Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 13.04.2023

Kommunestyret
13.04.2023 18:00 - 21:30
Utval:Kommunestyret
Dato:13.04.2023 18:00 - 21:30
Møtestad:Austrheim samfunnshus
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 13.04.2023 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 13.04.2023 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 45KB
  Brevdato: 05.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vart godkjent  Behandling

  Morten Sognnes (H) vart valt som varaordførar i dette møtet, sidan Inger Lise Brekke (H) hadde forfall.
  Kommunalsjef Trine M. Jansen fungerte som kommunedirektør, sidan Bjørnar Fjellhaug hadde forfall.

  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 45KB

  018/23 - 23/3439 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 05.04.2023  1 dokument
  Brevdato: 05.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå forrige møte vart godkjent  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Meldingar Hoveddokument 45KB

  019/23 - 23/3440 - Meldingar

  Journaldato: 05.04.2023  1 dokument
  Brevdato: 05.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Behandling

  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vert samrøystes vedteke

 • Orienteringssak Hoveddokument 51KB

  020/23 - 23/3441 - Orienteringssak

  Journaldato: 05.04.2023  1 dokument
  Brevdato: 05.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore

  Dokumenter

   

  Behandling

  Politimeister i Vestland Kaare Songstad orienterte om politiet sitt arbeid, mellom anna organiseringa etter politireforma, og arbeidet vidare. Saman med Songstad var politiet også representert ved politistasjonsmeister Kjell Idar Vangberg, og leiar for geografisk distriktsenhet (GDE) Jan Ludvig Fosse.

  I forkant av kommunestyremøtet møtte dei tre frå politiet Ungdomsrådet i Austrheim, til ein prat kring utfordringar og ønskjer for framtida.

  Ungdomsrådet i Austrheim orienterte om dei siste tala for bruk av ulike rusmiddel mellom ungdommar i Austrheim, alt frå alkohol til narkotiske stoff, men også snus og sigarettar, samt vaping. Ungdomsrådet oppfordra kommunen til å gjera ei ny undersøking på ungdomstrinnet og vidaregåande trinn (AVS), for å få oppdaterte tal på no-situasjonen. Ungdomsrådet etterlyste også meir førebyggande arbeid, og at informasjonen må ut tidlegare for å svara på at debutalderen har gått ned.

  Renee Hansen Semmingsen (Bygdelista) støtta ungdomsrådet i at informasjonen må ut tidlegare, og oppfordra til å gå inn alt i femte klasse.

  Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Senterpartiet) sa at det nok er mykje større utfordringar for ungdommar i dag enn då han sjølv var ung.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om tilgangen, her svara ungdomsrådet at ulike ting nok er lett tilgjengeleg for mange.

  Reidar Øksnes (Sp) takka for presentasjonen frå ungdommane, og stilte spørsmål ved kva det kan føra til å avkriminalisera rusmiddel.

  Reidar Ulvøy (Ap) spurte om ungdommane opplever at dei har personar å gå til dersom dei har spørsmål som dei synest er vanskelege. Her svara ungdomsrådet at det er for lite ressursar med helsesjukepleiar, i dag er helsesjukepleiar berre tilgjengelege to dagar på vidaregåande. Utanom er det litt avhengig av kven ein har til lærar, enkelte er lettare å snakka med enn andre.

  Rikke Heldal Hope (H) takka for engasjementet frå ungdommane. Hope sa at det kan vera vanskeleg å henga med på kva som skjer mellom ungdommane, og spurte om kva ein kan gjera som forelder, kommunepolitikar og medborgar for å hjelpa på situasjonen. Her svara ungdomsrådet er informasjon og undervisning er viktig, både til elevar og vaksne. Ei undersøking mellom elevane kan hjelpa til at den informasjonen som vert gjeve ut er korrekt.

  Britt Skålevik Lerøy (Ap) sa at det er viktig med opplæring, til ungdommar og til foreldre. Foreldra må bli inviterte, slik at dei kan bli kjente med miljøet.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at ungdommane må vera med og laga spørsmåla til den undersøkinga som skal gjerast, og fekk svar om at dei var med. Lerøy oppfordra ungdommane til å vera inkluderande, og ta vare på kvarandre.

  Politistasjonssjef Kjell Idar Vangberg inviterte seg sjølv eller politikontakten inn i dei møta som ungdomsrådet har, for å sikra at det er ein dialog mellom ungdommane og politiet. Når det gjeld organiseringa etter politireforma viste Vangberg til at det no er mykje sterkare kompetanse i politiet, spissa på dei mange felta som politiet jobbar innanfor, også førebyggande arbeid inn mot ungdommane. Vangberg sa at ungdommane er dei viktigaste i arbeidet, at dei tek vare på kvarandre og skapar haldningar slik at normalen er å ikkje bruka rus.

  Reidar Ulvøy (Ap) spurte om elevtalet ved AVS, og fekk svar på direkten at det er 195 elevar. Ulvøy spurte om kvifor det er ikkje er helsesjukepleiar meir enn 1-2 dagar i veka, her svara ordførar Per Lerøy at det er den nasjonale norma. Kanskje ikkje nok, men etter norm.

  Spørjetimen, eiga sak i protokollen.

  Trine M. Jansen orienterte om MOT-arbeidet i skulen.

  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Rullering av handlingsprogram, kommunedelplan for vann og avløp Hoveddokument 62KB
  Brevdato: 06.02.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Atle Vaage

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Handlingsprogrammet i kommunedelplan for vann og avløp vert rullert innan utgangen av kommunestyreperioden. Kostnad med rulleringa vert finansiert over det ordinære driftsbudsjett.  Behandling

  Einingsleiar Atle Vaage orienterte om saka, jamfør saksutgreiinga.

  Handsaming i kommunestyret:Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Avtale om tenesteyting - Austrheim sokn Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 07.03.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Teknisk drift
  Sakshandsamar: Atle Vaage

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tenesteytingsavtale mellom Austrheim kommune og Austrheim sokneråd vert godkjent slik den ligg føre.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.

  Handsaming i kommunestyret:Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS Hoveddokument 261KB
  Brevdato: 28.02.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  I medhald av Lov om havner og farvann (havne- og farvannslova) av 21.06.2019 § 33 vedtek Austrheim kommune det framlagte forslaget til revidert forskrift om saksbehandlingsgebyr for Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.
  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Detaljreguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001 - Godkjenning Hoveddokument 3MB
  Brevdato: 01.03.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Detaljreguleringsplan for Bustadområdet B07 og skuleområdet ved Austrheim Vidaregåande skule, planid. 2021001 vert godkjennt. Plankart er datert den 16.02.2023. ROS-analyse datert den 22.06.2022. Reguleringsføresegner er datert den 01.03.2023. Vegteikningar med plan- og profiltegning er datert den 04.07.2022 og planomtale den 01.07.2022. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga. Vedtaket er heimla i plan- og bygningslova § 12-12.  Behandling

  Anne Dahle Austrheim (KrF) var ugild i denne saka, på grunn av slektning i opp- eller nedadgåande linje har hatt merknad til saka då den var på høyring.

  Avdelingsleiar Asbjørn Nagell Toft orienterte om saka, jamfør saksutgreiinga.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.
  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Oppretting av ei arbeidsgruppe og ei prosjektgruppe for å redusera energiforbruket og for å få på plass meir energiproduksjon i Austrheim kommune Hoveddokument 94KB
  Brevdato: 30.03.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan, bygg, oppmåling og miljø
  Sakshandsamar: Asbjørn Nagell Toft

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommune oppretter ei kommunal arbeidsgruppe som skal kartleggja korleis Austrheim kommune kan redusera energiforbruket ved alle kommunale bygg, samt korleis kommunen sjølv kan produsera energi både til eige forbruk og til sal. Målet er at planen skal leggjast fram for kommunestyret 22. juni 2023. Leiar i arbeidsgruppa er ordførar Per Lerøy. Atle Våge, leiar teknisk driftStian Marøy, prosjektleiar vert medlemmer i arbeidsgruppa.

  Austrheim kommune oppretter og ei politisk utnemd prosjektgruppe som skal kartlegga kva moglegheiter det er for bedrifter og privatpersonar til å produsera energi sjølv i kommunen. Gruppa skal også vurdera korleis bedrifter og hushaldningar kan redusera sitt energiforbruk. Gruppa skal også kartleggja kva tilskots- og støtteordningar som finst. Gruppa bør ha som mål å gjennomføra ein ny Energikonferanse hausten 2023der dette er tema. Leiar for miljø, plan og byggesak Asbjørn Nagell Toft, vert sekretær for prosjektgruppa.Dei politiske partia nominerer sine kandidatar inn i prosjektgruppa, dei treng ikkje vera politikarar.

  Prosjektgruppa skal ha 5-7 medlemmer. Kandidatane skal meldast inn til valnemnda innan 28. mars, og valnemnda skal ha desse klare til møtedagen 2. mai.  Behandling

  Avdelingsleiar Asbjørn Nagell Toft orienterte om saka, jamfør saksutgreiinga.

  Det vart føreslege at ein skal få på plass kandidatar til arbeidsgruppe og prosjektgruppe no i løpet av april månad.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om det er tenkt at partia skal ha sine kandidatar, eller heilt utanom politikken. Her kommenterte ordførar Per Lerøy (Ap) at det gjerne kan vera kandidatar heilt utanom politikken, dette er ikkje partipolitisk men eit spørsmål om å finna engasjerte folk.

  Reidar Ulvøy (Ap) oppfordra til å tenkja litt utradisjonelt, og vidare enn å ta i bruk vind og sol, samt energieffektivisering, kan ein sjå etter andre moglegheiter i regionen sidan det ligg til rette for å utnytta tidevass-straumar. Ulvøy oppfordra til samarbeid med Fedje kommune, og etablera anlegg for å fanga energien som ligg i havdønningane.

  Reidar Øksnes (Sp) støtta framlegget frå Reidar Ulvøy om å satsa på tidevass-straumar. Øksnes spurte om prosjektgruppa bør vera klar til arbeidsgruppa er klar med sin rapport. For arbeidsgruppa oppmoda Øksnes om å få inn folk med kunnskap, som kan sjå litt framover.

  Asbjørn Toft sa at det kan vera greitt å ha denne gruppa klar til kommunestyret sine møtedagar 2. og 3. mai. Viktig å få inn folk for brenn for dette temaet. Om prosjektgruppa og arbeidsgruppa sa Toft at dei er uavhengige av kvarandre.

  Aslak Andre Bakke (H) oppfordra til at det vert satsa på å få inn kunnskapspersonar i desse gruppene.

  Renee H. Semmingsen (Bygdelista) spurte om ein skal ha kandidatane klare til 2. mai eller tidlegare.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) spurte om det er eit framlegg å senda namna inn til Ann Kristin Leirvåg som leiar av valnemnda, og så vert det lagt fram framlegg i møtet 2. mai.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak, med tillegg om at kvar gruppe skal ha 5-7 medlemmer, og at kandidatane skal meldast inn til valnemnda innan 28. mars, og valnemnda skal ha desse klare til møtedagen 2. mai.


  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Framlegg til samarbeidsavtale mellom Alver og Austrheim om Åsheim krins Hoveddokument 49KB
  Brevdato: 07.03.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Oppvekst og kultur
  Sakshandsamar: Trine Merete Jansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet tilrår framlegg til avtale mellom Alver og Austrheim kommune vedkomande elevar som høyrer til "Åsheimkrinsen" i Alver kommune, som skal gå på Kaland skule.  Behandling

  Lise Renate Helle (Sp) spurte om alle som søker får den innvilga, og om dei må søka for kvart år.

  Her svara kommunalsjef Trine M. Jansen at alle som søker får ja, og at det då vil gjelda ut barneskulen.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.


  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • BTI - modellen Hoveddokument 561KB

  027/23 - 23/2357 - BTI - modellen

  Journaldato: 09.03.2023  1 dokument
  Brevdato: 07.03.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Oppvekst og kultur
  Sakshandsamar: Trine Merete Jansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtek å implementere BTI-modellen i Austrheim kommune.  Behandling

  Kommunalsjef oppvekst og kultur, Trine M. Jansen, orienterte om saka jamfør saksutgreiinga.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.


  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Auke låneramme formidlingslån Husbanken Hoveddokument 52KB
  Brevdato: 22.08.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi og personal
  Sakshandsamar: Odd Harald Dommersnes

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtek at ein tek opp 10 millionar kroner i startlån for 2023.  Behandling

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.


  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Nytt helse og omsorgstun - Prosjektmandat og framlegg til organisering av prosjekt Hoveddokument 208KB
  Brevdato: 03.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Helse og velferd
  Sakshandsamar: Anne Hildegunn Færøy

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret godkjenner framlegg til prosjektmandat og forslag til organisering slik det føreligg.

  2. Kommunestyret sluttar seg til at det nye Levekårsutvalet får i oppdrag å vere styringsgruppe for prosjektet, og at det vert sett ned ei midlertidig styringsgruppe fram til utvalet er etablert

  3. Kommunestyret gir kommunedirektøren i oppdrag å etablere prosjektgruppe og utarbeide gjennomføringsplan med milepælar

  4. Kommunestyret sluttar seg til at mandat og organisering av arbeidet med etterbruk av Nordliheimen vert utsett til interessent- og behovsanalyse er gjennomført, og det er avklara kva tenester som skal lokaliserast i det nye helse og omsorgstunet  Behandling

  Kommunalsjef helse og velferd Anne Hildegunn Færøy orienterte om saka, jamfør saksutgreiinga.

  Renee Hansen Semmingsen (Bygdelista) spurte om det er mogleg å søka om støtte til nytt helse- og omsorgstun. Her svara Anne Hildegunn Færøy at det er tilskotsordningar til bygging frå Husbanken, men det er litt lengre fram.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa om tilskotsordningar at det er viktig å sjå kva type rom det mogleg å få støtte til, og at ein bygger det som gjev best tilskot.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak.


  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Oppnemning av styringsgruppe for nytt helse og omsorgstun og etterbruk av Nordliheimen Hoveddokument 83KB
  Brevdato: 15.02.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Helse og velferd
  Sakshandsamar: Anne Hildegunn Færøy

  Dokumenter

   

  Behandling

  Denne saka utgjekk, innhaldet var inkludert i sak 029/23.

 • Austrheimmodellen - stipend, rekruttering og tilsettordningar Hoveddokument 81KB
  Brevdato: 04.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Bjørnar Fjellhaug

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Austrheim kommunestyre vedtek «Austrheimmodellen – stipend, rekruttering og tilsettordningar» vert vedteken slik han ligg føre. Austrheimmodellen vert gjort gjeldande frå 01.05.2023 og skal evaluerast etter 2 år, i løpet av 2025.  Behandling

  Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes orienterte om saka, jamfør saksutgreiing med vedlegg. Åtvara mot å satsa på å rekruttera ved å gje økonomisk støtte, bør heller jobba langsiktig med å rekruttera mellom dei som er studentar i dag.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) oppmoda til å tenkja på at det også må vera ei stilling tilgjengeleg for ein partner, for dei som er sjukepleiar og har partner som ein bør få med til Austrheim. Her svara Dommersnes at ein må ta med seg alle ledige stillingar, både i Austrheim og Alver.

  Dommersnes sa vidare at ein med denne modellen jobbar langsiktig, mot ungdommar og studentar.

  Anne Dahle Austrheim (KrF) oppmoda til å ta kontakt med elevar som går ut av Austrheim vidaregåande, for å halda dei i kommunen under sommarjobbar, med meir.

  Renee Semmingsen (Bygdelista) spurte kva ein kan gjera for å halda på nytilsette vidare etter bindingstida, og spurte om ein kan gje påskjøningar såvel etter fem år som etter 20 og 30 år.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at Hjelmeland kommune har hatt gode resultat, det er Hjelmeland ein har sett til i arbeidet med denne modellen.

  Bjørn Inge Håland Dyrkolbotn (Sp) spurte om modellen gjeld også barnehagelærar, og fekk det stadfesta.

  Aslak Andre Bakke (H) sa at det er bra med evaluering etter nokre år slik det er sett opp.

  Helge Dyrkolbotn (KrF) oppmoda til å halda liv i dei markeringane ein har hatt etter 30 år eller liknande, og sa vidare at det er bra å setta pris på dei tilsette i det daglege.

  Økonomi- og personalsjef Odd Harald Dommersnes sa at det er sett opp ei markering 12. mai for jubilantar og andre, invitasjonane til desse går ut i dei næraste dagane.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) refererte framlegget til vedtak, og kommenterte at det er bra at dette no har namnet Austrheimmodellen.


  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Mangler dokument
  Brevdato: 27.04.2023
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Servicekontoret
  Sakshandsamar: Ketil Tjore
   

  Vedtak

  Kommunestyret tok spørsmål og svar frå spørjetimen til orientering.  Behandling

  Renee H. Semmingsen (Bygdelista) refererte det spørsmålet som var sendt inn i forkant av møtet, om:

  Ulovleg deponi og massehandtering

  Bygdelista i Austrheim er kjent med at kommunen har under handsaming tre tilfelle av ulovlege tiltak utført av same entreprenør. 

  Bygdelista bed om status for kommunen si oppfølging av:

  1.  Ulovleg deponering av usortert avfall inkl. svartelista art i Dyrneskrysset.

  2.  Ulovleg massetak og utkøyring av masse i Heiane inkl. ulovleg anlegg av veg i   

       Austrheimfeltet.

  3.  Ulovleg massetak på kommunal eigedom i Leirvågkrysset.

  Renée Semmingsen

  Bygdelista i Austrheim

  Semmingsen sa vidare at kommunestyret vart av ordføraren lova fyllestgjerande informasjon i det neste kommunestyremøtet 16.02.23, men saka var utegløymt og stod ikkje på dagsorden.  På sparket tok likevel kommunedirektøren ei kort orientering, men ikkje fyllestgjerande. Det galdt i sær om det ulovlege tiltaket i Leirvågkrysset, men óg dei to andre tiltaka.

  Bygdelista bed om at det i spørjetimen i kommunestyremøtet 13.04.23 vert gjeve fyllestgjerande informasjon om alle dei tre ulovlege tiltaka.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) viste til at sjølv om spørsmålet er stilt til han, så er det kommunedirektøren som i protokollen er sett opp til å svara på dette. Lerøy svara vidare at etter handsaminga i kommunestyret tidlegare i 2023 tok vedkommande tiltakshavar kontakt med kommunen, av di han kjenner seg urettvis handsama. Det har vore to møte mellom tiltakshavar og kommunedirektøren, der ordførar deltok. I samband med dette har det vore synfaring i Austrheimmarka der landbrukskontoret deltok, og ordførar kjenner seg ikkje overtydd om at det er tale om ulovlege tiltak på dei ulike stadane. Kjenner på usikkerheit om den kommunale handsaminga i ulike saker opp mot denne tiltakshavar. Det som var sagt frå landbrukskontoret, var at tiltakshavar må vera tidleg nok ute med søknader for dei tiltak som han skal i gang med.

  Renee H. Semmingsen (Bygdelista) viste til at det er sett vilkår om at det ikkje skal kjørast ut massar frå Austrheimmarka, det har skjedd, men rett nok ikkje dei siste vekene. Sa vidare at vegen som er bygd er for brei. Håpar kommunedirektøren følgjer opp dette vidare.

  Ordførar Per Lerøy (Ap) sa at landbrukskontoret si tilbakemelding om vegane er at det er ei mogleg løysing at vegbreidda vert skoten ut breiare og så vert skråningane lagt igjen med jord for å gjerast til eit meir naturleg beiteland. Ser kanskje ikkje så bra ut no, men det som er ferdigstilt ser mykje betre ut enn der som ein jobbar no. Trur dette vert bra til sjuande og sist for tiltakshavar, turgåarar og andre. Veit at det er kjørt ut stein som ikkje skulle vore kjørt ut, men noko av dette vart brukt til ein landbruksveg ein kilometer unna som det var gitt løyve til. Ordførar meiner det er gjort feil frå både kommunen og tiltakshavar, begge partar må skjerpa seg og vera meir ryddige.

  Aslak André Bakke (H) sa at denne saka bør løysast på eit anna nivå enn i dag. Trur ikkje kommunen er tent med korleis denne saka står i dag med omtale i avisene. Oppfordra til at ein løyser saka og kjem vidare, heller enn å bruka meir tid og ressursar på dette framover.

  Etter dette vart debatten stoppa, sidan det etter reglementet ikkje er høve til å ha debatt om emne frå spørjetimen.

  Monika Thorpe (Ap) spurte om bemanning og bemanningsutfordringar i kommune. Der både skule, barnehage og pleie/omsorg har utfordringar med å skaffa kvalifiserte søkarar. Mellom anna for sjukepleiarar er det stor mangel, og kva tenker så administrasjonen om bemanning ved Nordliheimen no fram mot ferietid. Det er både sjukefråvær og vakante stillingar.

  Thorpe hadde tre konkrete spørsmål:

  1. Kva tenker administrasjonen i forhold til bemanningssituasjonen i Pleie og Omsorg, då særleg med tanke på Nordliheimen, når det no går mot ferieavvikling? I PLOMS er det høgt sjukefråvær og fleire vakante stillingar, mange sjukepleiarstillingar.

  2. Korleis stiller administrasjonen seg til bruk av vikarbyrå?

  3. Tankar rundt økonomiske kostnader ved bruk av vikarbyrå kontra fysisk/psykisk slitasje på dei som opplever meirarbeid pga. stort fravær?


  Kommunalsjef Anne Hildegunn Færøy svara på spørsmåla frå Thorpe: Rekrutterer greitt for helsefagarbeidarar, men slit for sjukepleiarar. Fram mot ferietida vert dette utfordrande å løysa, dette er noko som vert diskutert jamleg med einingsleiarane for å ta opp moglege løysingar både på kort og lang sikt. For rekruttering har ein lyst ut via dei vanlege kanalane utan å få søknader, og vil no ta kontakt med ulike høgskular for å rekruttera dei som er ferdige med utdanninga eller undervegs i utdanningsløpet. Om vikarbyrå sa Færøy at det er veldig kostbart, og krev opplæring. Må uansett finna ei løysing fram mot sommaren.

  Handsaming i kommunestyret:
  Kommunestyret tok spørsmål og svar frå spørjetimen til orientering.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Per LerøyArbeiderpartietOrdførarper.leroy@austrheim.kommune.no
Hardy PedersenArbeiderpartietMedlemhardpe@online.no
Ann Kristin LeirvågArbeiderpartietMedlemKristin1964@gmail.com
Reidar UlvøyArbeiderpartietMedlemreidar@subseaintv.no
Britt Mary Skaalevik LerøyArbeiderpartietMedlembritt.leroy@hotmail.no
Monika ThorpeArbeiderpartietMedlemmonikath@online.no
Aslak André BakkeHøgreMedlemaba@mrbakke.no
Rikke Heldal HopeHøgreMedlemrikke.heldal.hope@hotmail.com
Morten SognnesHøgreMedlemmorten.sognnes@austrheim.kommune.no
Randi Keilegavlen DyrøyKristeleg FolkepartiMedlemrandidy1@start.no
Anne Dahle AustrheimKristeleg FolkepartiMedlemannedahleaustrheim@gmail.com
Helge DyrkolbotnKristeleg FolkepartiMedlemHelge.Dyrkolbotn@vlfk.no
Lise Renate HelleSenterpartietMedlemLiserenatehelle@gmail.com
Reidar ØksnesSenterpartietMedlem56roek@gmail.com
Bjørn Inge Håland DyrkolbotnSenterpartietMedlemBjorn.Inge.Dyrkolbotn@austrheim.kommune.no
Renee Hansen SemmingsenBygdelista i AustrheimVaramedlemrenee_sem@yahoo.no
Hege RamslandHøgreVaramedlemhegeramsland@gmail.com
Asbjørn Nagell Toftasbjorn.n.toft@austrheim.kommune.no
Atle Vaageatle.vaage@austrheim.kommune.no
Odd Harald Dommersnesodd.harald.dommersnes@austrheim.kommune.no
Ingrid Bø Marøy
Anne Hildegunn Færøyanne.hildegunn.feroy@austrheim.kommune.no
Trine Merete Jansentrine.merete.jansen@austrheim.kommune.no
Inger Lise Brekke (Ikke møtt) HøgreVaraordførarilb5943@yahoo.no
Marita Terese Bru (Ikke møtt) Bygdelista i AustrheimMedlemmarita.bru2209@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Austrheim kommune
Sætremarka 2
5943 Austrheim
Telefon: 56162000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS