Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 09.05.2019

Kommunestyret
09.05.2019   09:00 - 17:45
Utval:Kommunestyret
Dato:09.05.2019   09:00 - 17:45
Møtestad:Kommunehuset
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Kommunestyret - 09.05.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 09.05.2019 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste Hoveddokument 433KB
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådgjevargruppa
  Sakshandsamar: Anne Kristin Rafoss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjend


  Behandling

  Opplegg i tråd med det eit samla formannskapet la opp til i møte 29.4, temasekvens med innlegg og drøfting i kommunestyre kring NVEs høyring av 1.4.19, sak med høyringsvar juni/(september), og vindkraft er hovudtema i dagens kommunestyre og vi kan opprette formell sak. Torill Torsvik Størkersen (Ap) bad om at det vart oppretta sak i kommunestyret som gjeld vindkraftsaka. Kommunestyre slutta seg samla til dette.

  Siri Tangedal Kratzmeier (KrF) stilte spørsmål om Frode Langhelle (H) er inhabil i vindkraftsaka. Langhelle gjekk frå møtet. Rådmannen svara:

  Med bakgrunn i førespurnad frå KrF kring habiliteten til kommunestyrerepresentanten Frode Langhelle i samband med vindkraftsaka, har rådmann gjort ei vurdering av habilitet med bakgrunn i forvaltningslova § 6, samt kommunelova § 40 nr. 3, og rettleiar frå kommunaldepartementet  (samt dialog med Fylkesmannen i Vestland). Konklusjon er at Frode Langehelle er habil til å delta i førebuing og handsaming kring høyringsaka som OED har sendt på høyring med høyringsfrist 1.10.2019,etter NVE’s forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

  Det vart røysta. Det vart samrøystes (16 røyster) vedteke at Frode Langhelle var habil til å vere med å behandle vindkraftsaka som er på høyring.

  Det vart gjort framlegg om Kurt Henning Oppedal og Torill Torsvik Størkersen til å godkjenne møteboka.

  Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av møtebok Hoveddokument 420KB

  018/2019 - 19/3022 - Godkjenning av møtebok

  Journaldato: 02.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådgjevargruppa
  Sakshandsamar: Anne Kristin Rafoss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møtebok vert godkjend.


  Behandling

  Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Årsrekneskap 2018 - Masfjorden kommune  Hoveddokument 784KB
  Brevdato: 05.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Sakshandsamar: Svein Helge Hofslundsengen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Revisjonsjef Janne Eraker møtte til denne saka.

  Saka vart drøfta.

  Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Årsmelding Masfjorden kommune 2018 Hoveddokument 627KB
  Brevdato: 05.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Sakshandsamar: Svein Helge Hofslundsengen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Saka vart drøfta.

  Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Reparasjon av tak – Masfjorden båt- og sjøbrukssamling Hoveddokument 1 006KB
  Brevdato: 25.03.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kulturskulen
  Sakshandsamar: Frank Kvinge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Masfjorden kommune løyver kr 279 000 til reparasjon av tak på Masfjorden båt- og sjøbrukssamling. Midlane vert henta frå disposisjonsfondet.


  Behandling

  Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Skuleskyss Masfjordskulane kommunalt vedtak Hoveddokument 567KB
  Brevdato: 04.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådgjevargruppa
  Sakshandsamar: Rita Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for vidare utgreiing.  Behandling

  Oppvekstleiar Rita Ludvigsen møtte til denne saka.

  Lene Hansen Kvamsdal (H) spurte om ho var inhabil sidan ho har barn som vert berørt av framlegg til vedtak. Kvamsdal gjekk frå møtet. Det vart samrøystes vedteke at ho var habil i saka.

  Saka vart drøfta.

  Jon Hope (KrF) sette fram følgjande framlegg til vedtak:

  Saka vert sendt tilbake til administrasjonen for vidare utgreiing.

  Framlegg til vedtak frå KrF vart samrøystes vedteke.

 • Endring av skulekrinsgrensene mellom Matre og Nordbygda skular Hoveddokument 429KB
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådgjevargruppa
  Sakshandsamar: Anne Kristin Rafoss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Skulekrinsgrensa mellom Matre og Nordbygda skular vert endra slik at elevane på Eikemofoss og Fossdalen høyrer til Nordbygda skule.


  Behandling

  Saka vart drøfta.

  Framlegg til vedtak frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Utviding av IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap  – samarbeidsavtale § 19 Hoveddokument 598KB
  Brevdato: 15.04.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Sakshandsamar: Svein Helge Hofslundsengen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Masfjorden kommune vedtar at IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap vert utvida med kommunane Austevoll, Gulen og Samnanger.
  2. Masfjorden kommune vedtar samarbeidsavtalen for IKT Nordhordland kommunalt oppgåvefellesskap slik den ligg føre.


  Behandling

  Saka vart drøfta.

  Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Delegerte saker Hoveddokument 557KB

  026/2019 - 19/3023 - Delegerte saker

  Journaldato: 02.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådgjevargruppa
  Sakshandsamar: Anne Kristin Rafoss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegerte saker vert tekne til orientering


  Behandling

  Delegerte saker:

  1. Høyringsuttale om anleggspolitikk og kriterier for tildeling av spelemidler til anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for Vestland fylkeskommune 2020-2024

  Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Referatsak Hoveddokument 576KB

  027/2019 - 19/3024 - Referatsak

  Journaldato: 02.05.2019  1 dokument
  Brevdato: 02.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådgjevargruppa
  Sakshandsamar: Anne Kristin Rafoss

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsaker vert tekne til orienteringOr  Behandling

  Grunngjevne spørsmål:

  Janne-Judith K. Sandnes sette fram følgjande framlegg:

  Masfjorden FrP har tidlegare vore i kontakt med Statens vegvesen i samband med ønskje om å få lys i Hostelandstunnelen. Vi har etterspurt eit prisoverslag på ein modell som kan gjennomførast i regi av Masfjorden kommune og andre aktørar (næringsliv, lag og organisasjonar) som spleiselag.

  Helge Gilberg i Statens vegvesen har gitt oss ein modell og eit prisoverslag på dette.

  Masfjorden FrP vil i kommunestyremøte komme med føljande framlegg:

  1 mill. av overskotet vert sett av til lys i tunellar iht. Trafikksikringsplan ved skulekrinsane.

  Lys vert sett opp i tunnelane etter denne rekkefølgje:

  1. Hostelandstunnelen Fv. 570

  2. Trysdaltunnelen FV. 383

  3. Tirnestunnelen FV. 383

  Masfjorden FrP nskjer å sette ned ei prosjektgruppe som skal arbeide med detaljar og gjennomføring.

  Politisk (FrP), teknisk (sjef), formannskap/ordfrar/varaordførar

  Kommunestyret samla seg om at rådmannen skulle jobbe vidare med dette forlaget basert på dialogen med vegvesenet.

  Referatsaker:

  • skriv 1: Protokoll Regionråd 2-2019, fredag 22.mars

  • skriv 2: Protokoll frå 30.04.2019 - møte Kontrollutvalet Masfjorden kommune

  • skriv 3: Gjeld Utbyggingsavtale Liarinden

   • Kommunestyret slutta seg samla til forslaget til medfinansiering frå utbyggar

  • skriv 4: Rapport til eigarane av NHR IKS og IHR

  Orientering frå ordførar:

  Masfjordsambandet – status og no-situasjonen

  Ordførar orienterte om dialog med konsulentfirma for å styrke oppfølging av prosjektet for for å sikre politisk gjennomslag for å realisere prosjektet. Kommunestyret ga klarsignal for avtale inntil 100.000 i nettokostnad

  Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Høyring nasjonal rammeplan for vindkraft på land Hoveddokument 592KB
  Brevdato: 15.05.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Sakshandsamar: Sveinung Toft

  Dokumenter

   

  Behandling

  Temasekvens vindkraft i samband med kommunestyremøte 9.mai

  Innleiing og sentrale forhold kring NVEs framlegg av 1.april 2019 (12.30 – 13) «Høring – NVE’s forslag tilnasjonal ramme for vindkraft på land»

  Innlegg ved;

  • BKK v/Olav Osvoll, adm.dir BKK produksjon as 13 – 13.30

  • Norsk vind v/Espen Borgir Christophersen, Prosjektutvikler - Norsk Vind Energi AS 13.30 – 14

  • Bergen og Hordaland turlag v/dagleg leiar Helene Ødven kl. 14 – 14.30

  • samfunnsøkonom og professor emeritus i energiøkonomi ved NHH, Einar Hope kl. 14.30 – 15

  • Ordførar Wenche Tislevoll, Fitjar kommune og leiar LNVK kl.15 – 15.30

  • Kommunestyret drøftar vidare prosess og innspel til høyringssaka

  ----------------------------------------------

  John Torsvik (H) sette fram følgjande innspel til høyring nasjonal vindkraft på land:

  Kommunestyret registrerer at det stor uro kring forslaget som omfattar foreslåtte areal i store delar av Masfjorden kommune.Fjonfjella mellom Romarheimsdalen, Masfjorden og Austfjorden er eit område som NVE også påpeikar i høyringsutkastet er for dårleg utgreidd.Dette er eit stort område som er inngrepsfritt og som har fleire nasjonale vernerestriksjonar og såleis svært sårbart.Når det gjeld områda vest og nord for Masfjorden mot Gulen og Høyanger er desse av ein slik karakter at areal for vindkraft vil forringe anna bruk av naturen som landbruk, friluft og reiseliv. Det same gjeld øyområda nord for Fensfjorden.

  Masfjorden kommune har vedtatt ny revidert kommuneplan for 2019 – 2023 der det ikkje er opna opp LNF areal for vindkraft.

  Masfjorden kommunestyre vil gjere eit grundig arbeid med høyringsuttalen for «Nasjonal ramme for vindkraft på land» og komme attende med denne innan juni i år.

  Masfjorden kommunestyre har mottatt høyringsutkast frå NVE «Nasjonal ramme for vindkraft på land» med høyringsfrist 1. okt. 2019.Masfjorden kommunestyre set ned ei arbeidsgruppe av alle partia i kommunestyret som arbeider fram eit felles forslag til neste møte i juni.Gruppa består av:

  Torill Torsvik Størkersen sett fram følgjande innspel, fellesframlegg Ap, Frp, Krf, Sp, og V, til høyring nasjonal vindkraft på land:

  • Rammeområde Nordhordland og Gulen (Analyseområde 18) i Nasjonal ramme for vindkraft skal takast ut av planen, grunngjeve i følgjande punkt:

  • Naturen som ikkje er utbygd eller lite utbygd i Masfjorden, er av så stor lokal, regional og nasjonal verdi for friluftsliv/ reiseliv, at den ikkje bør byggjast ut til vindkraftformål. Her må spesielt Fjonfjella vest for Romarheimsdalen, Stordalen/ Kringla – området, og fjellområdet vest for Ynnesdalsvassdraget; Myrdalen, utmarka til Tangedalen og Rambjørg nemnast. Resten av området er mjuke og harde eksklusjonar og lite eigna for utbygging. Masfjorden har med det ingen restområder igjen som kan regulerast til vindkraftutbygging.

  • Topografien er svært kupert og lite eigna til å etablere vegar og oppstillingplassar for vindmøller i store delar av dette arealet. Inngrepa i landskap vil verte for store.

  • Artsmangfaldet må vernast, særleg med omsyn til ørnebestanden i området.

  • Masfjorden kommune kjem ikkje til å dispensere frå ny kommuneplan for å byggje vindkraftverk i fjellheimen vår.

  Framlegg til prosess:

  • Ei gruppe med 1 representert frå kvart av partia vert sett ned og jobbar fram ei felles høyringsinnspel til Nasjonal ramme for vindkraft.

  ------------------------

  Kommunestyret jobba fram følgjande arbeidsgruppa i møtet:

  • Torill Torsvik Størkersen, Ap

  • Geir Egil Haugsvær, Sp

  • Janne-Judith K Sandnes, FrP

  • Tove Kristin Sleire Tistel, V

  • Siri Tangedal Kratzmeier, KrF

  • John Torsvik, H

  • rådmannen stiller med sekretærfunksjon til gruppa

  Uttale må ligge føre innan 7.juni for å nå utsendinga av formannskaps- og kommunstyrepapir til junimøta.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Karstein TotlandHøgreOrdførarkarstein.totland@masfjorden.kommune.no
Torill Torsvik StørkersenArbeiderpartietVaraordførartorill@vestablikk.no
Ragnvald TangedalArbeiderpartietMedlemragnvald.tangedal@bakerhughes.com
Arthur Reidar SjursenArbeiderpartietMedlemarthur.sjursen@elogitbergen.com
Bjørn Egil NordlandArbeiderpartietMedlembjornegil8@hotmail.com
Janne Judith K. SandnesFramstegspartietMedlemjanne-ju@online.no
John TorsvikHøgreMedlemjohn@kvantum.as
Lene Hansen KvamsdalHøgreMedlemlenehansen20@hotmail.com
Frode LanghelleHøgreMedlemfrode.langhelle@bkk.no
Wenke Fredheim EkrenHøgreMedlemwenke.ekren@gmail.com
Atle NordlandHøgreMedlematle.nordland@hotmail.com
Jon HopeKristeleg folkepartiMedlemjonhope25@gmail.com
Siri Tangedal KratzmeierKristeleg folkepartiMedlemsiri@salz.no
Wenche DåeSenterpartietMedlemwenchedae@yahoo.no
Geir Egil HaugsværSenterpartietMedlemgehaugsver@gmail.com
Kurt Henning OppedalHøgreVaramedlemkurt.oppedal@outlook.com
Tove Kristin Sleire TistelVenstreVaramedlemtove.kristin.s.tistel@masfjorden.kommune.no
Bjarte Andvik (Ikke møtt) HøgreMedlembjarteandvik@msn.com
Egil Kvingedal (Ikke møtt) VenstreMedlemekving@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon: 56166200
ACOS Innsyn levert av ACOS AS