Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 03.05.2019

Formannskapet
03.05.2019   10:00 - 13:45
Utval:Formannskapet
Dato:03.05.2019   10:00 - 13:45
Møtestad:Austrheim kommunehus, møterommet Børilden
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling til møte i formannskapet - fredag 3. mai 2019 - (offentleg variant) (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 03.05.2019 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 03.05.2019 (Vedlegg)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 420KB
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 419KB

  035/19 - 19/2439 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 23.04.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 23.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Meldingar Hoveddokument 436KB

  036/19 - 19/2564 - Meldingar

  Journaldato: 26.04.2019  1 dokument
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldingane vart tekne til orientering  Behandling

  Politisk handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Delegerte saker Hoveddokument 631KB

  037/19 - 19/2565 - Delegerte saker

  Journaldato: 26.04.2019  1 dokument
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegerte saker vert tekne til orientering


  Behandling

  Byggesakshandsamar Thomas Lindås gjekk gjennom dei delegerte sakene.

  Politisk handsaming i formannskapet:
  Rådmannens framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Orienteringssak Hoveddokument 457KB

  038/19 - 19/2566 - Orienteringssak

  Journaldato: 26.04.2019  1 dokument
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Det var fleire orienteringar i møtet.

  Jon Fredrik Wallace i Meland kommune og Øystein Skofteland frå Norconsult orienterte om Sambandet Vest. Wallace orienterte om bakgrunnen for arbeidet, der Sambandet Vest AS no er avvikla og erstatta av ei administrativ arbeidsgruppe med ei politisk styringsgruppe, der Meland har tatt seg leiaransvaret for det administrative.

  Det er dei fire kommunane Meland, Radøy, Lindås (kommande Alver) og Askøy som vert direkte berørt av Sambandet vest, med tanke på at nye vegar er tenkt i desse kommunane. For Austrheim vert det ikkje bandlagt areal her, men kommunen er likevel med i samarbeidet sidan ein kan venta auka trafikk gjennom Austrheim til og frå Mongstad.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad og ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at Austrheim i sin arealplan har lagt klar ein korridor for fylkesveg 565 utanom kommunesenteret, slik at trafikken frå Mongstad ikkje skal gå gjennom kommunesenteret med fartsgrense 40 km/t og fartshumpar.

  Øystein Skofteland frå Norconsult orienterte om prosessane ein må gjennom i den vidare planlegginga. Han viste til at arbeidet no ikkje ser på finansieringa av utbygginga, berre traséval og liknande.

  Ordførar Per Lerøy skaut inn at målet for prosjektet er justert slik at ein no ikkje ser på vegsamband mellom Sture/Kollsnes og Mongstad, men mellom Askøy og Nordhordland. Skofteland svara at det er rett, og at ein no ser på det planlagde nye Sotrasambandet som eit godt samband vidare frå Askøy, slik at det no handlar om å binda saman Ytre Nordhordland, og Askøy.

  Skofteland sa at det er viktig å kunna realisera bit for bit av prosjektet, sidan det er enkelte deler som er kostbare, og det vert utfordrande å finansiera alt i same omgang. Det er no lagt inn ein ny sørleg trasé mellom Askøy og Holsnøy. Denne har tre gongen så stort trafikkgrunnlag, og trass dobbel kostnad på bruene vert det difor vanskeleg å sjå bort frå dette alternativet.

  Wallace sa at det såvidt har vore diskutert om ferje mellom Askøy og Holsnøy skulle vera del av dette prosjektet, men at ein har komme fram til at det ville komplisera og forlenga prosessen, og difor la det vekk. Likevel er det slik at dersom ei bru over Bognestraumen mellom Radøy og Holsnøy kjem først, så kan dette med ferje til Askøy komma opp igjen. Ein jobbar no med at planen for Sambandet Vest skal kunne vedtakast i kommunestyra medan dei framleis er vedtaksføre før valet i september, og unngåå komma inn i sakskøen i Alver.

  Per Lerøy viste til at dette prosjektet har endra seg frå starten, derringslivet var tungt inne. No er det kommunane som driv dette. Det er viktig at Austrheim er med, sidan trafikken vil auka gjennom kommunen dersom desse prosjekta vert realiserte.

  Jorund Stellberg (Uavh) ba om at denne saka kjem opp i møtet i kommunestyret i Austrheim i juninad.

  Avdelingsleiar for plan, bygg, oppmåling, eigedom og miljø, Asbjørn Toft, sa at det saka gjerne kan komma opp i første møtet kommunestyret etter ferien, i august. Då kan ein ta inn innspel frå innbyggarane til saka. Toft spurte om det kan vera nok med ei bru til Askøy og så ta resten via dagens vegnett. Til dette svara Skofteland at ein i planleg alle alternativ, medan Wallace sa at dette kan vera eit alternativ, men at det for Radøy er viktig med bru over Bognestraumen.

  ---

  Jorund Stellberg (Uavh) orienterte om det pågåande arbeidet med endringar for den interkommunale revisjonsordninga. Stellberg er styreleiar i Nordhordland Revisjon AS, der Nordhordland Revisjon IKS har aksjemajoriteten med 97 prosent av aksjane.

  Stellberg sa om samanslåinga med Indre Hordaland Revisjon at det enno er eit stykke arbeid å gjera før ein er i mål med dette. Elles er det eit spesielt trekk ved revisjonsselskap at ein er avhengig av dei personlege autorisasjonane som dei tilsette innehar, og sluttar desse så stoppar det for selskapet også.

  ---

  Anne Dahle Austrheim (KrF) orienterte om tilstanden på kyrkjebygget, som kommunens representant i soknerådet. Austrheim viste til at konsulentverksemda Multiconsult har gjort målingar i kyrkja og tilstanden viser seg å vera verre enn kva ein hadde sett for seg. Det er vurdert å stenga kyrkja på grunn av ei skeiv søyle og sprekkdanningar i andre, men dette er ikkje gjort. Undersøkingar viser at søylene står på tørrmur, og det ser ut for at fleire av desse er på sig.

  Leiar teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, viste til at det først var kommunens eigne tilsette som oppdaga endringar i kyrkjekonstruksjonen. Detter å ha fastslåttavvik etter eigne målingar vart det innhenta hjelp frå Multiconsult, som tidlegare har vore involvert i arbeidet med opprettinga av Manger kyrkje på Radøy.

  Undersøkingane viser at det er sprekker i søyler med inntil 8 centimeter djupne. Det er førebels vurdert at ein kanskje skjera opp golv og støypa fundament under søylene, og setja inn laminerte dragarar. Må sjå om dette kan løysast gjennom strakstiltak eller meir omfattande tiltak.

  Anne Dahle Austrheim sa at kyrkja ikkje er listeført som verneverdig, og at det kanskje gjer det lettare å gjera tiltak.

  ---

  Byggesakshandsamar/jurist Thomas Lindås orienterte om arbeidet med ein strategi for eigedomsforvalting, der han jobbar saman med Eli Stien frå Økonomi og Arild Tresvik som er formann på teknisk drift.

  Lindås sa at gruppa ser på den kommunale eigedomsporteføljen, kva eig Austrheim og kva bør kommunen eiga. Så langt er det gjort ei kartlegging med kva ein eig og leigeavtalar. Det er nokre bygg/eigedommar som peikar seg ut, som Rongevær, det gamle kommunehuset, og kyrkjelydshuset (kyrkja er positive til å bruka andre lokale til sitt arbeid). I tillegg har Tresvik vurdert tilstanden for kommunale bygg.

  Lindås sa at gruppa jobbar jamt og trutt vidare, og etter planen skal legga fram ein rapport rett over sommaren, som endar ut med nokre råd om kva ein skal ha eller kvitta seg med. Noko kan vera uerstatteleg, som Rongevær, medan til dømes bustadhus kan kommunen selja og kjøpa nye igjen når det trengst.

  ----

  Konstituert rådmann Olav Mongstad, og leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel, orienterte om situasjonen for vassforsyninga. (Sjå presentasjon). Det er sett ned ei administrativ arbeidsgruppe som skal sjå på dette, med Olav Mongstad, Rolf Henning Myrmel og Asbjørn Toft.

  Det er sett inn forbruksmålarar som skal visa kor mykje vatn som går i ulike område. Målaren i Øyane viser at forbruket var høgt i påskehelga, men samstundes at det er lite lekkasje i dette området.

  Myrmel sa at ein toppar opp vasstårnet på Årås når ein kan, men det vil likevel vera slik at dersom det er varmt ver inn mot ei langhelg, som pinse, så vil ein gå ut på førehand med forbod mot vatning og spyling.

  Mongstad viste korleis gjennomføring av hovudplanen for vatn vil bety samla investeringar 28,52 millionar kroner og ein auken i årleg gebyr 724 kroner.

  Jorund Stellberg (Uavh) sa at for innbyggarane er dette eit stort irritasjonsmoment. Vaskemaskina startar ikkje grunn av manglande trykk, og enkelte har ikkje vatn i det heile.

  Per Lerøy (Ap) etterlyste at varslingstenesta SMS kjem opp igjen. Myrmel svara at dette må komma på plass igjen.

  Mongstad sa at kommunen tek dette med manglande trykk alvorleg, og at det samstundes er mogleg å gjera noko med utan at det går for mykje ut over lommeboka. Austrheim har 4,9 millionar på fond til investeringar i vatn no i 2019.

  Myrmel orienterte om korleis utbetringar er tenkt. Ein skal starta med sjøleidningane, som er nesten 50 år gamle og kan ryka. I 2018 gjekk ein saman med Lindås og la vassleidning i same grøft frå bassenget på Litlås og ned til sjøen på den sida, med tanke på seinare utbygging.

  I første omgang er ein sleidning Vardetangen - Utkilen r utlysing. Her er det tanken å utlysa jobben som totalentreprise, slik at den som skal gjera jobben også skal ta prosjekteringa. Neste trinn er Utkilen Mastrevik. Ein ser også på å etablera ei pumpe i Mastrevik for å auka trykket vidare, dette vert det no gjort berekningar for, og om det ikkje vil gje effekt vil ein ikkje investera i noko pumpe.

  langt har ein kjørt opp trykket på Kaland, men det er risikabelt å auka meir sidan det er tale om gamle vassleidningar, og ein del abonnentarre pumpa får veldig høgt trykk.

  For Åråsfeltet måein gjera tiltak for å isolera vassforsyninga der, og deretter kan ein bruka pumpe til å auka trykket. Heiane og Lerøy treng også trykkaukepumper, men der er det meir kurant å få til enn i Åråsfeltet, som har fleire påkoplingar til vassnettet.

  Det ligg i hovudplanen å bygga nytt høgdebasseng. Dette er kostbart, og trengst kanskje ikkje dersom ein heller kan knyta seg inn på ein kommande sjøleidning mellom Litlås i Lindås og Valdersneset på Radøy. For den planlagde utbygginga av vatn på Kaland kan ein skubba nokre år på dette, det er ikkje er like kritisk no som ein har utsett arbeidet med omsorgsbustader.

  dmann Livvvik sa at det er viktig at ein informerer innbyggjarane om korleis ein ligg an med planen for vassutbygging, og kjem med meldingar etter kvart når arbeidet er i gang.

  Olav Mongstad sa at ein legg opp til ei ny orientering i neste formannskap, etter at det er gjort ein del berekningar. Som Robek-kommune er det også viktig ålaga ei skisse som ein så presenterer for Fylkesmannen Lars Sponheim og får støtte for derifrå. Når det gjeld Førland vel som ønskjer vatn til området, skal ein møta dei og skissera at dei kan etablera eit vasslag med støtte frå kommunen.

  ---

  Ordførar Per Lerøy (Ap) orienterte om situasjonen for VTA-bedrifta Aufera, som er på jakt etter nye lokale. Tidlegare har ein sett på lokale påManger kai, dette har ein gått vekk frå. No er det aktuelt å kjøpa tidlegare Rema 1000 på Manger. For å få til dette må eigarane Austrheim, Fedje og Radøy stilla garanti på i alt 12 millionar, sannsynlegvis fordelt etter eigaransvaret ein har i selskapet. Kanskje må ein i Austrheim be Fylkesmannen om løyve til å stilla denne garantien. Økonomisjef i Radøy Sveinung Kvamme lagar ei orientering til dei tre formannskapa om denne saka.

  ---

  Politisk handsaming i formannskapet:
  dmannens framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Budsjettoppfølging med tal per 30. april 2019 Hoveddokument 444KB
  Brevdato: 25.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi - Skatt
  Sakshandsamar: Olav Birger Andersen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Økonomisjef Olav Birger Andersen sa at til dette møtet skulle ein gått gjennom årsrekneskapen for 2018, men det er utsett til neste møte pga. at rekneskapen framleis ligg hjå revisor. Det er diskusjon rundt fleire ting, hovudsakleg dette med ei rekning frå Helfo der kommunen og Helfo er usamd i bruken av refusjonar. Helfo ønskjer tilbakebetalt 840.000 kroner.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at ein har vore i kontakt med Helfo for å få deira syn på korleis hierarkiet er i denne saka, kven som skal bestemma, med tanke på at Fylkeslegen eigenhendig har vore i kontakt med Helfo og sagt at denne praksisen er OK. Austrheim skal senda ny klage til Helfo, utan bruk av advokat.

  Økonomisjef Andersen sa at kommunen utan denne rekninga frå Helfo ligg an til eit overskot i 2018 på ein million kroner.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at for kommunen handlar det ikkje berre påom dette skal kostnadsførast i 2018 eller 2019, men Austrheim ikkje vil betala noko av dette.

  dmann Livvvik sa at tilbakebetalinga no er betalt, og kostnadsført i april 2019. Samstundes kan det vera at ein må ta noko av dette i rekneskapen for 2018.

  r det gjeld utbytte frå Austrheimringsselskap (3,5 millionar kroner i 2018), godtek revisor at det vert ført som driftsinntekter, men vil ha med ein note i rekneskapen at det skulle vore brukt til investeringar.

  Andersen sa at kommunen etter planen skal vera samde med revisor innan 10. mai, og at rekneskapen skal sendast ut innan 15. mai, med handsaming i formannskapet 29. mai og deretter kommunestyret 20. juni.

  Olav Birger Andersen tok ein gjennomgang av månadsrapporten per april 2019, med nokre estimeterte tal. Eigedomsskatten er over budsjett, og ein ventar 500.000 kroner i godtgjering for endringa i eigedomskatten verk og bruk.

  Elles er kravet frå Fylkesmannen no at Austrheim dekkar inn 3,8 av tidlegare underskot i 2019, og 2,2 av dette i 2020. Økonomisjefen la til at administrasjonen likevel held seg til kommunestyret sitt budsjett, der heile det tidlegare underskotet på 6 millionar vert dekka inn i 2019.

  Ordførar Per Lerøy sa at ein ligg betre an i 2019 enn i 2018, men la til at ein i slutten av 2018 fekk inn fem millionar frå Havbruksfondet, og det får ein ikkje i 2019. Lerøy la til at Austrheim må jobba meir med fiskeoppdrett, for å sikra kommande inntekter.

  Lerøy sa vidare at han skal følgja opp arbeidet med Mongstad Vekst, med tanke på å henta ut midlar som ligg i selskapet. Det vil eventuelt gå via Austrheim næringsselskap og så til kommunen.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa om økonomien at det er venta ein del kostnader for tiltak i regi av Bufetat/Barnevernet.

  dmann Liv Løvvik gav ros til Monika Kvamme og Olav Birger Andersen for jobben dei har gjort rundt i organisasjonen med tanke på korleis ein kan finna moglege innsparingar. Olav Mongstad lgde opp og sa at avdelingsleiarane har vore flinke til å ta ballen og leita etter moglege innsparingar.

  Ordførar Per Lerøy presiserte at kommunen ikkje skal omtala seg som ein fattig kommune, for Austrheim er framleis ein ressurssterk kommune samanlikna med mange andre.

  Politisk handsaming i formannskapet:
  dmannens framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Utviding av IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap – samarbeidsavtale § 19 Hoveddokument 596KB
  Brevdato: 08.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Jorund Stellberg (Uavh) sa at det var bra at IKT Nordhordland vert etablert som eit eige rettssubjekt, det er tryggare for dei tilsette og gjer det mogleg å ta opp n.

  Politisk handsaming i formannskapet:
  dmannens framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • TV-aksjonen - oppretting av kommunekomité Hoveddokument 441KB
  Brevdato: 25.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret i Austrheim vel fylgjande kommunekomité for TV-aksjonen 2019:
  - Leiar: Varaordførar Anne Dahle Austrheim
  - Sekretær: Rigmor Ludvigsen/ Helge Dyrkolbotn
  - Folkehelsekoordinator Helge Dyrkolbotn
  - Eit medlem utpeikt av Lindåsneset Sanitetsforeining
  - Eit medlem utpeikt av Årås Sanitetsforeining
  - Eit medlem utpeikt av Kvinne- og familielaget
  - Eit medlem frå Austrheim idrettslag
  - Eit medlem frå Austrheim Rotary
  Austrheim formannskap løyver kr.25.000,- til TV-aksjonen 2019.
  Kostnaden vert dekka frå post 1490380001902. Administrasjonen sjekkar at der er midlar på den posten som er sett opp for kommunen sitt tilskot, og om så ikkje er tilfelle så kjem denne saka opp igjen i formannskapet.  Behandling

  Anne Dahle Austrheim (KrF) (som var innstilt som leiar av kommunekomiteen) sa at denne organiseringa har fungert bra dei siste åra, og la så til at det er viktig at formannskap og andre stiller som bøsseberarar!

  Austrheim ba om at administrasjonen sjekkar at der er midlar på den posten som er sett opp for kommunen sitt tilskot, og om kjem denne saka opp igjen i formannskapet.
  Politisk handsaming i formannskapet:
  dmannens framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke, med tillegg om at administrasjonen sjekkar at der er midlar på den posten som er sett opp for kommunen sitt tilskot, og om kjem denne saka opp igjen i formannskapet.

 • Klage på avslag på søknad om konsesjon gbnr 129/8 - Litlås Hoveddokument 804KB
  Brevdato: 23.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Kjartan Nyhammer

  Dokumenter

   

  Behandling

  Landbrukssjef i Austrheim er Kjartan Nyhammer, ved felles landbrukskontor. Avdelingsleiar Asbjørn Toft la saka fram i formannskapet på vegner av Nyhammer. Toft viste til at der er eit høgt konfliktnivå i området, og utan å ta stilling til kven som er skuld i dette er det ikkje er tilrådeleg å la ein av partane stå som eigar av det aktuelle arealet.

  Jorund Stellberg (Uavh) sa at ein må argumentera utanom det som har med nabokrangel å gjera. Og gjera vedtak på grunnlag av det reint landbruksmessige.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) viste til at dette ikkje var rekna som landbruksareal i 2012, og at det var litt underleg at det var det no, men sa at ho ville gå for rådmannens framlegg til vedtak.

  Asbjørn Toft viste til at dette arealet var bebygd då utbyggar kjøpte dette, men at ningshuset seinare er skild frå.

  Politisk handsaming i formannskapet:
  dmannens framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiVaraordførarannedahleaustrheim@gmail.com
Siri KalandArbeiderpartietMedlemsikaland@gmail.com
Jorund StellbergUavhengigeMedlemjorund.stellberg@gmail.com
Jan Erik EspelidVenstreMedlemjespe62@hotmail.com
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Olav Birger AndersenOlavBirger.Andersen@austrheim.kommune.no
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Ketil Tjoreketil.tjore@austrheim.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS