Her ser du informasjon om eit møte i Formannskapet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskapet den 10.11.2022

Formannskapet
10.11.2022   09:00 - 14:00
Utval:Formannskapet
Dato:10.11.2022   09:00 - 14:00
Møtestad:Kommunestyresalen - kommunehuset
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskapet - 10.11.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Formannskapet - 10.11.2022 (Hoveddokument)

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste Hoveddokument 71KB
  Brevdato: 05.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent.  Behandling

  Jon Magne Bogevik viste til at han ikkje fekk lasta ned alle vedlegga til møteinnkallinga, og at han difor hadde vore nøydd til å få desse tilsendt frå kommunen på e-post. Rådmann Ove Sæbø orienterte om at det til kommunestyremøtet 08.12.2022 vil bli tilbod til alle medlemmene om å få tilsendt desse dokumenta i PDF-versjon.

  Det var ingen andre merknader til innkallinga eller saklista.

 • Faste saker Hoveddokument 95KB

  053/2022 - 22/8628 - Faste saker

  Journaldato: 05.11.2022  1 dokument
  Brevdato: 05.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienterings-/referatsaker vert tekne til orientering.  Behandling

  Eventuelle merknader til protokollen frå førre møte:
  Ingen merknader.


  Orientering om kantvegetasjon:
  Orientering ved Silje Elvatun Sikveland frå Statsforvaltaren i Vestland.

  Før orienteringa informerte ordførar Knut Harald Frøland (Bl) kort om arbeidet for å få opp lakse- og sjøaurestamma i Samnanger, der kommunen mellom anna samarbeider med Statsforvaltaren og Eviny. Han orienterte også om fagrådet for villaks som er oppretta i Samnanger.


  Rådmannen informerer:

  Orientering v/rådmann Ove Sæbø:

  • Budsjett og økonomiplan. Kort orientering om prosessen.

  • Medarbeiderundersøking. Undersøking blir no gjennomført for alle tilsette i kommunen. Dei har svarfrist ut denne veka.

  • Bustadkonferanse 22.11.2022. Konferansen blir på biblioteket på Bjørkheim. Kommunen har no også søkt Statsforvaltaren om skjønsmidlar til bustadprosjektet.

  • Barnevernsutvalet. Rådmannen og kommunalsjef helse og omsorg har hatt møte med den nyvalde medlemmen i barnevernsutvalet, Tommy Thompson.

  • Budsjettseminar og seminar om relativ fattigdom. Gode erfaringar med begge desse nyleg gjennomførte seminara.

  • Eigenberedskap. Informasjon om eigenberedskap er no lagt ut på kommunen si heimeside.

  • Møte med Statsforvaltaren om budstadsosiale utfordringar. Møtet vart gjennomført 26.10.2022.


  Orientering v/kommunalsjef samfunsutvikling, Hilde Lill Våge:

  • Kjøp av Eviny-bygget på Frøland. Det er no inngått intensjonsavtale mellom kommunen og Eveny om kjøp av bygget, til pris på 7 millionar kroner.

  • Parkeringsplassen ved Samnanger helsetun/sjukeheimen. Orientering om status for arbeidet med omlegging av innkøyringa og parkeringsplassen.

  • Stenging av vegen i Hagabakkane. Delar av vegen blir stengd kl. 07–19 i tre veker, på grunn av skogryddingsarbeid.

  • Innmelding av feilmeldingar til kommunen. Innbyggjarane blir oppmoda om å melda inn feil gjennom den elektroniske løysinga (Adaptive Dialog) på kommunen si heimeside.


  Orientering v/kommunalsjef helse og omsorg, Edith Oma:

  • Helsesjukpleiar. Ny helsesjukepleiar er tilsett. Kjem på grunn av utdanning ikkje til å starta i heile stillinga før våren 2023.

  • Sjukepleiarar i pleie og omsorg. Det er tilsett tre nye sjukepleiarar i pleie og omsorg etter sommaren.

  • Barnevernstenesta. Orientering om status for barnevernstenesta, mellom anna om at barnvernsleiar har sagt opp stillinga si og kva mellombelse tiltak som må iverksetjast i samband med dette.

  • Sikringstiltak i NAV sine lokale. Informasjon om prosessen/arbeidet med dette.

  • Kontorlokalitetar for barnevernstenesta. Informasjon om at barnevernstenesta truleg vil få nye kontorlokale.

  • Legesituasjonen. Kommunen er no i siste fase med inngåing av arbeidsavtalar med to nye legar.

  Etter orienteringa til kommunalsjef Edit Oma bad Shirin Kvernes Khadoor (Ap) om å få meir informasjon om situasjonen i barnevernstenesta og bakgrunnen for barnevernsleiar si oppseiing. Rådmannen bad om at møtet vart lukka dersom det skulle gjevast meir informasjon enn den informasjonen kommunalsjefen allereie hadde gitt. Møtet vart så lukka medan formannskapet drøfta om møtet måtte lukkast dersom dersom det skulle gjevast ytterlegare informasjon. Møtet vart opna igjen før formannskapet røysta over dette. Det vart samrøystes vedteke å lukka møtet under den vidare orienteringa, med heimel i kommunelova § 11-5 andre avsnitt. Møtet vart så lukka, før formannskapet fekk meir informasjon om situasjonen i barnevernstenesta.


  Utvalet sitt kvarter:

  Kostnader til konsulentbruk
  Odd Arne Haga (Frp) spurde om kva som er status for kostnader til bruk av konsulentar i 2022. Kommunalsjef Karl Viken orienterte om at kostnadene er høgare enn i fjor, og at dette mellom anna gjeld bruk av konsulentar i planarbeid, mellombelse prosjekt og barnevern.

  Erfaringar med IKT Nordhordland
  Martin Haugen (Bl) viste til at kommunen for nokre år sidan la vår eiga IKT-avdeling og gjekk inn i det interkommunale samarbeidet IKT Nordhordland (IKTNH). Han spurde om korleis erfaringane med IKTNH er. Rådmann Ove Sæbø svara og orienterte om at erfaringane med IKTNH er gode.


  Samrøystes vedtak.

 • Godkjenning av møteplan for 2023 Hoveddokument 141KB

  054/2022 - 22/5839 - Godkjenning av møteplan for 2023

  Journaldato: 02.11.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 02.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Framlegget til møteplan for 2023 blir vedteke. Vedtaket er gjort med heimel i § 11-2 i kommunelova.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Budsjett 2023 for kyrkja Hoveddokument 96KB

  055/2022 - 22/8469 - Budsjett 2023 for kyrkja

  Journaldato: 30.10.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 04.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune gir i 2023 eit driftstilskot på 3 181 300 kroner til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi av 60 000 kroner.

  Kommunen gir òg eit investeringstilskot på 520 000 kroner til Samnanger kyrkjestyre i 2023, til følgjande tiltak:

  • 300 000 kroner til ringjeanlegg i kyrkja på Ådland.

  • 120 000 kroner til oppussing av våpenhuset (gangen) i kyrkja på Ådland.

  • 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/uviding av gravplass på Ådland.


  Vedtaket er gjort med heimel i § 14 i Lov om tros- og livssynssamfunn.  Behandling

  Innleiingsvis orienterte kyrkjeverje Britt Haukanes om budsjettframlegget til kyrkjestyret. Ho orienterte også om at det var ein summeringsfeil i vedlegget med kyrkjestyret sitt budsjettvedtak. Som følgje av dette er den reelle skilnaden mellom kommunestyret si løyving for 2022 og kyrkjestyret sitt budsjettforslag for 2023 meir enn 90 000 kroner større enn det som går fram i saksdokumenta. Britt Haukanes svara også på spørsmål frå formannskapet.

  I røystinga i saka vart rådmannen sitt framlegg vedteke med sju mot to røyster.

  For

  Imot

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Øyvind Røen (Sp)

  Lena Tveit (Bl)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Martin Haugen (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Øyvind Strømmen (MDG)

 • NOA og Krafla Hoveddokument 90KB

  056/2022 - 22/8599 - NOA og Krafla

  Journaldato: 03.11.2022  1 dokument
  Brevdato: 03.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Ordførarkontor
  Sakshandsamar: Øyvind Røen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune godtek ikkje innstillinga frå NVE om kvar den nye luftlinja til NOA og Krafla skal gå mellom Børdalen og Gaupholms-marka. Kommunen krev at linja skal følgja den eksisterande traséen for luftlinja mellom Børdalen og Fana. Det einaste akseptable alternativet til denne traséen er ein jordkabel mellom Børdalen og Ospevika.

  Det er under planlegging nye luftlinjer og oppgradering av eksisterande luftlinjer i Samnanger kommune. Konsekvensane er at det som alt er store fotavtrykk i Samnanger-naturen, vert mykje større.

  For å gjera inngrepa i naturen så små som mogeleg har Samnanger kommune tidleg i planfasen for NOA og Krafla-prosjektet stilt krav om at ny luftlinje skal følgja den eksisterande luftlinjetraséen mellom Børdalen og Fana. Dette kravet har prosjektleiinga for NOA og Krafla lagt til grunn for kva løysing prosjektet skal få.  Behandling

  Handsaming:
  Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) sa seg ugild i saka. Årsaka til dette var at han er grunneigar i delar av den føreslegne linjetraseen. Han gjekk frå medan formannskapet handsama gildskapen hans, og Øyvind Røen (Sp) gjekk inn som ordførar. Knut Harald Frøland vart samrøystes funnen ugild og deltok som følgje av dette ikkje i handsaminga av saka. Øyvind Steinsland (Bl) gjekk inn som varamedlem for Knut Harald Frøland under resten av handsaminga av saka.

  Før handsaminga fekk formannskapet orientering om at Olje- og energidepartementet no har sendt Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) si innstilling ut på høyring, med høyringsfrist 23.11.2022. Som følgje av at høyringsfristen kjem før det neste møtet i kommunestyret, vil formannskapet sitt vedtak difor bli kommunen sitt høyringssvar. Saka vil som følgje av dette ikkje gå vidare til handsaming i kommunestyret.

  Odd Arne Haga (Frp) sette fram framlegg til vedtak.

  I røystinga vart framlegget til ordføraren sett opp mot framlegget til Odd Arne Haga. Framlegget til ordføraren fekk åtte røyster og vart vedteke. Framlegget til Odd Arne Haga fekk éi røyst (Odd Arne Haga).

 • Evaluering av kommunestyrevedtak 02.12.2021 om stengetid i skuleferiane i barnehage og SFO 2022 Hoveddokument 102KB
  Brevdato: 29.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Bodil Helliesen Øpstebø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Dei lokale vedtektene for SFO og barnehage vert endra i tråd med vedtaksteksten i avsnitt to og tre nedanfor. I tillegg vert påmeldingsalternativet «40 % kombinasjonsplass 2 dagar morgon og ettermiddag» teke ut av SFO-vedtektene. Endringane gjeld frå og med 01.01.2023.

  SFO vert stengt i juli månad, romjula og påskeveka og i tillegg på helge- og høgtidsdagar og jule- og nyttårsaftan, samt på planleggingsdagane. SFO har ope ca. 20 dagar i tillegg til dei lovpålagde 190 skuledagane (Opplæringslova § 13-7).

  Barnehagane vert stengde to veker om sumaren (veke 29 og 30 i juli), onsdag før påske, på helge- og høgtidsdagar, jule- og nyttårsaftan samt på planleggingsdagane, men er elles opne i alle feriar.

  I romjula vert det samarbeid mellom barnehagane og tilbod om éin open barnehage med opningstid 08.00-16.00.

  Prisjustering kjem i budsjettet, der ein legg inn timepris på 38,50 kroner i SFO. Dette vert gjort for å kunne forenkla og bruka digital fakturering i kommunen sitt faktureringssystem.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Eigarskapsmelding for Samnanger kommune Hoveddokument 108KB
  Brevdato: 02.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådmannen sitt forslag til eigarskapsmelding for Samnanger kommunen blir vedteke.

  Heimel for vedtaket er kommunelova § 26-1.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Ordning med høve til fjernmøte for folkevalde organ i Samnanger Hoveddokument 80KB
  Brevdato: 28.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det blir med verknad frå 01.01.2023 innført som fast ordning at folkevalde organ i Samnanger kommune ved behov kan halda møte som fjernmøte (digitale møte). Møte skal berre haldast som fjernmøte dersom det ligg føre forhold som tilseier at organet ikkje kan samlast til fysisk møte, for eksempel omsyn til smittevern.

  Publikum skal ha moglegheit til å vera til stades (ha digital tilgang) til alle fjernmøte i folkevalde organ, med unnatak av i saker som blir handsama i lukka møte.

  Vedtaket er gjort med heimel i kommunelova § 11-7 første avsnitt.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Søknad om straumstøtte til Eikedalen Skisenter vintersesongen 2022/2023 Hoveddokument 74KB
  Brevdato: 03.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Søknaden om kommunal straumstøtte/sal av konsesjonskraft på gunstige vilkår til Eikedalen Skisenter blir ikkje innvilga.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Renovasjonsgebyr 2023 Hoveddokument 66KB

  061/2022 - 22/8481 - Renovasjonsgebyr 2023

  Journaldato: 31.10.2022  4 dokumenter
  Brevdato: 31.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for teknisk forvaltning
  Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Samnanger kommune vedtek at BIR AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av

  avfallsgebyret på vegner av kommunen, jfr § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning.

  Avfallsgebyret tilhøyrer Samnanger kommune.

  2. Prisen på renovasjonstenesta for 2023 vert sett ned med 1 %, med unnatak av eigenandelen

  for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert

  haldne uendra. Samnanger kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med følgjande vedlegg: Prismatrise_Samnanger_2023.PDF  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Betalingssatsar 2023 - Gebyr og Avgifter Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 30.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommunestyre vedtek gebyr- og betalingssatsar for 2023 slik dei ligg føre i Gebyrliste - Samnanger kommune 2023.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Budsjett og økonomiplan 2023- 2026 Hoveddokument 120KB
  Brevdato: 24.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Framlegg frå rådmannen til budsjett og økonomiplan 2023–2026 blir lagt ut på høyring, og innkomne tilleggspunkt blir lagt med som protokollmerknad til høyringa.  Behandling

  Handsaming:

  Innleiingsvis orienterte Ove Sæbø om rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan.

  Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg om fire tilleggspunkt.

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap) bad om gruppemøte.

  Odd Arne Haga (Frp) sette fram framlegg om fire tilleggspunkt.

  Martin Haugen (Bl) sette fram framlegg om eit tilleggspunkt.

  Etter gruppemøtet sette Knut Harald Frøland fram følgjande framlegg til vedtak:

  "Framlegget frå rådmannen til budsjett og økonomiplan 2023–2026 blir lagt ut på høyring, og innkomne tilleggspunkt blir lagt med som protokollmerknad til høyringa."

  Før røystinga bad Øyvind Røen (Sp) om at møtereferenten får fullmakt til å omsetja dei framlegga (tilleggspunkta) som var skrivne på bokmål til nynorsk. Formannskapet slutta seg til dette.

  Framlegget som Knut Harald Frøland sette fram etter gruppemøtet vart samrøystes vedteke.

  Tilleggspunkt/protokollmerknad:
  Etter omsetjing til nynorsk av tilleggspunkta frå Framstegspartiet, er tilleggspunkta (protokollmerknaden) som følgjer:

  Tilleggspunkt 1. Forslag til endring av budsjettvedtak. Sett fram av Odd Arne Haga, Framstegspartiet:
  Pkt. 1 og 3 i rådmannen sitt forslag til vedtak vert endra til budsjett for 2023 eller blir teke ut av forslaget. Frp kan ikkje stemme for 95 mill. til idrettshall på Lauskarmyra før kostnadene er verifiserte.

  Tilleggspunkt 2. Skulemat. Sett fram av Odd Arne Haga, Framstegspartiet:
  Forslag til Gratis skolemat.
  Det skal frå 1/1-2023 innførast gratis skulelunsj til elevane ved Samnanger ungdomsskule minimum 2 gongar i veka. I tillegg skal det frå 1/1-2023 innførast gratis frukost kvar dag både på barneskulen og ungdomsskulen.
  Skulelunsjen og frukosten skal finansierast som følgjer;
  KIWI og SPAR leverer matsvinn til redusert pris, dvs. mat som er i ferd med å gå ut på dato. Bjørkheim Kro og Milano skal også førespørjast.
  Resten vert teke av disposisjonsfondet.

  Tilleggspunkt 3. Styrketrening for eldre. Sett fram av Odd Arne Haga, Framstegspartiet:
  Forslag til styrketrening av eldre personar over 70 år.
  For at eldre over 70 år skal klare seg sjølve heime, unngå beinbrot, redusera demens, einsemd og redusere behovet for helsetenester skal alle som fyller 70 år få eit tilbod om personleg styrketrening minst ein til to gongar i veka frå 1/1-2023
  Treninga vert finansiert som følgjer;
  Eigenbetaling etter evne.
  Resten vert teke av disposisjonsfondet.

  Tilleggspunkt 4. Eigedomsskatt. Sett fram av Odd Arne Haga, Framstegspartiet:
  Forslag til fjerning av eiendomsskatten.
  All eiendomsskatt på hus og hytter skal fjernast fra 1/1-2023
  Vert finansiert som følgjer;Vert teke av disposisjonsfondet.

  Tilleggspunkt 5. Vinteropen kunstgrasbane i Hagabotnane. Sett fram av Martin Haugen, Bygdalista:
  Premiss nr. 12 vert tatt inn i budsjett for 2023. Det vert sett av 165 000 til brøyteutstyr 40 000 til ekstra årleg vedlikehald. Finansiering vert teken frå disposisjonsfondet.

  Tilleggspunkt 6. Bubilparkering. Sett fram av Knut Harald Frøland, Bygdalista:
  Det skal utarbeidast plan (tiltak, finansiering og framdriftsplan) for bubilparering på Bjørkheim nede ved Vågen. Dersom tiltaket ikkje lar seg utføre før ny områdeplan på Bjørkheim er vedtatt skal det inngå som del av ny områdeplan.
  RådmannenTilleggspunkt 7. Relativ fattigdom. Sett fram av Knut Harald Frøland, Bygdalista:
  Kommunestyret ber rådmannen vurdere løysingar for å bekjempe relativ fattigdom i Samnanger kommune. Som del av dette arbeidet ber kommunestyret rådmannen vurdere følgjande løysing:
  Kommunen opprettar ei ny teneste som skal kontakte familiar som lever med relativ fattigdom, der familiane blir møtte med stor respekt og forståing for at det er familiane sjølv som veit kva problem dei har. På grunnlag av møta med familiane skal det setjast opp tilpassa støttetiltak/handlingsprogram for den enkelte familie (startlån etc). Det skal i oppfølginga av familiar vere ei spesielt fokusering på økonomisk veiledning. Den nye tenesta får eit særskilt koordineringsansvar for å innvolvere kommunen sine samla tenester til støtte for familiane som lever i relativ fattigdom.
  Det skal i vurdering av løysingar for å bekjempe relativ fattigdom vere prioritet å nytte kommunen sine tilgjengeleg ressursar, at det ikkje nødvendigvis skal medføre fleire tilsette.
  Kommunestyret oppfordrar rådmannen til å hente kunnskap og inspirasjon frå «Familiepartner», ei løysing utvikla av SOS-barnebyer. Kommunestyret oppfordrar rådmannen til også å hente kunnskap og inspirasjon frå ReHabiliteringsklinikken v/Helse Bergen.
  Rådmannen leverer sak til kommunestyret våren 2023.

  Tilleggspunkt 8. Ny kunstgrasbane i Hagabotnane. Sett fram av Knut Harald Frøland, Bygdalista:
  Rådmannen får i oppgåve å undersøkje moglegheiter for etablering av ny kunstgrasbane m/undervarme i Hagabotnane. Rådmannen leverer sak til kommunestyret våren 2023.

  Tilleggspunkt 9. Motorsportbane. Sett fram av Knut Harald Frøland, Bygdalista:
  Rådmannen får i oppgåve å undersøkje moglegheiter for å etablere motorsportbane for trial og enduro i Samnanger. Rådmannen leverer sak til kommunestyret i løpet av 2023.

 • Brev frå ordførarar til Statens vegvesen Hoveddokument 273KB
  Brevdato: 19.10.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Ordførarkontor
  Sakshandsamar: Knut Harald Frøland

  Dokumenter

   

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeMobilE-Post
Knut Harald FrølandBygdalistaLeiar40633080knut.harald.froland@samnanger.kommune.no
Øyvind RøenSenterpartietNestleiaroyv.roen@gmail.com
Shirin Kvernes KhadoorArbeiderpartietMedlemshirin_khadoor@hotmail.com
Jon Magne BogevikArbeiderpartietMedlemjon.magne.bogevik@kvamnet.no
Lena TveitBygdalistaMedlemtveitlena@yahoo.no
Martin HaugenBygdalistaMedlemmartin-haugen@hotmail.com
Odd Arne HagaFramstegspartietMedlemoddarne.haga@bonava.com
Øyvind StrømmenMiljøpartiet Dei GrøneMedlemoyvindstrommen@gmail.com
Solveig VassendenBygdalista1. varamedlem Bl og KrFsol.vassenden@kvamnet.no
Gunn Totland Moss (Ikke møtt) Kristeleg FolkepartiMedlemgunn.totland.moss@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS