Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 10.06.2021

Kommunestyret
10.06.2021   08:30 - 15:15
Utval:Kommunestyret
Dato:10.06.2021   08:30 - 15:15
Møtestad:Biblioteket på Bjørkheim
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 10.06.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 10.06.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 10.06.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 10.06.2021 (Hoveddokument)

Sakliste

 • Faste saker Hoveddokument 772KB

  043/2021 - 21/4844 - Faste saker

  Journaldato: 03.06.2021  1 dokument
  Brevdato: 03.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteinnkallinga og saklista vert godkjent. Orienteringssaker  Behandling


  Godkjenning av innkalling og sakliste:
  Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) bad om å få inn ei ekstrasak på saklista. Dette gjald sak om totalentreprise veg Hagabotnane. Han foreslo at denne saka vart handsama etter interpellasjonen i møtet. Kommunestyret slutta seg til ønsket om å ta denne saka inn på saklista.

  Det var ingen andre merknader til innkallinga eller saklista.


  Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte:
  Ingen merknader.


  Rådmannen orienterer:
  Ingen saker.


  Ordføraren orienterer:
  Ingen saker.


  Orientering frå arbeidsmiljøutvalet om arbeidsmiljø og kommunikasjon mellom politikarar og tilsette
  Fungerande leiar i arbeidsmiljøutvalet, Jarle Tverli, orienterte om utfordringar i kommunikasjonen mellom politikarar og tilsette og om ønske frå tilsette om dialog med politikarane om dette. Etter orienteringa informerte ordførar Knut Harald Frøland (Bl) om at han tek sikta på at samarbeid/kommunikasjon mellom folkevalde og tilsette vil verta tema på folkevaldopplæring for kommunestyret 16.09.2021. Der vil også leiarar i kommunen verta inviterte til å vera med.


  Utvalet sitt kvarter:

  • Monica Tjønna (Sp) spurde om status for arbeidet med bygging av offentleg VA i Eikedalen. Rådmannen kunne ikkje svara på dette i møtet.

  • Shirin Kvernes Khadoor (Ap) spurde om resterande folkevaldopplæring i denne valperioden.

  • Gunn Østvik Petersen (Ap) spurde om reparasjonar/reparasjonskostnader på branntankbilen, samt om bilen har vore i kontinuerleg beredskap etter at den vart kjøpt. Ho spurde også om tilstanden og forventa gjenståande "levetid" for førstehjelpsbilen. Rådmannen kunne ikkje svara på dette i møtet.

  • Gunn Totland Moss (KrF) spurde om status for datalagringssenter i Børdalen. Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) svara.

  • Gunn Totland Moss (KrF) spurde om status for arbeidet med mogleg legevaktsamarbeid mellom Samnanger, Osterøy og Vaksdal. Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) svara.

  • Linda Haug Kollbotn (Frp) tok opp spørsmål om vedlikehald av tusenårsplassen ("siloen") på Ytre-Tysse.

  • Linda Haug Kollbotn (Frp) tok opp at det er ønskeleg med ei badetrapp på flytebrygga på Ytre-Tysse.

  • Arild Røen (H) viste til brev frå fylkeskommunen om høyring av Regional transportplan 2022-2033, og understreka at det er viktig at kommunen gir høyringssuttale i denne saka.


  Forslag frå Karl Bård Kollbotn (Frp) om uttale frå kommunestyret om planar om høgspentkabel gjennom Samnanger
  Etter handsaminga av den siste saka i møtet (sak 062), tok Karl Bård Kollbotn (Frp) opp at han ønska at kommunestyret skulle vedta følgjande:

  "Samnanger kommunestyre seier nei til å stille vår natur til rådvelde for symbolpolitikk vedtatt i Oslo. Samnanger kommunestyre viser til at plattformene kan produsere egen strøm og naturinngrepene står slik me oppfatter det - ikkje i stil med nytten. Oversendes til NVE, Statnett, Equinor, Aker BP, Multiconsult, Olje & Enegidep., Miljøverndepartementet og Stortinget".

  Øyvind Strømmen (MDG) varsla at han motsette seg at dette vart teke opp som sak i møtet, og viste til reglane i § 11-3 i kommunelova . Det vart så røysta over om dette skulle takast opp som sak i møtet. 13 røysta imot og 8 røysta for. Saka vart derfor ikkje teke opp til handsaming.

 • Finansrapportering 1.tertial 2021 Hoveddokument 731KB

  044/2021 - 21/4068 - Finansrapportering 1.tertial 2021

  Journaldato: 11.05.2021  1 dokument
  Brevdato: 11.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavdelinga
  Sakshandsamar: Nina Erdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Finansrapportering for 1.tertial 2021 vert tatt til orientering.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Økonomirapportering pr april 2021 Hoveddokument 682KB

  045/2021 - 21/4107 - Økonomirapportering pr april 2021

  Journaldato: 14.05.2021  1 dokument
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavdelinga
  Sakshandsamar: Nina Erdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Økonomirapportering pr april 2021 vert tatt til orientering.

  Det vert føretatt fylgjande budsjettjustering knytt til å endra ansvar som vert brukt til å registrera indirekte kostnader på sjølvkostområde:

  • Funksjon 120* (administrasjon) ansvar 11* kr + 218 000

  • Funksjon 120* (administrasjon) ansvar 9004 (fordelte renter mm) kr – 218 000


  Det vert føretatt fylgjande budsjettjustering knytt til finansiering av nytt straumuttak for matvogn ved torg på Bjørkheim:

  • Det vert løvd inntil 30 000 kroner til nytt straumskap med 32 ampere-uttak ved torget på Bjørkheim. Finansiering er næringsfondet.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Godkjenning av kommunerekneskapen for 2020 Hoveddokument 605KB
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavdelinga
  Sakshandsamar: Nina Erdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rekneskapen for 2020 vert godkjent slik han ligg føre. Rekneskapen for 2020 har eit underskot på kr 1 339 397,65 som er dekka inn ved å redusere budsjettert avsetting til disposisjonsfond i samband med rekneskapsavslutninga for 2020, jf. kommunelova § 4-2.

  Framført underskot på sjølvkost kan dekkast inn ved eit evt. overskot på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld:

  Eikedal, vatn

  Kr 73 378,53

  Avløp

  Kr 760 578,06  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Premiss budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Hoveddokument 805KB
  Brevdato: 27.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Fleirbrukshall/ idrettshall
  Samnanger kommune vedtar å byggje fleirbrukshall/ idrettshall med målsetting om at hall skal stå ferdig bygd økonomiplanperioden. Med utgangspunkt i tidlegare utførte moglegheitsstudier skal det utarbeidast prosjektplan for bygging av fleirbrukshall/ idrettshall på følgjande alternative plasseringar: Gjerde og Hagabotnane. Prosjektplan skal leggjast fram til handsaming i kommunestyre 02.12.2021, eller tidlegare. Ordførar blir prosjektleiar for utarbeiding av prosjektplan og har fullmakt til å inngå avtale med ekstern rådgivar. I tillegg vil det vere naturleg at også administrasjonen bidrar med ressursbruk til fullføring av prosjektplan etter forespørsel frå ordførar. Det er og ei forventning at ordførar har tett dialog med frivillige lag i Samnanger kommune ved utarbeiding av prosjektplan. Til utførelse av prosjektplan blir det satt av kr. 300.000 med finansiering frå tildelte midlar frå fylkeskommunen. Ordførar avgjer statusrapport til formannskapet.

  Netto driftsresultat

  Kommunen skal planlegge for eit netto driftsresultat på minimum 1,75 %.

  Budsjett

  Budsjett for VA, kontrollutval, kyrkje og barnevernsutval skal leggjast fram som eigne politiske saker ved handsaming av budsjett og økonomiplan.

  Kommunebarometeret

  Resultat frå kommunebarometeret presenterast som eige sak til formannskapsmøte 11.11.21, eller tidlegare.

  Vurdering innkjøpsavtaler

  Det skal til formannskapsmøte 11.11.21, eller tidlegare, gjennomførast vurdering av eksisterande innkjøpsavtaler og leggjast fram eventuelle forslag til forbetrande tiltak.

  Flaggstang omsorgsbustader

  Flaggstang ved omsorgsbustader på Haga som vart fjerna vinteren 2021 skal setjast opp att.

  Merking/ skilting av offentlege bygg

  Offentlege bygg i Samnanger skal merkjast med namn. Administrasjonen skal leggje fram framdriftsplan og kostnad med arbeidet til formannskapsmøte 11.11.21, eller tidlegare.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  Dagens brannstasjon tilfredstiller ikkje krav til bl.a. HMS. Ny brannstasjon må prioriterast og arbeidet med planlegging, plassering, grunnkjøp, prosjektering og anbod/bygging må starta opp snarast.

  Samnanger kommunestyre ynskjer å få opp eiga sak om å redusera stengetid i SFO i ferieveker. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide ei kostnadsoversikt og utgreiing kring andre element som vil ha innverknad på budsjetteringa knytt til ei slik omgjering av kommunens SFO-tilbod.

  Samnanger kommunestyre meiner at det i endå større grad skal arbeidast aktivt med at heile, faste stillingar skal vera norma i kommunen. Det er i tillegg eit viktig moment at det aktivt vert arbeidd med å behalda kompetansen me har lokalt. Dette bør også leggjast vekt på i arbeidet med budsjett og økonomiplan. I tillegg ber me om ei eiga sak med orientering om status på feltet i dag, og om korleis det vert arbeidd med dette i kommuneorganisasjonen. I den samband er det også naturleg med innspel frå einingsleiarar og tillitsvalde.

  Samnanger kommunestyre ynskjer å sjå på moglegheitene for etablering av eit kontorfellesskap for gründerar / felles heimekontor i økonomiplanperioden..
  Det skal setjast av midlar til tilskot til nydyrking (og gjenoppdyrking), og rydding av piggtråd.  Behandling

  Handsaming:
  Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg til vedtak.

  Odd Arne Haga (Frp) sette fram framlegg til vedtak om bygging av idrettshall i Hagabotnane. Han orienterte også om at det i sakspapira til møtet mangla eit vedlegg ("Bygging av idrettshall Hagabotnane") til framlegget til premiss som han sette fram i formannskapet 27.05.2021, og om at han hadde sendt ut dette vedlegget i ein eigen e-post til alle kommunestyret.

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap) sette fram framlegg til vedtak.

  Arild Røen (H) sette fram framlegg til vedtak.

  Monica Tjønna (Sp) bad om gruppemøte.

  Øyvind Strømmen (MDG) sette fram framlegg til vedtak.

  Etter gruppemøtet sette Knut Harald Frøland fram eit justert framlegg om bygging av fleirbrukshall/idrettshall.

  Øyvind Strømmen sette fram fellesframlegg frå Ap, H, Sp og MDG. Han bad også om punktvis røysting over punkta i vedtaksframlegget til Knut Harald Frøland/Bl. Han orienterte også om at han som følgje av fellesframlegget trekte det første framlegget sitt.

  Arild Røen trekte framlegget sitt.

  Shirin Kvernes Khadoor trekte framlegget til Samnanger Ap.

  Knut Harald Frøland bad om gruppemøte.

  Etter gruppemøtet trekte Knut Harald Frøland framlegget sitt og sette fram eit fellesframlegg frå Bl, Frp og KrF.

  Odd Arne Haga trekte framlegget sitt.

  Røysting:
  Det vart først røysta punktvis over fellesframlegget frå Bl, Frp og KrF.

  1. Røysting over avsnittet Fleirbrukshall/idrettshall
  Vedteke med 12 mot 9 røyster.

  For

  Imot

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Ove Totland (Bl)

  Anne Frøland (Sp)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Arild Røen (H)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  2. Røysting over avsnittet Netto driftsresultat
  Samrøystes vedteke.

  3. Røysting over avsnittet Budsjett
  Samrøystes vedteke.

  4. Røysting over avsnittet Kommunebarometeret
  Samrøystes vedteke.

  5. Røysting over avsnittet Vurdering innkjøpsavtalar
  Samrøystes vedteke.

  6. Røysting over avsnittet Flaggstang omsorgsbustader
  Samrøystes vedteke.

  7. Røysting over avsnittet Merking / skilting av offentlege bygg
  Samrøystes vedteke.


  Det vart så røysta punktvis over fellesframlegget til Ap, H, Sp og MDG:

  1. Røysting over punkt om brannstasjon
  Samrøystes vedteke.

  2. Røysting over punkt om redusert stengetid i SFO i ferieveker
  Samrøystes vedteke.

  3. Røysting over punkt om heile, faste stillingar
  Samrøystes vedteke.

  4. Røysting om punkt om kontorfellesskap for gründerar / felles heimekontor
  Samrøystes vedteke.

  5. Røysting over punkt om vektlegging på innhenting av vedlikehaldsetterslep
  Framlegget fall med 9 mot 12 røyster.

  Imot

  For

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Ove Totland (Bl)

  Anne Frøland (Sp)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Arild Røen (H)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  6. Røysting over punkt om vurdering av investeringar i betre parkeringsløysingar
  Framlegget fall med 9 mot 12 røyster.

  Imot

  For

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Ove Totland (Bl)

  Anne Frøland (Sp)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Arild Røen (H)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  7. Røysting over punkt om å setja av pengar til oppfølging av klimaplan m.m.
  Framlegget fall med 9 mot 12 røyster.

  Imot

  For

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Ove Totland (Bl)

  Anne Frøland (Sp)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Arild Røen (H)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  8. Røysting over punkt om å setja av midlar til oppstart av revidering av bygdeboka
  Samrøystes vedteke.

  9. Røysting over punkt om å setja av midlar til tilskot til nydyrking m.m.
  Vedteke med 11 mot 10 røyster.

  For

  Imot

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Martin Haugen (Bl)

  Anne Frøland (Sp)

  Ove Totland (Bl)

  Arild Røen (H)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Gunn Totland Moss (KrF)

 • Årsmelding 2020 Hoveddokument 645KB

  048/2021 - 21/4226 - Årsmelding 2020

  Journaldato: 19.05.2021  3 dokumenter
  Brevdato: 19.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Årsmelding 2020 for Samnanger kommune vert teken til orientering.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Bagatellmessig stønad - verksemder som har lidd økonomisk tap under Covid Hoveddokument 937KB
  Brevdato: 02.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune tildeler bagatellmessig stønad til verksemder innan reiselivs, arrangement- og servicenæringar i Samnanger kommune, som har fått kostnader eller tap som følgje av smitterverntiltak og nedstenging. Følgjande søknader går under ordninga og får tildelt:

  • Samnanger Catering kr. 51.000

  • Sætervika ungdomssenter kr. 100.000

  • So What frisør kr. 51.000

  • Bjørkheim Kro og motell kr. 100.000

  • Eikedalen kafe og restaurant kr. 51.000

  • Milano pizzeria kr. 100.000

  • Gaupholm Camping kr. 50.800

  • Samnanger Bladlag kr. 100.000

  • Tor Egil Nilsen ferieleilegheit kr. 20.000

  Søknader frå Skuletur 2009-kullet, Mette Haugen utleige og Kyrkja fell utanfor ordninga og vert oppmoda om å søkje andre tilskotsordningar.  Behandling

  Knut Loneland Høibraaten (Bl) bad om å vera ugild i saka. Han gjekk frå medan kommunestyret handsama gildskapen hans. Han vart samrøystes funnen ugild og deltok derfor ikkje i handsaminga av saka.

  Monica Tjønna (Sp) viste til at det i rådmannen sitt framlegg er foreslått 20 kroner i stønad til Tor Egil Nilsen ferieleiegheit. Ho spurde om dette er ein skrivefeil og om forslaget skal vera stønad på 20 000 kroner. Rådmann Ingebjørg Vamråk stadfesta at foreslått stønadsbeløp skal vera 20 000 kroner.

  Med denne justeringa vart rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke.

  (Merknad frå møtesekretær: Det vart etter møtet oppdaga at det også er ein skrivefeil i stønadssummen til Bjørkheim Kro og motell i rådmannen sitt framlegg til vedtak. I vedtaksframlegget står det kr. 100.00, men det går fram i tabellen i saksutgreiinga at rådmannen sitt framlegg er stønad på kr. 100.000. Summen er derfor retta til kr. 100.000 i vedtaksteksten.)

 • Kostnader for ekstramøte i kommunestyret og gjennomgang av reglar om møtetidspunkt og møteplan Hoveddokument 807KB
  Brevdato: 18.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert teke til orientering.  Behandling

  Handsaming:
  Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • Kriterier for gjestebarn i kommunal barnehage i annan kommune Hoveddokument 852KB
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef oppvekst
  Sakshandsamar: Bodil Helliesen Øpstebø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune tilbyr alle barn i kommunen barnehageplass i barnehagane i kommunen som ein hovudregel.

  I særsikilde høve kan foreldre/føresette søkje om plass i kommunal barnehage i nabokommune ut frå følgjande kriterier:

  • Avstand og reiseveg knytt til arbeidsstad, studiestad eller liknande

  • Spesielle tilhøve knytt til familien sine behov

  • Spesielle tilhøve knytt til barnet sitt behov, trivnad og helse

  • Avgjerslene skal vera til barnets beste (Barnekonvensjonen artikkel 3)

  Det skal ved slike søknader gjerast ei skjønnsmessig vurdering av familien sitt behov for å få godkjent plass i kommunal barnehage i annan kommune enn Samnanger.

  Ved søknader grunna avstand og reiseveg knytt til arbeidsstad må dei føresette leggja fram dokumentasjon frå arbeidsgjevar om arbeidstid, og om dei har høve til å nytta fleksitid.

  Ein føresetnad for å kunne innvilga søknad om dekking av kommunal barnehageplass i annan kommune, er at det på førehand vert inngått avtale mellom Samnanger kommune og den aktuelle kommunen om betaling/økonomiske vilkår ut frå nasjonale tilskotssatsar for private barnehagar.

  For barn med hjelpebehov som krev store tilretteleggingar og kostnader for barnehagen, kan kommunen krevja at barnehagetilbodet skal gjevast i kommunal barnehage i Samnanger.

  Rådmannen får fullmakt til å avgjera søknader om dekking av kommunal barnehageplass i annan kommune, og til å inngå avtalar med aktuelle kommunar om betaling/økonomiske vilkår ut frå nasjonale tilskotssatsar for private barnehagar.  Behandling

  Øyvind Strømmen (MDG) påpeika ein skrivefeil i teksten i innstillinga i saka, der det står "Barnevernkonvensjonen" i staden for "Barnekonvensjonen".

  Med denne korrigeringa vart formannskapet si innstilling samrøystes vedteken.

 • Kriterier for gjesteelevar i annan kommune Hoveddokument 807KB
  Brevdato: 14.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef oppvekst
  Sakshandsamar: Bodil Helliesen Øpstebø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune jobbar i tråd med opplæringslova sine reglar om at alle grunnskuleelevar i utgongspunktet har rett på skuleplass i sitt nærmiljø (adresse i folkeregisteret) og gjer seg nytte av denne plassen.

  I særskilde høve kan føresette/foreldre søkja om at eleven får gå på grunnskule i nabokommune ut frå følgjande kriterier:

  • Avgjerslene skal vera til barnets beste (Barnekonvensjonen artikkel 3)

  • Tilhøyrigheit og kortare reiseveg til skule som ligg i nabokommune

  • Spesielle tilhøve knytt til eleven sine behov, trivnad og helse (fysiske utfordringar, funksjonsnedsetting)

  • Skjønnsmessige vurderingar ut frå familien sine behov (døme: foreldra bur i kvar sin kommune og eleven bur ei veke hos kvar)

  • Flytting midt i eit skuleår og ein vurderer at det vil vera til eleven sitt beste å få sluttføra skuleåret på skulen der ho/han går

  • Særskilde omsyn utgreidd av faginnstans – til dømes sakkunnig vurdering

  • Saker knytt til Opplæringslova 9A, til dømes tvunge skulebyte etter § 9A-12


  Skuleplass i andre kommunar kan i særskilde tilfelle også gjevast med heimel i andre særlover, som Barnevernlova:

  • Eleven går på skule i den kommunen der fosterheimen/tilbodet vert gjeve

  • Heimstadskommunen gjer vedtak om spesialundervisning ut frå sakkunnig uttale og betaler dette i tillegg til grunnressursen etter fastsette satsar

  Søknad om å få gå på grunnskule i annan kommune vert avgjort av rådmannen ut frå kriteria ovanfor (og i tråd med Forskrift om skulebyte i Samnanger kommune når denne forskrifta kjem på plass).

  Foreldre kan velja privatskule for sitt barn i ein annan kommune jf. friskolelova § 1-1. Dei må ikkje søkje til kommunen. Får dekka reise til kommunegrensa. Kommunen dekkjer ikkje andre utgifter pr i dag.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Uttale til Regional plan for vassforvaltning for Vestland vassregion Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 04.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vestland fylkeskommune, vassområdekoordinatorane og alle kommunane har gjort eit stort og grundig arbeid med å utarbeida ein heilskapleg plan for alt vatn i fylket/vassregionen.Dette er eit svært omfattande arbeid om eit viktig tema, og planen inneheld ei rekkje tiltak for å betra vasskvaliteten i fylket. Plandokumenta er oversiktlege og gjev eit godt grunnlag for å arbeida vidare med forvaltning av vatnet.

  Samnanger kommune har ein del konkrete tilbakemeldingar på kunnskapsgrunnlaget og tilhøyrande tiltaksforslag i Vann-nett, og rådmannen vil i tide til kommunestyremøtet laga ein detaljert tabell med tilbakemeldingar om kva som er feil eller ikkje komplett informasjon om den enkelte vassførekomst/påverknad/tiltak. Desse tilbakemeldingane kan då leggjast ved og bli ein del av kommunestyret sitt vedtak om uttale.

  Det finst per i dag ingen tilskotsordningar for gjennomføring av opprydding i avløpsproblematikk. Plandokumenta skisserer at det skal arbeidast for å innføra ei slik ordning. Me vil på det sterkaste oppmoda om at ei slik tilskotsordning vert innført, slik at det vert realisme i planane om alle avløpstiltaka som kviler på kommunane. Likeeins er det behov for fleire tilskotsordningar/meir tilskotsmidlar innanfor landbruket.  Behandling

  Handsaming:
  Øyvind Strømmen (MDG) sette fram framlegg til vedtak. Dette var det same framlegget som rådmannen sitt framlegg til vedtak til handsaminga av saka i naturutvalet 25.05.2025.

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

 • Avfallsforskrift for hushaldsavfall - Kommunar i BIR utanom Bergen Hoveddokument 452KB
  Brevdato: 11.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samøystes vedteke.

 • Overføring av kommunal eigedom Gbnr 17/6 , 51 og 26/105 til Samnanger Sokn Hoveddokument 711KB
  Brevdato: 02.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune overfører kommunal eigedom Gbnr 17/6, som gjeld kyrkja og gravplassen på Ådland til Samnanger Sokn. Parkeringsplassen, Gbnr 17/51 vert overført til kyrkja i to parsellar der areal som i dag er knytt til vegføremål vert kommunalt. Det same gjeld areal knytt til vegformål/vegkryss til Fv 49, jf. kart i saksframstillinga.

  Samnanger kommune overfører kommunal eigedom Gbnr 26/106 til Samnanger Sokn. Eigedomen vert då samanhengane med Gbnr 26/105. Vegen (Hagabakkane) vert kommunal eigedom.


  Ein føresetnad for overføring av parkeringsplassane er at Samnanger kommune får tinglyst rett til offentleg parkering på både Ådland og på Haga.

  Kyrkja og Samnanger kommune inngår driftsavtale for drift og vedlikehald av Samnanger Sokn sine framtidige eigedomar.  Behandling

  Kyrkjeverje Britt Haukanes deltok via telefon under den første delen av handsaminga av saka. Ho orienterte om saka sett frå kyrkjestyret si side og om juridiske forhold i saka.

  Øyvind Strømmen (MDG) sette fram framlegg om å utsetja saka.

  Etter innlegg frå Linda Haug Kollbotn (Frp) trekte Øyvind Strømmen utsetjingsframlegget sitt.

  Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg om å ta vekk den siste setninga i det andre avsnittet i rådmannen sitt framlegg (dette gjaldt setninga "Det same gjeld areal til vegføremål i krysset til Tyssevegen"). Med denne endringa vart rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke.

 • Sal av eigedom i regulerte bustadfelt - mynde til rådmannen Hoveddokument 606KB
  Brevdato: 11.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ledige tomtar på Lønnebakken og Rolvsvåg skal selgjast til prisnivå pr. i dag. Tomteprisar skal indeksregulerast etter som tida går. Den som først har meldt interesse/ melder interesse skal få kjøpe tomt. På dette grunnlag har administrasjonen fullmakt til å setje opp kontraktsvilkår.    Behandling

  Handsaming:
  Monica Tjønna (Sp) sette fram framlegg til vedtak.

  Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg til vedtak.

  Øyvind Strømmen (MDG) sette fram det same framlegget til vedtak som rådmannen sitt opprinnelege framlegg i saka.

  Knut Harald Frøland bad om gruppemøte.

  Etter gruppemøtet sette Knut Harald Frøland fram nytt framlegg til vedtak.

  Monica Tjønna trekte framlegget sitt.

  I røystinga fekk Knut Harald Frøland sitt framlegg 15 røyster og vart vedteke. Øyvind Strømmen sitt framlegg fekk 6 røyster.

  For Knut Harald Frøland sitt framlegg

  For Øyvind Strømmen sitt framlegg

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Lena Tveit (Bl)

  Oskar Røen (MDG)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Ove Totland (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Monica Tjønna (Sp)

  Anne Frøland (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Arild Røen (H)

 • VA-norm i Samnanger kommune - revisjon Hoveddokument 449KB
  Brevdato: 11.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Hilde-Lill Våge

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Nivå på legetenester ved Samnangerheimen Hoveddokument 580KB
  Brevdato: 19.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: HR-avdelinga
  Sakshandsamar: Anette Følid

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka blir tatt til orientering.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Forlenging av ordning med høve til fjernmøte for folkevalde organ i Samnanger kommune Hoveddokument 779KB
  Brevdato: 01.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ordninga som kommunestyret vedtok 28.10.2020 i sak 082/2020 vert forlenga til og med 31.12.2021. Dette inneber at alle folkevalde organ i Samnanger kommune i denne perioden ved behov kan halda møte som fjernmøte.

  Vedtaket er gjort med heimel i kommunelova § 11-7 første avsnitt.  Behandling

  Råmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Reglar om mynde og delegeringar til leiarane i naturutvalet og kontrollutvalet m.fl. Hoveddokument 928KB
  Brevdato: 18.05.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det vert lagt til følgjande nye underpunkt til «» i Samnanger kommune sitt delegeringsreglement:

  1.4.5 Mynde for leiarar av folkevalde organ/andre kommunale organ
  Lovbestemt mynde for leiarar av kommunale folkevalde organ/andre kommunale organ som er oppretta etter reglane i kommunelova, går fram av lova. Dette gjeld mellom anna følgjande mynde:

  • Bestemma at det skal haldast møte i organet (jf. kommunelova § 11-2 andre ledd bokstav b)

  • Leia møta i organet (jf. kommunelova § 11-2 tredje ledd)

  • Setja opp sakliste for kvart enkelt møte (jf. kommunelova § 11-3 første ledd), herunder be om at saker vert sett på dagsorden.

  • Motsetja seg at det vert fatta vedtak i ei sak som ikkje er oppført på saklista (jf. kommunelova § 11-3 femte ledd).

  • Motsetja seg at det vert fatta vedtak i ei sak der saksdokumenta ikkje er sendt ut saman med innkallinga (jf. kommunelova § 11-3 femte ledd).  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • Krav om lovlegkontroll av kommunestyrevedtak 06.05.2021 om heising av regnbogebanneret på kommunehuset Hoveddokument 998KB
  Brevdato: 01.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret sitt vedtak frå 06.05.2021 vert ståande, men med følgjande endring: den fjerde laurdagen i juni vert flaggdag.  Behandling

  Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg om at kommunestyrevedtaket frå 06.05.2021 om heising av regnbogebanneret på kommunehuset vert ståande, men med ei endring. Endringa han foreslo var at heising av regnbogebanneret skal gjerast kvart år på den fjerde laudagen i juni, i staden for kvart år den 28. juni.

  Knut Harald Frøland sitt framlegg vart vedteke med 14 mot 7 røyster.

  For Knut Harald Frøland sitt framlegg

  Imot Knut Harald Frøland sitt framlegg

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Lena Tveit (Bl)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Martin Haugen (Bl)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Ove Totland (Bl)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Harald Boge (Ap)

  Anne Frøland (Sp)

  Arild Røen (H)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Oskar Røen (MDG)


  Vedtaket inneber at saka vert oversendt til statsforvaltaren for lovlegkontroll.

 • Interpellasjon til KS-møtet den 10.06.2021 Hoveddokument 239KB

  1 - 21/4830 - Interpellasjon til KS-møtet den 10.06.2021

  Journaldato: 31.05.2021  Avsendar(ar): Karl Bård Kollbotn   
  2 dokumenter
  Brevdato: 31.05.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   
 • Referat frå representantskapsmøte i Stiftinga Kystkultur no! Hoveddokument 922KB

  2 - 21/4639 - Referat frå representantskapsmøte i Stiftinga Kystkultur no!

  Journaldato: 31.05.2021  Avsendar(ar): Kystkultur.no   
  3 dokumenter
  Brevdato: 31.05.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Ordførarkontor
  Sakshandsamar: Knut Harald Frøland

  Dokumenter

   
 • Melding om vedtak i Samnanger kommunestyre - Oppmoding om prioritering av fv 137 Hisdal - Os Hoveddokument 126KB
  Brevdato: 31.05.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   
 • Fråsegn til melding om kraft frå land til Noa og Krafla oljefelt Hoveddokument 126KB

  4 - 21/4846 - Fråsegn til melding om kraft frå land til Noa og Krafla oljefelt

  Journaldato: 03.06.2021  Avsendar(ar): Vestland fylkeskommune   
  2 dokumenter
  Brevdato: 03.06.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Eining for samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal

  Dokumenter

   
 • Prosess og budsjett for tilsetjing av ny fast rådmann Hoveddokument 453KB
  Brevdato: 08.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Ordførarkontor
  Sakshandsamar: Knut Harald Frøland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det skal omgåande lysast ut ledig stilling som rådmann.

  Det vert sett ned eit arbeidsutval som får ansvar for å planleggja og gjennomføra tilsetjingsprosessen og leggja fram innstilling til kommunestyret om kven som skal tilsetjast som ny fast rådmann. Arbeidsutvalet skal bestå av formannskapet og to representantar for dei tillitsvalde.

  Ordføraren vert leiar og varaordføraren nestleiar for arbeidsutvalet. Medlemmene i arbeidsutvalet vert godtgjort med same sats for møtegodtgjersle (høg sats) som for ordinære møte i formannskapet. Representantane for dei tillitsvalde får ikkje møtegodtgjersle for eventuelle møte i arbeidstida, berre for møte utanom arbeidstida. Arbeidsutvalet får nødvendig sekretærhjelp frå administrasjonen. Arbeidsutvalet skal rapportera til kommunestyret.

  Det kan nyttast bistand frå rekrutteringsbyrå i tilsetjingsprosessen dersom arbeidsutvalet ønskjer dette. Arbeidsutvalet får fullmakt til å inngå avtale med rekrutteringsbyrå. Det vert løyvd inntil 200 000 kroner til dette, med finansiering frå disposisjonsfondet. Det vert òg løyvd inntil 100 000 kroner til møtegodtgjersle (inkl. arbeidsgjevaravgift) til arbeidsutvalet samt inntil 60 000 kroner til annonsering, med finansiering frå disposisjonsfondet.  Behandling

  Gunn Østvik Petersen (Ap) foreslo at talet på tilsettrepresentantar i arbeidstutvalet vert auka frå ein til to.

  Monica Tjønna (Sp) foreslo at det vart teke med i vedtaket at arbeidsutvalet skal rapportera til kommmunestyret.

  Med desse to endringane vart ordføraren sitt framlegg samrøystes vedteke.

 • Budsjettjustering skule 2021 Hoveddokument 458KB

  063/2021 - 21/4798 - Budsjettjustering skule 2021

  Journaldato: 02.06.2021  4 dokumenter
  Brevdato: 02.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Sakshandsamar: Ingebjørg Vamråk

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert teke til orientering.  Behandling

  Rektor ved Samnanger barneskule, Eli Kristin Berge, informerte innleiingsvis om barneskulen og arbeidet der.

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Totalentreprise veg til Hagabotnane Hoveddokument 962KB

  064/2021 - 21/5109 - Totalentreprise veg til Hagabotnane

  Journaldato: 11.06.2021  1 dokument
  Brevdato: 11.06.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Funksjonsbeskrivelse:

  Vegen skal prosjekterast og byggjast i samsvar med Statens vegvesen sine handbøker, lokale veger -  L1, med følgjande endringar/ presiseringar:

  • Bredde veg 5,5 m

  • Maks stigning veg 1:8 (12,5 %)

  • Vegen inkl. snuplass v/ idrettsanlegg skal tilpassast kjøretøy type boggibuss.

  • Veglys ihht. Klasse M5

  • ÅDT under 500


  Det skal leverast «as built» teikningar og innmålingsdata på ferdig veg i sosi-format. Innmålingsdata skal minimum innehalde data på ytterkant veg, rekkverk og murer.

  For utbetring av eksisterande veg frå Fylkesveg F5132 til Hagabotnane skal entreprenør tydeleg oppgje eventuelle avvik mellom funksjonsbeskrivelse og tilbydd løysing.

  Kostnadsrammer konkurransegjennomføring:

  Kostnadsramme aukar frå 55.000 til 250.000. Finansiering frå «Monstermastmidlar».

  Arbeid med gjennomføring av gangveg til Hagabotnane skal vera administrasjonen si oppgåve.  Behandling

  Gildskap:
  Øyvind Strømmen (MDG) bad om å få gildskapen sin vurdert. Han gjekk frå under gildskapsvurderinga, og Magni Petersen (MDG) gjekk inn som varamedlem for han. Øyvind Strømmen vart funnen ugild med 13 mot 8 røyster. Magni Petersen heldt som følgje av dette fram som varamedlem for Øyvind Strømmen i resten av saka.

  Ugild

  Gild

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Lena Tveit (Bl)

  Magni Petersen (MDG)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Oskar Røen (MDG)

  Martin Haugen (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Ove Totland (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Arild Røen (H)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Monica Tjønna (Sp)

  Anne Frøland (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  Kommunestyret vurderte så Lena Tveit (Bl) sin gildskap. Ho gjekk frå under gildskapsvurderinga. Ho vart funnen ugild med 15 mot 5 røyster og deltok som følgje av dette ikkje i handsaminga av saka.

  Ugild

  Gild

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Ove Totland (Bl)

  Arild Røen (H)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Oskar Røen (MDG)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Monica Tjønna (Sp)

  Anne Frøland (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Øyvind Strømmen (MDG)


  Kommunestyret vurderte til slutt Øyvind Steinsland (Bl) sin gildskap. Han gjekk frå under gildskapsvurderinga. Han vart funnen ugild med 11 mot 8 røyster og deltok som følgje av dette ikkje i handsaminga av saka.

  Ugild

  Gild

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Ove Totland (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Arild Røen (H)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Magni Petersen (MDG)

  Monica Tjønna (Sp)

  Anne Frøland (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  Handsaming:
  Knut Harald Frøland (Bl) orienterte innleiingsvis om bakgrunnen for saka og sette fram framlegg til vedtak.

  Gunn Østvik Petersen (Ap) bad om gruppemøte. I starten av gruppemøtet vart det sendt ut ein e-post frå Knut Harald Frøland til kommunestyremedlemmene, med følgjande informasjon om saka:

  "Ny veg Hagabotnane

  Historikk:

  Kommunestyre, Interpellasjon 22.04.21- vedtak: Ordfører får i oppdrag å sette opp konkurransegrunnlag på totalentreprise og går ut i Doffindatabasen for innhenting av tilbud, om nødvendig har ordfører fullmakt til å inngå avtale med ekstern rådgiver for å kvalitetssikre konkurransegrunnlaget. I tillegg til midler tidligare satt av til arbeidet blir det sattav kr. 35.000. Finansiering skjer frå disposisjonsfondet.

  Kommunestyre, 25.02.21 – vedtak: Det skal omgåande innhentast totalentreprise på bygging av veg til Hagabotnane- ref. Vedtak i kommunestyre av 03.12.20 og vedlagt funksjonsbeskrivelse. Som del av underlag for totalentreprise skal silingsrapport for alternative vegtrasear vedlegges samt at det tydeleg framgår naudsynte atterhald Samnanger kommune tar for oppdraget vedrørene finansiering og vedtak. Entreprenør skal i tillegg ha moglegheit til å sjølv foreslå alternativ veg. Det skal også omgåande innhentast tilbod på bygging av gangsti til idrettsanlegget i Hagabotnane – 2 stk. alternative trasear – ref. sak frå Naturutvalet 15. februar 2021. Når tilbod for bygging av veg og gangsti føreligg skal desse tilbake til kommunestyre, senest 1 juni då, for handsaming og eventuell fullfinansiering før det blir inngått kontrakt med leverandør/ leverandørar. Til å eventuelt fristille naudsynte administrative ressursar til gjennomføring og oppfølging prosjekta kan arbeid med planprogram for KDP Akvakultur i sjø inntil vidare utsetjast. Om dette ikkje er tilstrekkeleg kan rådmann gjere andre prioriteringar for å få arbeidet gjennomført.

  Kommunestyre 03.12.20 – vedtak: Det vert sett av 20.000 kroner til å henta inn totalentreprisetilbod på tofelts bilveg frå Fv 136 til idrettsanlegget i Hagabotnane. Tilbodet skal innehalda reguleringsplan og bygging av vegen i samsvar med rekkefølgje-krav gitt i kommuneplanen sin arealdel. Billegaste anbodskriterier vert billegaste anbod. Midlane vert tekne frå - midlar sett av til veg til Hagabotnane (Monstermastpengane)

  Status:

  • Kontraktsinngåing med Inventura AS

  • Vurdering av oppdrag og strategi for gjennomføring

  • Forbereding, gjennomføring og evaluering/ oppsummering av dialogkonferanse med entreprenørar 03.06.21


  Vidare arbeider:

  • Oppsett konkurranseunderlag og gjennomføring av tilbodskonkurranse

  • Forhandling med tilbydar og forbereding sak til kommunestyre for val av trasé/ kontraktør – estimert kommunestyremøte 21.10.21.


  Framlegg til vedtak:

  Funksjonsbeskrivelse:

  Vegen skal prosjekterast og byggjast i samsvar med Statens vegvesen sine handbøker, lokale veger -  L1, med følgjande endringar/ presiseringar:

  • Bredde veg 5,5 m

  • Maks stigning veg 1:8 (12,5 %)

  • Vegen inkl. snuplass v/ idrettsanlegg skal tilpassast kjøretøy type boggibuss.

  • Veglys ihht. Klasse M5

  • ÅDT under 500


  Det skal leverast «as built» teikningar og innmålingsdata på ferdig veg i sosi-format. Innmålingsdata skal minimum innehalde data på ytterkant veg, rekkverk og murer.

  For utbetring av eksisterande veg frå Fylkesveg F5132 til Hagabotnane skal entreprenør tydeleg oppgje eventuelle avvik mellom funksjonsbeskrivelse og tilbydd løysing.

  Kostnadsrammer konkurransegjennomføring:

  Kostnadsramme aukar frå 55.000 til 250.000. Finansiering frå «Monstermastmidlar»."

  Etter gruppemøtet sette Arild Røen (H) fram framlegg om å utsetja saka. Utsetjingsframlegget fall med 11 mot 8 røyster.

  Imot utsetjing

  For utsetjing

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Ove Totland (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Magni Petersen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Arild Røen (H)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Anne Frøland (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  Det vart så røysta over Knut Harald Frøland sitt framlegg til vedtak. Framlegget vart vedteke med 11 mot 8 røyster.

  For

  Imot

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Knut Loneland Høibraaten (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Martin Haugen (Bl)

  Harald Boge (Ap)

  Ove Totland (Bl)

  Monica Tjønna (Sp)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Magni Petersen (MDG)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oskar Røen (MDG)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Arild Røen (H)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Anne Frøland (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)  Protokollmerknad: Monica Tjønna (Sp) bad etter røystinga i saka om å få inn følgjande protkollmerknad frå Samnanger Senterparti:

  • "Samnanger Senterparti er imot at LNF-område vert berørt i saka".

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeMobilE-Post
Knut Harald FrølandBygdalistaLeiar40633080knut.harald.froland@samnanger.kommune.no
Shirin Kvernes KhadoorArbeiderpartietMedlemshirin_khadoor@hotmail.com
Gunn Østvik PetersenArbeiderpartietMedlemgunn.o.petersen@kvamnet.no
Jon Magne BogevikArbeiderpartietMedlemjon.magne.bogevik@kvamnet.no
Harald BogeArbeiderpartietMedlemharald.boge@samnanger.kommune.no
Martin HaugenBygdalistaMedlemmartin-haugen@hotmail.com
Øyvind SteinslandBygdalistaMedlemoyvind.steinsland@orkla.no
Solveig VassendenBygdalistaMedlemsol.vassenden@kvamnet.no
Lena TveitBygdalistaMedlemtveitlena@yahoo.no
Anja Elisabeth Gjerde MarkhusBygdalistaMedlemanja.gjerde@hotmail.com
Knut Loneland HøibraatenBygdalistaMedlemknut@hoibraaten.net
Ove TotlandBygdalistaMedlemove_totland@hotmail.com
Karl Bård KollbotnFramstegspartietMedlemkarlba-k@online.no
Linda Haug KollbotnFramstegspartietMedlemlhk@safa.no
Odd Arne HagaFramstegspartietMedlemoddarne.haga@bonava.com
Arild RøenHøgreMedlemarild.roen@dnb.no
Gunn Totland MossKristeleg FolkepartiMedlemgunn.totland.moss@gmail.com
Øyvind StrømmenMiljøpartiet Dei GrøneMedlemoyvindstrommen@gmail.com
Oskar RøenMiljøpartiet Dei GrøneMedlemoskarroen@gmail.com
Monica TjønnaSenterpartietMedlemmonica.tjonna@kvamnet.no
Anne FrølandSenterpartiet4. varamedlemtorolf-f@online.no
Øyvind Røen (Ikke møtt) SenterpartietNestleiaroyv.roen@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS