Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 24.10.2019

Formannskapet
24.10.2019   09:00 - 15:30
Utval:Formannskapet
Dato:24.10.2019   09:00 - 15:30
Møtestad:Austrheim kommunehus, møterommet Børilden
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Formannskapet torsdag 24.10.2019 (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 24.10.2019 (Vedlegg) Tilleggsinnkalling - Formannskapet torsdag 24.10.2019 (Hoveddokument) , Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 24.10.2019 (Vedlegg)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 24.10.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 425KB
  Brevdato: 11.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent


  Behandling

  Møtet vart sett kl. 09.00. Etter gjennomgang av delegerte saker vart det synfaring i sak 079/19 - Klage på avslag på søknad - VA og sak 080/19 - Dispensasjon frå reguleringsplan - mønehøgde

  I tilleggsinnkallinga har sak Trafikksikring Kaland - Hjertesone fått nr. 087/19 - dette var ein feil. Saka har nr. 084/19

  Handsaming i formannskapet:
  Innkalling og sakliste er godkjent

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 425KB

  075/19 - 19/5301 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 11.09.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 11.09.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vert godkjent


  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Delegerte saker Hoveddokument 678KB

  076/19 - 19/6065 - Delegerte saker

  Journaldato: 11.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 11.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegerte saker vert tekne til orientering


  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

  Etter spørsmål frå Anne Dahle Austrheim (Krf), orienterte Asbjørn Toft om sak 161/19 - Landbruksveg gbnr 156/82 som er handsama av Landbrukskontoret for Austrheim, Radøy og Fedje.

  Per Lerøy (Ap) orienterte om at Fylkesmannen seier at kommunane må syte for å halde oversikt over nytt lovverk som kan påvike gjeldande planar. Avdelingsleiar Asbjørn Toft seier kommunikasjon i med innbyggjarane i samband med planar ser dei på som svært viktig.

 • Meldingar Hoveddokument 414KB

  077/19 - 19/6064 - Meldingar

  Journaldato: 11.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 11.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det var ingen meldingar i møtet  Behandling

  Det var ingen meldingar til dette møte

 • Orienteringssak Hoveddokument 429KB

  078/19 - 19/6066 - Orienteringssak

  Journaldato: 11.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 11.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienteringane vert teke til vitande.


  Behandling

  Orientering frå møte med Fylkesmannen ved Liv Løvvik.

  Liv Løvvik, Olav Andersen, Rolf Henning Myrmel og Per Lerøy har hatt møte med fylkesmannen om økonomi og investering. Der vart det framlagt ønske om å auke investering i forhold til at Austrheim kommune har eigne inntekter å finansiere prosjekta med.

  Vi har hatt andre investeringar enn dei som var planlagt. Fylkesmannen har gitt klarsignal til å auke investeringane på bakgrunn av sjølvfinansiering.

  Per Lerøy (Ap) fortalte at vassforbruket pr. no er lågare enn på mange år og dette skuldast at ein har ordna fleire lekkasjar. • Folkevalde sine arbeidsvilkår - oppdatering av reglementet Hoveddokument 759KB
  Brevdato: 02.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Per Lerøy (Ap): dette vert ei oppgåve for valnemnda. Dei må finne fram 4 kandidatar og legge det fram i kommunestyremøte 12.12.19.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Tertialrapport 2 2019 Hoveddokument 643KB

  082/19 - 19/5481 - Tertialrapport 2 2019

  Journaldato: 11.10.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 18.09.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi - Skatt
  Sakshandsamar: Olav Birger Andersen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Økonomisjef Olav Birger Andersen forklarte tabell i møtet. Austrheim kommune har fått 1,9 mill i ekstra skjønnstilskot i samband med barnevern, det er ikkje med her. Den største utgiftsposten er lønsutbetalingar og her er ein på budsjett. Ei endring frå 2018 er at da hadde ein lønsutbetalingar til NAV og brannvernet, sidan vi no er i interkommunalt samarbeid får vi ikkje lønsutbetalingar, men refusjonskrav frå vertskommunen i staden.
  Jorund Stellberg (uavh) stilte spørsmål ved at forventa vekst i skatteinntekter er høgare enn landsgjennomsnittet.
  Olav Andersen svarte at blant anna har stoppen ved raffineriet på Mongstad gitt positivt utslag for Austrheim. Assisterande rådmann Olav Monstad påpeika ei økning i sysselsetninga, som også påvirker skatteinngongen positivt. Per Lerøy (Ap) la til at utbygginga på Mongstad Sør også spelar inn her.
  Jorund Stellberg (uavh) spurte om Fylkesmannen har godkjent at utbytte frå Næringsselskapet kan føres på drift, dette kunne økonomisjefen svare bekreftande på.

  Slik det ser ut vil Austrheim få minst 2,8 mill kr. i overskot og unngår å bli overtatt av departementet som styringsorgan. Vi treng 4,9 mill kr. for å kome ut av Robek‐lista, det er førebels meir usikkert. Per Lerøy (Ap) føyde til at det knyter seg noko usikkerheit til utbytte i samband med Mongstad Vekst. Dette vert først klart seinare.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Budsjettjustering etter tertial II - 2019 Hoveddokument 574KB
  Brevdato: 11.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Økonomisjef Olav Birger Andersen la fram budsjettjusteringa og leverte ut nye tal. Sjå vedlegg

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

 • Trafikksikring Kaland-Hjertesone Hoveddokument 458KB

  084/19 - 19/6212 - Trafikksikring Kaland-Hjertesone

  Journaldato: 19.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 19.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Avdelingsleiar for Teknisk Drift Rolf Henning Myrmel orienterte om at prosjektet er eit trafikktryggingstiltak for tryggare skuleveg som også omfattar rekkefølgjekrav i samband med regulering til framtidig ny barnehage og nye bustadar i området. Det har vore søkt om midlar til prosjektet og det løyvde tilskotet har fullfinansiert strekninga Fonnes senter - skulen, men ikkje vidare forbi busshaldeplassen og til kryss Vardevegen/Kalandssjøen. Han informerte vidare om prosjektet veglys til Toftegård, der ein fekk med 200 meter meir enn planlagt og fekk knytta det saman med veglys ved Renningen bru og likevel brukte kr 328 000 mindre enn planlagt på prosjektet.
  Fylkesmannen har gitt løyve til at ein kan bruke delar av unytta midlar til trafikksikringsprosjektet på Kaland.
  Prosjektet Kaland - Hjertesone skal gjennomførast i 2019. Magne Hope AS har fått kontrakt på arbeidet.

  Per Lerøy (Ap) påpeika at veglysprosjektet har blitt svært bra og heilheiltleg.
  Jorund Stellberg (uavh) etterlyste gangfelt ved Skoteneset
  Per Lerøy (Ap) sa at da må ein redusere fartsgrensa og lage fartsdempar. Avdelingleiar Asbjørn Toft informerte om at kommunen ikkje kan regulere gangfelt, det kjem inn under vegtrafikklova sine bestemmelser. Dessutan viser forskning at gangfelt gir falsk tryggleik.
  Per Lerøy (Ap) informerte om at i samband med prosjektet på Kaland vert truleg Vardehuset fjerna. Vardelaget har gitt beskjed om at organisasjonen er lagt ned, drifta av huset stoppa og at ein er bekymra for at barn leikar ved/under huset. Fjerning av Vardehuset vert trekt inn i og finansiert i dette prosjektet.


  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vert samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiVaraordførarannedahleaustrheim@gmail.com
Jorund StellbergUavhengigeMedlemjorund.stellberg@gmail.com
Hardy PedersenArbeiderpartietVaramedlemhardpe@online.no
Rikke Heldal HopeHøgreVaramedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com
Olav Birger AndersenOlavBirger.Andersen@austrheim.kommune.no
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Rolf-Henning Myrmelrolf.henning.myrmel@austrheim.kommune.no
Stein Kåre Løvslettstein.kare.lovslett@austrheim.kommune.no
Siri Kaland (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemsikaland@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS