Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 21.11.2019

Formannskapet
21.11.2019   09:00 - 14:40
Utval:Formannskapet
Dato:21.11.2019   09:00 - 14:40
Møtestad:Austrheim kommunehus, møterommet Børilden
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - formannskapet torsdag 21. november (Hoveddokument) , Innkalling - Formannskapet - 21.11.2019 (Vedlegg) Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 21.11.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 21.11.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 422KB
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Inger Lise Brekke (H) etterlyste møtet i administrasjonsutvalet, som var beramma til denne datoen.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) svara at det var sagt frå administrasjonen at det ikkje var saker til administrasjonsutvalet, men at det verkar underleg at det ikkje skal vera saker i ein budsjettprosess der nedbemanning inngår. Administrasjonsutvalet er det einaste kontaktpunktet mellom politikarane og dei tillitsvalde, og det er uheldig at det vert alyst, noko som no skjer for andre gong på rad.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad sa at det ikkje var meldt opp konkrete saker til møtet, og at det difor vart avlyst. Det er meint at utvalet skal inn i overordna personalmessige saker, kanskje skulle ein ha sett opp eit møte med drøfting om nedbemanning/budsjett i dette utvalet.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han støtta Lerøy i at dette utvalsmøtet burde vore halde.

  Om innkallinga til formannskapet sa Olav Mongstad at det har vore tidkrevjande å komma ut med alle saker til rett tid.

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 419KB

  091/19 - 19/6768 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 14.11.2019  3 dokumenter
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå dei to siste møta vaert godkjent  Behandling

  Handsaming i formannskapet:
  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Meldingar Hoveddokument 409KB

  092/19 - 19/6770 - Meldingar

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ingen meldingar til dette møtet.


  Behandling

  Ingen meldingar til dette møtet.

 • Delegerte saker Hoveddokument 410KB

  093/19 - 19/6771 - Delegerte saker

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det var ingen delegerte saker til dette møtet  Behandling

  Det var ingen delegerte saker til dette møtet

 • Orienteringssak Hoveddokument 418KB

  094/19 - 19/6772 - Orienteringssak

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det var ingen orienteringsssaker til dette møtet.  Behandling

  Det vart i møtet teke opp korleis utrekninga vert gjort for betaling for plass på Nordliheimen.

  Rådmann Liv Løvvik sa at ein kan komma tilbake til politikarane med meir informasjon kring dette i eit seinare møte.

 • Austrheim som medeigar i VANNVEST AS. DIHVA endring frå IKS til AS Hoveddokument 588KB
  Brevdato: 08.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Leiar for teknisk drift, Rolf Henning Myrmel, orienterte om denne saka: Austrheim kommune har vore medlem av Dihva ein del år. Organisasjonen hjelper med planarbeid, oppfølging av prøvetakingsplanar, arrangerer kurs og anna, og er til god støtte. Dihva har også samordna den VA-normen som no er laga for Austrheim og ti andre kommunar. Trykket frå Mattilsynet har auka etter det som skjedde med drikkevatnet på Askøy, og det er behov for å vera med i Dihva-samarbeidet vidare.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at denne saka handla om endring i organisasjonsforma for selskapet.

  Myrmel stadfesta dette og sa at Dihva vert omorganisert til eit AS. Kostnaden til endringa vert dekka innanfor Vatn/avlaup.

  Handsaming i formannskapet.
  Samrøystes vedtak om rådmannens framlegg.

 • Månadsrapport oktober 2019 Hoveddokument 512KB

  097/19 - 19/6758 - Månadsrapport oktober 2019

  Journaldato: 14.11.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Økonomisjef Olav B. Andersen orienterte om dei økonomiske tala per utløpet av oktober 2019, og viste også til det som vart gjort av budsjettjusteringar i samband med Tertialrapport II 2019.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at det er styremøte og generalforsamling i selskapet Mongstad Vekst tidleg i desember, og ein vil sjå der kva dei har å bidra med inn til det kommunalt eigde Austrheim Næringsselskap, pengar som kommunen igjen kan ta ut som utbytte.

  Økonomisjef Andersen viste til at det er auke i posten "andre utgifter" etter at Nav Fensfjorden og Brann/redning no er interkommunalt. Dette er vekke frå posten personalutgifter, og kommunen vert no fakturert for dette. Elles for personalutgifter ser ein effekten av reduksjonen på 16,8 årsverk sidan same månad i fjor.

  Så langt ligg ein rundt 2,1 millionar bak budsjett, men dette avviket kan bli redusert til rundt 1,5 millionar om det kjem inn 500.000 meir i utbytte frå Mongstad Vekst/Austrheim Næringsselskap.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om korleis det slår ut med skatteinntekter i år i samband med revisjonsstansen på Mongstad. Per Lerøy (Ap) sa at det nok kjem meir skatteinntekter i desember på grunn av stansen, der arbeidet framleis pågår. Lerøy la til at eit overskot som budsjettert er vanskeleg å nå, men spørsmålet er om ein kan nå 4,9 millionar og slik komma ut av Robek-lista.

  Rådmann Liv Løvvik sa at det var viktig at vertskommuneansvar for interkommunalt arbeid ser til at det ikkje er vekst, anten det gjeld barnevern, IKT eller anna. Interkommunale tenester kan ikkje vera så høge i kostnader at det vert rimelegare å starta eigne tilbod.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

 • Planstrategi for Austrheim kommune for perioden 2020 - 2024 - Oppstart av arbeid Hoveddokument 446KB
  Brevdato: 17.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Behandling

  Avdelingsleiar Asbjørn Toft orienterte om at det nye kommunestyret skal vedta ein planstrategi for kva planar dei skal laga den kommande perioden. Ein del planar er det krav om å laga/fornya. Andre er det krav om at kommunen må ha på plass for å kunna søka om støtte, til dømes er idrettsplanen eit krav for å kunna søka om spelemidlar.

  Toft sa at Austrheim no er i ein periode med mindre behov for å laga nye reguleringsplanar, etter at det er gjort mykje dei siste 5-6 åra.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at Austrheim no har mange av planane på plass, eit planarbeid som også har tilrettelagt for ein del utbygging i privat regi. I tillegg så har ein sett at planar gjev grunnlag for å få midlar, som til dømes planen for trafikksikring som er viktig for å få midlar frå fylkeskommunen. No må politikarane bruka planstrategien for å seia kva ein skal prioritera på plansida, og jobba med dette fram mot kommunestyret. Planstrategien stakar ut kursen for kva kommunestyret skal jobba med dei neste fire åra, om ein ønskjer at administrasjonen skal jobba med eldremeldinga så må ein seia det i strategien.

  Morten Sognnes (H) spurte om kva som skjer med plan for gangfelt frå Kilstraumen til Fonnes. For strekket frå Mastrevik til Kilstraumen er det ein plan, men strekket frå Kilstraumen til Fonnes er der det har skjedd flest ulukker.

  Avdelingsleiar Toft svara at det ikkje er laga ein reguleringsplan for gangfelt frå Kilstraumen til Fonnes. Ein vera klar over dersom det ikkje er midlar til å gjera noko den kommande tiårsperioden, så er planarbeidet bortkasta. Rår til å heller laga ein trafikksikringsplan der ein tek for seg dei farlegaste punkta.

  Per Lerøy (Ap) sa at det er løyst ein del innan trafikksikring, men det står mykje att. Oppfordra til å komma med innspel til planstrategien, slik at denne vert i tråd med politiske ønskje.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om Bygdelista i Austrheim skal vera representert i den administrative arbeidsgruppa som skal jobba med planstrategien.

  Asbjørn Toft svara at framlegget til vedtak er likt det ein hadde sist, for fire år sidan.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg til vedtak.

 • Lokal forskrift med gebyrsatsar for teknisk forvaltingsteneste 2020 -Godkjenning Hoveddokument 449KB
  Brevdato: 01.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Behandling

  Avdelingsleiar Asbjørn Toft forklarte at ein har lagt på gebyra med 3 prosent, slik rådmannen har bedt om.
  Dispensasjonar kostar ein del, men ikkje meir enn i nabokommunane Meland og Radøy.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ein skal ikkje vera prisleiande på desse gebyra, men kommunen skal samstundes ha inntekter til å dekka kostnadene sine.

  Toft sa vidare at kommunen auka desse gebyra med seks prosent i fjor, før det kjem tre prosent i tillegg i år. Det ein må vera observant på er at kommunen kan risikera at folk ikkje søker.

  Ordførar Lerøy viste til at venta prisvekst i 2020 er 3,1 prosent, og denne auken er under dette.

  Asbjørn Toft la til at det i Austrheim er god dialog med søkarane, slik at folk får komma innom og legga fram saka si utan at det kostar noko, og ein tek også synfaring utan å ta gebyr. Slik unngår ein konflikt i etterkant av søknader, og får også betre kvalitet på søknadene.

  Ordførar Lerøy sa at det er bra med dialog før folk søker, slik at ein unngår at folk søker og må betala gebyr, i saker der dei kan få beskjed på førehand om at det vert avslag. Lerøy opplever at folk er nøgde med den servicen dei får på dette området.

  Morten Sognnes (H) gav skryt til byggesak for korleis dei møter innbyggjarane.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Avgift - betaling i kulturskulen 2020 Hoveddokument 439KB
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur
  Sakshandsamar: Kari Torkildsen Utkilen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmann Liv Løvvik orienterte om saka.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om det er sjølvkost på vaksenkor-dirigent. Om det ikkje er sjølvkost-pris, er det rett at kommunen skal subsidiera vaksne sin hobby?.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad sa at ein eventuelt kan legga inn i vedtaket at det skal vera sal av timar til sjølvkost.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) svara at det var OK med den auken det er lagt opp til for 2020, så får ein sjå neste år på dette igjen. Per Lerøy støtta Dyrkolbotn i dette.

  Rådmann Løvvik sa at administrasjonen skal sjekka i tida fram til kommunestyret 12/12, og komma med opplysning om kva som er sjølvkost på desse dirigenttimane.

  Per Lerøy sa at ein må vera forsiktig med å auka betalinga for mykje i kulturskulen. Austrheim kommune skårar dårleg på kultur i undersøkingar, og dette er eit felt der det er viktig å vera attraktiv.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Avløpsavgift 2020 Hoveddokument 471KB

  101/19 - 19/6747 - Avløpsavgift 2020

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Leiar teknisk drift Rolf Henning Myrmel viste til at dette skal vera sjølvfinansierande. Det har vore eit stort etterslep, og kommunestyret sette opp avgifta på avlaup no i 2019 for å ta inn att noko av det etterslepet ein har. Avgifta her er utrekna ut frå dei tilrådingane som er gitt, og er basert på kalkylane for utbyggingar framover og det etterslepet som ein har.

  Auken som er lagt inn er på tre prosent.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen 2020 Hoveddokument 436KB
  Brevdato: 28.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Pleie- og omsorg
  Sakshandsamar: Jannicke Kalland Njøten

  Dokumenter

   

  Behandling

  Kommunalsjef Monika Kvamme orienterte om saka. Kommunen ønskjer gjerne at tilbodet vert nytta meir, og ein vil ha fleire innom dagsenteret. Dette kan bidra til at fleire kan bu heime lengre, det kan hjelpa mot einsemd mellom eldre, og ein kan også komma i gang med fysioterapi med meir når ein er innom dagsenteret.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester 2020 Hoveddokument 438KB
  Brevdato: 28.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Pleie- og omsorg
  Sakshandsamar: Jannicke Kalland Njøten

  Dokumenter

   

  Behandling

  Kommunalsjef Monika Kvamme orienterte om saka.

  Dette er ei teneste som vert lite brukt, dette vert ofte løyst av frivillige via frivilligsentralen.

  Handsaming i formannskapet:Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betaling for heimetenester 2020 Hoveddokument 495KB

  104/19 - 19/6372 - Betaling for heimetenester 2020

  Journaldato: 28.10.2019  1 dokument
  Brevdato: 28.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Pleie- og omsorg
  Sakshandsamar: Jannicke Kalland Njøten

  Dokumenter

   

  Behandling

  Kommunalsjef Monika Kvamme orienterte om saka.

  Timeprisane vert nytta frå start, men om ein har over 8 timar i månaden går ein over på abonnement.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betaling for middag og lunsj 2020 Hoveddokument 435KB
  Brevdato: 28.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Pleie- og omsorg
  Sakshandsamar: Monika Kvamme

  Dokumenter

   

  Behandling

  Kommunalsjef Monika Kvamme orienterte om saka.

  Dette tilbodet har stor etterspurnad, og det er mange som nyttar seg av det. Nordliheimen har eit fantastisk flott kjøkken med stor serviceinnstilling, og har eit godt mattilbod både til dei som er på Nordliheimen og dei som kjøper lunsj og middag. Det er viktig med ernæring for bebuarar og heimebuande, og Austrheim er no med eit pasientsikkerhetsprogram for å sikra at ein oppdagar endringar i vekt.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betaling for tryggleiksalarm 2020 Hoveddokument 435KB
  Brevdato: 28.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Pleie- og omsorg
  Sakshandsamar: Jannicke Kalland Njøten

  Dokumenter

   

  Behandling

  Kommunalsjef Monika Kvamme orienterte om saka.

  Austrheim kommune er no i gang med velferdsteknologi, og har også starta ny svarteneste for alarmar. No fungerer dette slik at dersom ein brukar utløyser alarmen så går alarmen til denne svartenesta, som igjen tek kontakt med heimetenesta. Innan velferdsteknologien ligg det mange funksjonar etter kvart som det vert bygd ut.

  Velferdsteknologi er elles lovpålagt frå 1.1.2020, og skal vera gratistenesta dersom det kjem som erstatning for ei anna gratisteneste.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betalingssatsar for barnehageplass for 2020 Hoveddokument 623KB
  Brevdato: 13.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Olav Mongstad orienterte om saka. Beløpa er baserte på statlege satsar

  Handsaming i formannskapet:Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Betalingssatsar SFO 2020 Hoveddokument 442KB

  108/19 - 19/6561 - Betalingssatsar SFO 2020

  Journaldato: 01.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 01.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Årås Skule
  Sakshandsamar: Bodil Boie Brekkan

  Dokumenter

   

  Behandling

  Assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om auken, som er på 3 prosent frå 2019 til 2020.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Feieavgift 2020 Hoveddokument 460KB

  109/19 - 19/6745 - Feieavgift 2020

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre vedtek slike gebyr for feiing og tilsyn for bustadhus og lik gebyr for fritidshus og hytter frå 01.01.2020.

  Grunnlag

  Avgift pr.år inkl. avgift

  Årleg gebyr for feiing og tilsyn

  1 pipe

  480,-

  Årleg gebyr for feiing og tilsyn

  2 piper

  636,-

  Tenesta vert betalt med fast årleg sum som er lik for alle abonnentar. Beløpet er rekna ut som gjennomsnittspris pr.pipe

  Feiing og tilsyn gjeld berre for hus, fritidshus og hytter med montert eldstad/fyringsanlegg.  Behandling

  Leiar Teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om saka. Frå 1. januar 2020 er det Nordhordland Brann og Redning som tar feiinga i Austrheim. Dei tek over denne oppgåva etter Vestnorske Feiertjenester, som har hatt denne oppgåva for Austrheim kommune.

  Avgiftene i oppsettet er etter framlegg frå Lindås kommune. Summen går ned på hus med to piper, og litt opp på hus med ei pipe.
  Det er lite forskjell frå dagens satsar, som no vert harmoniserte med kommande Alver kommune og med Modalen.

  Med nye krav om feiing av hytter må ein no skaffa seg eit erfaringsgrunnlag for å sjå kva avgiftene skal vera for fritidsbustader. Det er dyrare å feia når ein må ut i båt for å nå fram til hytter på øyer, der det også er krav om to feiarar som reiser saman. No er tanken å kjøra lik avgift for hus og hytter ein får erfaringstal som viser om ein skal differensiera mellom desse.

  Morten Sognnes (H) sa seg samd i at det vil vera ulike kostnader alt etter kvar hyttene ligg.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Gebyr slam 2020 Hoveddokument 433KB

  110/19 - 19/6719 - Gebyr slam 2020

  Journaldato: 14.11.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 13.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Vedtak

  - Årleg gebyr septikslam med tøming kvart år kr 1584
  - Årleg gebyr septikslam med tøming kvart 2. år kr 792

  - Årleg gebyr septikslam med tøming kvart 4. år kr 396

  - Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar kr 320

  - Ekstratøming inntil 4,5 kubikk kr 2 995

  - Naudtøming inntil 4,5 kubikk kr 5 990

  - Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk kr 524

  - Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk kr 1047

  Alle tal er utan MVA.  Behandling

  Leiar Teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om saka. Det er ikkje lagt opp til auke i slamavgifta i 2020. Denne har ikkje vore auka dei siste åra, etter at det er bygd opp fond som ein tærer på.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Renovasjonsavgift 2020 Hoveddokument 468KB

  111/19 - 19/6727 - Renovasjonsavgift 2020

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 13.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Leiar Teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om saka. Det er ikkje lagt opp til auke i renovasjonsavgifta i 2020. Denne har ikkje vore auka dei siste åra, etter at det er bygd opp fond som ein tærer på.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) kommenterte at renovasjonsselskapet NGIR vert drive på ein særs god måte.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg

 • Vassavgift 2020 Hoveddokument 498KB

  112/19 - 19/6746 - Vassavgift 2020

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Rolf-Henning Myrmel

  Dokumenter

   

  Behandling

  Leiar Teknisk drift Rolf Henning Myrmel orienterte om saka. Det er lagt til ein auke i vassavgifta no, det kjem av at det har vore underdekning dei siste åra, i tillegg til at det er planlagt ein god del investeringar framover. Med nøyare føring av mannskapskostnad viser det seg også at det er større ressursar som er brukte på vatn enn tidlegare registrert.

  Høgdebassenget på Årås har fått nytt tak i haust, men etter kvart må ein sjå på sjølve tanken. Det er 4 mm stål i veggene, men enkelte stader er det nede i 1,5 mm resterande, på grunn av korrosjon. Også utanom høgdebassenget er det store arbeid som står att for vassutbygginga, som ringleidning fram til høgdebassenget. I hovudplan for VA er det sagt at ein skal investera for 10 millionar årleg dei kommande ti åra.

  Samstundes har Austrheim kommune ei vassavgift som ikkje er avskrekkande. Akkurat i år er det ikkje rett å samanlikna seg med Alver, sidan dei tre kommunane Lindås/Meland/Radøy no tømmer fonda sine for å nullstilla før kommunesamanslåinga.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) la på vegner av Høgre og Ap fram eit tilleggsframlegg for tilknytingsavgift og årleg avgift for naust. Lerøy viste til vassforbruket for naust og flytebrygge er mykje lågare enn andre tilknytingar, og i ein kystkommune med mange naust og båtanlegg, er det stor interesse av å ha ferskvatn fram til naustet.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurde om ikkje naust/båtanlegg kunne ha krav om vassmålar.

  Rolf Henning Myrmel ba om at det vart sett krav om vassmålar i eit slikt vedtak, på grunn av at dette er eit typisk punkt for lekkasjar, med ein slange som ligg ute på ei brygge. Kostnad til ein vassmålar for eit slikt mindre anlegg vil ikkje vera særleg over 1.000 kroner. Myrmel viste elles til at kommunen no differensierer tilknytingsavgift etter kva inntaksleidning ein har, for å skilja mellom bygg med lite og stort behov for vatn inn til bygget.

  Per Lerøy (Ap) svara at vassmålar kan ein gjerne ha, men presiserte at dette skulle gjelda mindre anlegg med lågt forbruk.

  Rådmann Liv Løvvik ba om at ein såg på kva kostnader kommunen kan få med dette framlegget.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurde kva reglar det er om ein vil legga inn vatn i eit naust.

  Rolf Henning Myrmel svara at når ein legg inn vatn må det også vera søkt om avløp.

  Rådmann Liv Løvvik ba om at administrasjonen får kna litt på dette litt fram til neste møte, for å sjå på samanhengen opp mot avløp.

  Per Lerøy sa at det framleis må vera greitt å spyla slog på sjøen, men at det er OK at administrasjonen kjem tilbake med retningslinjer for målar og avløp.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Gebyr alkohol- og tobakksaker 2020 Hoveddokument 430KB
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Behandling

  Sakshandsamar Ketil Tjore viste til at det i Alkoholpolitisk plan er fastsett at gebyr i alkohol- og tobakkssaker skal følgja statleg fastsette satsar.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Bemanningsnorm i barnehagane - oppheving av lokalt vedtak som har auka bemanninga Hoveddokument 655KB
  Brevdato: 25.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Rådmann Liv Løvvik sa at det har vore bra å ha fastsett auka bemanning, men slik den økonomiske situasjonen er for Austrheim i dag, så må den statlege normen vera godt nok.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad orienterte om saka. Grunnkravet er at det for ei avdeling med 18 born skal det vera tre tilsette i hundre prosent stilling, og at det i ei avdeling med 24 born skal vera fire tilsette i hundre prosent stilling. For barnehagelærarar skal det vera ein tilsett for dei første sju borna, og om det er 14 born skal det vera to barnehagelærarar. Desse barnehagelærarane har fire timar i veka til førebuing, samarbeidsmøte med meir, tilsvarande som for ein lærar. Slik vert det mindre tid med borna når det er to pedagogar og ein fagarbeidar på avdelingane, enn om det hadde vore tre fagarbeidarar.

  I vedtaket frå 2014, som ein ønskjer å oppheva no, vart det sagt at det skal setjast inn ein ekstra ressurs i barnehagane i den tida barnehagelærar har til planlegging. Vedtak om å ha fleire vaksne i barnehagane har vore eit vedtak om auka kvalitet, men rapporten "Austrheim, frå krise til utvikling" viser at kommunen ligg høgt på ressursbruk i barnehage, og dette er eit av tiltaka for å redusera dette. Mongstad viste vidare til at ein må ta med at barnetalet i barnehagane har gått ned i 2018 og 2019, og vil gå vidare ned dei kommande åra.

  Ordførar Per Lerøy viste til at det er kutta ein del i barnehagane dei siste åra, og spurte korleis stemninga er no mellom dei tilsette. Lerøy la til at det hadde vore bra om ei slik sak hadde vore drøfta i administrasjonsutvalet, som er kontaktpunktet mellom politisk nivå og dei tillitsvalde. Det er nyttig for politikarane å møta dei tillitsvalde, og få innspel derifrå.

  Rådmann Liv Løvvik viste til at det er komme ein del innspel frå foreldre, og frå tillitsvalde gjennom hovudtillitsvalde. Ein har ikkje spekulert å gje lite tid til uttale, og andre avdelingar har hatt mindre tid. For kommuneøkonomien er det slik at Austrheim kom verre ut i dette statsbudsjettet enn venta, og det å gå ned til statleg norm for bemanning er eit grep for å spara. Men det vil vera eit sakn, og vil auka belastinga på dei som er att.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han var samd i at denne saka burde vore oppe i administrasjonsutvalet. Dyrkolbotn spurte om korleis kommunen har brukt dei interne organa i barnehagane sine FAU/SU, og sa at ein burde brukt desse til drøfting.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad svara at kommunen etter hans meining har gjort det dei skal i denne saka, og gått tidleg ut til styrarar og til fagforbunda. Men det har vore veldig korte tidsfristar i denne saka.

  Varaordførar Inger Lise Brekke (H) sa seg samd med tidlegare innlegg i at dette er ei sak der administrasjonsutvalet hadde vore eit viktig fora. Brekke sa vidare at denne saka er todelt. Ein ting er å gå ned til statleg norm for bemanning, noko Brekke synest er greitt, men ein treng likevel ikkje ta det same nedtrekket på budsjettet.

  Rådmann Liv Løvvik svara at kommunestyret kan vedta kva dei vil, men dersom kommunestyret skal endra på nedtrekket må politikarane saldera dette slik at budsjettet går i null. For Austrheim slo statsbudsjettet veldig dårleg ut, ein fekk ikkje eingong dekka lønsveksten. Barnehage ligg over andre kommunar, og er saman med skule dei områda som har høgast kostnad. Vedtaket om auka bemanning var fornuftig så lenge ein hadde midlar, men no er det trongare økonomi i kommunen.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han vil støtta framlegget om gå ned til statleg norm. Det vert eit dårlegare tilbod, men barnehagen overlever.

  Bjørn Inge Dyrkolbotn (Sp) sa at det borna dette vil gå ut over. Dei tilsette må stå meir på, men det er borna det vil gå hardast ut over.

  Rådmann Løvvik sa om budsjettarbeidet at i 2018 hadde ein betre tid på deg enn no i 2019. det For 2021-budsjettet er det ønskjeleg å starta arbeidet våren 2020. Dette er ikkje det siste kuttet i drifta, det må kutta vidare i neste år og året etter.

  Morten Sognnes (H) sa at det er viktig å behandla dei tilsette godt i slike prosessar, til dømes at tilsette ikkje får oppseiing med tilbod om ny jobb, og så etter eit halvt år seinare er det ny oppseiing.

  Inger Lise Brekke (H) sa at det er viktig med gode prosessar, der ein har ei felles forståing av kva ein skal gjennom. Kutta vert tøffe, difor er det viktig at dei tilsette kjenner seg trygge, for då vil også foreldra kjenna seg trygge. Gode prosessar er også viktig for å skapa tillit mellom politikarane, dei tilsette og dei som skal ha tilbodet.

  Rådmann Løvvik sa om prosessen at dette skal verta betre med tilsetting av ein eigen kommunalsjef for oppvekst, som skal kunna følgja opp desse sakene.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad sa om prosessen, at når det er gjort endeleg vedtak så må ein sjå om det er mogleg å bruka administrasjonsutvalet til dette.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Hoveddokument 822KB
  Brevdato: 25.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa om budsjettering for havbruksfondet at det er likt andre kommunar å budsjettera på denne måten, det er lagt inn 5 millionar anna kvart år og 440.000 det andre året.

  Lerøy etterlyste midlar i post 18007 - skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Økonomisjef Olav B. Andersen og rådmann Liv Løvvik svara at det er sagt frå Fylkesmannen at det ikkje er sikkert at det kjem midlar her, og rådmannen ønskjer ikkje å budsjettera med midlar som ein ikkje er sikker på.

  Lerøy la til at dette var eit skjønn som kommunen fekk på grunn av at småkommunetilskotet vart halvert, og der fekk ein to millionar kroner ekstra for å kompensera litt av dette.

  Ordførar Lerøy viste til at utbyttet frå BKK nok vil enda rundt 2 millionar kroner.


  Ordførar Lerøy etterlyste at heile inntektsveksten frå VA er teke med i budsjettet, og meiner at kommunen sine eigne utgifter til renter og avdrag ikkje skal auka i samband med dette. Må ta kostnadene ved VA-investeringar over på brukarane av desse tenestene, så snart arbeidet er gjort.

  Økonomisjef Andersen lova å sjekka dette med VA-utgifter innan kommunestyret 12/12.

  Økonomisjef Andersen sa at kommunen har fastrente, med renter på under 2 prosent. Om ein no skal binda igjen er det på høgare renter. Austrheim har treft godt med rentebinding tidlegare, på 1,7 og 1,9 prosent. Ein halv prosent auke i rente gjev ein million kroner i årlege renteutgifter.

  Rådmann Løvvik sa at ein må vurdera dette med fastrente nøye, det er ulike prognoser for kva som er lurt å gjera.

  Økonomisjef Andersen viste til at for økonomiplanperioden så skal ein ned sytten millionar dei kommande fire åra, og det er sett opp ein del kutt dei tre siste åra i perioden. Rådmannen har lagt opp til 4,9 millionar i årleg overskot for å nå minstekravet på 1,75 prosent i resultat.

  Løvvik viste til at dette er minstekravet for overskot, og særleg viktig for Austrheim som ikkje har særlege fondsmidlar å tæra på.

  Ordførar Lerøy støtta rådmannen i at det er viktig for kommunen å ha fond i bakhand, når ein til dømes frå Havbruksfondet har inntekter annakvart år. Lerøy la til at det kan verta endringar på statlege rammer, for det er så mange fylke og kommunar som slit.

  Varaordførar Inger Lise Brekke sa at ho ikkje trur det vert romslegare for kommunane framover, når ein ser situasjonen heile landet under eitt. Må avgrensa kva kommunen skal beskjeftiga seg med, og planlegga med at det vert stramt. Uansett kva regjering det er som styrer, så er det for store utgifter på statleg nivå, anten det er uføre eller sjukepengar. Dagens nivå er ikkje berekraftig.

  Løvvik sa om lærlingar at kostnaden varierer, etter kvart som læringane er komne lengre løpet så kostar meir. Om barnevernet sa Løvvik at ein ønskjer å redusera kostnadene vert å få til betre tiltak. Må klara å unngå eineplasseringar, som er veldig kostbare og heller ikkje heldig for barnet som har dette tilbodet. Barnevernet skal i samarbeid med Alver, men viktig at eit samarbeid som dette er sjølvfinansierande og ikkje bidreg til å finansiera tenesta hjå vertskommunen.

  Ordførar Lerøy etterlyste ei grundig orientering om kva som har skjedd i barnevernet i Austrheim, kva har skjedd dei siste åra, og kva ser ein for seg vidare. Lerøy viste til at han hadde snakka med ordførarane i Masfjorden og Gulen, som har fått gode tilbakemeldingar på tenestene i eit tilsyn frå Fylkesmannen, men kritikk for at politikarane ikkje visste nok om korleis tenestene fungerer.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad sa at dersom ein kjem i posisjon til å starta samarbeid med Alver så må det opp som sak i kommunestyret i desember, og då kan det vera naturleg å ta ei orientering om arbeidet i barnevernet.

  Rådmann Løvvik sa at Austrheim ønskjer å reforhandla gjesteelev-avtalen med Lindås kommune. Denne er frå 90-talet, og gjev 25.000 kroner til Austrheim per elev, medan sum etter ein ordinær avtale er 100.000 kroner. Dersom ein kjem opp i sjølvfinansiering er det oppunder 1 million i ekstra inntekt berre frå andre halvår 2020.

  Om klasseflytting sa ordførar Lerøy at det å flytta åttande trinn frå Kaland til Årås verkar som ein start på flytting av ungdomstrinnet til Årås, utan at det er gjort vedtak om dette. Ei slik flytting kan få mykje motstand.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad sa at han ser at det kan bli problematisk. Administrasjonen legg dette fram, men så kan politikarane kan be om at dette vert utgreidd nærare.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at han nok ville gå for rådmannens framlegg, men er samstundes samd med ordførar Lerøy i at det må startast eit større arbeid, og der bør ein seia at hausten 2021 skal ein ha ein felles ungdomsskule i Austrheim.

  Morten Sognnes (H) sa at han ser at utdanningsforbundet vil ha fådelt skule for desse, på Kaland. Sognnes sa at med ein ny avtale med Alver kan ein få auka inntekter for desse gjeste-elevane på Kaland, det får ein ikkje ved ei flytting til Årås, for då vert ikkje desse elevane med. Sognnes sa vidare at med ei flytting til Årås så kan ein risikera at også Kaland-elevar vil søka seg til Lindås ungdomsskule.

  Olav Mongstad sa at dersom ein ikkje flyttar elevane i 8. klasse frå Kaland til Årås, og slår saman 8. og 9. på Kaland til fådelt klasse, så vil det bety at ein brukar 40 prosent meir lærarressurs enn om ein flyttar desse elevane til Årås. Mongstad viste tal for elevutviklinga framover (ligg ved).

  Inger Lise Brekke (H) sa at ho var skeptisk til fådelt skule, når undervisninga skal vera individuelt tilrettelagt for den enkelte eleven. Dette er veldig krevjande å få til.

  Olav Mongstad sa at det er utvikla ein eigen pedagogikk får fådelt skule der ein vekslar mellom årsplanane på kvar ein hentar stoffet sitt. Det er problematisk i matematikk, der det er strengare krav til progresjon, men greitt i fag som norsk og samfunnsfag.

  Inger Lise Brekke (H) sa at det er ein ting er å gjera noko akutt no, men det kan ikkje legga føringar på korleis ein kan løysa dette vidare.

  Rådmann Løvvik viste til at det pågår ein prosess med å tilsetja ny leiar for oppvekst og kultur, og dette med å samla ungdomsskulane er det første som denne må ta fatt i. Men det å samla klassane på alle ungdomsskuletrinn til ein klasse er det ikkje mogleg å gjera, sidan det er for mange elevar til å ha ein klasse.

  Ordførar Per Lerøy sa at det ikkje er tilstrekkeleg at det vert sagt i møtet at dette ikkje er første del av ei flytting til Årås. Rådmannen eller kanskje heile formannskapet må møta foreldre i Kaland-krinsen om dette, og få ut informasjonen.


  Ønsket frå Ap/H er å samla ungdomsskulen på ein skule, men også samla mellomtrinnet. Ein vil starta arbeidet med å visa korleis dette kan gjerast, sjå på kostnader til investeringar med meir, og ha det klart slik at det kan settast i verk frå skuleåret 2020/2021.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa seg samd i at det må skje noko. Ikkje fleire nemnde, rådmannsgruppa må berre setta i gang!

  Lerøy presiserte at dette måtte vera ei rein administrativ gruppe, utan politiske medlemmer.

  Olav Mongstad sa at gjesteelev-avtalen med Lindås har seks månaders oppseiing, og skal ein seia den opp så må det skje etter politisk vedtak.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) sa at ein må ta med i budsjettvedtaket at ein skal seia opp avtalen for reforhandling.

  Per Lerøy (Ap) sa at målet må vera at ein skal komma i mål med denne avtalen, det er viktig for miljøet på Kaland at elevane frå Åsheim-krinsen går der.

  Rådmann Løvvik sa at Austrheim vil tapa 25.000 kroner x 31 elevar = 775.000 kroner om ein misser alle desse Kaland-elevane til Lindås (elevane frå Åsheim-krinsen).


  Inger Lise Brekke (H) sa om skule at ein ser frå andre kommunar at det er god effekt med å tilsetta ein miljøarbeidar, som jobbar med andre ting enn det faglege, som skulemiljøet med meir. Det er ikkje lovpålagt, men likevel ei styrking av det arbeidet som skulen gjer.

  Rådmann Løvvik svara at det kan ein gjera, men det kan ikkje erstatta det faglege.

  Ordførar Lerøy etterlyste informasjon ut om at Anita Soltveit er folkehelsekoordinator i Austrheim kommune. Møtesekretæren tok på seg å informera.

  Kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme sa om kutt i arbeids- og opplæringssenteret, at her er det eigentleg ikkje kutta men det er lønna som er flytta over til Vestlia. Tilsette i Vestlia følgjer med opp på arbeidssenteret.

  Ordførar Lerøy sa om startlånordninga at kommunen må nytta dei ordningane som Husbanken, har til å hjelpa familiar til å kjøpa eigen heim. Til dømes ved å bruka 50 års nedbetalingstid og liknande.

  Om Nordliheimen sa økonomisjef Olav B. Andersen at det er ein større auke i budsjettet, men det var budsjettert feil i 2019 og dette er ei korrigering av dette. Dette er ei justering opp til det ein reelt sett brukar.

  Om interkommunalt landbrukskontor sa Olav Mongstad at ein tek sikte på å gå inn i Alver, med ei bemanning tilsvarande i dag.

  Om vatn, avløp og renovasjon sa økonomisjef Olav B. Andersen at ein skal sjå nærare på dette med at inntektene skal dekka auka utgifter til investeringar.

  Om befolkningsvekst sa økonomisjef Olav B. Andersen at ein reknar 35.000 per person i inntektsvekst per nye innbyggar.

  Økonomisjef Olav B. Andersen sa om økonomiplanen at det ligg uspesifiserte nedtrekk for åra vidare, i 2021, 2022 og 2023.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) la fram eit framlegg med innføring av eigedomsskatt (Vedlegget ligg ved)
  For 2020 er det sett opp korleis dei ekstra midlane skal fordelast. Dyrkolbotn sa at det er drastisk å kutta så mykje i ungdomstilbodet. Dette tilbodet er med på å gjera det attraktivt å flytta til Austrheim. Ein har bygd opp eit ungdomsklubbtilbod, og har lag og organisasjonar som driv godt. For KrF er det viktig å gje ein grunn til å bu her, det må vera attraktivt. I KrF sitt framlegg er eigedomsskatten lagt inn med auke ein promille årleg opp til høgaste promille. Dyrkolbotn sa vidare at dersom ein spør folk i Austrheim om dei vil vera med på spleiselag for dette, så seier dei ja. Andre kommunar har brukt eigedomsskatten til å komma seg ut av Robek, og klart å fjerna den etterpå. Det er upopulært, men KrF skal klara å stå i dette.

  Økonomisjef Olav B. Andersen gjekk gjennom investeringsbudsjettet.

  Morten Sognnes (H) etterlyste om det er noko innsparing frå investeringane, til dømes innan omsorgsteknologi.

  Kommunalsjef helse og omsorg Monika Kvamme svara at det vil gå mange år før ein ser noko effekt av dette på stillingar. Noko av investeringane er frå fornying av ringeanlegget på Nordliheimen, det må ordnast uansett.

  Inger Lise Brekke (H) spurte om investering til steinalderbuplass, kan ein skyva vidare på dette? Dette er spørsmål om prioritering, er skeptisk til at ein får effekt av dette på besøkstal med meir.

  Assisterande rådmann Olav Mongstad svara at fylket har gitt 400.000 kroner og riksantikvaren 270.000 kroner, som ein har fått utsett bruken av til 2020. Det er sagt at dette skal vera eit fyrtårnprosjekt, og ein vil knyta det opp i biosfæreprosjektet i Nordhordland. Korleis kan ein gjera ting i Fosnstraumen for å tilretteleggja, for fridykking, fiske, kanskje med å laga ei gangbru og amfi? Om me ikkje startar arbeidet i 2020 så har me ikkje midlar til dette. Mongstad sa vidare at Austrheim skal i møte med fylket og andre i prosjektet i desember.

  Ordførar Lerøy viste at det står nesten 700.000 kroner som ein ikkje får om det ikkje skjer noko med prosjektet. Kanskje kan ein få biosfæreprosjektet til å ta noko av denne kostnaden, for å bruka prosjektet til å fortelja historia om regionen frå steinalder til oljealder? Lerøy vil la denne posten stå inntil vidare.

  Helge Dyrkolbotn sa at det er fornuftig å halda på dette vidare, for å sjå om regionen/biosfæreprosjektet kan ta noko av kostnaden, og prøva å få midlar ekstern i Europa.

  Olav Mongstad sa at dette er ein kommunal eigendel, og så kan ein søka om ulike midlar i tilskot for å realisera dette.

  Rådmann Løvvik sa at ein kan bruka prosjektet til å skapa ein reiselivsdestinasjon, med ei historie som er litt annleis. Biosfære handlar om berekraft, det er mange opptekne av i dag. Trur at biosfære kan vera ein sjanse til å fortelja ei anna historie enn det alle andre kan fortelja. Oppfordrar til å leita opp Aftenposten Innsikt sin omtale av dette.

  Ordførar Lerøy sa at ein kan gje prosjektet tid fram til kommunestyret 12. desember.

  Avrøysting:
  To røyster for KrF sitt framlegg om eigedomsskatt (Helge Dyrkolbotn, KrF, og Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn, Sp). Framlegget fall. Teksten var slik:

  Framlegg frå Austrheim KrF Sak 115/19 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

  Austrheim kommune innfører eigedomsskatt frå og med år 2020 til og med 2023

  Dette vil gje fylgande auke i frie disponible inntekter (ca tal):

  2020

  2021

  2022

  2023

  totalt

  2 mill

  4 mill

  6 mill

  8 mill

  20 mill

  Dei ekstra inntektene vert fordelt slik for 2020:

  2020

  Kulturmidlar/anna kultur

  200.000

  Skyss til Aufera

  400.000

  Kulturskulen

  250.000

  Austrheim sokn

  300.000

  Auka ressurser oppvekstsektoren

  500.000

  Ungdomsrådet

  50.000

  Disp.fond

  350.000  Samrøystes for Ap/Høgre sitt framlegg om skulen, som går inn som verbalpunkt nummer 12 i budsjettvedtaket som er sendt vidare til kommunestyret. Teksten er slik:

  Kommunestyret ber om at rådmannen gjer følgjande utgreiingar i 2020:

  Kostnadar og faglege effektar av å samla ungdomstrinnet på ein av skulane i kommunen. Her må både investeringskostnadar og driftskostnadar gjerast greie for og det må leggjast fram ein realistisk framdriftsplan.

  Kostnadar og faglege effektar av å samla mellomtrinnet på ein av skulane i kommunen. Her må både investeringskostnadar og driftskostnadar gjerast greie for og det må leggjast fram ein realistisk framdriftsplan.

  Kommunestyret ber om klare råd om korleis skulestrukturen i kommunen skal vera i framtida. Målet må vera at ein kan få på plass ein ny skulestruktur frå skuleåret 2021/2022.

  Kommunestyret ber også rådmannen om å starta drøftingar med Alver kommune om godtgjersle for elevar frå Åsheim-krinsen som går på Kaland barne- og ungdomsskule.


  Samrøystes for rådmannen sitt framlegg (men ordførar Per Lerøy presiserte at ein kan komma tilbake til summar og verbalpunkt når budsjettsaka skal opp i kommunestyret).

  Handsaming i formannskapet:
  To av tre for KrF sitt framlegg om eigedomsskatt (støtte frå Helge Dyrkolbotn, KrF, og Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn, Sp)
  Samrøystes for Ap/Høgre sitt tilleggsframlegg om skule.
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Møteplan for 2020 Hoveddokument 438KB

  116/19 - 19/6080 - Møteplan for 2020

  Journaldato: 14.11.2019  3 dokumenter
  Brevdato: 14.10.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet rår kommunestyret til å vedta møteplanen slik den ligg ved.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy sa at det kan verta utfordringar med kommunestyret 18. juni, på grunn av at dette går inn i ferieperioden hjå Equinor Mongstad der ein del jobbar.

  Om forfall sa rådmann Liv Løvvik at det i Bergen kommune er slik at det er partia som hentar inn vara om det vert meldt inn fråfall seinare enn 12.00 dagen før møtet. Løvvik ba om ei tilføying på møtekalenderen: "Forfall etter klokka 12.00 dagen før møtet, skal meldast både til administrasjonen og til partiet, med kopi til ordførar". Formannskapet støtta dette.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

 • Budsjett 2019. Investeringar, overføringar og rullering Hoveddokument 605KB
  Brevdato: 19.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannen
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret overfører ubrukte investeringsmidlar for 2018 på til saman 1,25 mill kr til påbegynte prosjekt som skal sluttførast i 2019.

  2. Kommunestyret aukar den maksimale ramma for investeringar i 2019 med 4,9 mill kr til 14,9 mill kr. Auken er finansiert med tilskot, og er såleis eit nullsumspel.  Behandling

  Rådmann Liv Løvvik orienterte om saka.
  Det vart gjort eit lite teksttillegg i vedtaket, og rådmannen kom med nytt framlegg.

  Handsaming i formannskapet:
  Samrøystes for rådmannens framlegg.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Inger Lise BrekkeHøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Morten SognnesHøgreMedlemmorten@sognnes-as.no
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Monika Kvammemonika.kvamme@austrheim.kommune.no
Olav Mongstadolav.mongstad@austrheim.kommune.no
Olav Birger AndersenOlavBirger.Andersen@austrheim.kommune.no
Ketil Tjoreketil.tjore@austrheim.kommune.no
Liv Løvvikliv.lovvik@austrheim.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austreim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS