Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 06.06.2019

Formannskapet
06.06.2019   08:00 - 14:15
Utval:Formannskapet
Dato:06.06.2019   08:00 - 14:15
Møtestad:Austrheim kommunehus, møterommet Børilden
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Austrheim formannskap 6. juni 2019 (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 06.06.2019 (Vedlegg) Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 06.06.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet 6. juni 2019 med vedlegg (Hoveddokument) , Protokoll - Formannskapet - 06.06.2019 (Vedlegg)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 420KB
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 420KB

  044/19 - 19/2962 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 15.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 15.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Meldingar Hoveddokument 431KB

  045/19 - 19/3184 - Meldingar

  Journaldato: 23.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldingane vart tekne til orientering  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa til meldinga om E39 at Bergen kommune sitt ønske om å flytta bommar frå Vågsbotn til Klauvaneset hadde vore oppe i Utval for miljø og samferdsel (Misa) på fylket 5. juni. Det er ønskje om å binda Bergen kommune til å setta av 1,5 milliardar til tunnelløysing mellom Klauvaneset og Vågsbotn. Uansett er det slik at tidlegaste oppstart på dette tunnelprosjektet er 2025, med det regulerings- og førebuingsarbeidet som skal gjerast først.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Delegerte saker Hoveddokument 468KB

  046/19 - 19/3185 - Delegerte saker

  Journaldato: 23.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegerte saker vart tekne til orientering  Behandling

  Sakshandsamar Thomas Lindås gjekk gjennom dei delegerte sakene.

  Avdelingsleiar plan, byggesak, oppmåling og miljø Asbjørn Toft orienterte om sak 047/19, landbruksveg i nærleiken av Heiane. Søknaden kom inn etter at administrasjonen først såg at det var sett i gang aktivitet som var søknadspliktig, og sende ut brev om dette. Det vart gjeve hjelp til å levera søknad på vegen og ei foringsbu, på ein del vilkår, mellom anna at stein som er teke ut skal brukast til vegprosjektet. Saka er vurdert av felles landbrukskontor, og vil følgjast opp vidare.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 451KB

  047/19 - 19/3186 - Orienteringssak

  Journaldato: 23.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om tilstanden for Austrheim kyrkje. Ei av søylene i bygget har vore skeiv lenge, men no har denne vridd seg også. Ein ser at det også er ein skøyt som har gått opp i bjelken som ligg over søylene på eine sida av kyrkja. Berekningar viser at bereevna er overskriden, men samstundes er det slik at bygget har stått slik i 150 år.

  Konsulenten som er brukt ville i utgangspunktet ha stengt kyrkja, men har likevel landa på at den kan vera open. Men ved vind over 20 m/s så skal bygget stengast.

  Arbeidet som må gjerast er å skifta alle fire søylene, og legga inn ein jerndragar over desse på begge sider. Vidare må ein skjera opp golvet rundt søylene, fundamentera betre og skifta søylene, og legga ståldragar på toppen for å ta av vekta.

  Det er gjort avtale med kyrkja om at Multiconsult lagar eit anbodsdokuent, denne finansierer kyrkja med eigne midlar. Vidare må det avklarast med verneinteresser, og så får kommunen dette over når alt er klart. Sender ikkje ut på anbod før underlaget er klart.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at ei investering på kyrkja må godkjennast av Fylkesmannen før det kan gjerast noko.

  Ordførar Per Lerøy etterlyste om ikkje Opplysningsvesenets fond kunne gå inn med midlar, og ba elles om at ein søkte etter ulike finansieringsmulegheiter til å finna midlar til dette utbetringsarbeidet.

  ---

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om situasjonen for vassforsyninga. Det siste brotet på hovudvassleidningen kom etter at ei tung gravemaskin kjørte over i eit blautt område. I samband med utbetringa av dette oppdaga ein at det var ein annan lekkasje på hovudvassleidningen, som no er utbetra. Etter at denne lekkasjen er ordna, ser ein no at høgdebassenget heldt nivået også etter ei helg med høgare forbruk.

  Administrasjonen ventar no på berekningar av kvar kommunen bør setja inn ei trykkaukepumpe i nettet for å sikra at ein held nivået i høgdebassenget oppe. Kan ikkje auka trykket meir på Fonnes-sida, her ligg ein alt på grensa.

  Administrasjonen har hatt eit uformelt møte med dei som bur på Årås. For å få betre vasstrykk her må ein isolera feltet og setja inn trykkaukestasjon. Det er eit problem i dette feltet at nette er gammlat, og vidare at abonnentane er kopla på ulike "vegar". Det må gjerast ein ryddejobb før ein kan få gjort noko der.

  Per Lerøy ba om at ein prioriterer Årås-feltet, det er dei som er sterkast råka. Eventuelt Heiane i neste omgang, medan Lerøy-området ikkje er prekært problem.

  Myrmel sa at med nye digitale målarar, som viser forbruket minutt for minutt, så kan ei sjå betre om det er lekkasjar i nettet. Austrheim brukar same system som Lindås, og skal sjå nærare på korleis dei brukar dette.

  Per Lerøy ba om at det vart ordna med SMS-varsling for problem med vatnet.

  Rolf Henning Myrmel sa at administrasjonen har hatt eit møte med Førland grendelag, der ein gjekk gjennom planar framover, og kva som må på plass før Førland får vatn. Grendalaget kan elles sjølv sjå på aktuelle trasear og laga eit prosjekt etter same mal som for utbygginga til Øksnes.

  Reidar Øksnes (Sp) ba om at ein ser vassutbygginga i tilknyting til kloakknettet, slik at ein legg ned røyr for begge deler i same rennet. Per Lerøy støtta dette, og la til at det er viktig å redusera kloakkutslepp til vassdrag og sørover til Lurefjorden.

  Myrmel forklarte vidare om planane for å sikra dobling av vassleidningsnettet fram til Høgdebassenget på Årås.

  ---

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om mogleg kloakklekkasje. Etter varsel om lekkasje har ein filma og sjekka pumpeleidningen utover i Åråsvågen, men der er ingen lekkasje. men det er funne problem med ei kloakkkumme i Blodvika (på land), og ein skal sjå på dette.

  Selskapet Eureka har lagt ned avdelinga på Mongstad, det betyr at det ikkje vert noko samarbeid med dei om ei ny løysing for pumpestasjonen Åråsvågen. Administrasjonen skal sjå på alternative løysingar for dette, eventuelt i samband med ei vidare utbygging i Kystlandsbyen.

  ---

  Leiar plan, byggesak, oppmåling og miljø Asbjørn Toft orienterte om utviklinga av havbrukslokaliteten ved Jibbersholmane i Radøy opp mot kommunegrensa mot Austrheim (sjå presentasjonen). Toft sa at det er midtpunktet for anlegget som avgjer støtte frå Havbruksfondet, og ei plassering slik som Lingalaks søkte om i 2016 ville ha flytta anlegget ein del over mot Austrheim, men midtpunktet ville framleis ha lagt i Radøy kommune, og inntektene ville forbli der.

  Austrheim 8.000 tonn biomasse produksjon i kommunen, tilsvarande 10 konsesjonar pluss to torskekonsesjonar som ikkje er teke i bruk. Det er såleis stort volum i kommunen.

  Per Lerøy (Ap) sa at det ikkje vert fiska i dette området på Austrheimsida, inn mot anlegget ved Jibbersholmanem, og sa at ei trekking av anlegget lengre vekk frå Radøy ville gitt betre tilhøve for hummar og anna på Radøy-sida. Dess lengre anlegget hadde vore trekt mot Lerøy, dess betre for fiskeri samla. Austrheim har berre det negative med anlegget med innsyn og lyd, det er ingen fastbuande på Radøy som ser anlegget. Ser ikkje at ei plassering nærare Austrheim er problematisk for skipsfart og fiske, og ein kunne ha sett som vilkår for flytting at midtpunktet vart sett over på Austrheim si side av grensa.

  Rådmann Liv Løvvik sa at administrasjonen held seg til kommuneplanen, og at endringar må skje i samband med rullering av denne. Innspel må komma tidleg i prosessen slik at ein får med politiske aktørar og lokale aktørar som bør høyrast. Gitt planen som gjeld, er det vanskeleg å gjera noko med dette no.

  Per Lerøy ba om at inntekter til kommunen og utvikling vart vurdert av administrasjonen når det er tale om denne typen prosjekt.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at ein må sjå på dette ved neste vurdering. Administrasjonen og politikarar var kanskje ikkje våkne nok i rett i rett tida, det må ein berre ta med seg.

  Reidar Øksnes (Sp) sa at ein må jobba politisk for å endra ordninga slik at delinga av inntektene ikkje berre kjem av midtpunktet av anlegget, for dette kan føra til at fornuftige løysingar kan verta sette til side. Best plassering må vera viktigast. Skal dette aktuelle anlegget flyttast no må vel Lingalaks søka om flytting som ei dispensasjonssak. Reidar Øksnes (Sp) skaut inn at ein kan merka at oppdrettsanlegga er elektrifiserte og gjev midre støy enn tidlegare.

  Asbjørn Toft sa at torskekonsesjonane kan omgjerast til anna fisk etter reguleringsplan, og elles at eksisterande anlegg kan utvidast etter søknad.

  Liv Løvvik sa dersom politisk meiner at saken ikkje er godt nok opplyst, så må ein senda saka i retur og be om betre utgreiing. Politisk er bestillar og administrasjonen er utførande ledd.

  Per sa at politisk må vera vakne og komma med innspel undervegs, no i arbeidet med området som skal regulerast til næring på Mongstad. Det er viktig at ein kjem med skriftlege innspel.

  Olav Mongstad sa at ein har brukt å ha gode prosessar, men at det er mykje arbeid opp mot Fylkesmannen på slutten av arbeidet med ein kommuneplan som dette.

  -

  Konstituert rådmann Olav Mongstad orienterte om at situasjonen ved Leirvåg-krysset der entreprenør Odd Haugen har komme inn på kommunen sitt areal med steinuttak og planering. Administrasjonen skal gå inn i saka og kjem tilbake til politisk med ei skisse til løysing av dette.

  Avdelingsleiar plan, byggesak med meir Asbjørn Toft sa at dette er teke opp av folk som brukar Ekornsåta som turområde. Saka omfattar to ting, både det at ein er inne på annan manns eigendom, og det at det er i strid med arealbruken (som er friluftsområde).

  Rådmann Liv Løvvik sa at andre stader har ein fått pålegg om tilbakeføring til tidlegare stand. Olav Mongstad sa at ein må sjå på ein avtale med Haugen og komma tilbake til formannskapet.

  Reidar Øksnes (Sp) spurte om Haugen sitt steinuttak ikkje også er tett på vegen med tanke på sikringssona.

  Siri Kaland (Ap) spurte om kor stort areal det er tale om.

  Avdelingsleiar Toft svara at det er tale om rundt to dekar totalt, og det er teke ut stort tal kubikk stein.

  Reidar Øksnes (Sp) sa at det ikkje må vera grav først og spør etterpå.

  Liv Løvvik sa at formannskapet er orientert kort no, og vil komma tilbake til dette seinare.

  Olav Mongstad sa om anleggsbidrag som entreprenør Haugen skal ha til prosjektet på Toftegård, at det står att ein del mindre rettingar før dette går ut. Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel sa at det er komme inn ein del etterlyst dokumentasjon. Administrasjonen ser på dette no, og er i dialog. Det er komme inn fem nye abonnentar på vassverket. Mongstad sa at når det er laga overdragingsprotokoll så vert pengane betalt ut.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Årsmelding 2018 Hoveddokument 455KB

  048/19 - 19/2916 - Årsmelding 2018

  Journaldato: 23.05.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 14.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Konstituert rådmann Olav Mongstad gjekk gjennom årsmeldinga for 2018, og arbeidet med økonomiplanen. Mongstad sa at samarbeidet har blitt betre gjennom året mellom politisk nivå, administrasjonen, organisasjonen, tillitsvalde med meir. Rapporten frå Bedre Organisasjon/ Ole Georg Hoaas var kritisk, men veldig god, og vert brukt i arbeidet vidare. Når det gjeld kutt av stillingar i organisasjonen har det tidlegare vore slik at ein har sett stillingar vakante når nokon har slutta, no vil ein sjå nærare på sjølve organiseringa. Løn er ein stor del av samla utgifter, som i andre småkommunar utgjer løn ein større del av driftsutgiftene enn i større kommunar.

  Kommunen har elles selt ein del eigedommar, og samla har sal av naust, gamle Austrheim skule og eit område Kaland gjeve 5,2 millionar kroner.

  Kommunen sitt samla underskot er på 5,9 millionar. Fylkesmannen har sagt at om det samla overskotet for 2018 og 2019 når 3,8 millionar, så er det tilstrekkeleg til å forbli på Robek-lista og ikkje gå over til styring frå departementet.

  Rådmann Liv Løvvik sa at dette er ein del mindre enn dei drygt 6 millionar som kommunestyret har sagt at ein skal nå i overskot i 2019, så om dette skal justerast ned så skal det godkjennast politisk.

  Økonomisjef Olav B. Andersen presiserte at dette med redusert krav til overskot er noko Fylkesmanne nhar komme med sjølv, det er ikkje noko kommunen har etterlyst.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein må jobba for eit meir variert næringsliv, slik at ein ikkje er like sårbar for svikt innan olje og gass. Kanskje kan ein arbeidsplass som Helsehuset vera ein interessant arbeidsplass som kan vera attraktiv også for innbyggjarar i Austrheim.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa om åra framover at økonomiplanen legg opp til status quo i 2020, og vidare nedtrekk i 2021. Om det vidare nedtrekket sa han at det er vanskeleg å finna dei rette vala for å kunna ta ned drifta vidare til 2021.

  Om økonomi sa Per Lerøy at det er viktig å få flyktningar over i arbeid når kommunen etter den første perioden misser støtta frå sentralt hald. Ein må jobba for å få flyktningane ut i arbeid.

  Per Lerøy sa at det er færre bebuarar på Nordliheimen no enn før, men det er meir krevjande bebuarar med tanke på tilbod, og det er krevjande når ein har den same bemanninga som før. Nordliheimen er nesten som eit minisjukehus. Olav Mongstad skaut inn her at folketalsutviklinga viser at Austrheim får ein auke i dei gruppa av dei eldste eldre.

  Reidar Øksnes (Sp) spurte om dei som driv ulike aktivitetar for eldre får nok merksemd og skryt. Desse aktivitetane sparer vel kommunen for mange tenester. Lerøy sa seg samd, og viste til at Frivilligsentralen, Sanitetslaget, Neptunklubben med fleire gjer mykje.

  Olav Mongstad sa om utbyttet kommunen får frå Mongstad vekst at ei regelendring som trer i kraft 1. januar 2020 vil gjera det lettare å bruka midlane til drift og ikkje investeringar. Her har revisor hatt ein merknad på dette i rekneskapen for 2018, men likevel godkjent at det er brukt til drift.

  Mongstad sa vidare at det er ein del usikre postar for inntekter framover. Kommunen får auka kostnader til AAP-ordninga, her kjem det ein kompensasjon men dette er fordelt flatt ut og Austrheim får berre ein mindre sum. Det er også ein del som er usikkert kring investeringar, som mogleg utbetring av kyrkja, prosjekt innan vatn og avløp, og kva som skjer med brannstasjonen etter at Austrheim har gått inn i Nordhordland Brann og Redning.

  Det vert laga ei Ros-analyse som skal visa kvar ein brannstasjon nord i regionen bør ligga, her sa Per Lerøy at ein stasjon for brann/redning bør ligga på Mongstad, med nærleik til 3.000 arbeidsplassar og nærleik til Austrheim og til Lindås-bygda.

  Olav Mongstad viste til at gjelda har auka, med oppgradering av skulane og sluttrekning på Kystbarnehagen. Det skal etter planen investerast tungt i vatn og avløp framover, dette skal dekkast av avgiftene, men kommunen må låna desse pengane. For andre investeringar vart det kutta/utsett for i alt 15 millionar i 2018, sjå liste i vedlagt presentasjon.

  Det var litt diskusjon i formannskapet om betaling av vatnet ut frå forbruk, her kan abonnentane innstallera vassmålar og betala etter forbruk.

  Olav Mongstad sa om fagfornyinga i skulen at der er for lite midlar til datamaskiner i småskulen.

  Olav Mongstad sa at kommunen per no manglar fysioterapeut og psykolog, og det er vanskeleg å rekruttera til ein del kompetansearbeidsplassar. Kanskje må ein tilby høgare løn, eller kjøpa desse tenestene av nærliggande kommunar.

  Per Lerøy kommenterte at det har spreidd seg inntrykk av at kommunen er blakk. Lerøy sa at oppseiingane er eit resultat av skeivbemanning, og at dette er noko kommunen måtte gjera. Men Austrheim har framleis 190 millionar å driva kommunen for. Ordføraren sa at det er viktig at det rette bildet kjem fram, slik at folk ikkje trur at kommunen er konkurs og at tenestetilbodet er nær ved å gå dukken. Det må komma ut informasjon til folk flest om dei kutta som er gjort og kvifor, rådmann Løvvik lova at dette skal bli tatt fatt i.

  Rådmann Liv Løvvik viste til at Austrheim har vore ein "140 prosent-kommune" med 40 prosent over snittet på frie inntekter. Sjølv etter innsparingar er Austrheim framleis ein 100 prosent-kommune, og ikkje 89 prosent som Radøy kommune er. Det er viktig å få fram den positive historia, for den er faktisk sann.

  Reidar Øksnes (Sp) sa at ein kanskje bør få ei informasjonstavle eller liknande på senteret, der ein kan finna opplysningar.

  Rådmann Løvvik sa at dette bør tilretteleggast for mobile flater. Løvvik etterlyste ei bestilling av kva informasjon ein ønskjer å få ut meir av.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at ein må sjå kva ein skal bruka heimesida til, og at dette må drøftast vidare.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Rekneskap 2018 - godkjenning Hoveddokument 677KB

  049/19 - 19/3012 - Rekneskap 2018 - godkjenning

  Journaldato: 16.05.2019  5 dokumenter
  Brevdato: 16.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Årsrekneskap for 2018 vert godkjent slik det ligg føre. Årsresultatet i driftsrekneskapet er 1 008 637 kr. i overskot. Dette overskotet går med til å betale ned på det akkumulerte underskotet.

  Årsresultatet i investeringsrekneskapet er 0 kr.

  Note nr. 10: Låneopptak i 2018, bruk av lån og ubenytta lånemidlar med 15 896 174 kr, vert godkjent slik han ligg føre og midlane vert overført til bruk i 2019.  Behandling

  Økonomisjef Olav B. Andersen viste til Olav Mongstad si orientering om årsmeldinga, og la til:
  - Når det gjeld disputten med Helfo om refusjonar så er denne rekninga betalt og rekneskapsført no i 2019.
  - I 2020 vil ein kanskje senda årsoppgjeret seinare, for å få meir tid til å jobba med dette.

  Ordførar Per Lerøy peika på at erstatninga i samband med Blindheim-saka er rekneskapsført i 2018, med 900.000 kroner, noko som forverra resultatet tilsvarande.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Tertialrapport I 2019 Hoveddokument 824KB

  050/19 - 19/3109 - Tertialrapport I 2019

  Journaldato: 23.05.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 22.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Økonomisjef Olav B. Andersen sa at ein ligg betre an økonomisk enn i 2018, og er 3,4 millionar betre enn budsjett på inntekter samla sett.

  Lønsutgiftene skal ein redusera i løpet av året, her har ein gått fleire rundar med avdelingsleiarane. Reduksjonar og ein del vakante stillingar gjev utslag, men kutta vil først gje full effekt frå august 2019.

  Helfo-rekninga ligg som eit negativt avvik i 2019, der ein per 1. tertial har eit negativt avvik på 738.000 kroner. Utan Helfo ville ein ha vore i pluss. Økonomisjef Andersen la også fram oppdaterte tal per mai, som ikkje var med i saksutgreiinga.

  Rådmann Liv Løvvik sa at ein må passa på slik at ein har lagt inn dei kostnader som ein veit kjem, slik at dette ikkje kjem overraskande..

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Budsjettjustering etter tertial I - 2019 Hoveddokument 515KB
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  ANdersen orienterte om den justeringa som er gjort for å plassera pengar til auke for lærlingar, 120.000 kroner som vert henta frå kommunestyret sin pott.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Rullering av økonomiplan 2020-2023. Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 15.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Det vart orientert om økonomiplanen i samband med årsmeldinga.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Samarbeidsavtale mellom lokalt næringsliv, kommunar og vidaregåande skular i Nordhordland Hoveddokument 640KB
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Wenche Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Siri Kaland (Ap) spurte kva som er grunnlaget for at administrasjonen meiner at Alver ikkje vil gå inn på denne avtalen.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad svara at det er administrasjonen i Lindås som ikkje vil tilrå dette. Mongstad sa vidare at Austrheim overoppfyller måltalet for lærlingar med 1 av 300 og ikkje 1 av 1000 som måltalet er, og at det er grunnen til at administrasjonen ikkje vil gå inn i dette samarbeidet.

  Austrheim AP la fram eit eige framlegg til vedtak.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) argumenterte for signaleffekten ved å gå inn i avtalen, det er viktig å visa at Nordhordland er ein region med plass til lærlingar, og Austrheim er dessutan vertskommune for Austrheim vidaregåande skule. Ein kan eventuelt la vera å ta inn lærlingar om det vert kriseår, men det er viktig å signalisera for omgjevnadene at ein stiller seg bak.

  Rådmann Liv Løvvik viste til at det er planlagt vidare nedtrekk frå 2021, og at det er vanskeleg å seia at ein skal seia opp folk om ein samstundes tek inn nye lærlingar.

  Siri Kaland sa at ein må sjå på kva kompetanse kommunen skal ha framover, og planlegga ut frå det.

  Olav Mongstad sa at ein kan seia ja til avtalen, men ikkje binda seg til talet lærlingar som ein tek inn år for år.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart sett opp mot Ap sitt framlegg, det siste vart samrøystes vedteke.

 • Kloakkavgift 2019 Hoveddokument 500KB

  055/19 - 19/3098 - Kloakkavgift 2019

  Journaldato: 23.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 22.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om saka. Det er eit etterslep på finansieringa (sjølvkostrekneskap), og etter fleire år med underdekking har ein i dag 68 prosent dekking av reelle utgifter. Administrasjonen meiner at ein bør legga seg på ei avgift som dekkar dei faktiske utgiftene.

  Om ein skulle komma i overskot så har ein fem år på seg til å bruka dette til investeringar, før det eventuelt må refunderast til abonnentane.

  Om tvungen påkopling til kommunal kloakk sa Myrmel at dette er noko ein må ta opp, og finna ei grense for kor langt frå nettet ein skal setja grensa for når folk må kopla seg til.

  Rådmann Liv Løvvik sa at auken skal dekka utgifter til utbetringar, som skal sikra miljø og helse.

  Konstituert rådmann Olav Mongstad sa at dersom ein gjer større tiltak, så kan ein kanskje måtta gjera fleire justeringar på desse avgiftene.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Søknad om kommunal garanti for lån til Aufera AS Hoveddokument 590KB
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Konstituert rådmann Olav Mongstad orienterte om saka, og sa at Austrheim har eit langt engasjement i Aufera, men i den situasjonen ein har no med Robek og kommande investeringar i kyrkje og vatn, så er det rett å be dei to andre eigarkommunane Radøy og Fedje om å ta garantiansvaret, og heller ta over sin del når Austrheim er ute av Robek.

  Siri Kaland (Ap) sa at det er feil signal å senda at ein ikkje er med på laget med garanti. Det vert feil å seia at Austrheim har brukt for mykje pengar og ikkje kan vera med.

  Rådmann Liv Løvvik sa at dette må vegast opp mot andre investeringar, om ein tek inn denne garantien må ein kanskje skubba på andre investeringar.

  Siri Kaland sa at om ikkje Austrheim gjev denne garantien kan det bety ei styrt avvikling av Aufera. Kaland var kritisk til at vedtaksframlegget var for usikkert med det at Austrheim skal ta stilling til garantien seinare.

  Olav Mongstad sa at ein eventuelt kan stramma opp teksten i vedtaket.

  Per Lerøy (Ap) sa at han støttar Siri Kaland, Aufera har det trangt i dagens lokale, og om ikkje dette vert ordna no kan selskapet bli slått saman med vekstbedriftene i Lindås/Meland når Radøy går inn i Alver. Det kan bety at ein misser alt tilbod i nord og at alt går til Knarvik/Frekhaug. Dette er den sjansen ein har for å sikra drift på Manger.

  Siri Kaland sa at styret for Aufera har jobba lenge med nye lokale, der ein har sett på leige, ledige lokale og tomt for nybygg. Dette er det beste ein har funne.

  Olav Mongstad sa at dette med garantiansvaret ikkje er eit spørsmål om ei eventuell nedlegging av Aufera. Også ved ei samanslåing av Gløde og Aufera er Austrheim med som eigar av begge selskapet. Det er elles ei utfordring at den som har transporten til Aufera på Manger i dag går av med pensjon, og dersom det vert Knarvik er det lettare å ta rutebussen. Mot ei sentralisering tel det at NAV ville ha dette tilbodet ute i distriktet i utgangspunktet. Mongstad spurte formannskapet om ein burde utsetja saka og la rådmann og ordførar sjå nærare på dette.

  Per Lerøy sa at Ap hadde eit anna framlegg til vedtak men at ein går for utsetting.

  Det vart laga eit fellesframlegg på dette.

  Handsaming i formannskapet:
  Sams for: Denne saka vert utsett, og teke opp med dei to andre kommunane. Ordførar Per Lerøy får fullmakt til diskutera saka med Austrheim og Fedje, og legga saka fram direkte i kommunestyret 20. juni. Økonomisjef Olav Andersen får i oppgåve å sjekka ut med Fylkesmannen, at ein kan gje denne lånegarantien.

 • Betaling for tryggleiksalarm 2. halvår 2019 Hoveddokument 825KB
  Brevdato: 04.06.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Siri KalandArbeiderpartietMedlemsikaland@gmail.com
Jan Erik EspelidVenstreMedlemjespe62@hotmail.com
Viggo LeirvågHøgreVaramedlemvigleirv@online.no
Reidar ØksnesSenterpartietVaramedlem56roek@gmail.com
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Thomas Lindåsthomas.lindas@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Ketil Tjoreketil.tjore@austrheim.kommune.no
Anne Dahle Austrheim (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiVaraordførarannedahleaustrheim@gmail.com
Jorund Stellberg (Ikke møtt) UavhengigeMedlemjorund.stellberg@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS