Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 18.02.2021

Kommunestyret
18.02.2021   18:00 - 21:30
Utval:Kommunestyret
Dato:18.02.2021   18:00 - 21:30
Møtestad:Austrheim samfunnshus
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkallinga med vedlegga - Kommunestyret - 18.02.2021 (Hoveddokument) , Innkalling - Kommunestyret - 18.02.2021 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 18.02.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 416KB
  Brevdato: 04.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 417KB

  008/21 - 21/726 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 27.01.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 27.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Bjørnar Fjellhaug konstituert som rådmann Hoveddokument 430KB
  Brevdato: 11.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Sakshandsamar: Per Lerøy

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bjørnar Fjellhaug vert konstituert som rådmann i Austrheim kommune inntil vidare. Fjellhaug skalogså ha rolla som kommunalsjef for oppvekst og kultur.

  Thomas Lindås blir konstituert som assisterande rådmann i denne perioden.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om at Bjørnar Fjellhaug vart konstituert som rådmann i samband med Liv Løvviks bortgang. Lerøy sa vidare at ein vil gå i gang med arbeid i tingingsutvalet frå neste veke, med prosessen for å rekruttera ein ny rådmann. Skal også ta inn i dette arbeidet om det skal heita rådmann eller kommunedirektør. Lerøy sa at kjønnsnøytrale titlar bør vera naturlege i 2021.

  Morten Sognnes (H) la fram forslag om å konstituera Thomas Lindås som assisterande rådmann i denne perioden, for at Fjellhaug skal ha ein assisterande rådmann å støtta seg på.

  Monika Thorpe (Ap) spurte Bjørnar Fjellhaug om korleis han ser for seg arbeidet framover innan oppvekst og kultur, som er ein sektor der det skjer mykje.

  Bjørnar Fjellhaug svara at oppgåvene innan både oppvekst og kultur og elles vert delegerte og fordelte utover, mellom anna skal Thomas Lindås vera leiar i KKL. Kommunestyret skal kjenna seg trygge på at alle oppgåver vert teke hand om til ny rådmann er på plass.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han har tillit til at alle oppgåver vert utførte, men det er mykje arbeid på gang innan skule. Det er mykje som skal på plass, og er berre tid og veg for å få det til. Håpar dette vert sett høgt på prioriteringslista. Bjørnar Fjellhaug svara at ein prioriterer skule, men det betyr at noko anna ikkje vert prioritert.

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.
  Morten Sognnes (H) sitt tilleggsframlegg vart samrøystes vedteke.

 • Meldingar Hoveddokument 434KB

  010/21 - 21/986 - Meldingar

  Journaldato: 04.02.2021  1 dokument
  Brevdato: 04.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldingane vart tekne til orientering  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om meldingane. Lerøy viste til brevet frå Husbanken om startlån, der Husbanken har sagt at ein kan få 10 millionar i alt, sjølv om det berre er to millionar som er godkjent av Statsforvaltar så langt. Kan få låna resten når Austrheim er ute av Robek-lista.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa om hyttekonteinarar at NGIR skal merka desse betre, for å unngå spreiing av søppel rundt desse ved overfylling.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om at Region Nordhordland saman har gitt innspel til Regional Transportplan (RTP).

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Prospekt batterifabrikk - Mongstad industripark Hoveddokument 18MB

  010/21.2 - 21/851 - Prospekt batterifabrikk - Mongstad industripark

  Journaldato: 01.02.2021  Avsendar(ar): Alver kommune   
  2 dokumenter
  Brevdato: 01.02.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   
 • Kraftbehov - Mongstad industripark Hoveddokument 409KB

  010/21.3 - 21/716 - Kraftbehov - Mongstad industripark

  Journaldato: 27.01.2021  Sendt til: BKK NETT AS   
  1 dokument
  Brevdato: 20.01.2021
  Dokumenttype: Utgåande dokument
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Sakshandsamar: Per Lerøy

  Dokumenter

   
 • Om hyttekonteinerar, skriv til NGIR Hoveddokument 406KB

  010/21.4 - 21/933 - Om hyttekonteinerar, skriv til NGIR

  Journaldato: 03.02.2021  Sendt til: NGIR   
  1 dokument
  Brevdato: 03.02.2021
  Dokumenttype: Utgåande dokument
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Sakshandsamar: Per Lerøy

  Dokumenter

   
 • Protokoll - Generalforsamling i Bergen Havn AS den 17. desember 2020 Hoveddokument 978KB

  010/21.5 - 21/724 - Protokoll - Generalforsamling i Bergen Havn AS den 17. desember 2020

  Journaldato: 28.01.2021  Avsendar(ar): Bergen Havn   
  2 dokumenter
  Brevdato: 07.01.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Forvaltning og service
  Sakshandsamar: Thomas Lindås

  Dokumenter

   
 • Protokoll - Representantskapsmøte i Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS den 17. 12.2020 Hoveddokument 3MB
 • Innspelsmøte til Regional transportplan 2022-2033 - Region Nordhordland - endeleg - 05.02.2020 Hoveddokument 508KB

  010/21.7 - 21/1019 - Innspelsmøte til Regional transportplan 2022-2033 - Region Nordhordland - endeleg - 05.02.2020

  Journaldato: 05.02.2021  Avsendar(ar): Nordhordland utviklingsselskap IKS Region Nordhordaland   
  2 dokumenter
  Brevdato: 05.02.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Oppvekst og kultur
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   
 • Orienteringssak Hoveddokument 456KB

  011/21 - 21/987 - Orienteringssak

  Journaldato: 04.02.2021  1 dokument
  Brevdato: 04.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Dagleg leiar i Nordhordland Næringslag, Baste Tveito, orienterte om Greenspot Mongstad. Selskapet er pådrivar for satsing på hydrogenproduksjon, batterifabrikk, og andre nye næringar. I samband med dette vert det jobba med å auka straumtilførselen til Mongstad, først gjennom å auka kapasiteten på dagens nett frå 300 til 420 kilovolt, og i neste omgang med ny straumtilførsel frå Modalen eller Samnanger. Vil spela inn ulike tiltak for å auka straumtilgangen på Mongstad, anten ved sjøkabel til Mongstad/Kollsnes, eller å skyva på elektrifisering av sokkelen som vil krevja mykje straum, og til sist ved å ikkje demontera energiverk Mongstad, som er planlagt nedlagt frå hausten.

  Nordhordland Næringslag vil 22. mars vil ha eit webinar om framtida for næringslivet.

  ---

  Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om varmeanlegget på Kystbarnehagen og ved Kaland skule. Ved Kystbarnehagen har det vore mange feil frå starten av. Men hovudentreprenøren hadde organisert seg slik at ansvaret var hjå underleverandørar, og desse gjekk konkurs før dette var mogleg å krevja retting for.

  Hadde tidleg problem med lekkasje på varmeanlegget, der ein måtte meisla opp golv for å retta, og fekk hovudentreprenør Trygge barnehager til å kosta ein del arbeid, men dette var ikkje fullført, og den utførande gjekk konkurs. Har no eit anlegg som ein ikkje får justert slik ein vil, og det er mistanke om at sjølv om dokumentasjonen er OK så virkar det som anlegget aldri er innjustert.

  I 2020 henta ein inn Lindås Rør og Sanitær som tok ein gjennomgang på anlegget, der er konklusjonen at fyrrommet må byggast om, med meir, til ein kostnad på 140.000 pluss deler og elektro, og etterpå ei innregulering til 120-150.000 kroner.

  Har vidare problem med ventilasjonen, same historie der. Utførande entreprenør har gått konkurs, og det er grunn for å tru at anlegget ikkje er innregulert slik det skal. Har hatt firma ute for å sjekka, dei konkluderer med at det er ubalanse i anlegget, og at det aldri har vore innregulert. Manglande regulering gjev over/undertrykk i rom til rom, og dermed kjensle av at det er trekk. Ei innregulering er kalkulert til 90.000 kroner. Det er store kostnader, men skal ein få utnytta varmepumpe og få eit best mogleg inneklima er dette kostnader som ein må ta. I den fasen kommunen har vore inne i økonomisk har det ikkje vore rom for å ta denne type ting, men håpar det skal vera rom no.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at dette må ein berre ordna så raskt som mogleg, for i dag vert Kystbarnehagen varma opp med elektrisk straum, og ein får ikkje nytta energibrønnar.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om korleis det fungerer med eigenkontroll, og fekk til svar at det no er slik at det er utførande sjølv som driv kontroll. Hardy Pedersen (Ap) stadfesta at det no fungerer slik at det er utførande sjølv som signerer på at det er OK.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om ein kan forsikra seg mot slike tilfelle. Rolf Henning Myrmel svara at kommunen heldt att ein mindre sum av betalingssummen, og det gjorde at noko ekstraarbeid vart ordna. Ser at Trygge barnehagar har organisert seg slik at dei ikkje har ansvar, det er ein lærdom å ta med seg.

  Reidar Øksnes (Sp) spurte om kva kommunen kan læra av dette. Øksnes sa vidare at denne utbetringa kanskje burde vore prioritert høgare under ekstratildelingar i desember 2020, dersom dette var kjent då, og viste til ekstraløyving til idrettshallen.

  Per Lerøy svara at det ikkje vert rett å setja desse opp mot kvarandre, sidan idrettshallen ikkje var godkjent. Ser elles at Trygge barnehagar hadde gode referansar, men dei har bygd dei fleste barnehagane til seg sjølv.

  Britt Lerøy (Ap) spurte om tilgang til prosjektet undervegs, og Rolf Henning Myrmel svara at det var organisert annleis i dette byggetilfellet.

  Aslak Bakke (H) spurte om korleis ventilasjonsanlegget fungerer, Rolf Henning Myrmel svarte at det har fungerer ei stund og så går ut, og noko er påverka av ute-temperatur.

  Einingsleiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om ventilasjonen på Kaland skule. Det er for liten kapasitet på borehola, treng fire hol til for å få nok kapasitet til å varma opp. Er også for lite kapasitet på straumanlegget på skulen, manglar 80 kilowatt for å drifta anlegget skikkeleg. Det ventilasjonsanlegget som er bygd er ikkje dimensjonert etter energien som er tilgjengeleg på skulen. Må ha meir straum inn for å ta ut kapasitet. Trur kostnaden er oppunder 500.000 kroner, og det er utan kostnad til å auka straumkapasiteten.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at krava til ventilasjon har auka siste åra, det gjer at anlegget må vera større sjølv om skulen ikkje er større.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug sa at ein kan ta noko i samband med andre tiltak som skal gjerast på Kaland.

  Reidar Øksnes (Sp) spurte om tilgang på straum. Hardy Pedersen (Ap) sa at skulen ikkje får ta ut meir enn 720 ampere av trafoen i kjellaren på skulen. Dette er ein trafo på 800 ampere som skulen deler med 5-6 hus i nabolaget, her kan BKK ta over desse husa til anna forsyning, eller bytta trafo.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein må gjera ting skikkeleg med ein gong, det er erfaringa ein må ta av dette.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) spurte om kvifor dei eksisterande borehola ikkje er nok, Rolf Henning Myrmel svara at vannbåren varme vert brukt til meir enn tidlegare, slik at kapasiteten ikkje er tilstrekkeleg.

  Reidar Øksnes (Sp) sa at det må vurderast om utbetringar er drift eller investering .

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at dette arbeidet må gjerast, det er skuleborn som går der og arbeidsplassen for folk. Dette må prioriterast, kan ikkje ha det slik som ein har i dag.

  ---

  Konstituert rådmann Bjørnar Fjellhaug sa at det er gjort ein god jobb i med å snu økonomien i kommunen, stadfesta av god omtale i Kommunal Rapport i dag.

  --

  Konstituert rådmann Bjørnar Fjellhaug sa at ei sak om nye satsar frå Soknerådet kjem via formannskapet til kommunestyret i neste møterunde.

  ---

  Konstituert rådmann Bjørnar Fjellhaug sa at det kjem sak til formannskap og kommunestyre om digitalisering av kommunestyremøta (KommuneTV). Har elles oppgradert møterom på kommunehuset.

  Konstituert rådmann Bjørnar Fjellhaug orienterte om Covid19-statusen. Ingen nye smitta per no, etter at ein for halvanna veke sidan hadde ein smitta med mutant-virus. KKL vedtok då ei forskrift lik andre omegnskommunar, og har den siste veka i vore inkludert i den nasjonale forskrifta om Korona-tiltak i det som er omegnskommunane rundt Bergen.

  Inger Lise Brekke (H) spurte om det er rett at det er 2 meter avstand, meiner det er skulle vore ein meters avstand. Fjellhaug svara at dette skal følgjast opp.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om antalsavgrensinga på ungdomsklubben med 20, påmelding med meir, og sa at dette vert opplevd som ganske strengt, og at ungdommane har det vanskeleg på mange sett i desse tider.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein må hugsa at ein har vore veldig flinke og ikkje fått smitte inn i institusjonar og skular, og Bjørnar Fjellhaug la til at Austrheim er ein sårbar kommune der det vil slå sterkt ut dersom smitten kjem inn. Kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme sa at ein er ferdig med vaksinering av dei på sjukeheimen, i gang med dei i aldersgruppa frå 75 til 84, og også har vaksinert ein del helsepersonell på ulike einingar. Veit berre på kort varsel kor mange dosar med vaksine ein har tilgjengeleg. Har så langt testa rundt 1.280 personar. Ordførar Lerøy viste til at der gjort kontrollar og informasjonsrunde til butikkane for å sikra at tiltaka er på plass.

  ---

  Konstituert rådmann Bjørnar Fjellhaug orienterte om at Alver barnevern melder om noko opprydding på vedtak og dokumentasjon etter overgangen til Alver, dette arbeidet skal vera avslutta til juni. Avvika som var meldt tidlegare, er lukka. Har fått ned kostnadene noko i 2020, med eit lite mindreforbruk. Er elles på gang ein ny barnevernsreform frå 2022, denne vil rådmannen komma tilbake til seinare. Vil også få informasjon direkte frå barnevernsleiar i Alver.

  Status siste halvår 2020 er 18 meldingar til barnevernet, 18 barn i hjelpetiltak totalt, og tre mellom 18 og 23 år.

  ---

  Kommunalsjef personal og økonomi, Odd Harald Dommersnes, orienterte om førebelse rekneskapstal for 2020. Auka VA-avgifta meir i 2019 enn ein klarte å bruka, og det er sett av 2,4 millionar kroner på fond for dette. Er også avsett midlar til den forpliktinga som ein har for legane sin opparbeidde utdanningspermisjon, dette vert det sett av midlar til årleg framover. Må ha fokus på gjennomføring av budsjetta, kanskje betre med mindre prosjekt der ein klarer å levera på desse.

  Må vera slik at leverandørar fakturere løpande, ser i dag at det er komme faktura nesten eit år etter leveransen.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein må bli betre på å gjennomføra vedtekne investeringar. Her ser ein at det er leigd inn prosjekteringskompetanse, men har ikkje klart å gjennomføra prosjekt, som det på VA med pumpestasjonen i Åråsvågen der det renn over.

  Reidar Øksnes (Sp) spurte om det er nok tilsette til å gjennomføra og følgja opp prosjekt som ein set i gang. Når politikarane har fromme ønskje, må ein syta for at det er nok folk, anten innleigde eller eigne folk. Om skatteinngangen viste Øksnes til at det i Korona-året er mange med adresse lokalt som har jobba ekstra, framfor innleigd personell frå utlandet. Skatteinngangen i 2020 kan ein ikkje forventa skal vara ved.

  ---

  Aslak Bakke (H) spurte om potten som er brukt til Dagsturhytta på Vardetangen. Odd Harald Dommersnes svara at potten no viser kva dette har kosta kommunen per no, men dette vert motrekna mot det som ein får i spelemidlar i år og kommande år, slik at dette vert redusert framover.

  Aslak Bakke (H) spurte om status for VA-prosjekt burde vore oftare oppe i kommunestyret, med tettare oppfølging? Om dette svara ordførar Per Lerøy (AP) at tett oppfølging er viktig, må komma i gang med 2021-prosjekt rundt påske skal ein klara å komma i mål i år. La til at ein burde tatt meir av utbygginga vassleidningen i same runde som det som er utført, heller enn å ta det stykkevis og delt.

  ---

  Hege Ramsland (H) spurte om når Vardebrua skal vera på plass, Per Lerøy (Ap) svara at det var sagt utgangen januar, men ser no at dette ikkje har skjedd.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for å ta orienteringane til vitande.

 • Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland, planid 2021003 - Orienteringsak og uttale Hoveddokument 623KB
  Brevdato: 15.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret tek utkast til planprogram til Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland datert den 15.01.2021 til orientering.  Behandling

  Avdelingsleiar plan Asbjørn Toft orienterte om arbeidet som er gjort med dette planprogrammet så langt. Denne planen skal på høyring, og kjem så tilbake til politisk handsaming seinare.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at planen skal vedtakast av det sitjande kommunestyret, altså før 2023.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

 • Godkjenning av Lokal forskrift om slamtømming for Austrheim kommune Hoveddokument 698KB
  Brevdato: 03.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Lokal forskrift om slamtømming for Austrheim kommune vert godkjent.

  Lokal forskrift er heimla i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 83 og § 85.  Behandling

  Avdelingsleiar plan Asbjørn Toft orienterte om saka. Dette er ei forskrift som er felles for fleire kommunar i NGIR-samarbeidet, og den har ikkje vore fornya på ei tid.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

 • Innføring av rentepåslag - Husbanklån Hoveddokument 449KB
  Brevdato: 12.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi - Skatt
  Sakshandsamar: Bjarne Ve Sæbø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommune innfører ikkje eit rentepåslag på 0,25 prosentpoeng på startlån, for å dekka inn administrative utgifter ved ordninga.

  Handsaming i kommunestyret:
  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at formannskapet hadde sagt samrøystes nei til rådmannens framlegg om rentepåslag.

  Handsaming i kommunestyret: Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke

 • Oppnemning av mellombels utval for vurdering av Rongevær kurs- og fritidssenter Hoveddokument 557KB
  Brevdato: 04.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Oppvekst og kultur
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre ber rådmannen utarbeida avtale med aktuell leigetakar, og koma tilbake med sak til politisk handsaming.
  Behandling

  Kommunalsjef Thomas Lindås orienterte om arbeidet med å finna fram til eit mellombels utval for vurdering av Rongevær kurs- og fritidssenter. I kontakten som har vore med Bergen Turlag, som er aktuell som leigar, har kommunen gitt tilbakemelding om at det må vera mogleg å reservera for bruk av skulane, og at det må vera ein langsiktig leigeavtale. Dette var turlaget opne for.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) kom med framlegg om at administrasjonen gjer jobben med å finna dette utvalet, og kjem tilbake til formannskapet for vedtaket.

  Dyrkolbotn la til at turlaget er ein stor aktør som er god på å driva hytter, både i fjellet og andre stader, og sa at administrasjonen må få i oppdrag å gjera dette så snart som mogleg.

  Reidar Øksnes (Sp) støtta framlegget til Helge Dyrkolbotn (KrF), men ba om ei klar utgreiing av kva behov kommunen ser seg tent med. Kanskje ta opp att tidlegare tilbod om undervisning, som ein har hatt før, skular og ungdom kan ha god nytte av tilbodet.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug sa at når det er spurt etter eit mellombels utval, så skal det etter kommunelova vera politisk oppnemnt. Men kan gjerne be administrasjonen gjera dette utgreiingsarbeidet og få fram sak til vedtak.

  Kommunalsjef Thomas Lindås sa at et tidlegare var det tenkt å vega eiga drift opp mot utleige, og spurte om det er ønskjeleg med ei slik breiare utgreiing. Ordførar Per Lerøy (Ap) svara at ein ønskjer å prøva å få ein avtale med Bergen Turlag, men samstundes sikra skulane og Røde Kors som brukar anlegget i dag.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det har vore diskutert alternative driftsformer på Rongevær tidlegare utan å komma i mål. Turlaget satsar på kysthytter, det er ein god aktør, men må sjekka jussen i dette, og legga inn formalitetar slik at skular og andre lokale kan halda fram med bruken.

  Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) sa at kommunen har vore ein dårleg eigar i Rongevær, den største perla står no til forfall. Om turlaget tilbyr seg å driva bør me gå for dette.

  Handsaming i kommunestyret:

  Sams for framlegget frå Helge Dyrkolbotn (KrF).

 • Oppnemning av utval for å vurdere driftsform/vedlikehald av bygg Hoveddokument 591KB
  Brevdato: 15.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Forvaltning og service
  Sakshandsamar: Thomas Lindås

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Denne saka vert utsett. Valnemnda må jobba med å finna medlemmer til utvalet.


  Behandling

  Kommunalsjef Thomas Lindås sa at det etter kommunelova er politikarane som må finna medlemmene til denne typen utval, difor har ikkje rådmannen sett opp noko framlegg.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at på bakgrunn av dette må saka utsetjast, og så får valnemnda jobba med å finna medlemmer til utvalet.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for å utsetja saka.
  Denne saka vert utsett. Valnemnda må jobba med å finna medlemmer til utvalet.

 • Fastsetting av valstyre for Storting- og sametingsvalet Hoveddokument 452KB
  Brevdato: 11.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret delegerer til Valstyret å oppnemna stemmestyre, og elles dei oppgåver som etter Vallova kan delegerast til Valstyret.

  Valstyret i Austrheim får denne samansettinga:

  Faste medlemmer:

  Ordførar Per Lerøy (Ap)

  Varaordførar Inger Lise Brekke (H)

  Morten Sognnes (H)

  Randi K. Dyrøy (KrF)

  Bjørn I. H. Dyrkolbotn (Sp)

  Varamedlemmer:

  For Per Lerøy i denne rekkjefølgja:

  1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap).

  For Inger Lise Brekke i denne rekkjefølgja:

  1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap).

  For Morten Sognnes i denne rekkjefølgja:

  1. Ann Kristin Leirvåg (Ap), 2. Rikke Heldal Hope (H), 3. Aslak André Bakke (H), 4. Monika Thorpe (Ap), 5. Hardy Pedersen (Ap), 6. Reidar Ulvøy (Ap).

  For Randi K. Dyrøy i denne rekkjefølgja:

  1. Helge Dyrkolbotn (KrF), 2. Toril Hordvik (KrF).

  For Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn i denne rekkjefølgja:

  1. Lise Renate Helle (Sp), 2. Reidar Øksnes (Sp), 3. Marita Bru (BYA)

  Ordførar er leiar i valstyret, og varaordførar er nestleiar.

  Sekretær for valstyret er sams med sekretær for formannskapet.  Behandling

  Helge Dyrkolbotn (KrF) viste til at Anne Dahle Austrheim jobbar med valet i nabokommunen Alver, og la fram framlegg om endring av varalista, der

  Handsaming i kommunestyret: Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke, med endring der Toril Hordvik (KrF) vert sett inn som vara i plassen til Anne Dahle Austrheim (KrF).
  Rettinga er gjort i vedtaket.

 • Regionalt samarbeid om digitalisering i Vestland, DigiVestland Hoveddokument 698KB
  Brevdato: 11.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Behandling

  Konstituert rådmann Bjørnar Fjellhaug orienterte om saka.

  Handsaming i kommunestyret:
  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke

 • Elevar frå Åsheim skulekrins som går på skule i Austrheim Hoveddokument 448KB
  Brevdato: 19.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre ber rådmannen gje tilbod til rådmannen i Alver Kommune, og ordførar i Alver kommune, om gratis skulegang for elevane i Åsheim-krinsen til desse er ferdige på barneskulen. Dette gjeld for elevane frå 1. – 6. klasse som allereie går på Kaland og som er heimehøyrande i Åsheim skulekrins.For elevar der det alt er gjort avtale om at dei skal fullføra skulegangen på Kaland, gjeld denne.Kostnad for spesialundervisning og andre tilrettelagte tilbod vert dekka av Alver kommune.Kostnad for skuleskyss vert dekka av Alver kommune.


  Behandling

  Saksutgreiinga er utarbeidd av gruppeleiarane i Senterpartiet, KrF, Arbeidarpartiet og Høgre, samt ordførar. Saka var sendt ut til kommunestyret tysdag 16. februar. I møtet 18. februar vart det vedteke å setja saka på sakskartet, og den vart handsama.

  Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) orienterte om bakgrunnen for saka.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at samarbeidet alltid har vore godt mellom dei to kommunane, men ikkje i denne saka. Er ikkje redd for å trakka partifellar på tæra, men det er sider ved denne saka som ikkje er tilstrekkeleg belyst. Åsheim-krinsen med Hope og Kjeilen (og Litlås i Austrheim) er den krinsen som har bidratt til det store industrieventyret på Mongstad. Når foreldra ber om at desse elevane skal få gå på skule i Austrheim, er det historielaust å seia nei til dette, for det er offeret til denne krinsen som har gjort industrireisinga mogleg, som igjen har gitt velstand til heile regionen. Det har fungert slik i tiår etter tiår at born frå denne Hope og Kjeilen har fått plass i barnehage på Kaland, og så komme inn på barneskulen og evt. ungdomsskulen.

  Austrheim har ikkje hindra noko innsyn med korleis elevane frå Lindåas/Alver har det på Kaland, ingen som har etterlyst å få komma til, ville fått innsyn i alt dei ville. Ser ikkje kvifor elevane i denne krinsen ikkje skal få gå på Kaland skule, og i alle fall når det no er tilbod om at dei skal få gå der gratis. Arbeidarpartiet si gruppe vil stå saman bak framlegget.

  Varaordførar Inger Lise Brekke (H) sa at denne saka kjem opp på bakgrunn av ein førespurnad frå FAU, som kom den 28. januar. Brekke sa at det er leitt at ei justering av prisen fekk denne konsekvensen. Når det har blitt så mykje støy av saka, så er det mogleg å be Alver kommune om å la desse elevane gå på Kaland. Brekke spurte om rådmannen kan klargjera kva kostnad dette vil ha for Austrheim, om ein tek på seg dette for ein annan kommune sine innbyggjarar. Om kostnaden ikkje kan klargjerast no, ber Brekke om at det kjem opp i neste kommunestyre.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug ba om at det vart presisert at dei elevane som det alt er avtale for skal fullføra, skal vera på den grunnsatsen som er avtala for dei, og at vedtaket no gjeld dei andre elevane. Fjellhaug sa vidare at han ikkje kan ikkje seia heilt kva som er kostnad, men det fører ikkje til deling av klassar, og vil gå inn i den ordinære drifta slik sett. Skal komma tilbake til kommunestyret om dette, men det som gjeld ekstra kostnader er spesialundervising, tilrettelagt undervisning og evt. skuleskyss.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at om ein ikkje gjer noko no, så forsvinn desse elevane. Kan ikkje sjå at det vert ekstra lærarutgifter. Bør ta med i vedtaket dette med utgifter til skuleskyss. Må anten gjera det no, eller så er det for seint.

  Reidar Øksnes (Sp) sa at han vil vera stolt om kommunestyret her kan setja den oppveksande slekt i førarsetet, og ta vare på den. Vil vera prisverdig om kommunestyret gjer eit slikt vedtak. I verste fall går ein glipp av dei midlane Austrheim i dag har fått per elev.

  Ordførar Per Lerøy sa at ein ikkje går glipp av noko sidan desse midlane forsvinn til Lindås, kan vinna litt om PP-tiltak skal styrka fleire.

  Monika Thorpe (Ap) sa at økonomien ikkje har vore så diskutert, her er det omsynet til borna og spørsmålet frå FAU som har vore det viktige. Det er borna som synest dette er ein stor innverknad i sin kvardag. Thorpe viste til vedtak i kommunestyret i Alver same dag om at vedtaket der (om at desse elevane skal over til skulane på Lindås) går til Statsforvaltar for lovlegkontroll.

  Morten Sognnes (Høgre) sa at det viktige er at desse elevane får gå skuletida ut på Kaland. Økonomisk hadde ein misst desse midlane uansett, dette er heller ei handsrekning der ein kan få avslutta denne saka på ein god måte.

  Ordførar Per Lerøy sa at transportkostnader må bakast inn i vedtaket. Meiner ein må gjera vedtak i dag, neste kommunestyret 8. april vert for seint.

  Det vart tatt opp på skjerm eit felles framlegg til vedtak.
  Dette vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Britt Mary Skaalevik LerøyArbeiderpartietMedlembritt.leroy@hotmail.no
Hardy PedersenArbeiderpartietMedlemhardpe@online.no
Ann Kristin LeirvågArbeiderpartietMedlemKristin1964@gmail.com
Monika ThorpeArbeiderpartietMedlemmonikath@online.no
Morten SognnesHøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Aslak André BakkeHøgreMedlemaba@mrbakke.no
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Randi Keilegavlen DyrøyKristeleg FolkepartiMedlemrandidy1@start.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiMedlemannedahleaustrheim@gmail.com
Reidar ØksnesSenterpartietMedlem56roek@gmail.com
Lise Renate HelleSenterpartietMedlemLiserenatehelle@gmail.com
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Idar Johan HoplandArbeiderpartietVaramedlemidar.hopland@gmail.com
Jan Erik EspelidBygdelista i AustrheimVaramedlemjespe62@hotmail.com
Hege RamslandHøgreVaramedlemhegeramsland@gmail.com
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Monika Kvammemonika.kvamme@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Bjørnar Fjellhaugbjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no
Odd Harald Dommersnesodd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Reidar Ulvøy (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemreidar@subseaintv.no
Marita Terese Bru (Ikke møtt) Bygdelista i AustrheimMedlemmarita.bru2209@gmail.com
Rikke Heldal Hope (Ikke møtt) HøgreMedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS