skulebygga. Det vert sett i gang forprosjekt slik at ein har mål om at arbeidet kan sluttførast innan skulestart hausten 2022. Som ein del av dette arbeidet skal også plan for oppgradering av uteområda, samt inventar vere ein del av prosjektet.

  Det skal utarbeidast ein vedlikehaldsplan for ein 10 årsperiode som sikrar gode skulebygg og vedlikehaldsetterslep. Finansiering av desse tiltaka må sjåast i samanheng med midlar gjort tilgjengeleg gjennom sal av eigedomar, frigjering av tilgjengeleg overskot og i tråd med finansreglementet.

  Kaland 1 vert ikkje lenger nytta til skuledrift. Det må i eiga sak vurderast tiltak/bruk for Kaland 1 i framtida.

  Modulbygg på Kaland vert nytta til personalavdeling til Kaland barnehage. Det vert sett i gang eit arbeid for å kostnadsrekna løysinga og ein kjem attende med eiga sak. Modulbygget vert nytta som avlastning så lenge skulen har behov for det.

  Austrheim kulturskule:

  Austrheim kulturskule blir administrativt samlokalisert med Kaland skule. Kulturskulen skal framleis vere desentralisert. Det vil vere mogleg å utvikle Kaland skule til eit framtidig kulturskulesenter i tillegg til dagens lokalitetar for kulturskulen. Administrativt blir kulturskulen lagt under Kaland skule og tenestetilbodet må forankrast i ein musikk- og kulturskuleplan.

  Prinsippa i rapport: «Austrheimskulen i framtida skulestruktur 2021» ligg til grunn for Austrheimskulen i framtida.

  Det vert oppretta eit mellombels utval som skal jobba vidare med tilrettelegging og prioritering av tiltak i forhold til bygg, investering etc.

  Samansetning kan vera dels politisk, dels fagressursar, tilsette, ungdomsrådet/elevrepresentantar.

  Det vert utarbeidd eit mandat for utvalet som skal godkjennast av formannskapet.

  Rådmannen kjem attende med ei sak om dette.  Behandling

  Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørnar Fjellhaug, orienterte om saka.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) takka for orienteringa og opna for debatt.


  Helge Dyrkolbotn (KrF) takka for orienteringa og sa at saka vart godt utgreidd før høyringa. Ba om at det vart laga plan for uteområda, særleg på Kaland. Støttar namnevedtaket i formannskapet. KrF ønskjer å ta ut punktet om kulturskulen, viser til at det skal lagast ein plan for den kommunale kulturskulen. Framlegget er at ein tek ut delen om kulturskulen i framlegget til vedtak.

  Monika Thorpe (Ap) takka for orienteringa. Bra med satsing på vedlikehald, dette er viktig. Om namn er det ikkje hensikt i å skifta namn på Årås skule. Sa om kulturskulen at det har komme innspel frå tilsette, og spurte om prosessen i dette, om dei tilsette er teke med på råd i det arbeidet som er gjort. Ser ut for at det er noko usikkert og utrygt i korleis dette skal vera i framtida, i slike prosessar er det viktig å verta tekne med på råd. Spurte også om det er slik at rektor Kaland skal vera økonomiansvarleg for kulturskulen.

  Marita Bru (Bygdelista) sa at ho set pris på at det skal vektleggast kompetanse. Bru sa vidare at ho støttar KrF sitt framlegg, synest det vert feil å låsa kulturskulen opp til ein skule.

  Reidar Øksnes (Senterpartiet) sa at dersom det skal endrast noko om kulturskulen så må det stå noko om der, som til dømes at organiseringa av Austrheim kulturskule vert å komma tilbake til. Presenterte sitt framlegg om skulebygg:

  "Det bør opprettast eit mellombels utval som skal jobba vidare med tilrettelegging og prioritering av tiltak i forhold til bygg, investering etc. Samansetning kan være dels politisk, dels fagressursar. Det skal utarbeidast eit mandat for utvalet som kan godkjennast av formannskapet."

  (Dette framlegget vart seinare tilpassa noko av kommunestyret i fellesskap, før vedtak).

  Inger Lise Brekke (Høgre) takka for ein grundig gjennomgang. Når det gjeld namn støtta ho Kaland skule og Årås skule. Støttar å legga kulturskulen til Kaland, for å knyta kulturskulen tettare til skulen, og utnytta ressursane betre. Spurte om det er rekna på kostnadsauke på SFO, og ba om at det vert lagt fram for kommunestyret dersom det skal kosta meir for foreldra å gå opp frå 4 til 5 skuledagar.

  Reidar Øksnes (Senterpartiet) spurte om den erfaringa ein har fått med digital undervisning kan brukast til å gje meir desentralisert undervisning.

  Marita Bru (Bygdelista) sa at kulturskulen ikkje bør vera for tett på skulen, det skal heller vera eit pusterom frå den daglege skulekvardagen.

  Kommunalsjef Bjørnar Fjellhaug svara på dei innspela som har komme i debatten. For desentralisert utdanning ba han om meir info for å kunna svara. Om SFO-kostnad for foreldra sa Fjellhaug at det er ordningar som skal sikra at ingen betaler meir enn ein viss del av inntekt til SFO, elles kan kommunestyret vedta ulike støtteordningar, og dette vil komma opp i kommunestyret. Om kulturskulen sa Fjellhaug at ein kunne ha vore tydelegare i prosessen undervegs. Om ressursbruken sa Fjellhaug at ein kan oppnå eit samarbeid der kulturskuleundervisning kan kombinerast med vanleg lærarstilling, i tillegg til at ein kan kombinera tettare mellom skulekvardag og kulturskulen, der kulturskulen er inne og forsterkar. For økonomiansvar vert det delegert økonomi- og personalansvar til leiarnivået som er tettast på.

  Gro Kaland (Sp) spurte om når Kaland 1 er ute av bruk, Per Lerøy (Ap) svara at dette bygget skal utfasast i vårsemesteret, og er heilt ute av bruk neste skuleår. Bjørnar Fjellhaug supplerte at Kaland 1 skal brukast minst mogleg.

  Reidar Øksnes (Senterpartiet) ba om at det vart røysta ledd for ledd.


  Per Lerøy (Ap) orienterte om stemmegjevinga, og gjennomførte stemmegjeving punkt for punkt.

  Samrøystes for alt unnateke punktet om Austrheim kulturskule, dette vart vedteke mot fem røyster: Reidar Øksnes (Sp), Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp), Marita Bru (Bygdelista), Helge Dyrkolbotn (KrF) og Anne Dahle Austrheim (KrF).

  ---

  Det vart jobba litt med framlegget frå Reidar Øksnes (Sp). Øksnes sa at det er ein ting å vera medlem i dette utvalet, og elles kan ein komma med innspel i saka. Eit omarbeidd framlegg vart røysta over.

  Sams for dette framlegget, med dei endringane som vart innarbeidde.

  Rådmann Thomas Lindås sa at administrasjonen må sjå på kven som kan vera medlem i dette utvalet, dette må ein komma tilbake til. Kommunalsjef Bjørnar Fjellhaug peika på at noko av mandatet ligg i den saka som er vedteken.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Reidar UlvøyArbeiderpartietMedlemreidar@subseaintv.no
Britt Mary Skaalevik LerøyArbeiderpartietMedlembritt.leroy@hotmail.no
Hardy PedersenArbeiderpartietMedlemhardpe@online.no
Ann Kristin LeirvågArbeiderpartietMedlemKristin1964@gmail.com
Monika ThorpeArbeiderpartietMedlemmonikath@online.no
Marita Terese BruBygdelista i AustrheimMedlemmarita.bru2209@gmail.com
Aslak André BakkeHøgreMedlemaba@mrbakke.no
Rikke Heldal HopeHøgreMedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiMedlemannedahleaustrheim@gmail.com
Randi Keilegavlen DyrøyKristeleg FolkepartiMedlemrandidy1@start.no
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Reidar ØksnesSenterpartietMedlem56roek@gmail.com
Hege RamslandHøgreVaramedlemhegeramsland@gmail.com
Gro KalandSenterpartietVaramedlemgro.kaland@bkkfiber.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Bjørnar Fjellhaugbjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no
Odd Harald Dommersnesodd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no
Morten Sognnes (Ikke møtt) HøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Lise Renate Helle (Ikke møtt) SenterpartietMedlemLiserenatehelle@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS