Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 07.04.2022

Kommunestyret
07.04.2022 17:15 - 18:45
Utval:Kommunestyret
Dato:07.04.2022 17:15 - 18:45
Møtestad:Skarvøyna/Slissøyna Fedje fleirbrukshall
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 07.04.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 07.04.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Hoveddokument 49KB
  Brevdato: 29.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestenester
  Sakshandsamar: Kristin Handeland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteinnkalling og sakliste vert godkjent.

  Samrøystes vedteke. • Godkjenning av møtebok Hoveddokument 51KB

  015/22 - 22/1428 - Godkjenning av møtebok

  Journaldato: 22.03.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 22.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestenester
  Sakshandsamar: Kristin Handeland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møtebok frå sist møte vert godkjent.

  Samrøystes vedteke. • Referatsaker Hoveddokument 53KB

  016/22 - 22/1543 - Referatsaker

  Journaldato: 29.03.2022  1 dokument
  Brevdato: 29.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestenester
  Sakshandsamar: Kristin Handeland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsaker vert tekne til orientering.

  Samrøystes vedteken.  Behandling

  Kommunedirektøren orienterte om legetenesta. 3 nye søkjar til legestillinga.

 • Tilsetjing av kommunedirektør 2022 Hoveddokument 69KB
  Brevdato: 24.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Berit Rystad vert tilsett som kommunaldirektør i Fedje. Ho startar i stillinga 25. juli. Lønna ved tilsetjing er 1 070 000 kr i årslønn.

  Samrøystes vedteke. • Spørsmål om mottak av flyktningar frå Ukraina Hoveddokument 74KB
  Brevdato: 24.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Olav Mongstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Fedje kommune vil ta imot 30 ukarinske flyktningar slik IMDI ber om. Kommunedirektøren får i oppgåve å bemanne opp administrasjonen og dei tenestene som kommunen treng for å kunne gi flyktningane eit velfungerande butilbod i Fedje.

  Kommunedirektøren får og fullmakt til å inngå leigeavtalar om eventuelle bustader til formålet. Kommunedirektøren har og fullmakt til å disponere tilskota kommunen mottek til formålet slik det går fram av lovverk og i saksutgreiinga i denne saka.

  Fedje kommunestyre er klar over at mottak av 30 flyktningar også kan medføre familiegjenforening som kjem i tillegg til dei 30 det vert gjort vedtak om. Fedje kommunestyre er positiv til dette.

  Samrøystes vedteke. • Budsjettrullering ved årsavslutning 2021 Hoveddokument 222KB
  Brevdato: 22.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Sakshandsamar: Bjarte Villanger

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Budsjettet vert endra i tråd med tabellane i saksutgreiinga.

  Samrøystes vedteke. • Søknad om endring av skjenkeløyvet til Landsbykafeen AS Hoveddokument 112KB
  Brevdato: 10.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Personalleiar/leiar fellestenester
  Sakshandsamar: Dagrun Gunnarson

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det vert gjort følgjande endring i skjenkeløyvet til Landsbykafeen AS frå 08.04.2022:
  Stadfortreder for skjenkeløyvet er Sue Janne Alsaker.

  Det vert gjort følgjande mellombelse utviding av skjenkeløyvet til Landsbykafeen AS frå 08.04.2022 t.o.m. 30.09.2022:

  Skjenkeløyvet omfattar i tillegg til tidlegare skjenkeområde, også skjenkeområdet som søkt om på planteikning av serveringsområdet i Muren 4 1.etasje, med tilhøyrande inngjerda uteområde.

  Elles er løyvet uendra med omsyn til lengde, opningstider, alkoholgrupper mm.

  Utviding av løyve vert mellombels innvilga midlertidig slik at søkjar får mulighet til å koma tilbake med ny sjenkesøknad.
  Det presiserast at utvidinga av løyvet er eit eingongs tilfelle.

  Grunngjeving: Fedje kommune ønskjer at det er ulike skjenkestyrarar på ulike løyve, og at det er eit lokale pr. faste skjenkeløyve for å sikre forsvarleg tilsyn med etterleving av alkohollova.

  Vedteke med 10 mot 5 røyster. Kamilla B K Karlsen (Ap) Rune Borgerød (Ap) Kristin Aase (Ap) Gidske Borge Kolltveit (Ap) og Marit Øyen (Frp) røysta for forslag framsett av Kamilla B K Karlsen.  Behandling

  Det vart røysta over formannskapet si innstilling med ein dei endringane som var gjort i møte, dette forslaget vart sett opp mot framlegget frå Kamilla B K Karlsen. Innstillinga frå formanskapet med endringar gjort i møtet vart vedteke med 10 røyster. Forslaget frå Kamilla B K Karlsen fekk 5 røyster.

 • Søknad om fritak frå krav om meny/ á la carte-meny for skjenkeløyvet til Landsbykafeen Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 18.03.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestenester
  Sakshandsamar: Signe Råheim

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Landsbykafeen AS får ikkje dispensasjon frå kravet i Alkoholpolitisk Plan for Fedje kommune, Del II Forskrift om sals-, skjenke- og opningstider i Fedje kommune om fast meny/á la carte-meny for faste skjenkeløyve. Kravet gjeld alle lokasjonar i skjenkeløyvet.

  Samrøystes vedteke. • Søknad om skjenkeløyve, Jostein Husa einskildforetak org.nr.984 861 907 Hoveddokument 80KB
  Brevdato: 12.02.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestenester
  Sakshandsamar: Kristin Handeland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Jostein Husaeinskildforetakorg.nr.984 861 907 fårskjenkeløyve for gruppe I, II og III ilokalasom er merkaspisestedinne I “Løa” og skjenkeløyveuteområdetesom er merkateikninga. Jostein Husa fårskjenkeløyvemed følgjandeskjenketider:
  Måndaglaurdag kl. 08.00 - kl. 02.00
  Søndag og helligdagar kl. 12.00 – kl. 02.00.
  Skjenketid for alkoholgruppe III er kl. 13.00 - kl.02.00 alle dagar.

  Skjenkestadenskal ha fast menyeller à la carte-meny.

  Løyvetgjeld frå 08.04.2022 til og med 30.09.2024. Styrar for løyvet er Jostein Husa, avløysar for løyvet er Linda Husa.

  Samrøystes vedteke. • Eventuelt Hoveddokument 58KB

  023/22 - 22/1725 - Eventuelt

  Journaldato: 06.04.2022  1 dokument
  Brevdato: 06.04.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestenester
  Sakshandsamar: Kristin Handeland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det vart ikkje fatta vedtak under eventuelt.  Behandling

  Spørsmål frå Kamilla B K Karlsen (Ap)

  Det nærmar seg vår og som vi har hatt opp før har det vore dumpa ein del masse av jord og liknande ved hovudvegen i nærleiken av drikkevatnet. Det har komen meg for øyret at det er heilt ulovleg å dumpe avfall i nærleiken av drikkevatn. 

  Har kommunen tatt sitt ansvar som forureinsingsmyndigheit på alvor her?

  Kva for tankar har kommunen rundt tilsig i vatnet? 

  Ordførar svarte:

  Det er avfallsstoff etter produksjon av øl som er lagt på ei flate som har hell inn mot vatnet. No er dette dekka til med jord.

  Det er gjort forsøk med å nytta stoffet mellom anna til for. Avfallsstoffet er etter korn og blir kalla Mask. Det låg først ope, men er no dekka av jord. Avfallsstoffet er prøvd avhenda til ulike føremål. Dette er under utprøving. Dei er på jakt etter å finne meir endelege løysingar enn det som hittil er gjort.

  Vi kan leggje til at Hansa Bryggeri leverer avfallsstoff etter si ølbrygging mellom anna til bønder.

  Vatnet kommunen hentar drikkevatn frå har inntaket langt borte frå der massane er lagt. Inntaket ligg på ca 10 m. djupne. Til vatnet er det avsig frå fugl, hjort og kloakk frå hus. Det som det her er snakk om er avfallsstoff etter naturprodukt.

  Etter lov og forskrifter skal det takast minst 4 vassprøvar i året. Fedje tek 12 vassprøvar pr. år. Alle vassprøvane har vore fine

  Spørsmål frå Silje S Gullaksen (H)

  I budsjettmøtet i desember vedtok me å ferdigstille rundløype med gapahuk og trimapparat. 

  Kva har blitt gjort så langt og kor tid kan me forventa oppstart og ferdigstillelse av prosjektet.

  Ordførar svarte:

  Det er sendt søknad om tippemiddla, det er forventa svar på søknaden i juni 2022. Om ein ikkje får innvilga tippemiddlar, må ein på nytt sjå på saka og finna ut kva som må til for at me kan få tippemiddlar til dette prosjektet.

  I det samme budsjettmøtet bevilga me pengar til oppgradering av bowlinganlegget. 

  Kor tid ser ein før seg at denne igjen kan nyttast?

  Ordførar svarte:

  Det er Bowlingexperten som har levert anlegget i hallen, det er sjølvsagt ein del ting som ein bør oppgradera og eller utførast vedlikehald på, anlegget er 15 år. Hovudproblemet er at data anlegget ikkje er i orden, det har vore gjort ein del fjernstyrings hjelp frå Bowlingeksperten for å prøva finna ut om det er håp for dette anlegget. Firmaet Bowlingeksperten vurderer fleire måtar.

  Å reparere? Finne eit gamalt anlegg og byte ut? Montere heilt nytt anlegg?

  Kan dei reparera det no så vert det ei nødløysing, som er kortsiktig og dei kan ikkje garantera kor lenge det eventuelt vil vara. Dei har sjekka om dei kan finne eit brukt anlegg. Så langt har dei ikkje funne eit brukt som kan nyttast, men framleis kan dei koma over eit.

  Skal det monterast heilt nytt anlegg, viser det førebelse tilbodet ein heilt anna pris enn det som er sett av i budsjettet. Dei kjem med eit førebelstilbod på 567 050 kr. Eks. Mva. 

  Det kjem ein medarbeidar frå Bowlingeksperten etter påske for å sjå om det i det heile er eit alternativ å reparera eksisterande dataanlegg. Dei vil samstundes sjå på kva anna vedlikehald som bør gjerast med anlegget. Reisekostnad og honorar til han som skal sjekke anlegget er stipulert til ein stad mellom 40 og 50 000 kr. Det kjem eit endeleg prisoverslag før påske på tur/arbeid og reise.

  Spørsmål frå Kristin Aase (Ap)

  Kan kommunestyret som tilsetjande organ få sjå søkjarlista?

  Kva vurderingar har vore gjort i tilsetjingsprosessen?

  I tidlegare tilsetjingar av rådmann/kommunedirektør har tilsetjingssaka vore lukka fram til kommunestyret har gjort sitt vedtak. Kvifor vart det ikkje gjort slik denne gongen?

  Me kan ikkje sjå arbeidsavtalen som vedlegg i sakspapira. Kan me få lese den?

  Ordførar svarte:

  Kommunestyret kan få sjå den offentlge søkjarlista.

  Det har vore gjort mange vurderingar i saka.

  Saka har vore open, grunna at søkjaren var på offentleg søkjarliste.

  Arbeidsavtalen er ikkje klar, det er ein standar KS avtale, når den er klar vil den verta kjent for kommunestyret.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Stian HerøyHøgreOrdførarstian.heroy@fedje.kommune.no
Bjørn SolbakkFramstegspartietVaraordførarb-solba3@online.no
Gidske Borge KolltveitArbeiderpartietMedlemmakollt@online.no
Anna Marit StoremarkArbeiderpartietMedlemsvemagns@online.no
Kamilla Bjerkholt KarlsenArbeiderpartietMedlemkamilla.bjerkholt.karlsen@fedje.kommune.no
Marit Solbakk ØienFramstegspartietMedlemm-oeie@online.no
Otto-Andre NordbyHøgreMedlemotto.a.nordby@gmail.com
Paul Magnar KnapskogHøgreMedlempaul@madammin.no
Silje Sulen GullaksenHøgreMedlemsilje.sulen.gullaksen@fedje.kommune.no
Jan Erling BorgeArbeiderpartietVaramedlemjanerlingborge@hotmail.com
Rune Midtun BorgerødArbeiderpartietVaramedlemrune.borgeroed@isbjornis.no
Kristin AaseArbeiderpartietVaramedlemkristin.aase@fedje.kommune.no
Elin Iren Øien SolbakkFramstegspartietVaramedlemelin.oien.solbakk@fedje.kommune.no
Ingard Kåre KahrsHøgreVaramedlem
Ove Gunnar NilsenHøgreVaramedlemovegnilsen@gmail.com
Hans Erik Waage (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemharley.waageson@gmail.com
Einar Villanger (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemeinarvillanger@gmail.com
Thea Koppen Blomvågnes (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemtheablomvagnes@gmail.com
Frode Hjønnevåg (Ikke møtt) FramstegspartietMedlemhjonne@me.com
Paul Gunnar Gullaksen (Ikke møtt) HøgreMedlempaulgullaksen@yahoo.no
Paul Erling Rognsvåg (Ikke møtt) HøgreMedlempaulrog@online.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Fedje kommune
Stormarkvegen 49
5947 Fedje
Telefon: 56165100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS