Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 14.01.2021

Formannskapet
14.01.2021   09:00 - 11:25
Utval:Formannskapet
Dato:14.01.2021   09:00 - 11:25
Møtestad:Austrheim kommunehus - møterom Børilden
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling til formannskapet - 14.01.2021 (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 14.01.2021 (Vedlegg) Tilleggsinnkalling med vedlegg - Formannskapet - 14.01.2021 (Hoveddokument) , Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 14.01.2021 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 14.01.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 415KB
  Brevdato: 30.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 416KB

  002/21 - 20/8846 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 15.12.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 15.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 410KB

  003/21 - 20/9102 - Orienteringssak

  Journaldato: 30.12.2020  1 dokument
  Brevdato: 30.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ingen orienteringar i dette møtet.

 • Revisjon av selskapsavtale Nordhordland Utviklingsselskap IKS Hoveddokument 434KB
  Brevdato: 21.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Liv Løvvik

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmann Liv Løvvik orienterte kort om at dette er ei sak som kjem på grunn av endringane i kommunestruktur.
  I tillegg er Vaksdal inne som ny eigarkommune.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

 • Framtidig organisering av Nordhordland digitalt Hoveddokument 579KB
  Brevdato: 21.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Liv Løvvik

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmann Liv Løvvik orienterte kort om at dette er ei sak som kjem på grunn av endringane i kommunestruktur.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

 • Slutthandsaming Austrheimskulen i framtida - skulestruktur 2021 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 29.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Oppvekst og kultur
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet si tilråding til vedtak i kommunestyret:

  Austrheimsskulen skal vere prega av trygge, gode, inspirerande og utviklande lærings- og skulemiljø. Dette vil gjelde både det fysiske og psykiske skulemiljøet.

  Skulestruktur:

  • Ungdomssteget vert samla ved Årås skule. Det vert lagt opp til ein opptrappingsplan slik at 7.steg ved Kaland skule startar på ungdomssteget ved Årås skule hausten 2021. 10.steg fullfører ungdomsskuleløpet ved Kaland barne- og ungdomsskule.

  • Årås skule skal også frå skuleåret 2021 ha namnet Årås skule.

  • Kaland barne- og ungdomsskule, blir frå hausten 2022 rein barneskule og vil då få namnet Kaland skule.

  • Inntaksområdet for ungdomssteget i Austrheim vert heile Austrheim kommune. For barnestega vil gjeldande krinsgrenser halde fram. Krinsgrenser Kaland skule: Leirvåg/Litlås/Kaland, Fonnes og Bakkøy. Krinsgrenser for Årås barnesteg: Njøten/Litlelindås, Leikvoll/Førland, Hopland/Bergsvik/Lerøy, Austrheim, Sætre, Årås, Budal/Toftegård/Ulvøy, Rebnor/Øksnes/Dyrnes og Øyane. Årås ungdomsskule: Heile Austrheim kommune.

  Andre tilrådingar:

  • Det vert innført femdagarsveke for alle elevar i Austrheim frå og med hausten 2021.

   • Det vert utarbeidd samla fag- og timebyteplan for Austrheimskulen for å samkøyra start- og sluttidspunkt i så stor grad som mogleg.

  • Det skal etablerast eit tenleg samarbeid med Austrheim vidaregåande skule vedk. arbeidslivsfag, forsering av fag, teknologi etc.

  Skulebygg/skuleområde:

  • Prinsippa i rapporten vert lagt til grunn som skulebruksplan for framtidig skulebygg.

  • Skulane vert sett i stand i tråd med tilrådinga i rapporten til Norconsult.

   • For Årås skule må det setjast av midlar i tråd med investeringsbehova for lett ombygging/oppussing.

   • For Kaland skule må den tilretteleggjast for at spesialiserte rom kan lokaliserast i eksisterande bygg. Kostnadsramme for lett, middels og tung investeringsbehov.

   • Det vert lagt ein framdriftsplan for at desse skal vere klar så snart som mogleg. Det vert sett av ei samla investeringsramme på kr 15 mill i tråd med investeringsbehovet.

  • Rådmannen kjem attende med eiga sak på endelege kostnader og plan for investeringar knytta til skulebygga. Det vert sett i gang forprosjekt slik at ein har mål om at arbeidet kan sluttførast innan skulestart hausten 2022. Som ein del av dette arbeidet skal også plan for oppgradering av uteområda, samt inventar vere ein del av prosjektet.

  • Det skal utarbeidast ein vedlikehaldsplan for ein 10 årsperiode som sikrar gode skulebygg og vedlikehaldsetterslep. Finansiering av desse tiltaka må sjåast i samanheng med midlar gjort tilgjengeleg gjennom sal av eigedomar, frigjering av tilgjengeleg overskot og i tråd med finansreglementet.

  • Kaland 1 vert ikkje lenger nytta til skuledrift. Det må i eiga sak vurderast tiltak/bruk for Kaland 1 i framtida.

  • Modulbygg på Kaland vert nytta til personalavdeling til Kaland barnehage. Det vert sett i gang eit arbeid for å kostnadsrekna løysinga og ein kjem attende med eiga sak. Modulbygget vert nytta som avlastning så lenge skulen har behov for det.

  Austrheim kulturskule:

  • Austrheim kulturskule blir administrativt samlokalisert med Kaland skule. Kulturskulen skal framleis vere desentralisert. Det vil vere mogleg å utvikle Kaland skule til eit framtidig kulturskulesenter i tillegg til dagens lokalitetar for kulturskulen. Administrativt blir kulturskulen lagt under Kaland skule og tenestetilbodet må forankrast i ein musikk- og kulturskuleplan.

  • Prinsippa i rapport: «Austrheimskulen i framtida – skulestruktur 2021» ligg til grunn for Austrheimskulen i framtida.  Behandling

  I starten av saka vart det vurdert om Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) var ugild, på grunn av at han er tilsett ved ein av skulane i kommunen. Ordførar Per Lerøy (Ap) innstilte på at Dyrkolbotn ikkje var ugild, og resten av formannskapet var samde i det.

  Undervegs i møtet tok kommunalsjef service og forvalting, Thomas Lindås, over rolla som rådmann.

  Kommunalsjef oppvekst og kultur, Bjørnar Fjellhaug, orienterte om saka.
  Fjellhaug gjekk gjennom dei innspela som har komme i høyringsrunden.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) takka for orienteringa, og sa at han håpa at ein kan oppnå dei resultata for skulane som er førespegla, og som er ønska av politikarane.
  Morten Sognnes (H) sa at skulen på Kaland er ein veldig viktig del av miljøet på Kaland, med mykje liv etter skuletid, og sa at han frykta at dette kan bli redusert etter ei flytting av ungdomsskulen til Årås. Når det gjeld elevane frå Åsheim-krinsen så sa Sognnes at han ikkje trur det er ønskt frå administrasjonen at desse skulle tilbake til Alver, men det er ein del som trur dette. Det må komma veldig godt fram at endringa for prisen Alver kommune skulle betala for Åsheim-elevane, ikkje vart gjort for å kunna flytta ungdomsskule-elevane til Årås.

  Sognnes spurte vidare om ikkje Kaland 1-bygget kan brukast vidare til enkelte føremål, som til dømes kontorlokale for PPT, kulturskule eller bibliotek?

  Ordførar Per Lerøy sa at det er nettopp Kaland 1-bygget, saman med Rongevær kurs- og fritidssenter, som ein skal sjå på først i det utvalet som skal opprettast for å vurdera bruk av kommunale bygg. For Kaland 1 kan første etasje takast i bruk på mange måtar. Kanskje også som erstatning for Vardehuset, eller lokale for Rockeklubben? Kan bruka andre etasje til SFO, det har vore ei god løysing tidlegare. Bygget må haldast levande, og ikkje stå som ein ruin på skuleplassen.

  Lerøy sa om høyringsuttalen frå SU på Kaland at den fortener skryt, er klar over at det smertar for dei å flytta ungdomsskulen. Må syta for at Kaland 1-bygget kan vera levande også vidare. Det er spesielt at ein no legg ned ungdomsskuledrifta på Kaland, 50 år etter at Kaland opna den første ungdomsskulen i Austrheim. Kaland skule skal halda fram med drifta, men som rein barneskule utan ungdomsskule.

  Morten Sognnes (H) sa at det er kjempeviktig at ein satsar på den barneskulen ein har på Kaland, og gjer den attraktiv og god. Ta gjerne inn i vedtaket at ein skal sjå på barneskulestrukturen om fem år, og gjer noko med dette innan ti år.

  Per Lerøy (Ap) sa om elevtalet på Kaland framover at kommunen har tatt grep for å legga til rette for nye bustader på Kaland/Fonnes, samt lagt til rette for næringsutvikling med nye næringsområde og dermed nye arbeidsplassar. Jobbar for å sikra at folk ønskjer å bu i Austrheim, og i dette området.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) sa at det er rett å samla ungdomsskule-elevane i ei gruppe, og få nye grupper for elevane etter barneskulen. Bra at det er faglege grunnar for denne endringa, og ikkje økonomien i kommunen.

  Glad for at det er stort sett positive tilbakemeldingar, dette er ei sak som ein ikkje heilt har våga å ta i politisk tidlegare. Når det gjeld organiseringa av kulturskulen sa Austrheim at med ei deling der det administrative vert lagt til rektor på Kaland og ein fagleiar i tillegg, ser ikkje kvifor ikkje denne fagleiar bør ha personalansvar. Dersom rektor på Kaland skal ha dette ansvaret, så bind ein seg opp til framtidige utlysingar der denne må ha kulturskule-bakgrunn. KrF ønskjer at ein tek ut det siste punktet i vedtaket, og leiar i kulturskulen heller bør vera knytt direkte til kommunalsjef oppvekst.

  Inger Lise Brekke (H) sa at det er kjekt å sjå at det er mykje positive tilbakemeldingar, men må også vera klar for å ta fatt i det som måtte vera av kritiske tilbakemeldingar. Legg til at det også er det sosiale som er viktig for samanslåinga, i tillegg til det faglege som nemnt av Anne Dahle Austrheim.


  Brekke støttar det som er framlegg for endring av kulturskule. Om namn på skular støttar Brekke at det er Kaland skule og Årås skule. Om femdagarsskule må ein sjå på kva kostnader det vert for familiane om det er meir SFO, og om det er gjennomførbart med skyss. Støttar tanken om å dela undervisninga over fem dagar, men sjå på desse tinga.

  Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) sa at han forstår innspelet frå Morten Sognnes. Enkelte har spelt inn at dette kjem på toppen av å mista Åsheim-elevane til Alver. Lagt inn eit tillegg til vedtaket, der det heiter at ein skal gjera det ein kan for å halda på elevane frå 1. til . klasse, og la desse fullføra barneskulen på Kaland. Det er 15. elevar frå 1. til 6. klasse, å gå barneskulen ferdig på Kaland betyr mykje for desse elevane, og for dei andre som går i klassen. Støttar Kaland skule og Årås skule som namn på skulane. Sa om skuleveg at ein må sjå på Bakkakrysset, og om bygg at det må vera heilt sikkert at ein får gjennomført det som er sagt.

  Bjørnar Fjellhaug sa at det var uheldig at endringa for elevane for Åsheim-krinsen kom midt oppi dette, men det var ikkje tilsikta frå kommunen si side. Har gjort det ein kan for å ha desse elevane med vidare, men det er Alver kommune som etter opplæringslova har ansvaret for desse. Har signalisert at ein kan fasa desse ut etter kvart, slik at dei som alt går på Kaland kan fullføra barneskuleløpet sitt der. Kan nok vera at Alver-politikarane har vurdert økonomi som viktigare enn det pedagogiske tilbodet til elevane, når ein har sagt at elevane skal fasast ut frå hausten alle saman.

  Fjellhaug sa vidare at dersom Kaland 1 skal brukast må det vera iht. dei krava som er for arbeidsplassar, men med dette på plass kan det gjerne brukast av kulturskule, PPT og andre. Men dette må vurderast av det utvalet som skal sjå på dette.


  Om omorganisering av kulturskulen sa Fjellhaug at det har det vore ei deling også i dag, og for den løysinga som er tenkt no, skal det ikkje vera tvil om at kulturskuleleiar skal ha ansvaret for det faglege og fordelinga av ressursar i kulturskulen. Dette vert organisert ulikt i ulike kommunar.

  Om SFO sa Fjellhaug at ein må sjå på organisering og behov her, veit ikkje korleis dette slår ut, skal rekna på det før handsaminga i KS 21/1. Foreldre kan få støtte til SFO-kostnad.


  Skyssbehovet skal meldast inn til Skyss innan 1. mars, deretter set dei opp tilbodet. Er i dialog med Skyss. Om det er auka kostnad til skyss, meiner Fjellhaug at det er ein gevinst ein får tilbake i betre læringseffekt.

  Ordførar Per Lerøy sa at ei utbetring av Bakkakrysset er prioritert i trafikksikringsplanen, dette skal ein ta opp med fylket for å få midlar, og ha det med seg i den neste rulleringa av trafikksikringsplanen. Om Åsheim-elevane sa Lerøy at det nok er viktigast for Alver å fylla opp eigen skule på Lindås og ta ansvar for eigne elevar.

  Til Inger Lise Brekke svara Fjellhaug at endringa for kulturskulen skal knytta denne tettare til skulane, som er i tråd med siste endringar i læreplanen, med tettare band mellom kulturskulen og skulane. Andre stader har ein fått til kulturskuledagar i skulane, og ser at ein kan bruka kulturskulen til så mykje meir enn i dag.

  Inger Lise Brekke (H) takka for svaret og sa at det er bra å integrera kulturskulen tettare med skulen, og ikkje at det er noko eksklusivt som er utanfor. Spurte også om leksehjelp. Her svara Fjellhaug at dette er noko ein må sjå på vidare opp mot kva som er slutt-tidspunkt. Retten til skyss fell bort dersom ein elev tek imot SFO-tilbod eller tilbod om leksehjelp. Må sjå nærare på korleis ein løyser dette opp mot busstider.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) sa vidare om organisering av kulturskulen, at det ikkje er rett å knytta det til ein av skulane. Kan jobba på eit anna vis om ein har ein kulturskulerektor som ikkje er knytt til ein bestemt skule. Sa vidare at det nok er fleire som får auka kostnad på SFO, her må det lagast ei oversikt slik at politikarane kan sjå på korleis ein kan letta kostnadene for familiar i Austrheim.

  Per Lerøy sa at ein må sjå på SFO-kostnader, den kan vera ganske høg, og med orden på kommuneøkonomien er dette noko å vurdera. Her svara Bjørnar Fjellhaug at med ny rammeplan for SFO så må kommunen sjå nærare på innhaldet i SFO, dette skal også vera ein læringsarene, og Lerøy repliserte at dette berre gjer det endå viktigare at SFO vert eit tilbod til alle og ikkje berre dei som har råd til det.

  Handsaming i formannskapet:
  Avrøystinga vart tatt i fleire deler:

  Namn på skulane: Kaland skule og Årås skule sett opp mot rådmannens framlegg - samrøystes vedteke, rådmannens framlegg fall.

  Kulturskule: KrF ønskjer å ta ut siste punktet i vedtaket, om Austrheim kulturskule - støtte frå KrF og Sp, rådmannens framlegg vedteke med 3 mot 2.

  Resten av framlegget frå rådmannen, samrøystes vedteke som tilråding til kommunestyret.

 • Tildeling av landbruksmidlar i Austrheim kommune løyvd i 2020 Hoveddokument 829KB
  Brevdato: 07.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet løyver landbruksmidlar løyvd i 2020 som tilrådd frå felles landbrukskontor, i den tilrådinga som vart vist i møtet. Felles landbrukskontor tek seg av tildelingsskriva og naudsynte vilkår i kvar sak. Arbeidet med rekneskap og timeliste skal godkjennast før utbetaling kan skje.

  Søknad om landbruksmidlar Austrheim 2020

  Søker

  Tiltak

  Søknadssum

  Kommentar

  Innstilling

  Kommentar innstilling

  Anders Johan Austrheim

  Senking av kanal

  500 000,00 kr

  350 meter dreneringsgrøft ifm nydyrking

  80 000,00 kr

  Drenering, høy prioritet

  Gunnstein Sætre

  Gjerding og rydding

  115 713,00 kr

  1000 m gjerde, rydding 50 t, 350kr/t

  25 000,00 kr

  Redusert til 500 m gjerde (40 000 -50% tilskotssats) 5000 for rydding

  Sætre gård

  Drenering

  70 000,00 kr

  Istandsetting av innmarksbeite

  20 000,00 kr

  Drenering høy prioritet

  Sætre gård

  Hjortegjerde

  90 000,00 kr

  Beskytte avling, plantefelt frukt og bær

  - kr

  Kan søke viltfond

  Odd haugen

  Gjerde

  80 000,00 kr

  1000 m gjerde 80 kr/m

  - kr

  Får til ett av tiltakene pga bergensa midler

  Odd Haugen

  Landbruksveg

  576 000,00 kr

  Nødvendig for tilkomst til beiter og for drift av areal

  70 000,00 kr

  Tomas Lerøy

  Landbruksveg/drenering

  180 000,00 kr

  150 m veg. 1200 kr/m

  40 000,00 kr

  Nødvendig ifm drenering, høy prioritet

  Øyvind Ullestad

  Drenering

  21 652,00 kr

  Innmark

  - kr

  Får til ett av tiltakene pga berensa midler

  Øyvind Ullestad

  Drenering/nydyrking

  32 064,00 kr

  Nydyrking

  15 000,00 kr

  Forutsatt godkjent nydyrkingssøknad

  Roy Øksnes*

  Gjerding

  136 000,00 kr

  1700 m gjerde 80kr/m

  - kr

  Får til ett av tiltakene pga begrensa midler

  Roy Øksnes *

  Rydding

  260 000,00 kr

  130 daa beiterydding, inkl branngater. 2000 kr/daa

  50 000,00 kr

  Branngater, høy prioritet

  Sum søknader:

  kr 2 061 429,00

  Sum Innstilling

  300 000,00 kr

  Sum midler:

  300 000

  Rest midler:

  - kr

  *= Kommet inn èn dag etter fristen, men søkerne hadde fått veldig kort søknadsfrist  Behandling

  I denne saka var Ann Kristin Leirvåg (Ap) vara for Per Lerøy (Ap), på bakgrunn av at sonen til Lerøy er mellom søkarane til midlar. Varaordførar Inger Lise Brekke (H) gjekk inn som ordførar i denne saka.

  Maya Riise, rådgjevar landbruk hjå felles landbrukskontor, orienterte om saka. Riise sa at det er sendt ut feil innstilling. I den rette er Gunnstein Sætre tildelt 25.000 kroner, gjennom ei omfordeling innanfor ramma på 300.000 kroner.

  Riise viste ny innstilling for fordeling, som vart vedteken.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for nytt framlegg til fordeling.

 • Klage på vedtak om løyve til oppføring av Nedbrent SEFRAK-registert våningshus - Kristianhuset - gbnr. 152/29 - Snekkevika Hoveddokument 719KB
  Brevdato: 07.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Christopher Marius Straumøy

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet i Austrheim tek ikkje klagen til følgje.

  Grunngjeving er gjeve i saksutgreiinga.

  Vedtaket er heimla i forvaltningslova § 33.

  Saka vert sendt til Statsforvaltar i Vestland for endeleg avgjerd.  Behandling

  Sakshandsamar Christopher Marius Straumøy orienterte om saka. Innkomne klager inneheld stort sett det same som det som kom inn i tilsvarsrunden tidlegare. Det er naboane som har klaga, ikkje grunneigar (den som eig huset eig ikkje grunnen). Grunneigar har altså ikkje klaga.

  Når det gjeld rettidig klage har kommunen vurdert at postgang og anna kan ha spelt inn, og vil handsama klagen. Det som er nytt er at klagar stiller spørsmål om grunnar og motiv i samband med brannen som råka huset, dette er ikkje noko kommunen ønskjer å gå inn i. Vidare vert det vist til, som tidlegare, at søkar ikkje eig grunnen, at det er nabokonflikter i området, og at det ikkje vert det same å reisa huset igjen etter brannen. Klagar meiner at kanskje burde huset heller blitt reist ein annan plass? Desse momenta har kommunen vurdert tidlegare. Det har ikkje komme inn moment som tilseier å endra innstilling i saka.

  Inger Lise Brekke (H) sa at ho vil støtta dette vedtaket.

  Avdelingsleiar plan, Asbjørn Toft, presiserte at det no er Statsforvaltar i Vestland som skal ha vedtaket til endeleg avgjerd, og ikkje Fylkesmannen. Møtesekretæren ordnar dette.

  Handsaming i møtet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak, med retting frå "Fylkesmannen i Vestland", til "Statsforvaltar i Vestland"

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Morten SognnesHøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Ann Kristin LeirvågArbeiderpartietVaramedlemKristin1964@gmail.com
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiVaramedlemannedahleaustrheim@gmail.com
Bjørnar Fjellhaugbjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no
Odd Harald Dommersnesodd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no
Christopher Marius Straumøychristopher.marius.straumoy@austrheim.kommune.no
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no
Maya Riisemaya.riise@alver.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Helge Dyrkolbotn (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS