Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 21.03.2019

Formannskapet
21.03.2019   08:00 - 16:00
Utval:Formannskapet
Dato:21.03.2019   08:00 - 16:00
Møtestad:Austrheim kommunehus, møterommet Børilden
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling Austrheim formannskap 21. mars med nye avtalar komprimert (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling Austrheim formannskap 21. mars 2019 komprimert (Hoveddokument) , Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 21.03.2019 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 21.03.2019 med vedlegg delte ut i møtet (Hoveddokument) , Protokoll - Formannskapet - 21.03.2019 (Vedlegg)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 429KB
  Brevdato: 08.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Møtestart vart flytta til 08.00 for å legga til rette for at Asbjørn Toft, som er avdelingsleiar plan, byggesak, oppmåling og miljø, kunne vera til stades under handsaminga av sak 024/19, 025/19 og 033/19.

  Det var politisk sakshandsaming frå klokka 08.00 til 10.00. Så var det synfaring frå klokka 10.00 til 12.30, og så starta den politiske sakshandsaminga opp igjen frå klokka 12.30.

  Forfall/vara:

  Rikke Heldal Hope (Høgre) møtte for Jorund Stellberg (Uavh).

  Hardy Pedersen (Ap) møtte for Siri Kaland (Ap) i sak

  Handsaming:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 422KB

  018/19 - 19/1124 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 22.02.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 22.02.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontor
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent.  Behandling

  Handsaming:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Meldingar Hoveddokument 432KB

  019/19 - 19/1483 - Meldingar

  Journaldato: 08.03.2019  1 dokument
  Brevdato: 08.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldingane vert tekne til orientering


  Behandling

  Leiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, gjorde greie for meldingane, spesielt dette med branntryggleik på rådhuset (meldingssak 019/19.3). Dei avvika som er nemnde i rapporten er retta, med utskifting av alle naudlys på bygget, og endringar for dei dørene som er låste på dagtid. For kontor som er "innelåste" er det no laga slik at ein kan komma seg raskt ut ved brann.

  Om Nordliheimen sa Myrmel at bygget er fullsprinkla, og dette er eit anlegg som er godkjent seinast no nyleg. Det har vore ei utfordring med brannalarmar som viser til feil rom, dette skal vera retta i tavla, og det står att retting av teikningar.

  Elles er det viktig at dei tilsette er observante på at når Nordliheimen og Vestlia er kopla saman slik som no, så må ein ikkje slå av klokkene sjølv om det ikkje er brann på eigen institusjon. Det kan brenna på den andre, og brannvernet må vita kva meldar alarmen gjeld.

  Handsaming:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Delegerte saker Hoveddokument 599KB

  020/19 - 19/1484 - Delegerte saker

  Journaldato: 11.03.2019  1 dokument
  Brevdato: 08.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegerte saker vart tekne til orientering.  Behandling

  Asbjørn Toft, som er avdelingsleiar plan, byggesak, oppmåling og miljø, gjekk gjennom dei delegerte sakene.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad peika på at konsesjonsaker skal til landbruksfagrådet slik at dei kan gje sin uttale. Toft svara at dette skal ein ta opp med landbrukssjefen, Kjartan Nyhammer, ved felles landbrukskontor.

  Handsaming:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Orienteringssak Hoveddokument 425KB

  021/19 - 19/1485 - Orienteringssak

  Journaldato: 08.03.2019  1 dokument
  Brevdato: 08.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Leiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om tilstanden for kloakkpumpestasjonen ved Åråsvågen. Denne er utslitt, og på grunn av framandlegeme i kloakken må det bestillast pumping ofte, kanskje 1-2 gonger i veka.

  Verksemda Eureka Pumps, med kontor på Mongstad, ønskjer å bygga ut denne pumpestasjonen som ein visningsstasjon/eit utviklingsprosjekt, for å visa fram ein type anlegg som mellom anna er mykje brukt i Finland. Dette arbeiedet skal skje etter open bok-prinsippet, slik at kommunen har innsyn i kostnadene. Administrasjonen har sjekka med dei som har oversikt over innkjøp, utan å få klart svar på om dette er innanfor innkjøpsreglane.

  Eureka Pumps ønskjer å bygga den nye stasjonen med eit forkammer, for å hindra at framandlegeme kjem inn i sjølve pumpene. Dette skal hindra brot i driftstida.

  Myrmel sa at han håpar at administrasjonen får høve til å inngå avtale med Eureka Pumps på dette, og konstituert rådmann Olav Mongstad sa at ein no vil invitera Eureka Pumps til formannskapet for å orientera om dette prosjektet.

  ---

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om status for for asfaltering av kommunale vegar. Austrheim kommune inngjekk i 2018 kontrakt med Askøy Asfalt om dekkelegging, men dette vart ikkje gjennomført i kalenderåret, mellom anna etter at kommunen sa nei til at asfalteringa vart gjort i desember.

  Etter framlegg frå Lerøy slutta formannskapet seg til at den kommunale potten til asfaltering i 2019 kan takast inn som ei utviding av kontrakten som alt er gjort med Askøy Asfalt. Det som skal asfalterast er då etter den planen som vart laga i 2018. Det er delegert til rådmannen å gjera prioriteringar innanfor planen.

 • Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - Nordhordlandspakken Hoveddokument 719KB
  Brevdato: 01.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken. Nullutsleppskøyretøy til og med 3500 kg skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2.  Behandling

  I saksframlegget er konklusjonen lagt inn som vedtakstekst, med ordlyden "Rådmannen tilrår kommunestyret å vedta dei framlagte takstane frå fylkestinget. Det absolutte fritaket for bompengar for nullsleppsbilar, var heile tida meint å ikkje vare evig."

  Det som er rett tekst for framlegg til vedtak, og som også kjem fram av saksutgreiinga, er:

  "Det vert innført bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy i Nordhordlandspakken. Nullutsleppskøyretøy til og med 3500 kg skal betale 50 pst. av taksten til takstgruppe 1 etter brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 skal betale 0 pst. av taksten til takstgruppe 2."

  Handsaming:
  Samrøystes vedtak for korrigert vedtaksframlegg.

 • Stifting av BOF IKS - justering av selskapsavtale og stiftelsesdokument for Bergen og Omland IKS Hoveddokument 744KB
  Brevdato: 27.02.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre vedtar dei føreslegne endringane i selskapsavtalen og stiftelsesdokumentet som er omtalt i saka, nemleg at namnet på BOH IKS vert endra til «Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS),» og at selskapet får høve til å oppta lån på inntil MNOK 15.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om det som er nytt i denne saka. Bergen og Omland Farvanns-forvaltning IKS (BOF IKS) skal ta opp lån for å kjøpa ein båt, denne skal brukast i selskapet og elles leigast ut til Bergen Hamn.

  Handsaming: Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak

 • Utbyggingsavtale for fortau og busslomme i Toftegårdskrysset - Søre Neset Hoveddokument 857KB
  Brevdato: 21.02.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. I KS-032/16 gjorde kommunestyret vedtak om å gi anleggsbidrag til arbeid med busslomme og fortau ved Toftegårds-krysset. Det løyvde beløpet frå 2016 er på 480.180 (utan mva), og kommunen dekkar også 50 prosent av tilleggskostnader til nye teikningar (50 prosent er 79.625 inklusiv mva).

   Beløpet vert betalt ut i to rater i 2020 og 2021.
   Vilkåret for utbetalinga er at anlegget er ferdigstilt innan 1. september 2019, dette med tanke på at fylket skal legga nytt dekke på FV565 frå Årås til Toftegård dette året.

  2. Den framlagte utbyggingsavtalen vert vedtatt slik han ligg føre, men med justerte beløp og tidsfristar.  Behandling

  I denne saka var det synfaring, saman med Odd Haugen som har søkt om anleggsbidrag.

  Den politiske handsaminga starta då formannskapet var attende på rådhuset.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om prosessen som har gått frå ein i 2016 første gong løyvde støtte til utbygging av fortau og busslomme i Toftegårdkrysset.

  Siri Kaland (Ap) la fram eit eige framlegg til vedtak, på vegner av Austrheim Ap.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad peika på at støtta vert henta frå driftsmidlar, og ba om løyvinga vart delt over to år slik som i administrasjonen sitt framlegg.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) gav støtte til prinsippet i Ap sitt framlegg, men ba om at det vart formulert eit nytt vedtak basert på administrasjonen sitt framlegg.

  Nytt vedtak vart formulert slik:

  1. I KS-032/16 gjorde kommunestyret vedtak om å gi anleggsbidrag til arbeid med busslomme og fortau ved Toftegårds-krysset. Det løyvde beløpet frå 2016 er på 480.180 (utan mva), og kommunen dekkar også 50 prosent av tilleggskostnader til nye teikningar (50 prosent er 79.625 inklusiv mva).

   Beløpet vert betalt ut i to rater i 2020 og 2021.
   Vilkåret for utbetalinga er at anlegget er ferdigstilt innan 1. september 2019, dette med tanke på at fylket skal legga nytt dekke på FV565 frå Årås til Toftegård dette året.

  2. Den framlagte utbyggingsavtalen vert vedtatt slik han ligg føre, men med justerte beløp og tidsfristar.

  Handsaming:
  Samrøystes for nytt framlegg til vedtak.

 • Utbyggingsavtale for rundkøyring i Leirvågskrysset Hoveddokument 590KB
  Brevdato: 21.02.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  (Saka trekt)  Behandling

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at under møtet at denne saka vert trekt.

 • Vurdering av eventuelt anleggsbidrag fortau langs kommunal veg Toftegård Hoveddokument 872KB
  Brevdato: 07.01.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim formannskap finn det rimeleg at Austrheim kommune overtek eigarskapet av fortauet som er opparbeidd langs den kommunale vegen i Kvalvågen, og betalar ut anleggsbidrag for dette i tråd med utbyggingsavtale nummer 1, kr 289.000,- + mva.

  Vilkåra for utbetalinga vert knytt opp mot ferdigstilling og dokumentasjon av dei anlegga som kommunen skal overta ansvaret for langs den kommunale vegen. Dette betyr at dokumentasjon på all vassverkutbygging som utbyggjaren har gjort i Kvalvågen må dokumenterast på tilfredstillande måte før anleggsbidraget vert betalt ut.

  Utbyggingsavtalen er sett opp etter dei vedtatte retningslinjene og vert vedteken slik han vart framlagt.  Behandling

  I denne saka var det synfaring, saman med Odd Haugen som har søkt om anleggsbidrag.

  Den politiske handsaminga starta då formannskapet var attende på rådhuset.

  Siri Kaland (Ap) la fram nytt framlegg til vedtak på vegner av Austrheim Arbeidarparti.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at det vert sett som vilkår i vedtaket at ein skal avslutta og levera dokumentasjon på vassverksutbygginga som er gjort i Kvalvågen. Når dette er levert vil kommunen kunna krevja tilknytingsavgift og vassavgift frå 10-12 abonnentar som ikkje betalar i dag. Dei betalar ikkje på grunn av at dokumentasjonen på anlegget ikkje er levert og godkjent.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) la fram nytt framlegg til vedtak, basert på Austrheim Ap:

  "Austrheim formannskap finn det rimeleg at Austrheim kommune overtek eigarskapet av fortauet som er opparbeidd langs den kommunale vegen i Kvalvågen, og betalar ut anleggsbidrag for dette i tråd med utbyggingsavtale nummer 1, kr 289.000,- + mva.

  Vilkåra for utbetalinga vert knytt opp mot ferdigstilling og dokumentasjon av dei anlegga som kommunen skal overta ansvaret for langs den kommunale vegen. Dette betyr at dokumentasjon på all vassverkutbygging som utbyggjaren har gjort i Kvalvågen må dokumenterast på tilfredstillande måte før anleggsbidraget vert betalt ut.

  Utbyggingsavtalen er sett opp etter dei vedtatte retningslinjene og vert vedteken slik han vart framlagt."

  Handsaming:
  Rådmannen sitt framlegg vart sett opp mot fellesframlegget frå formannskapet.
  Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

 • Tilsynsstrategi Austrheim kommune 2019 Hoveddokument 594KB
  Brevdato: 07.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Thomas Lindås

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet i Austrheim kommune vedtek tilsynsstrategien slik den ligg føre.

  Grunngjevinga er gjeve i saksutgreiinga.

  Vedtaket er heimla i plan- og bygningsloven § 25-1, jamfør byggesaksforskrifta § 15-1.  Behandling

  Handsaming:
  Rådmannens framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Trafikksikring Årås skule Hoveddokument 680KB

  031/19 - 19/1428 - Trafikksikring Årås skule

  Journaldato: 08.03.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 07.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rundkjøring ved skulen vert skilta med SKILT 302 LS KL2 / INNKJØRING FORBUDT med underskilt Gjeld ikkje buss, taxi, rørslehemma, tilsette og varelevering.

  Bussane kjører opp til rundkjøringa både morgon og ettermiddag, og ikkje ned til hallen.

  Ved rundkjøringa skal det også etablerast betre tilhøve for av- og påstiging for rørslehemma, og det må vurderast om parkeringsplassen for rørslehemma skal flyttast til den nye parkeringsplassen for lærarar.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at det har vore ein dialog med idrettslaget om tilgang til fotballbana etter at det no er innskrenka tilgang til å kjøra inn mot Årås skule/idrettsanlegget. Ein legg opp til vidare dialog med idretten, med eit fellesmøte med ordførar/administrasjonen/idrettslaget.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) sa at det kunne hjelpa med eit oversiktsskilt som viser kvar ein bør parkera ved skulen/idrettsanlegget.

  Rikke Heldal Hope (H) sa at det hadde vore kaotisk ved idrettshallen i haust, med parkering slik at bussane ikkje kom fram. Etterlyste ei løysing for dei minste, medan dei eldste borna og vaksne bør kunna gå frå idrettshallen-parkeringa. Ikkje bra for dei minste å vera fotgjengar nede ved hallen, i alle fall seksåringane burde få bli satt av i rundkjøringa.

  Rolf Henning Myrmel frå administrasjonen sa at ein ønskjer å bruka av årets asfaltmidlar til å asfaltera resten av plassen ved idrettshallen, dette vil gjera det mogleg å merka opp for parkering.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at dette som ligg i bordet no er eit strakstiltak, og så kan ein gjera meir seinare når ein kjem i gang med det arbeidet som er planlagt, med flytting av tilsetteparkering ned til hallen og omgjering av dette arealet til eit grøntområde.

  Rikke Heldal Hope (H) etterlyste at dersom dei minste elevane ikkje kan settast av i rundkjøringa, så må det vera ein vaksenperson (eller tiandeklassing) på plass ved hallen slik at der er tilsyn. Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at dette skal ein ta vidare til skulen.

  Myrmel frå administrasjonen sa at framlegget er endra frå første framlegg. Først var det tenkt at bussane skulle bruka rundkjøringa på morgonen og stå nede ved hallen på ettermiddag, no er det meint at bussane skal bruka rundkjøringa både morgon og ettermiddag.

  Per Lerøy (Ap) ba om at parkering for rørslehemma vert flytta frå dagens plass og nærare skuleplassen. Myrmel svara at dette er uproblematisk å få til.

  Nytt framlegg til vedtak:

  Rundkjøring ved skulen vert skilta med SKILT 302 LS KL2 / INNKJØRING FORBUDT med underskilt "Gjeld ikkje buss, taxi, rørslehemma, tilsette og varelevering".

  Bussane kjører opp til rundkjøringa både morgon og ettermiddag, og ikkje ned til hallen.

  Ved rundkjøringa skal det også etablerast betre tilhøve for av- og påstiging for rørslehemma, og det må vurderast om parkeringsplassen for rørslehemma skal flyttast til den nye parkeringsplassen for lærarar.

  Handsaming:
  Samrøystes vedtak for dette nye framlegget.

 • Budsjettoppfølging per februar 2019 Hoveddokument 446KB
  Brevdato: 08.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi - Skatt
  Sakshandsamar: Olav Birger Andersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet.

  Formannskapet tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn tre lærlingar hausten 2019. Opptaket av lærlingar er kostnadsrekna til om lag 120.000 kroner, og vert finansiert frå kommunestyret sin post for tilleggsløyving på 200.000 kroner.  Behandling

  Økonomisjef Olav B. Andersen orienterte om den økonomiske situasjonen per mars månad.

  Rekneskapen per mars viser eit meirforbruk på løn på 2.060.000, medan prognosen ut året er eit meirforbruk på løn på 1.937.000. Meirforbruket på løn er venta å auka noko framover våren, før det så vert redusert igjen frå hausten når talet tilsette er redusert.

  Resultatet frå 2018 er hjå revisor til godkjenning. Førebels ligg det an til eit overskot på rundt 1 million kroner, men samstundes ligg det ei rekning på 850.000 kroner frå Helfo som kanskje skal dekkast inn på rekneskapsåret 2018.

  Siri Kaland la fram eit framlegg på vegner av Austrheim Arbeiderparti:

  "Formannskapet er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet. Formannskapet tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn fem lærlingar hausten 2019."

  Konstituert rådmann Olav Mongstad ba om at politikarane styrer gjennom budsjett og ikkje vedtak undervegs i året. Når det er sagt at 2019 er eit unntaksår, og ein må gå til oppseiingar, så er det ikkje det rette signalet å senda ut i organisasjonen at ein skal ta inn fem nye lærlingar. Mongstad sa at han er veldig usamd med dette, og usikker på korleis ein kan pålegga rådmannen i å setta i verk tiltak der ikkje er budsjett til.

  Rikke Heldal Hope (H) sa at framlegget til Austrheim Ap burde modifiserast, til å ikkje vera så bindande, til dømes slik: "Administrasjonen skal så langt det lar seg gjera bestreba å ta inn inntil fem lærlingar i 2019."

  Anne Dahle Austrheim (KrF) sa at ho var uroleg for om organisasjonen kan handtera ytterlegare lærlingar.

  Per Lerøy (Ap) sa at det kan vera mogleg å gjera innsparingar ved å bruka lærlingar, til dømes ved at lærlingar kan redusera behovet for overtidsbruk.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad etterlyste at formannskapet gjer som det er politisk vedteke tidlegare, at nye tiltak skal finansierast.

  Økonomisjef Olav B. Andersen sa at det ikkje er budsjettert med overtid i 2019, og at dette berre vert brukt når det er absolutt nødvendig. Andersen sa vidare at når ein må seia opp folk, så vil ein få kritikk for det signalet ein gjev ved å ta inn fleire lærlingar.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad viste til at ein lærling kostar frå 42.000 kroner og oppover for dei første fem månadene av utdanningsløpet. Fem lærlingar vil kosta 220-250.000 kroner i haust, samstundes som det skal seiast opp tilsette. Mongstad meiner at organisasjonen og dei tillitsvalde vil vera veldig kritiske til at dette skjer i år.

  Per Lerøy (Ap) viste til at offentleg sektor ligg bakpå når det gjeld å utdanna nok fagfolk, etter kvart som tilsette går av med pensjon.

  Økonomisjef Olav B. Andersen sa at dersom ein skal nå dei økonomiske måla i 2019, så må ein finna ut kvar desse pengane skal hentast frå.

  Per Lerøy (Ap) viste til at Austrheim kommune i utgangspunktet ikkje tek inn lærlingar i 2019. Administrasjonen presiserte at det er to TAF-elevar som går over på lærlingkontrakt, medan det kjem inn to nye lærlingar.

  Siri Kaland reduserte sitt framlegg, lagt fram på vegner av Austrheim Arbeidarparti (med presisering av at det skal prioriterast søkarar frå Austrheim, og dersom det er færre enn tre frå Austrheim som søker så kan det bli to søkarar):

  Framlegget fekk denne ordlyden:

  "Formannskapet er nøgd med at rådmannen har ei tett oppfølging av den økonomiske utviklinga i kommunen, men er uroa over kostnadsoverskridinga på lønsbudsjettet.

  Formannskapet tek rapporten til vitande, men ber om at rådmannen set i verk tiltak slik at kommunen kan ta inn tre lærlingar hausten 2019. Opptaket av lærlingar er kostnadsrekna til om lag 120.000 kroner, og vert finansiert frå kommunestyret sin post for tilleggsløyving på 200.000 kroner."

  Handsaming:
  Samrøystes vedtak om dette framlegget.

 • Kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2019-2029, planid.2013001 - Godkjenning Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 15.02.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim formannskap godkjenner kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2019-2029, planid 2013001, unnateke Øksnesmarka N18.

  Øksnesmarka N18 vert teken ut av planen og det skal utarbeidast utfyllande konsekvensutgreiing som grunnlag for vurdering av bruken av området.

  Konsekvensutgreiinga skal m.a. innehalde utgreiingar om naturmangfaldet der det inngår kystlynghei, naturbeitemark, kystnedbørsmyr og sommarfuglen breibandpraktviklar.

  Arealdelen er utarbeidd etter ei grundig vurdering av innspel, innkomne merknadar

  og i høve til strategiane i den vedtekne samfunnsdelen. Plandokumenta er datert den 11. april 2019. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-15.  Behandling

  Asbjørn Toft, avdelingsleiar plan, byggesak, oppmåling og miljø, gjekk gjennom saka. Toft sa at det vert jobba framleis med denne planen, men at målet er at denne skal kunna komma til vedtak i kommunestyret 11. april.

  Planen skal gjelda frå 2019-2029, men det er mogleg å revidera føresegnene eller ta for seg deler av kommunen i ein revisjon. Men kommuneplanarbeidet er krevjande.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad peika på at det nye kommunestyret frå i haust må vurdera dette i samband med den nye planstrategien, der ein ser på kva planar ein skal prioritera framover.

  Toft gjekk gjennom planen og arbeidet som er gjort, og tok for seg merknadene frå ulike offentlege instansar og private grunneigarar.

  For Øksnesmarka har Fylkesmannen sagt at det er greitt slik det er no, men det må gjerast ei vidare detaljregulering. Toft sa at dette vil ligga på utbyggar, om vedkommande ønskjer å regulera arealet. Vil kosta ein del og ta tid, men dette er no ute av kommuneplanarbeidet.

  Om næringsområdet ved Vardetangen sa Per Lerøy (Ap) at det var Fylkesmannen som i møte med kommunen var veldig tydeleg på at dette måtte takast ut i samband med ny kommuneplan. Både Lerøy og Anne Dahle Austrheim (KrF) peika på at det er spesielt at ein no tek ut heile planen for Vardetangen, men dette er noko Fylkesmannen har komme med pålegg om.

  Toft viste til at Fylkesmannen ikkje ville godta denne kommuneplanen utan at ein tok ut Vardetangen. Er også eit utgangspunkt at med ei regulering så skal ein komma i gang, og planen for Vardetangen er frå 2003. Vert elles ein eigen prosess for å oppheva denne planen for Vardetangen.

  Toft viste til at Fylkesmannen har sett krav om å halda "LNF spreidd" unna strandsona, for å halda hus vekke frå strandsona. Multiconsult jobbar med finjusteringar av kartet med tanke på å få planen opp i kommunestyret den 11. april.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) peika på at ein sør i Lindås (som Knarvik/Isdalstø/Hilland) ser at det vert bygd tett i strandsona. For Austrheim sin del er det mange kilometer med strandsone, og det å kunna bygga tettare på sjøen kan vera ein grunn for folk til å flytta til Austrheim.

  Per Lerøy (Ap) sa at Fylkesmannen har opna for 500-600 bustader i Austrheim.

  Siri Kaland (Ap) etterlyste at kommunen tek opp med Fylkesmannen korleis ein har opplevd denne prosessen. Toft svara at det må vera mogleg for Fylkesmannen å skilja mellom Austrheim og Askøy når det gjeld vurdering av strandsona.

  Toft viste til at ein har fått løyve til 60 bygg i "LNF spreidd". Fylkesmannen etterlyser elles at regulerte felt der det ikkje er gjort noko, vert teke ut av planen og gjort om til LNF. Dette kan eventuelt føra til at andre grunneigarar får fart på utbygging, og er noko kommunestyret kan gjera på eige initiativ.

  Anne Dahle Austrheim sa at KrF saman med Venstre og Høgre la fram eige framlegg om at Øksnesmarka vert teke ut av planen, og at kommunen tar kostnaden med ei konsekvensutgreiing. Dei meiner kommunen fråskriv seg ansvar om ein legg denne kostnaden over på grunneigar/utbyggar.

  Toft understreka at det vert mindre endringar i plankart, planskildring og føresegner fram til handsaminga i kommunestyret 11. april.

  Om Øksnesmarka sa Toft at det i prinsippet er den som har interesse av området tar kostnaden, som i dette tilfellet vil vera på rundt 1 million kroner eller meir. Denne kostnaden vil grunneigar få kartlagt under utarbeiding av eit planprogram, der ein kan ta stilling til om ein vil gå vidare med planarbeidet.

  Siri Kaland (Ap) sa at Austrheim er ein kommune under press, og at ein er avhengig av både bustadområde og område for næring. Kaland sa at det ligg krav på grundig utgreiing for Øksnesmarka.

  Jan Erik Espelid (V) sa at det må vera kommunen si plikt å ta kostnaden med å utgreia dette området.

  Rikke Heldal Hope (H) viste til at det er mange innbyggjarar som har gitt uttale som går mot eit industriområde i Øksnesmarka, og sa at det elles er tilgjengelege areal for industri rundt Fensfjorden, som Skipavika og Sløvåg.

  Per Lerøy (Ap) sa at det må vera rom for å legga vidare til rette for næringar som olje, gass og oppdrett. Meiner det er viktig å legga til rette for arbeidsplassar lokalt, der det er kort avstand frå bustad til arbeidsplass, og når det gjeld til dømes havbruk så passar Øksnesmarka bra.

  Toft frå administrasjonen sa at det er fleire modellar for korleis ein kan dela kostnaden med ei utgreiing.

  Anne Dahle Austrheim sa om framlegget at ein ville ta området i Øksnesmarka ut av planen, og så ta det inn igjen når det er gjort ei konsekvensutgreiing.

  Handsaming:
  Fellesframlegget frå KrF/V/H har denne ordlyden:
  "Austrheim formannskap godkjenner kommuneplanen sin arealdel i Austrheim kommune 2019-2029, planid 2013001, unnateke Øksnesmarka N18.

  Øksnesmarka N18 vert teken ut av planen og det skal utarbeidast utfyllande konsekvensutgreiing som grunnlag for vurdering av bruken av området.

  Konsekvensutgreiinga skal m.a. innehalde utgreiingar om naturmangfaldet der det inngår kystlynghei, naturbeitemark, kystnedbørsmyr og sommarfuglen breibandpraktviklar.

  Arealdelen er utarbeidd etter ei grundig vurdering av innspel, innkomne merknadar

  og i høve til strategiane i den vedtekne samfunnsdelen. Plandokumenta er datert den 11. april 2019. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova si § 11-15."

  Framlegget frå KrF/V/H vedteke med tre røyster, mot to for rådmannens framlegg.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiVaraordførarannedahleaustrheim@gmail.com
Siri KalandArbeiderpartietMedlemsikaland@gmail.com
Jan Erik EspelidVenstreMedlemjespe62@hotmail.com
Hardy PedersenArbeiderpartietVaramedlemhardpe@online.no
Rikke Heldal HopeHøgreVaramedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Olav Birger AndersenOlavBirger.Andersen@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Ketil Tjoreketil.tjore@austrheim.kommune.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Jorund Stellberg (Ikke møtt) UavhengigeMedlemjorund.stellberg@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS