Her får du mer informasjon om møtet i Eldrerådet den 01.06.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Eldrerådet den 01.06.2021

Eldrerådet
01.06.2021   15:30 - 16:50
Utvalg:Eldrerådet
Dato:01.06.2021   15:30 - 16:50
Møtested:Kommunehuset
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling med vedlegg - Eldrerådet - 01.06.2021 (Hoveddokument) , Innkalling - Eldrerådet - 01.06.2021 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Eldrerådet - 01.06.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 401KB
  Brevdato: 27.05.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Saksbehandler: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Handsaming i utvalet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 422KB

  016/21 - 21/4052 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 27.05.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 27.05.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Saksbehandler: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent  Behandling

  Handsaming i utvalet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 425KB

  017/21 - 21/4057 - Orienteringssak

  Journaldato: 27.05.2021  1 dokument
  Brevdato: 27.05.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Saksbehandler: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Status for arbeidet med:

  - Internett Nordliheimen:
  Møtesekretær Ketil Tjore orienterte om at IKT Nordhordland skal komma ut før sommaren for å gjera målingar av netthastigheiten på det eksisterande nettet. Dersom denne er for dårleg, må det gjerast gravearbeid for å få fram nye fiberkablar. Sjukeheimen har sjølv bruk for betre nett, for å sikra kapasitet nok til velferdsteknologi med meir. Betre nett vil også gjera det mogleg med større utval av TV-kanalar.

  - Turar arrangert av Eldrerådet (kan bruka av potten på 50.000):
  Denne saka vert diskutert vidare på september-møtet, for å arrangera tur våren 2023.

  - Datakurs for eldre.
  På vent inntil vidare.

  - Innspel om universell utforming til plan- og byggesaker
  Møtesekretær Ketil Tjore førebur noko på dette til neste møte, for å minna om at Eldrerådet må komma tidleg inn i planprosessen, og at ein må syta for universell utforming i aktuelle plan- og byggesaker.

  Handsaming i utvalet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Eldredagen 2021 - om arrangementet Hoveddokument 589KB
  Brevdato: 27.05.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Saksbehandler: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bestillingar i sambannd med eldredagen:
  180 kroner - Austrheim samfunnshus på lokale, dekking, servering, saft, kaffi og rydding
  195 kroner - Kilstraumen Brygge AS
  375 kroner - totalt for kvar gjest

  Det vert sendt svar til desse to om at ein godtek tilbodet, med atterhald om at ein kan avbestilla seinast to veker før arrangementet, dersom det er for lite påmeldingar eller nye smitteverntiltak.  Behandling

  Møtesekretær Ketil Tjore vidareformidla frå Monika Kvamme om deltakarar frå Nordliheimen, på Eldredagen.
  - Kvamme seier at det er ein del bebuarar som er for skrøpelege til å delta, men for dei som kan, legg ein opp til at dei skal få delta på arrangementet i kyrkja og på samfunnshuset.
  - Deler gjerne på underhaldninga slik at denne kan vera begge stader.
  - Håpar på en vanleg eldredag dette året.

  Leiar Gro Johannessen presenterte annonsen som skal inn i Kyrkjebakken.
  Skal ha med eit punkt til slutt om mange nok påmelde.
  Tar ei heilside i Kyrkjebakken til 1.000 kroner.
  Ivar Bergsvik ordnar nynorsken og sender til Gro Johannessen, som vidaresender til Kyrkjebakken.
  Påmeldingsfristen skal endrast til 15. september.

  Teksten er slik:

  ELDREDAGEN 1.10.21

  Det er ei gleda igjen å kunne invitere

  til feiring av eldredagen.

  Gudsteneste i Austrheim Kyrkje kl 15.00

  Samankomst på Samfunnshuset kl 16.00

  Pris pr person kr 300

  Bindande påmelding: tlf 56 16 20 00 (kommunen)

  innan 15. september.

  Meld frå om du treng skyss,

  gjerne også om du har noko form for matallergi.

  VELKOMMEN

  Austrheim eldreråd

  Vi må ta atterhald om endring i smittevernreglane

  Og mange nok påmelde.

  Leiar Gro Johannessen orienterte om dei som skal gå gratis, prest, ordførar og dei som er 100 år (inkludert følgje for 100-åringane).
  Sender formell invitasjon til desse etter september-møtet.

  Leiar Frivilligsentralen, Rigmor Ludvigsen:

  • ordnar songar med trykk av hefte (Servicekontoret kan trykka opp)

  • ordnar forsang

  • ordnar pianist

  • tar kontakt med Per Lerøy om å setta av dagen

  Rigmor Ludvigsen sa at dersom ein skal ha Rune Larsen/Tor Endresen eller Helge Jordal, så må ein ordna lydanlegg frå Trond Einar Sørensen (Terzz lyd). Om det er andre underhaldarar kan det vera at ein kan bruka lydanlegget til koret.

  Påmelding går til kommunen ved Servicekontoret. Skal registrera med namn og telefonnummer, samt behov for skyss, matallergi.

  På arrangementsdagen:

  • Rigmor Ludvigsen annonserer underhaldarar.

  • Rigmor Ludvigsen/Servicekontoret bestiller tebrød/is til kaffien.

  • Rigmor Ludvigsen ordnar med registrering/mottak av betaling på dagen.

  Rigmor Ludvigsen sa at ho har sendt førespurnad til Rune Larsen om underhaldning på Eldredagen, purrar om ho ikkje høyrer noko snart. Er positiv til å ha god underhaldning, det skal vera kjekt! Dette året er det også midlar å henta frå den kulturelle spaserstokken, det er det ikkje kvart år, men i år er det ikkje brukt midlar utanom på grunn av Korona. Gro Johannessen sa at det er bra med eit godt trekkplaster.

  Gro Johannessen sa at underhaldninga må vera avklara før annonsering i Kyrkjebakken 13. august, Rigmor Ludvigsen sa at det skal vera klart før den dagen.

  Solveig Hopen sa at ein må vera obs. på å kunna avlysa om det er for få påmelde, dette svara Rigmor Ludvigsen at det er kontroll på. Ludvigsen sa at det kan vera mange som ventar på å gå ut, det taler for godt besøk, men kan også vera ein del som ikkje går ut.

  Reidar Øksnes spurte om Rigmor Ludvigsen kan få frie tøyler til å finna nokon om det ikkje lukkast med Rune Larsen. Semje om at Ludvigsen får jobba med dette, og eventuelt tar ein telefon til rådet dersom ein ikkje lukkast med kandidatane øvst på lista.

  Diskusjon om at det skal vera aldersgrense på arrangementet, det er ikkje sett.

  ---

  Solveig Hopen leia møtet under diskusjonen av kva tilbydar ein skal ha på serveringa.
  Hopen gjorde greie for dei tilboda som har komme inn. Det kom tilbod frå Kilstraumen Brygge AS og Knuter Catering, den tredje tilbydaren (Samfunnshuset) har ikkje svara.

  Hopen har laga eit samandrag av dei to tilboda som har komme inn. Det var semje i rådet om å godta prisen frå Austrheim samfunnshus på lokale, dekking, servering, saft, kaffi og rydding. Maten skal leverast frå Kilstraumen Brygge AS.

  Kostnadene vert då:
  180 kroner - Austrheim samfunnshus på lokale, dekking, servering, saft, kaffi og rydding
  195 kroner - Kilstraumen Brygge AS
  375 kroner - totalt for kvar gjest.

  Det vert sendt svar til desse to over om at ein godtek tilbodet, med atterhald om at ein kan avbestilla seinast to veker før arrangementet, dersom det er for lite påmeldingar eller nye smitteverntiltak.

  Tidsplan for dagen:
  Gudsteneste klokka 15.00.
  Arrangementet på samfunnshuset startar klokka 16.00.

  Resten av programmet og detaljar vert diskutert på møtet i september. Må også sjekka opp i at det er blomar på borda, serviettar og liknande.

  Gro Johannessen sa at ho lagar klar ein invitasjon til hundreåringane til møtet i september, så kan ein senda ut dette etter umiddelbart etter møtet.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Gro Vigdis JohannessenMedlemsvjoh@online.no
Ivar BergsvikArbeiderpartietMedlemivar.bergsvik@gmail.com
Solveig HopenHøgreMedlemmastrevik@fribokhandel.no
Reidar ØksnesSenterpartietMedlem56roek@gmail.com
Rigmor Ludvigsenrigmor.ludvigsen@austrheim.kommune.no
Idar Johan Hopland (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemidar.hopland@gmail.com

Kontaktinformasjon om tjenesten

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS