Her ser du informasjon om eit møte i Plan- og miljøutvalet.
Clear
   
 

Møte i Plan- og miljøutvalet den 29.05.2019

Plan- og miljøutvalet
29.05.2019   09:00 - 15:00
Utval:Plan- og miljøutvalet
Dato:29.05.2019   09:00 - 15:00
Møtestad:Rådhuset, kantina
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Plan- og miljøutvalet - 29.05.2019 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Plan- og miljøutvalet - 29.05.2019 (Hoveddokument) ()

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 477KB
  Brevdato: 21.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stabsavdelinga
  Sakshandsamar: Nora Gjerde

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste med merknad er godkjent.  Behandling

  Merknad:

  Protokollen frå møte 15.05.2019 manglar i innkallinga.

  Ellers ingen merknader, samrøystes.

 • Lonena områdeplan - framlegg til 1. gongshandsaming - 1263- 201610 Hoveddokument 843KB
  Brevdato: 23.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Sektor samfunnsutvikling og kommunalteknikk
  Sakshandsamar: Hogne Haugsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  I samsvar med plan- og bygningslova §12-10, legg plan- og miljøutvalet ut framlegg til områdeplan Lonena del av gnr. 185 bnr. 284, 346, 280, 281 og 1 til høyring og offentleg ettersyn, på følgjande vilkår:

  Endring i plankart:
  Endring av BKB3
  Austspissen av BKB3 vert redusert slik at den nye austgrensa går parallellt med høgspenttraseen. Grensa startar ved nordspissen av o_SVG16. Arealet av det fjerna området skal kompenserast med forlenging med tilsvarande areal av BKB4 i nord.

  Fjerning av energianlegg:

  Areal o_BE1 skal endrast til «parkeringsplass» og innlemmast i o_SPA.

  Areal o_BE2 skal innlemmast i «Friområde» o_GF1

  Endring av føresegnene:

  2.1.2.4 Endrast til; Leilegheitsbygg kan supplere heilskapen.

  2.1.3.1 Andre setning endrast til: Støttemur bør unngåast, men dersom dei er naudsynte må dei utformast på særleg estetisk vis.…

  2.1.3.3 Endrast til: Det skal planleggjast og byggjast samanhengande fellesareal slik at dei grøne strukturane og stiar i dei ulike delfelta innanfor planområdet kan sjåast som eit samanhengande nettverk. Private areal og mellomromsareal skal henge saman i ein heilskapleg grøntstruktur. Kvalitetsprogrammet datert 08.05.19 er rettleiande

  2.1.6 Endrast til: Det skal etablerast moderne avfallsløysingar og miljøstasjonar for busetnaden. Nye byggjeområde bør i hovudsak utviklast med moderne avfallsløysing.

  3.1 d kulepunkt 8- Endrast til: Plassering og utforming av uteopphaldsareal og leikeplassar, renovasjon og trafokiosk/ energistasjon.

  3.2.1 Endrast til: grøne punkt/målpunkt til dømes leikeplassar og andre møtepunkt.

  3.2.4 Siste setning endrast til: Ved arbeid på offentleg veg, må det gjerast gjennomføringsavtale med vegeigar.

  4.1.1.2 a) Endrast til: Minimum 50% av bueiningane innanfor kvart delfelt skal vere 120m2 eller større

  B) Endrast til: Maksismum 10% av bueningane innanfor kvart delfelt kan vere mindre enn 50m2.

  4.1.1.3 a) Endrast til: Bygg skal vere maksimalt 3 etasjar med buareal.

  4.1.1.3 c) Fjernast.

  4.1.1.4 b) Andre setning endrast til: Dersom det ikkje er mogleg å leggje parkering under bakken, bør det løysast i felles anlegg i bygg.

  4.1.1.4 e) Fjerne andre setning «Minst 4% av parkingsplassane skal reserverast til rullestolbrukarar.»

  Første setning endrast til «Minst 5% av felles parkeringsplassar…»

  Legg til: 4.1.1.4 f. Gjesteparkering skal sikres i hvert delfelt.

  4.1.3 2 Endrast til : Utforming skal særleg ta omsyn til fjernverknad og miljø mot vegar, grøntstruktur og stiar.

  4.1.4.3 Fjerne andre setning: «Det er ønskeleg med moglegheit for barnehage innan formålet.»

  4.1.6 Heile føresegna fjernast.

  4.2.3 Legge til: Minst 25% skal avsetjast til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Punkt 4.3.1.1 Fjernast.

  4.3.1.2 – Endrast til: Brekkeløypa/opparbeida turvegar skal oppretthaldast.

  Plan og Miljøutvalet oppmodar FAU, lag, foreiningar og andre interesserte til å gje merknader til planen. På grunn av forventa stor pågang er det viktig at desse blir levert skriftleg.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg med endring:

  • Føresegn 4.1.1.3 Byggjehøgder, punkt a blir tatt ut av føresegnene.

  Framlegget fekk 3 røyster og fall (Høgre)

  Framlegg frå H. Brunborg-Ap:

  Endring i plankart-Endring av BKB3:

  Framlegg 1: Austspissen av BKB3 vert redusert slik at den nye austgrensa går parallellt med høgspenttraseen. Grensa startar ved nordspissen av o_SVG16.

  Framlegget fekk 4 røyster og fall (H. Brunborg-Ap, Nils M. Bakke--Sp, B.Risøy-Krf, M. Knudsen-Krf.

  Framlegg frå H. Brunborg-Ap:

  Endring i plankart-Endring av BKB3:

  Framlegg 2: Austspissen av BKB3 vert redusert slik at den nye austgrensa går parallellt med høgspenttraseen. Grensa startar ved nordspissen av o_SVG16. Arealet av det fjerna området skal kompenserast med forlenging med tilsvarande areal av BKB4 i nord.

  Framlegget vart vedteke med 6 røyster (S. Hauge-Ap, V. Wergeland-Krf, A. Dyngen-Uavh, A. J. Hetland-H, I. Fjeldsbø-H, A. Høgquist-H)

  Framlegg frå H. Brunborg-Ap:

  Fjerning av energianlegg:

  Framlegg: Areal o_BE1 skal endrast til «parkeringsplass» og innlemmast i o_SPA.

  Areal o_BE2 skal innlemmast i «Friområde» o_GF1

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

  Fellesframlegg v/M. Knudsen-Krf:

  Endring av føresegnene:

  2.1.2.4 Endrast til; Leilegheitsbygg kan supplere heilskapen.

  2.1.3.1 Andre setning endrast til: Støttemur bør unngåast, men dersom dei er naudsynte må dei utformast på særleg estetisk vis.…

  2.1.3.3 Endrast til: Det skal planleggjast og byggjast samanhengande fellesareal slik at dei grøne strukturane og stiar i dei ulike delfelta innanfor planområdet kan sjåast som eit samanhengande nettverk. Private areal og mellomromsareal skal henge saman i ein heilskapleg grøntstruktur. Kvalitetsprogrammet datert 08.05.19 er rettleiande

  2.1.6 Endrast til: Det skal etablerast moderne avfallsløysingar og miljøstasjonar for busetnaden. Nye byggjeområde bør i hovudsak utviklast med moderne avfallsløysing.

  3.1 d kulepunkt 8- Endrast til: Plassering og utforming av uteopphaldsareal og leikeplassar, renovasjon og trafokiosk/ energistasjon.

  3.2.1 Endrast til: grøne punkt/målpunkt til dømes leikeplassar og andre møtepunkt.

  3.2.4 Siste setning endrast til: Ved arbeid på offentleg veg, må det gjerast gjennomføringsavtale med vegeigar.

  4.1.1.2 a) Endrast til: Minimum 50% av bueiningane innanfor kvart delfelt skal vere 120m2 eller større

  B) Endrast til: Maksismum 10% av bueningane innanfor kvart delfelt kan vere mindre enn 50m2.

  4.1.1.3 a) Endrast til: Bygg skal vere maksimalt 3 etasjar med buareal.

  4.1.1.3 c) Fjernast.

  4.1.1.4 b) Andre setning endrast til: Dersom det ikkje er mogleg å leggje parkering under bakken, bør det løysast i felles anlegg i bygg.

  4.1.1.4 e) Fjerne andre setning «Minst 4% av parkingsplassane skal reserverast til rullestolbrukarar.»

  Første setning endrast til «Minst 5% av felles parkeringsplassar…»

  Legg til: 4.1.1.4 f. Gjesteparkering skal sikres i hvert delfelt.

  4.1.3 2 Endrast til : Utforming skal særleg ta omsyn til fjernverknad og miljø mot vegar, grøntstruktur og stiar.

  4.1.4.3 Fjerne andre setning: «Det er ønskeleg med moglegheit for barnehage innan formålet.»

  4.1.6 Heile føresegna fjernast.

  4.2.3 Legge til: Minst 25% skal avsetjast til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

  Punkt 4.3.1.1 Fjernast.

  4.3.1.2 – Endrast til: Brekkeløypa/opparbeida turvegar skal oppretthaldast.

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

  Plan og Miljøutvalet oppmodar FAU, lag, foreiningar og andre interesserte til å gje merknader til planen. Påforventa stor pågang er det viktig at desse blir levert skriftleg.

 • 1. gangs handsaming av områdereguleringsplan for Ostereidet - planID 1263-201802 Hoveddokument 2MB
  Brevdato: 21.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Planavdelinga
  Sakshandsamar: Kristin Nielsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Plan- og miljøutvalet vedtek i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10 å legge områdeplan for Ostereidet – med planID 1263-201802 – ut til offentleg ettersyn på vilkår av at følgjande først vert endra:

  1. Det vert lagt inn eit føresegnområde i grenseområdet mellom o_BIA og o_BU for å gi tilstrekkeleg plass til utviding av eksisterande veg og etablering av fortau i samband med bygging av ny idrettshall. Føresegnområdet strekk seg ikkje lenger enn naudsynt og inntil 10 meter parallelt med formålsgrensa mellom o_BIA og o_BU inn i o_BIA.

  2. Det vert lagt inn avkøyrslepilar til alle eigedomar under felt B4 og B5 i plankartet.

  3. Det vert lagt inn samanhengande fortau i plankartet frå nordenden av o_SGG7, langs yttersvingen av o_SKH5, vidare langs yttersvingen av o_SVG som grensar til o_SKV10 og o_SKV9, fram til krysset mellom o_SKV9 og o_SV5, vidare langs o_SV5 oh o_SV6 fram til innkøyrsla til o_SPA4.

  4. Tekniske vegteikningar vert lagt ved planmaterialet.

  5. Føresegn § 4.2.10 a) vert endra:

   «Området SKF1 skal nyttast til kombinert køyreveg og kollektivhaldeplass.» vert endra til:

   «Området SKF1 skal nyttast til kombinert køyreveg og drivstofflevering.»

  6. Føresegn § 7.2 får eit tillegg:

   o_SKV7 skal vere opparbeidd før det vert gjeve bruksløyve for BS2 og BS3.

  7. Det generelle plankravet i B3 vert endra i føresegnene: «Det tillatast inntil 5 nye bueiningar med inntil 1 sekundærbueining pr. bueining før plankravet slår inn.»

  8. Det vert lagt inn samanhengande fortau i plankartet frå nordenden av o_SGG7, langs yttersvingen av o_SKH5, vidare langs yttersvingen av o_SVG som grensar til o_SKV10 og o_SKV9, fram til krysset mellom o_SKV9 og o_SV5, vidare langs o_SV5 oh o_SV6 fram til innkøyrsla til o_SPA4.

  9. Tabell 1-1 på side 9 i planomtalen vert endra frå:

  til:  Behandling

  Tillegg til rådmannen sitt framlegg vart lagt fram i møte:

  • Føresegn § 4.2.10 a) vert endra:

  «Området SKF1 skal nyttast til kombinert køyreveg og kollektivhaldeplass.» vert endra til:

  «Området SKF1 skal nyttast til kombinert køyreveg og drivstofflevering.»

  • Føresegn § 7.2 får eit tillegg:

  o_SKV7 skal vere opparbeidd før det vert gjeve bruksløyve for BS2 og BS3.

  • Plankart (jf. punkt 3 i vilkår frå saksframlegget, med tilleggstekst til slutt):

  Det vert lagt inn samanhengande fortau i plankartet frå nordenden av o_SGG7, langs yttersvingen av o_SKH5, vidare langs yttersvingen av o_SVG som grensar til o_SKV10 og o_SKV9, fram til krysset mellom o_SKV9 og o_SV5, vidare langs o_SV5 oh o_SV6 fram til innkøyrsla til o_SPA4.

  • Planomtalen:

  Tabell 1-1 på side 9i planomtalen vert endra frå:

  til:

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

  Framlegg frå Plan- og miljøutvalet:

  Tilleggspunkt til rådmannen sitt framlegg:

  • Føresegn

  Det generelle plankravet i B3 vert endra: «Det tillatast inntil 5 nye bueiningar med inntil 1 sekundærbueining pr. bueining før plankravet slår inn.»

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Ståle Juvik HaugeArbeiderpartietUtvalsleiarstale.hauge@lindas.kommune.no
Hogne BrunborgArbeiderpartietMedlemhogne.brunborg@gmail.com
Gro Anita HøgquistHøgreMedlemanitalogg@gmail.com
Ingrid J.FjeldsbøHøgreMedlemi-fjelds@frisurf.no
Bent RisøyKristeleg FolkepartiMedlemberisoey@gmail.com
Malin Helene AndvikKristeleg FolkepartiMedlemmalin.h.knudsen@gmail.com
Vetlemøy WergelandKristeleg FolkepartiMedlemvetlemoy@gmail.com
Andreas DyngenUavhengigMedlemandreas@dyngen.net
Anne Julie HetlandHøgreVaramedlemanne.julie.hetland@lindas.kommune.no
Nils Markus BakkeSenterpartietVaramedlemnils.markus.bakke@lindas.kommune.no
Jørgen Herland (Ikke møtt) SenterpartietNestleiarjoer-he@online.no
Karl Vågstøl (Ikke møtt) HøgreMedlemkarl@activrevisjon.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Lindås kommune,
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Telefon: 56375000
ACOS Innsyn levert av ACOS AS