Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 08.04.2021

Formannskapet
08.04.2021   17:00 - 17:55
Utval:Formannskapet
Dato:08.04.2021   17:00 - 17:55
Møtestad:Digitalt møte på Teams
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Formannskapet - 08.04.2021 (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 08.04.2021 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 08.04.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 416KB
  Brevdato: 31.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i formanskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 417KB

  042/21 - 21/2596 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 31.03.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 31.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent


  Behandling

  Handsaming i formanskapet:

  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 411KB

  043/21 - 21/2611 - Orienteringssak

  Journaldato: 31.03.2021  1 dokument
  Brevdato: 31.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ei orienteringssak,det er eiga sak (neste).

 • Styringsgruppa - arealbruk kommunehuset Hoveddokument 446KB
  Brevdato: 31.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi - Skatt
  Sakshandsamar: Bjarne Ve Sæbø

  Dokumenter

   

  Behandling

  Bjarne Ve Sæbø orienterte om saka.
  Kartlegginga som er gjort viser at det er til dels lite lydisolering mellom kontora, dette er vanskeleg å løysa sidan det er bygd for ope landskap, med veggar som berre går opp til himling.
  var også etterlyst fleire møterom.

  Sæbø gjekk gjennom skissene etasje for etasje. I første etasje er biblioteket tenkt der Servicekontoret er i dag, med moglegheit for meirope. Biblioteket vil vera kombinert med Servicekontoret sin inngang.
  I denne etasjen er det etablert HC-toalett der det i dag er toalett, ved å utvida med å ta rekvisitarommet.

  I andre etasje er biblioteket sitt areal i dag sett til bruk for fysioterapeut og kyrkja. Litt justeringar i dørplassering på Familiekontoret. Etablering av HC-toalett, ved å utvida eitt av dei eksisterande toaletta.

  I tredje etasje er det teikna inn vegg som skjermar økonomikontoret, og arkivet for økonomi vert nytt møterom. Service er tenkt flytta opp i tredje etasje. Etablering av HC-toalett, ved å utvida eitt av dei eksisterande toaletta.

  Morten Sognnes (H) spurte om PPT kan flyttast ut på skulane. Rådmann Bjørnar Fjellhaug svara at det er bruk for kontor på kommunehuset når ein skal samarbeida med andre tenester som eit Familiens Hus, og det kan verta fleire tilsette her dersom det vert eit samarbeid med Gulen og Masfjorden til eit Fensfjorden PPT. Om ein skulle flytta ut, måtte det evt. vore til ein av skulane. Er lite ombygging det er lagt opp til i dag for desse kontora.

  Inger-Lise Brekke (H) spurte om fysioterapeuten, som er på Nordliheimen i dag. Bjarne Ve Sæbø svara at det er trongt om plass på Nordliheimen i dag for fysioterapeut, vil vera plass til dei i det arealet som no er brukt av biblioteket. Til dette sa Brekke (H) at ein må vera sikker på å ha gode nok fasilitetar dersom PPT skal utvidast, bør kanskje setta spørsmålsteikn bak bruken som fysioterapi. Sæbø svara til det igjen at det er rom til å låna areal av venterom og møterom hjå PPT/helsestasjon om PPT treng fleire kontor.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at det er viktig å ikkje gjera det slik at ein ikkje har plass til eit Fensfjorden PPT, og må vel også ha kontorplass til Alver barnevern. Samd med Brekke (H) om å setta parentes bak fysioterapi i andre etasje. Dyrkolbotn spurte om prosessen vidare med tanke på økonomi, og om kva som skjer med bruken av arbeidsgruppa som er nedsett for dette. Dyrkolbotn spurte også om konsulentbruk, kva det har kosta og korleis det er henta inn tilbod.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug svara at det ikkje er ønskje om å gjera store ombyggingar, men det er viktig å flytta biblioteket slik at ein på kveldstid ikkje har tilgang til heile bygget. For PPT kan det vera behov for fleire kontor med Fensfjorden PPT dersom det vert realisert, og skal også ha plass til psykolog, samt kontorplass for barnevern og Nav. Skal ikkje gjera store endringar, justerer litt for å få biblioteket til 1. etasje (der det er søkt om eksterne midlar i støtte til flytting, med eigendel for kommunen), og for samling av tenestene i Familiens Hus.

  Om konsulentbruk sa Odd Harald Dommersnes at Cap Gemini var henta inn for 35.000, det er same firma som er brukt for fylkeshuset i Bergen. På spørsmål frå ordførar Lerøy sa Dommersnes at ombygging av kommunehuset kanskje må settast på vent, har meir akutte ting på skule og i Vestlia som må prioriterast for investeringar.

  Inger-Lise Brekke (H) viste til at Nav skal kunna disponera kontorplass etter behov. Kontora i andre etasje oppfylte ikkje sikkerhetskrava, korleis vert dette? Bjarne Ve Sæbø svara at det er lagt til rette for møterom i 3. etasje der det er to utgangar.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han støttar tanken om å flytta biblioteket ned i 1. etasje med betre tilgang enn i dag. Når det gjeld fysioterapi i dagens bibliotek spurte Dyrkolbotn om det er god nok ventilasjon, om det er gode nok garderobar til å dekka både fysioterapi og dei tilsette. Her svara Bjørnar om plassbehovet at det er mogleg at PPT/med fleire treng kontorplass som tek den plassen som er sett av til fysioterapi.

  Inger Lise Brekke (H) spurte om bruken som er sett av til kyrkja, kva dette skal brukast til og om storleiken. Bjarne Ve Sæbø svara at dette kan justerast i detalj, det avgjerande no er prinsippa som å flytta biblioteket ned til 1. etasje, flytta Servicen opp i 3. etasje og små justeringar på Familiekontoret.

  Inger-Lise Brekke (H) spurte om arrangement for mange personar som det er vist til i kartlegginga, her vart det svara frå fleire at dette er biblioteket som har brukt eige lokale samt Austrheimstova, og der dei må finna andre løysingar dersom dei vert flytta ned i 1. etasje. Ordførar Per Lerøy viste til at biblioteket då må bruka til dømes Samfunnshuset eller Mastrevik Torg til større arrangement, dette sa Helge Dyrkolbotn seg samd i.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug sa om disponering til fysioterapi at Fensfjorden PPT har dukka opp etter dette, det gjer at kontorbehovet er større. Ønskjer ikkje å bygga meir enn nødvendig.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein gjerne kan setta dette med fysioterapi på vent, og sjå behov for Nav/barnevern, gjerne opp mot sokneprest som har sams behov for lydisolert kontor. Kan også gjerne flytta kyrkja i andre enden mot personalgarderobe, der det er betre areal med tanke på vindauge.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein kan tenkja andre løysingar for fysioterapi enn 2. etasje i kommunehuset. Kan gå ut til private aktørar og spørja om lokale, der det kan vera på gateplan og lett å komma til for dei som skal på trening. Bør finnast moglegheiter i senterområdet. Slik løysing vil også gje meir armslag på kommunehuset.

  Bjarne Ve Sæbø oppsummerte med at det kan gjerast endringar, men hovudprinsippa er å flytta biblioteket ned til 1. etasje, flytta Servicen opp i 3. etasje og små justeringar på Familiekontoret. Stryker fysioterapi no, og ser på korleis kyrkja kan plasserast i dei lokala som vert ledige etter biblioteket.

  Ordførar Per Lerøy sa at administrasjonen må komma tilbake med meir detaljerte planar når ein har fått klargjort kostnader for dette. Bjarne Ve Sæbø svara at det vil ein. Biblioteket har søkt om støtte til si flytting/nyetablering.

  Rådmann Bjørnar Fjellhaug sa at ein då legg til grunn at formannskapet som styringsgruppe støttar dette arbeidet, ordførar Lerøy svara at ein må komma tilbake med detaljert prosjekt når det er klart.

  Odd Harald Dommersnes sa at det er politisk å avgjera kva som skal investerast i, men det er andre ting som også er presserande, som Vestlia og på Kaland skule.

  Inger-Lise Brekke (H) spurte om kontorplass til legane, no som det skal vera tre fastlegar og tre Lis-legar. Sæbø og kommunalsjef Monika Kvamme svara at dette er mogleg å løysa etter at helsestasjonen og psykiatrisk sjukepleiar er flytta opp i 2. etasje.

  Handsaming i formannskapet:
  Formannskapet, som styringsgruppe for arbeidet, var samrøystes om å ta orienteringa til vitande.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Morten SognnesHøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Bjørnar Fjellhaugbjornar.fjellhaug@austrheim.kommune.no
Bjarne Ve Sæbøbjarne.ve.sebo@austrheim.kommune.no
Odd Harald Dommersnesodd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no
Monika Kvammemonika.kvamme@austrheim.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS