Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 24.01.2019

Formannskapet
24.01.2019   09:00 - 12:10
Utval:Formannskapet
Dato:24.01.2019   09:00 - 12:10
Møtestad:Austrheim kommunehus, møterommet Børilden
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Formannskapet - 24.01.2019 (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 24.01.2019 (Vedlegg) Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 24.01.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 24.01.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 223KB
  Brevdato: 11.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 226KB

  002/19 - 19/240 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 11.01.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 11.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Meldingar Hoveddokument 223KB

  003/19 - 19/266 - Meldingar

  Journaldato: 11.01.2019  1 dokument
  Brevdato: 11.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldingane vert tekne til orientering


  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Delegerte saker Hoveddokument 479KB

  004/19 - 19/267 - Delegerte saker

  Journaldato: 11.01.2019  1 dokument
  Brevdato: 11.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegerte saker vart tekne til orientering.  Behandling

  For Delegert sak 028/18 spurte Siri Kaland (Ap) om parkeringstilhøva for marinaen. Thomas Lindås og Asbjørn Toft frå administrasjonen svara at det er gitt ein frist på to år for å få plass dette med parkering. Det vil vera lettare å få dette til når ein har selt ein del plassar i marinaen, med tanke på finansieringa av parkeringsplassane. Om dette med parkeringsplassane ikkje kjem i orden, har kommunen høve til å legga krav om stans av bruk av marinaen.

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Orienteringssak Hoveddokument 242KB

  005/19 - 19/268 - Orienteringssak

  Journaldato: 11.01.2019  1 dokument
  Brevdato: 11.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vart teke til vitande.  Behandling

  Det vart gjeve fleire orienteringar:
  Økonomisjef Olav Andersen orienterte litt om økonomi. Andersen har sett mellom anna på lønskostnader for januar 2019 opp mot tilsvarande kostnader i 2018. Høge lønskostnader på hausten 2018 kjem mellom anna av at Austrheim kommune i ein periode løna to rådmenn, i overgangen mellom avtroppande og påtroppande rådmann.

  Økonomisjefen skal saman med avdelingsleiarane laga eit oversyn over tal tilsette i dag og mot slutten av året, for å kunna dokumentera utviklinga i 2019. Skal også jobba tett med avdelingsleiarane for å halda dei rammene som er sette i budsjettet, for å kunna få det overskotet ein siktar mot. Grovt rekna må kommunen driftast i underkant av 14 millionar rimelegare i 2019 enn i 2018, for å klara eit overskot på over 6 millionar, med sju millionar lågare inntekter.

  Når det gjeld rekneskapen for 2018 er denne ikkje klar enno.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om montering av teleslynge i kafeen på Samfunnshuset, der kommunestyret har sine møte. Mongstad viste til at Austrheim kommune er ei IA-bedrift med krav om universell tilrettelegging, og at denne investeringa må takast. Kostnaden (inntil 20.000 kroner) kan hentast frå fellesposten IKT Austrheim, som er på 150.000 kroner.

  Formannskapet støtta ei slik løysing for teleslynge som Olav Mongstad skisserte.

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om behovet for å gjera noko med parkeringssituasjonen ved Austrheimhallen/Årås skule. Kommunen har gjort ulike tiltak for å få til dette på ein ryddig og trafikksikker måte, men har ikkje lukkast. Bussane er per i dag flytta ned til parkeringsplassen ved Austrheimhallen, men sjåførane melder at dei på morgonen opplever at det er kaotisk med foreldre som kjører borna til skulen og parkerer der bussane skal stå.

  No ønskjer ein å ta i bruk igjen snuslynga ved skulen til bussar. Administrasjonen vil skilta denne med innkjøring forbode mellom 0800 og 0900 for alle andre enn bussar (også unntak for rørslehemma med fleire), slik at bussane er aleine der på morgonen. På ettermiddagen vil bussane henta nede ved Austrheimhallen som i dag, for etter skuletid er det ikkje like store problem med privatbilar.

  I denne saka er det formannskapet som har mynde til å avgjera skiltinga, og Myrmel sa at dersom formannskapet støttar framlegget, så vil ein starta med å førebu ei sak på dette.

  Jorund Stellberg (Uavh) sa at det gjerne skulle vore innkjøring forbode der heile døgnet, for å unngå biltrafikk opp til skulen.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad sa det er bra for administrasjonen å ha politisk støtte for å vera restriktive til trafikk i dette området.

  Avdelingsleiar plan m.m. Asbjørn Toft sa at ein gjerne kan sjå denne saka i samanheng med ei større sak om korleis ein skal tilrettelegga for at fleire går eller syklar, heller enn å kjøra heilt fram til skulen.

  Rolf Henning Myrmel sa at administrasjonen no vil førebu ei politisk sak på dette til formannskapet.

  Formannskapet tok desse orienteringssakene samrøystes til orientering.

  Til slutt i møtet orienterte assisterande rådmann Olav Mongstad om saker som er undervegs til politisk handsaming:

  * Nedlegging av Austrheim valkrins, mellom anna for å spara kostnader.

  * Etablering av røystelokale i Nordhordland Næringshage på Mastrevik Torg.

  * Anleggsbidrag i samband med utbygging av fortau ved Toftegård.

  * Vurderingar av eit tettare samarbeid i randkommunane i Nordhordland, for fleire ulike tenester.


  * Deling av tenesta som kyrkjeverje mellom Masfjorden kommune og Austrheim kommune.

  * Status for sal av kommunale tomter og bygningar.

 • Godkjenning av Lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg for Austrheim kommune Hoveddokument 839KB
  Brevdato: 20.12.2018
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Behandling

  Avdelingsleiar plan m.m. Asbjørn Toft orienterte om arbeidet med forskrifta. Dette er utslepp som ikkje vert handterte av kommunale anlegg, og det er ein del vassdrag, vågar og pollar i Austrheim som er påverka av slike utslepp. Ei slik forskrift skal sikra god og lik handsaming uavhengig av sakshandsamar.

  Det har vore store endringar i vassdraga berre sidan 1950-talet og fram til no, med bruk av kunstgjødsel, vassklosett og påverknad av sur nedbør. Forskrifta skal sikra god forvalting av private avlaup. Der ein kan få det kopla på kommunalt anlegg gjer ein det, eller i tett leidning til sjø. Målet er å ha minst mogleg avrenning til vassdrag og vatn.

  Om minireinseanlegg viste Toft til at effekten av desse kan verta påverka av kor stor bruken er, drift og vedlikehald, og ytre påverknad som lynnedslag eller anna.

  Jorund Stellberg (Uavh.) sa at det var bra at det no kom ei lokal forskrift for Austrheim.

  Samrøystes vedteke i formannskapet.

 • Søknad om tilskot frå næringsfondet Hoveddokument 406KB
  Brevdato: 07.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet diskuterte om saka skulle handsamast i ope eller lukka møte. Det var semje i formannskapet om at dette skulle vera ei open sak, og dei dokumenta (vedlegg til søknaden) som var unnateke offentlegheit vart difor ikkje delte ut.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om søknaden, som kom inn i desember 2018. Mongstad har orientert søkarane med at dei tildelingane som er gjort tidlegare har vore i storleik 20.000 til 30.000 kroner, og i denne saka er det tilrådd støtte på 25.000 kroner, der støtta mellom anna er grunngjeve med at det er tale om eit lokalt tilbakekjøp.

  Siri Kaland (Ap) etterlyste ein større diskusjon om kva ein skal bruka desse midlane i næringsfondet til, og viste til at det for større bedrifter vert meir ein klapp på skuldra. Jan Erik Espelid (V) viste til at det er tale om lokale arbeidsplassar. Jorund Stellberg (Uavh.) var oppteken av det var ei bedrift som heldt til lokalt. Anne Dahle Austrheim (KrF) sa det var ein viktig symboleffekt å gje støtte. Hardy Pedersen (Ap) viste til at dette var del av ein større finansieringspakke for bedrifta.

  Samrøystes vedtak i formannskapet.

 • Konstituering i stillinga som rådmann frå 10. januar 2019 Hoveddokument 372KB
  Brevdato: 21.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Ordfører
  Sakshandsamar: Per Lerøy

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert utsett.  Behandling

  I denne saka ba Jorund Stellberg (Uavh.) om at administrasjonen gjekk frå, og dette støtta formannskapet. Assisterande rådmann Olav Mongstad og møtesekretær Ketil Tjore gjekk på gangen.

  Formannskapet gjorde samrøystes vedtak om at saka vert utsett.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiVaraordførarannedahleaustrheim@gmail.com
Siri KalandArbeiderpartietMedlemsikaland@gmail.com
Jorund StellbergUavhengigeMedlemjorund.stellberg@gmail.com
Jan Erik EspelidVenstreMedlemjespe62@hotmail.com
Hardy PedersenArbeiderpartietVaramedlemhardpe@online.no
Olav Birger AndersenOlavBirger.Andersen@austrheim.kommune.no
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Per Lerøy (Ikke møtt) ArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS