Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 20.05.2021

Kommunestyret
20.05.2021   18:00 - 20:05
Utval:Kommunestyret
Dato:20.05.2021   18:00 - 20:05
Møtestad:Austrheim samfunnshus
Status:Møteprotokoll er ferdig
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 20.05.2021 (Hoveddokument) , Innkalling - Kommunestyret - 20.05.2021 (framside) (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 20.05.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 401KB
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 401KB

  030/21 - 21/3604 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 10.05.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 10.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 394KB

  031/21 - 21/3728 - Orienteringssak

  Journaldato: 14.05.2021  1 dokument
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.

  Austrheim Arbeidarparti og Austrheim Høgre ber om at rådmannen til kommunestyremøtet 16. juni legg fram ein komplett framdriftsplan for gjennomføring av vedtekne prosjekt i kommunen. Det må også leggjast fram ein plan for korleis og kor tid dei avsette fondsmidlane skal nyttast.

  Rådmannen må ha ei tett oppfølginga av dei vedtekne prosjekta og framdrifta på alle prosjekta skal rapporterast til på kvart møte i formannskapet og kommunestyret inntil prosjekta er avslutta. Det same gjeld bruk av fondsmidlar.  Behandling

  Kommunalsjef Service og forvalting, Thomas Lindås, orienterte om avløp Vestlia. Var problem frå starten, men vurderte at det var for omfattande å ordna. Vart sett inn strømpe i røyra, men inspeksjon no viser at dette ikkje fungerer. Bergen Rørinspeksjon seier at det må rivast opp og leggast nytt.

  Ein del røyr har frå starten av ikkje vore kopla saman, slik at det har vore lekkasje til grunnen. No vil ein legga nytt røyr langs bygget med stikk inn til leilegheitene. Anslaget på kostnaden er ein million kroner, det er lagt inn i budsjettjusteringa no, heldt til å ordna ei leilegheit.

  Randi K. Dyrøy (KrF) spurte om ein kan gå på entreprenør, Lindås svara at det er for seint og det er konkursar inne i bildet.
  Per Lerøy (Ap) sa at det viktige her er god oppfølging av prosjekt vidare, følgja ting med lys og lykte.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om det er noko forsikring som kan dekka dette, Thomas Lindås svara at det er for langt tilbake, og at lærdommen er betre byggoppfølging, noko ein mellom anna skal løysa med å tilsetta ein ingeniør med dette ansvaret.

  ---

  Kommunalsjef Service og forvalting, Thomas Lindås, orienterte om utskifting av avløpsrør på Kaland. Her er det rør som er tette, og der ein må skifta meir enn det som var planlagt. Var sett av 2,5 million kroner, er rekna å kosta 1,5 meir enn dette no.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om kor stort område dette omfatta, Thomas Lindås og ordførar Per Lerøy (Ap) svara at det ikkje går heile strekket ned til sjøen, men tar ein del no.

  Per Lerøy (Ap) sa at det har vore klager på lukt frå pumpestasjonen, men det har vore frå overløpet det har komme lukt.

  Randi K. Dyrøy spurte om ein tek røyra heilt opp til skulen, Thomas Lindås svara at det må takast etter kvart, men det er ikkje tett per no.

  ---

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug orienterte om skulebruksplanen. Har avtale med konsulentverksemda Inventura, som over helga skal vera klare med ein tidsplan for arbeidet. Målet er at alt skal stå klart til skulestart hausten 2022.

  Bygger vidare på den moglegheitsstudien som vart laga av Norconsult i vinter, kjem tilbake med meir informasjon til kommunestyret i juni månad. I budsjettjusteringa er det sett av 150.000 kroner til mindre tiltak, møblement med meir.

  I skulebruksplanen vil ein legga inn etterslep på vedlikehald, slik at det ikkje står noko att etterpå. Betre å ta dette no, men det er mogleg at dette vil gjera skuleprosjektet litt større.

  For Åsheim-elevane har Alver takka ja til at desse elevane skal få gå skuletida si ut på Kaland skule, og Austrheim har hatt møte med rådmann i Alver og skuleleiar om dette.

  Britt S. Lerøy spurte om det er Åsheim-elevar som har sagt at dei vil til Lindås, rådmann Fjellhaug svara at det ikkje er meldt om det, men for elevar som startar i 1. klasse frå hausten så vil desse gå på Lindås.

  ---

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug orienterte om at der mogleg at det er streik frå midnatt 26. mai, utan at tilsette i Austrheim er tatt ut i streik frå 27. mai. Vil likevel stoppa tilsettingsprosessar som er på gang, sidan tillitsvalde i Austrheim ikkje kan delta i partssamarbeid når det er streik i kommunesektoren.

  ---

  Kommunalsjef Helse og omsorg Monika Kvamme orienterte om Korona-arbeidet. Status vaksinering er at 935 har fått ein dose, 352 begge dosane. 78 fekk dosen i dag. Testa 1625 sidan mars 2020. Vaksinerer no 63-64 år, samt innbyggjarar med moderat risiko. 17 glas til Pfizer-revaksinering og 19 glas for revaksinering for dei som fekk 1. dose med AstraZeneca.

  Ny vaksinestrategi seier mellom anna at det skal skeivfordelast meir vaksine til dei kommunane der smitten er høg. Det er sagt at alle skal få vaksine innan 1. august, men om det går 12 veker til andre dose er det ute i oktober før ein er fullvaksinert. Krevjande no som Austrheim må gje frå seg fleire dosar, og det er meir vaksinearbeid i juli, kanskje folk har planlagt ferie. I sommar planlegg ein testing måndag og torsdag, og vaksinering onsdag, og har henta inn ekstra folk for å jobba med dette.

  Er ein god del arbeid med smittesporing og kartlegging, må vurdera om ein skal kjøpa verktøyet Remin for å letta dette arbeidet.

  Skal komma koronapass i løpet av juni månad, som skal samhandla med det europeiske vaksinepasset. Opning av samfunnet er det ikkje sett nokon dato på per i dag.

  ---

  Ordførar Per Lerøy sa at han var uroleg for at ein skal komma i hamn med vedlikehaldsprosjekt. I fjor kom ein ikkje i mål med prosjekt, og også tidlegare har framdrifta på prosjekt vore dårleg. Vil at kommunestyret skal be rådmannen om ein konkret plan for vedlikehaldsprosjekt, og om det er realistisk å gjennomføra arbeida. Har kring 13 millionar sett av til fond, klarer ein å bruka det slik politikarane har sagt, eller bruka pengar frå gjevarar i tilfelle der ein har fått midlar, som til realfagskommune eller folkehelse. Må få midlane ut i funksjon i samfunnet, dette må ein laga ein plan på. Eit døme på eit prosjekt som ikkje har komme i gang, er utbetring av vegen til Hoplandssjøen (dette arbeidet starta opp i dag).

  Ønskjer at kommunestyret vedtek å be om at rådmannen kjem med ein plan for ferdigstilling av vedlikehaldsprosjekt, til møtet 16/6. Som døme må skulen på Årås vera ferdig til skulestart 2022.

  Det var gruppeleiarmøte der Lerøy sitt framlegg til vedtak vart diskutert. (Framlegget frå Ap/H ligg ved møteboka)

  Inger Lise Brekke (H) sa at dette er ei oppfordring til rådmannen, og ikkje ei sak. Brekke las opp eit justert framlegg.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han støtta at det vert gjeve ei oppfordring til rådmannen, utan at det er sett opp ein konkret prosjektplan for kvart prosjekt. Heller ei matrise med alle prosjekt, med når ein kan venta at det vert gjennomført, og det må komma løypemeldingar framover på når ein kan komma i mål med dei ulike tinga.

  Bjørnar Fjellhaug sa at det er for omfattande med prosjektskisse på kvart enkelte prosjekt, me oversikt skal ein klara. Ser at det har vore vanskeleg å ha kapasitet til å gjennomføra alle vedtekne prosjekt, og ei oversikt kan gjera det mogleg for politikarane å prioritera kva som skal gjennomførast. Når det gjeld midlar på fond, er det i enkelte tilfelle prosjekt som er sette på vent på grunn av Korona. I statusoppdateringa vil ein orientera om kva som er på bundne fond og kva som er fritt.

  Per Lerøy (Ap) sa at det er viktig å få gjort ferdig ting og vist utad at ein gjer det ein har sagt ein skal gjera.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak, samt tillegget frå Ap/Høgre.

 • Kontrollutval - protokoll 27.01.21 og årsmelding for 2020 Hoveddokument 4MB

  002/21 - 21/989 - Kontrollutval - protokoll 27.01.21 og årsmelding for 2020

  Journaldato: 05.02.2021  Avsendar(ar): Nordhordaland Utviklingsselskap IKS Region Nordhordaland   
  3 dokumenter
  Brevdato: 04.02.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   
 • Godkjenning av Forskrift om innsamling og handsaming av hushaldsavfall for NGIR-området Hoveddokument 567KB
  Brevdato: 19.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Behandling

  Avdelingsleiar plan Asbjørn Toft orienterte om saka.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for formannskapets framlegg til vedtak.

 • Rongevær Kurs- og fritidssenter - Leigeavtale mellom Austrheim Kommune og Bergen og Hordaland Turlag Hoveddokument 600KB
  Brevdato: 21.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Christopher Marius Straumøy

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rongevær Kurs- og fritidssenter - Leigeavtale mellom Austrheim Kommune og Bergen og Hordaland Turlag vert inngått for 40 år i samsvar med vedlagt avtale.

  Når kommunen brukar Rongevær, som for skuleavslutningar og liknande der ein ikkje skal overnatta etterpå, skal kommunen kunna bruka Rongevær fram til klokka 21.00. Dette skal gjelda for vekedagar med unntak av fredagar.

  Inntil det er på plass betre kjøkken- og toalettfasilitetar i naustet, skal kommunale leigetakarar kunna bruka kjøkken og toalett i skulebygget.  Behandling

  Avdelingsleiar plan Asbjørn Toft orienterte om saka.

  - Bergen og Hordaland turlag er begeistra for Rongevær, satsar på dette, kanskje også ei tilsvarande kysthytte på Bømlo.
  - Får leiga Rongevær for 40 år framover, og også areal på Baløy der dei kan plassera flytekai og robåtar. Turlaget legg opp til å investera i Rongevær, i 2021 rundt 2 millionar kroner. Er klare til å ta over i sommar, og legga planar for korleis dei skal bruka arealet.
  - Var i kontakt med andre aktørar, men Bergen og Hordaland turlag var beste alternativ.
  - Etter handsaminga i formannskapet lagt inn at det skal vera årleg møte med Bergen og Hordaland Turlag, og strekt at skulebruk gjeld fram til klokka 19.00.
  - Intensjonen er at dette skal brukast meir, og gje auka aktivitet i heile Austrheim. Kan padla til Kilstraumen, og andre stader som er greitt å nå frå Rongevær.
  - Kort veg frå Baløy og over. Kan bygga seg naust i Baløy for kajakkar eller anna. Vil ha gode robåtar tilgjengeleg.
  - Dette vil setja Austrheim og Nordhordland på kartet med ei slik turlagshytte.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han er positiv, og trur at turlaget er ein betre drivar enn kommunen har vore. Bør vera mogleg å vera der lengre enn til 19.00 for skuleavslutningar. Spurte kva som tilgjengeleg er for kjøkken og toalettsituasjon om det er berre naustet som skal brukast, her svara Asbjørn Toft at turlaget legg opp til å byggja toalett/kjøkken i naustet.

  Per Lerøy (Ap) sa at bruken bør strekkast til 21.00 for skulebruk (avslutningar og liknande), med unntak av fredagar. Asbjørn Toft svara at dette kan ein legga inn i vedtaket.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om ein kan legga inn i vedtaket at skular må kunna bruka kjøkken og toalett i skulebygget inntil dette er på plass i naustet.

  Aslak Bakke (H) sa at dette er ein unik sjanse til å marknadsføra kommunen.

  Handsaming i kommunestyret:

  Samrøystes for formannskapets framlegg til vedtak, med dei tillegg som kom opp under handsaminga.

 • Rekneskap fyrste kvartal 2021 Hoveddokument 1MB

  034/21 - 21/2868 - Rekneskap fyrste kvartal 2021

  Journaldato: 22.04.2021  1 dokument
  Brevdato: 12.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi og personal
  Sakshandsamar: Odd Harald Dommersnes

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret tar kvartalsrapporten til vitande.

  Kvartalsrapportar skal alltid innehalda tal for kort- og langtidsfråvær, samt orientering frå rådmannen om kva tiltak som er sett i gang i samband med dette.  Behandling

  Kommunalsjef økonomi og personal, Odd Harald Dommersnes, orienterte om saka.

  • Det som ikkje viser i tala enno, er at sjukefråværet er høgt innan Helse og omsorg, her kjem det auka kostnader etter kvart.

  • Må ta fatt i dette med sjukefråværet, det vil avgjera om ein har pluss eller minus i år. Nærværsprosjektet er det viktigaste prosjektet ein har i 2021.

  • Det ligg 5 millionar i budsjett 2021 frå Mongstad Vekst AS, om dette ikkje kjem i 2021 må ein ta dette inn andre stader.

  • Har refinansiert lån og sparer mykje på det.

  Britt S. Lerøy (Ap) spurte om sjukefråværet, kor stort dette er. Her svara kommunalsjef Dommersnes at samla sjukefråvær første kvartal var 9 prosent.

  Britt S. Lerøy (Ap) sa at det er krevjande for både kommunen og den tilsette med høgt sjukefråvær.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) la fram framlegg frå Ap om at kvartalsrapportar alltid skal innehalda tal for kort- og langtidsfråvær, samt orientering frå rådmannen om kva tiltak som er sett i gang i samband med dette. Ikkje ønskje om å henga ut nokon, men ønskjer å vera med på å setja fokus på dette. (Framlegget ligg ved møteboka)

  Kommunalsjef Dommersnes sa at ein kan detaljera tala, om dette sa rådmann Bjørnar Fjellhaug at det kan vera små einingar, slik at ein har tala på kommunenivå, og heller tar tala for einingar om det er etterlyst og vurdert.

  Inger Lise Brekke (H) sa at det kan vera identifiserande om ein går ut med tal på små einingar.

  Jan Erik Espelid (Bygdelista) sa at det kan vera ein del Korona-relatert, spennande å sjå korleis dette er etter Korona.

  Gro Kaland (Sp) spurte om det kan vera tal her som gjeld tilsette som er heime med sjukt barn, Bjørnar Fjellhaug sa at det er ikkje med i desse tala.

  Kommunalsjef Odd Harald Dommersnes sa at sjukefråværet ikkje har spesiell samanheng med Korona. Ein ser at skulane og legekontoret nesten ikkje har sjukefråvær i det heile. Må sjå på kulturen.

  Inger lise Brekke (H) sa at det ikkje treng vera samanheng med Korona, ser at det er store forskjellar på sjukefråvær på avdelingar innan same eining.

  Aslak Bakke (H) sa at det må vera oppfølging av sjukemelde frå starten av, det vil løna seg.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak, med tillegg frå Austrheim Ap.

 • Budsjettjustering fyrste kvartal 2021 Hoveddokument 736KB
  Brevdato: 20.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi og personal
  Sakshandsamar: Odd Harald Dommersnes

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til budsjettjusteringar i samband med tertialrapporten for fyrste tertial 2021.
  Tillegg frå formannskapet om 500.000 kroner til varmeanlegg Kystbarnehagen, og 200.000 kroner til utstyr til reinhaldarar. Administrasjonen skal komma tilbake i juni-møtet med ei sak om ombygging kommunehuset og planane «Områdeplan for bustadområde B36 på Kaland og Fonnes og friområdet ved Ekornsåta, planid. 2021002», og «Reguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001».


  Behandling

  Kommunalsjef økonomi og personal Odd Harald Dommersnes orienterte om saka.

  Formannskapet auka med budsjettjusteringa 700.000. Dette vert finansiert med å auka skatteanslaget.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug sa:

  • Desse justeringane er det administrasjonen har funne rom for å prioritera.

  • Fensfjorden PPT vil krevja meir kontorplass på kommunehuset, dette kjem ein tilbake til i juni-møtet.

  • Rår kommunestyret til å halda litt tilbake, sidan ein formelt ikkje er ute av Robek-lista. Når ein er ute er det framleis ikkje rom for å bruka mykje midlar, sidan det er mange prosjekt som er ønska og det er ein del eldre ting ein må ta fatt i.

  • Ting som er utsett i lengre tid må ein no ta fatt i, for å dekka dette må ein gjera strenge prioriteringar.

  Per Lerøy (Ap) sa at det som har skjedd på Kystbarnehagen (ventilasjon/varme fungerte ikkje frå starten) er rein svindel, frå dei som har signert eigenkontrollen utan at anlegget er fullført. Det som har skjedd i Vestlia er meir ein dum tabbe mellom rørleggarlærlingar, fagfolka og grunnentreprenøren.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det er ubegripeleg at det er slik i Kystbarnehagen. Om prioritering sa Dyrkolbotn at reguleringsplanar som kan gje innbyggjarar og inntekter er viktige. Det kan gje nye innbyggarar og sikra inntekter i framtida.

  Per Lerøy (Ap) sa at ein må vera frampå for å sikra seg nye innbyggarar. Det er mykje som skjer rundt Fensfjordbassenget, og ein kan trekka til seg fleire av dei som skal jobba i bedrifter i dette området.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for formannskapet sitt framlegg til vedtak

 • Fag og tenesteutvikling i og rundt Region Nordhordland Helsehus - ressurs til koordinering og leiing av samarbeidet Hoveddokument 831KB
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmannen Bjørnar Fjellhaug orienterte om saka.
  Det er viktig at dette vert eit helsehus for heile Nordhordland, det er eit arbeid som denne koordinatoren skal stå for.

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

 • Endring av stillingstittel frå rådmann til kommunedirektør Hoveddokument 829KB
  Brevdato: 22.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

 • TV-aksjonen 2021 - oppretting av kommunekomité Hoveddokument 456KB
  Brevdato: 30.04.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Britt Mary Skaalevik LerøyArbeiderpartietMedlembritt.leroy@hotmail.no
Hardy PedersenArbeiderpartietMedlemhardpe@online.no
Ann Kristin LeirvågArbeiderpartietMedlemKristin1964@gmail.com
Monika ThorpeArbeiderpartietMedlemmonikath@online.no
Aslak André BakkeHøgreMedlemaba@mrbakke.no
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiMedlemannedahleaustrheim@gmail.com
Randi Keilegavlen DyrøyKristeleg FolkepartiMedlemrandidy1@start.no
Lise Renate HelleSenterpartietMedlemLiserenatehelle@gmail.com
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Idar Johan HoplandArbeiderpartietVaramedlemidar.hopland@gmail.com
Jan Erik EspelidBygdelista i AustrheimVaramedlemjespe62@hotmail.com
Magnus KvingedalHøgreVaramedlemmagnus.kvingedal@bkkfiber.no
Hege RamslandHøgreVaramedlemhegeramsland@gmail.com
Gro KalandSenterpartietVaramedlemgro.kaland@bkkfiber.no
Monika Kvammemonika.kvamme@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Bjørnar Fjellhaugbjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no
Odd Harald Dommersnesodd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Reidar Ulvøy (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemreidar@subseaintv.no
Marita Terese Bru (Ikke møtt) Bygdelista i AustrheimMedlemmarita.bru2209@gmail.com
Rikke Heldal Hope (Ikke møtt) HøgreMedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com
Morten Sognnes (Ikke møtt) HøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Reidar Øksnes (Ikke møtt) SenterpartietMedlem56roek@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS