Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 23.05.2019

Kommunestyret
23.05.2019   12:00 - 16:00
Utval:Kommunestyret
Dato:23.05.2019   12:00 - 16:00
Møtestad:Nordhordlandshallen, kantina
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 23.05.2019 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 23.05.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 502KB
  Brevdato: 16.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Tove Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Asle Hetlebakke er vald til settje-varaordførar.

  Innkalling og saksliste er godkjent  Behandling

  Varaordførar Nina Bognøy leia møte då ordførar ikkje var tilstades.

  Det vart vald settje-ordførar i møte, framlegg om Asle Hetlebakke KRF, framlegget vart samrøystes vedteke.

  Det er 2 interpellasjonar og 1 spørsmål i møtet.

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 500KB

  028/19 - 19/12923 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 24.04.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 24.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Tove Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen er godkjent  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Melding/orientering frå kontrollutvalet 24.04.2019 Hoveddokument 585KB
  Brevdato: 24.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Nora Gjerde

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldinga er teke til orientering.  Behandling

  Kontrollutvalet sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Årsrekneskap 2018 Hoveddokument 682KB

  030/19 - 19/13121 - Årsrekneskap 2018

  Journaldato: 26.04.2019  3 dokumenter
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi og innkjøp
  Sakshandsamar: Janne Sund

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret godkjenner Lindås kommune sin årsrekneskap for 2018

  …………………………  Behandling

  Rådmann Ørjan Raknes Forthun orienterte.

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Årsmelding 2018 Hoveddokument 668KB

  031/19 - 19/13119 - Årsmelding 2018

  Journaldato: 26.04.2019  3 dokumenter
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi og innkjøp
  Sakshandsamar: Janne Sund

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret tek årsmeldinga for 2018 til orientering

  …………………………  Behandling

  Rådmann Ørjan Raknes Forthun orienterte.

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Finansrapport 2018 Hoveddokument 662KB

  032/19 - 19/13120 - Finansrapport 2018

  Journaldato: 26.04.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 26.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi og innkjøp
  Sakshandsamar: Janne Sund

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret tek finansrapport for 2018 til orientering

  …………………………  Behandling

  Orientering ved rådmann Ørjan Raknes Forthun.

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Utviding av IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap  Hoveddokument 769KB
  Brevdato: 07.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Lindås kommune
  Sakshandsamar: Ørjan Raknes Forthun

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Lindås kommune vedtar at IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap vert utvida med kommunane Austevoll, Gulen og Samnanger.

  2. Lindås kommune vedtar samarbeidsavtalen for IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap slik den ligg føre.

  …………………………  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Melding/orientering til kommunestyret 23.05.2019 Hoveddokument 713KB
  Brevdato: 16.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Tove Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldinga er teke til orientering.

  Interpellasjon Lindås Høgre v/Ingrid Fjeldsbø:

  Gjennom siste året ser vi at det har vore gjort tilsettingar på leiarnivåa i kommunen.

  Omstillingsavtalen er lagt til grunn for innplassering i kommunalsjef-, tenesteleiar- og

  avdelingsleiarnivå.

  I omstillingsavtalen er følgjande lagt til grunn:

  Tilvisinga skjer på bakgrunn av følgjande prioriterte vurderingsmoment:

  1. Kompetanse; både formell og erfaringsbasert kompetanse

  2. Personleg eigna/skikka for stillinga

  3. Tenesteansiennitet, samla i kommunane

  Som politikar ser eg at delar av nøkkelpersonellet sluttar av ulike grunnar. Og ein kan tidvis

  vera uroleg for kan plan rådmannen har for å sikre kompetanse slik at organisasjonen er

  rigga for å møta utfordringane i samanslåinga og framtida.

  Eg ønskjer difor svar på:

  1. Kjenner rådmannen til innplasseringar der ein har sett omstillingsavtalen til side?

  2. Korleis sikrar ein at ein alltid tilset den som er best kvalifisert for stillinga, jfr

  Kvalifikasjonsprogrammet?

  3. Kva plan har rådmannen for å sikre god nok kompetanse for å ruste heile

  organisasjonen til å gje gode tenester til alle innbyggjarane?

  4. Korleis vil rådmannen vedlikehalde og sikre at leiarar og tilsette får vedlikehalde og

  har oppgradert kompetansen i tråd med utviklinga i kommune og samfunn?

  Svar frå ordførar:

  1. Kjenner rådmannen til innplasseringar der ein har sett omstillingsavtalen til side?

  Nei.

  2. Korleis sikrar ein at ein alltid tilset den som er best kvalifisert for stillinga, jfr

  Kvalifikasjonsprogrammet?

  • Omstillingsavtalen ligg til grunn for arbeidet med innplassering.

  • Det er utarbeidet rutinar for gjennomføring.

  • Tillitsvalde deltek i prosessen.

  • Visindi er brukt i alle innplasseringar for rådmann, ass. rådmenn, kommunalsjefar og tenesteleiarar. Dei er også bruk for innplassering i nokre avdelingsleiarstillingar.

  3. Kva plan har rådmannen for å sikre god nok kompetanse for å ruste heile

  organisasjonen til å gje gode tenester til alle innbyggjarane?

  Dette blir det arbeidet med innan for rammene av organisasjonsprosjektet for HR og utvikling.

  4. Korleis vil rådmannen vedlikehalde og sikre at leiarar og tilsette får vedlikehalde og

  har oppgradert kompetansen i tråd med utviklinga i kommune og samfunn?

  Dette blir det arbeidet med innan for rammene av organisasjonsprosjektet for HR og utvikling.

  Interpellasjon Lindås Høgre v/Karl Vågstøl:

  ByrådetiBergenmedAP,KrFogVharttinnforå flyttabomstasjonerfraÅsanetil Nordhordlandsbrua.DetbetyratBergenitilfellekjemtilåsendaeinbetydeligdelav rekningaforkollektivsatsingasitilNordhordland.

  DakommunaneiNordhordlandallereieharvedtatteinbompakke,Nordhordlandspakken, risikerervinoåtobomstasjonersomikkje«kommuniserer»medkvarandreved Nordhordlandsbrua,jamførtimesregelen.InnbyggjaraneiNordhordlandrisikereraltsååtta betalaitobomstasjonarforå kryssabrua.

  DetfremgåravkommunikasjonenfrabyrådetiBergenatdeiersamdmedHordaland FylkeskommuneomflyttingavbomstasjonertilNordhordlandsbrua. Detfremgårimidlertid ikkjekorleisfylketharbehandladette.Erdetadministrativtbehandla?Erdetforankra politisk?

  Bergensområdetereinfellesbu-ogarbeidsregion.FolkpendlarfraNordhordlandtilBergen ogfraBergentilNordhordlandforådra påjobb.Deiforslagtilendringarsombyrådethar lagtframskaperstoreutfordringerdeforenkeltpersonarogforringsverksemd.

  OmBergenskullegjennomslagforåflyttabomstasjonerfra ÅsanetilNordhordlandsbrua setdetinnbyggaranereieinuakseptabelsituasjonmedtankeNordhordlandspakkensom ertrappene.Itilfelleerdetderfordvendigåstoppaopp,taeitsteg tilbakeogsjå Nordhordlandspakkennyttieit stølTeperspektiv.

  Spørsmål:

  1. ForeliggderopplysningeromkvahandsamingsomharvoreiHordaland Fylkeskommunemht.flyttingavbomstasjonerfraÅsanetilNordhordlandsbrua?

  2. Kvainitiativertattogvilblitattinnmotbyrådetogbystyret iBergenforåendra innstillingaomåflyttabomstasjonerfråÅsanetilNordhordlandsbrua?

  3. EitvedtakomåflyttabomstasjonerfraÅsanetilNordhordlandsbruagodkjennastav HordalandFylkesting.K.vainitiativer tattogvilblitattforåFylkestingettilåikkje godkjennadette?

  Lindåsgrefremmarlgjandeforslagtilvedtak:

  LindåskommunestyreoppmodarStatensvegvesenomåstansaarbeidetmedåetableradei nyebomstasjonaneiNordhordlandspakkentilbyrådetiBergensittframleggomåetablera bomstasjonvedNordhordlandsbruaeravklara.

  DersombyrådetsittframleggblirvedtekeiBergenbystyreogiHordalandfylkestingdet etablerastordningarsomsamordnarbompengeinnkrevjingaiBergensområdet.

  Framlegg oversending til formannskapet jf.politisk styringsstruktur, framlegget vart samrøystes vedteke.

  (Interpellasjonen vert sendt til admoinistrasjon med bestilling om sak i formannskapet.)

  Svar frå ordførar:

  1. Foreligg der opplysninger om kva handsaming som har vore i Hordaland Fylkeskommune mht. flytting av bomstasjoner fra Åsane til Nordhordlandsbrua?

   SVAR: Meg bekjent så har det ikkje vore noko handsaming i Hordaland fylkeskommune ved fylkestinget vedk flytting av bomstasjonar frå Åsane til Klauaneset ( Nordhordlandsbrua )

  2. Kva initiativ er tatt og vil bli tatt inn mot byrådet og bystyret i Bergen for å få endra innstillinga om å flytta bomstasjoner frå Åsane til Nordhordlandsbrua?

  SVAR: Regionrådet ved leiar Karstein Totland, ordførar Jon Askeland, ordførar Øyvind Oddekalv og ordførar Astrid Aarhus Byrknes var invitert til eit dialogmøte i Bergen kommune ved byrådsleiar. I møtet deltok også politisk leiing i Hordaland fylkeskommune. Møtet drøfta vedtaket til byrådet, og kommunane i Nordhordland ved leiar i regionrådet var tydeleg på at dette var krevjande og at vi ikkje synes noko om denne endringa som er foreslått. Det blei drøfta ei snarleg realisering av Nordhordlandstunnellen ved at planarbeidet ikkje må ha noko stans, men gå fortløpande no, og byrådet tok opp at Bergen sitt innspel til NTP var å forsera ringveg aust med oppstart av traseen Klauaneset – Vpgsbotn og at Bergen vil prioritere dette. Ordførar i Lindås var tydeleg og formidla dei innspela som formannskapet hadde i sitt møte 16.5 til ordførar og dette møtet. Eg nevner nokre argument som formannskapet hadde og som eg tok med inn i møtet :

  • Alle bommane i Nordhordland har same dilemma som i Åsane

  • Bom på Klauaneset umuleggjer bom på vår side av brua

  • Pakkane – Bergensprogrammet og Nordhordlandspakken må samordnast

  • Nytteprinsippet på bommen i Klauaneset som drøftast

  • Ein Nordhordlandstunell må ha øyremerka midler frå bom på Klauanset

  • Der må finnast ei tverrpolitisk løysing

  • Lindås kommune forventer at Hordaland fylkeskommune ber om uttale før saka event skal opp i fylkestinget

  Møtet hadde ingen konklusjoner og heller ingen løysing.

  3. Eit vedtak om å flytta bomstasjoner fra Åsane til Nordhordlandsbrua må godkjennast av Hordaland Fylkesting. K.va initiativ er tatt og vil bli tatt for å få Fylkestinget til å ikkje godkjenna dette?

  SVAR: dette vil vere eit politisk spørsmål som dei ulike partiene i fylkestinget må ta stilling til dersom det kjem opp ei sak om endringar i Bergensprogrammet. Ordførar i Lindås kan ikkje påverke sakslista til fylkestinget – det er fylkesordførar som til ei kvar tid avgjer kva saker som skal opp til handsaming, eller eit fleirtall av politikarane i fylkestinget som ber om saker blir satt på dagsorden. Kjem saka opp, må den einskilde representant sjølv ta stilling til kva dei meiner.

  Spørsmål frå Olav Steinsland - Lindås Høgre:

  Lindås kommune digitaliserer utsending av faktura

  Lindås kommune har gjennom alle år punktlig sendt ut faktura via posten for kommunale tjenester, halvårlig. Plutselig for 1.halvår 2019 dukker fakturaen opp som inkassovarsel 2.mai med trusler om tvangsinndragning og det som verre er, uten forutgående varsel om endring. Parallelt med dette kommer papirfaktura fra NGIR med forfall 01.04.19. som ble betalt ihht dette. Der står det, denne faktura er utsendt på vegne av Lindås kommune.

  Etter gjennomgang av Lindås kommune sin hjemmeside, så finner en der meldingen «Lindås kommune digitaliserer utsending av faktura», publisert 21.01.19

  Hva som har stått i fulldistribusjon gjennom lokalmedia kan ikke finnes på dette stadie.

  Sammen med inkassovarselet følger en info, hvor det bl.a står. »Vi har forsøkt å sende deg en faktura, og ifølge våre opplysninger er faktura på vedlagte varsel blitt sendt som …» med 5 elektroniske plattformer og en manuell som mulighet. Med helsing Lindås, Meland og Radøy løns- og rekneskapskontor.

  Med direkte kontakt med nevnte kontor, så var frustrasjonen her høy. De hadde fått mange klager og var usikre på hva som skulle svares.

  Spørsmål

  1. Hvilke vurderinger gjøres administrativt i forkant av endringer som her er foretatt uten tilsynelatende direkte varsler til berørte innbyggere?

  2. Var info som nevnt foran fra Lindås, Meland og Radøy sendt ut til brukerne før endringene trådde i kraft?

  3. Har Lindås kommune et tall som viser hvor mange av innbyggerne som aktivt bruker hjemmesiden til endringer som i dette tilfelle?

  4. Har Lindås kommune et tilsvarende tall etter fulldistribusjon via lokale media?

  5. Forventer Lindås/Alver kommune at 100% av innbyggerne skal være digitalisert på nåværende tidspunkt?

  Rådmann Ørjan Raknes Forthun svarte munnleg, skriftleg svar vert levert i neste møte.  Behandling

  • Status – Alver kommune ved rådmann/programansvarleg Ørjan Raknes Forthun

  • Utbygging av breidband og fiber ved rådgjevar Ole Jakob Aarland

  • Utvikling i Knarvik inkl.eigedomsprosessar ved rådmann Ørjan Raknes Forthun

  • Protokoll ordinær generalforsamling BKK AS 30.04.2019 (sjå vedlegg)

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Ørjan Raknes Forthunorjan.raknes.forthun@lindas.kommune.no
Nina BognøyArbeiderpartietVaraordførarnina-ys@online.no
Dag HugaasArbeiderpartietMedlemd.hugaas@online.no
Hogne BrunborgArbeiderpartietMedlemhogne.brunborg@gmail.com
Leidulv BrunborgArbeiderpartietMedlemleidulv.brunborg@online.no
Øystein Reidar MoldeklevFremskrittspartietMedlembuheim@outlook.com
Bjarte VatnøyFremskrittspartietMedlembjarte@vatnoy.no
Nina Stabell ØvreåsFremskrittspartietMedlemNina.Ovreas@lindas.kommune.no
Gro Anita HøgquistHøgreMedlemanitalogg@gmail.com
Karl VågstølHøgreMedlemkarl@activrevisjon.no
Ingrid J.FjeldsbøHøgreMedlemi-fjelds@frisurf.no
Olav Magnus SteinslandHøgreMedlemolav.m.steinsland@bkkfiber.no
Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
Odd Leif MjøsKristeleg FolkepartiMedlemodd.leif.mjos@gmail.com
Bent RisøyKristeleg FolkepartiMedlemberisoey@gmail.com
Vetlemøy WergelandKristeleg FolkepartiMedlemvetlemoy@gmail.com
Sæbjørg Hageberg KjekaKristeleg FolkepartiMedlemsebkjek@gmail.com
Malin Helene AndvikKristeleg FolkepartiMedlemmalin.h.knudsen@gmail.com
Anne Karin Angelskår EknesKristeleg FolkepartiMedlemak.eknes@gmail.com
Anna K.ValleSenterpartietMedlemjakvalle@online.no
Jarle VassdalSenterpartietMedlemjarl-vas@online.no
Ingeborg MyksvollSenterpartietMedlemklompenv@online.no
Jørgen HerlandSenterpartietMedlemjoer-he@online.no
Leif Erik GullangerSosialistisk VenstrepartiMedlemleif@digitalcreations.no
Andreas DyngenUavhengigMedlemandreas@dyngen.net
Sveinung ToftVenstreMedlemsveinung.toft@masfjorden.kommune.no
Mette Marei TrælandArbeiderpartietVaramedlemzoti@online.no
Espen Foseid AakreArbeiderpartietVaramedlemespaak@hfk.no
Henning FyllingsnesHøgreVaramedlemhenning@fyllingsnes.com
Olav MyhrKristeleg FolkepartiVaramedlemolavjmyhr@gmail.com
Egil Magnar EidsnesKristeleg FolkepartiVaramedlemeeidsnes@gmail.com
Trude Hosøy AndersenMiljøpartiet De GrønneVaramedlemtrude.hosand@gmail.com
Astrid Aarhus Byrknes (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiOrdførarordf@lindas.kommune.no
Ståle Juvik Hauge (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemstale.hauge@lindas.kommune.no
Tove Linnea Brandvik (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemtbr@bkkfiber.no
May Eva Sandvik (Ikke møtt) HøgreMedlemmay.eva.sandvik@lindas.kommune.no
Leif Hosøy Sleire (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemleif.sleire@gmail.com
Anita Bakken (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemanitabakken1@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS