Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 08.12.2022

Kommunestyret
08.12.2022   09:00 - 18:15
Utval:Kommunestyret
Dato:08.12.2022   09:00 - 18:15
Møtestad:Kommunestyresalen - kommunehuset
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 08.12.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Møteprotokoll - Kommunestyret - 08.12.2022 (Hoveddokument)

Sakliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste Hoveddokument 71KB
  Brevdato: 01.12.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent.  Behandling

  Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) orienterte om at saka om brannstasjon som kommunestyret bad om på sist møte, ikkje blir klar før til den første møterunden i 2023.

  Ordføraren viste til at det 06.12.2022 kom inn ein interpellasjon frå Frp v/Linda Haug Kollbotn. Ordføraren ønskte at kommunestyret skulle ta stilling til om interpellasjonen skulle takast inn på saklista, sjølv om den kom inn etter fristen (som er åtte dagar før møtet). Etter ein kort debatt vedtok kommunestyret samrøystes å ta interpellasjonen inn på saklista, som den siste saka i møtet.

  Det var ingen andre merknader til innkallinga eller saklista.

  Samrøystes vedtak.

 • Faste saker Hoveddokument 97KB

  069/2022 - 22/9747 - Faste saker

  Journaldato: 01.12.2022  1 dokument
  Brevdato: 01.12.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Orienterings-/referatsaker vert tekne til orientering.  Behandling

  Ordføraren orienterer:

  • Taletid i møtet. Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) foreslo at det skulle vera taletid på maksimalt fem minuttar per innlegg i møtet. Kommunestyret slutta seg til dette forslaget.


  Presentasjon fleirbrukshall og prosjektet "Nyskapande aktivitetsanlegg"
  Samnanger kommune er med i Vestland fylkeskommune sitt prosjekt "Nyskapande aktivitetsanlegg". I møtet hadde Hanne Espe frå Vestland fylkeskommune ei kort orientering om prosjektet. Etter dette hadde Ola Mattsson frå Lokale- og Anlægsfonden i Danmark ein presentasjon av diverse forhold og erfaringar knytt til planlegging og bygging av fleirbrukshallar/idrettshallar m.m.. Etter presentasjonen svara Ola Mattsson på spørsmål frå kommunestyret.


  Rådmannen orienterer:

  Orientering v/rådmann Ove Sæbø:

  • Mottak av flyktningar frå Ukraina. Det har kome oppmoding frå IMDI til kommunen om å ta imot fleire flyktningar frå Ukraina. Rådmannen har bede IMDI om å få utsett svarfristen til etter kommunestyret sitt møte i februar 2023.

  • Rettssak Krekavegen. Høgsterett har no avvist motparten sin anke og dommen i saka er rettskraftig. Kommunen er tilkjent saksomkostningar på om lag 500 000 kroner.

  • Dialog med næringsaktørar om mogleg utvkling av næringsareal i Raunekleiva. Rådmannen informerte kort om dialogen/prosessen.


  Orientering v/kommunalsjef Edith Oma:

  • Planarbeid innanfor helse og omsorg. Orientering om status for arbeidet med helse- og omsorgsplan, plan for førebyggande arbeid og helseberedskapsplan.

  • Bemanningssituasjonen i eining for helse. Det har no kome på plass tilsette i alle stillingane i eininga.

  • Nytt journalsystem i eining for pleie og omsorg. Nytt journalsystem (Visma Profil) blir no innført i eininga.

  • Mottak/busetjing av flyktningar. Orientering om status for mottak/busetjing av flyktningar frå Ukraina, samt om situasjonen i NAV/flyktningetenesta.

  • Barnevernstenesta. Kommunalsjef Edith Oma er konstituert som mellombels barnevernsleiar.


  Orientering v/kommunalsjef Bodil H. Øpstebø:

  • Normal drift. I sektor for oppvekst (skule og barnehage) er ein no tilbake i normal drift etter pandemiperioden. Kommunalsjefen orienterte i samband med dette om ulike ordningar/aktivitetar som no er tekne opp igjen.

  • Skøytebane. Grusbanen ved barneskulen vil truleg bli islagt, slik at den kan brukast som skøytebane no i kuldeperioden.

  • MOT ved ungdomsskulen. Informasjon om ungdomsskulen sitt arbeid med MOT. Seks elevar ved ungdomsskulen har nyleg delteke på MOT-kursdag.

  • Status flyktningebarn frå Ukraina. Informasjon om opplegg/tilbod i barnehagane og skulane.

  Spørsmål og interpellasjonar:

  Orientering frå SU-møte ved barneskulen
  Shirin Kvernes Khadoor (Ap) orienterte om saker som vart tekne opp på sist møte i samarbeidsutvalet ved barneskulen (ordensreglar, leseplan og budsjett).

  Tolketenesta
  Linda Haug Kollbotn (Frp) orienterte om at ho har vorte kontakta av personar som kommunen brukar som tolkar. Dei har orientert ho om at dei syns det er litt uføreseieleg kor lenge dei får halda fram som tolkar i Samnanger.

  Mynde til konstituering av barnevernsleiar
  Jon Magne Bogevik viste til orienteringa tidlegare i møtet om at rådmannen har konstituert kommunalsjef helse og omsorg som barnevernsleiar. Han spurde om rådmannen har mynde til å konstituera barnevernsleiar, eller om dette myndet ligg til kommunestyret. Rådmann Ove Sæbø orienterte om at han ville gje svar seinare i møtet. Rådmannen svarte på spørsmålet før handsaminga av sak 079.

  Familiegjenforeining
  Spørsmål frå Gunn Totland Moss (KrF). Rådmann Ove Sæbø orienterte om at personar som kjem til kommunen på familiegjenforeining, kjem utanom måltalet på mottak av 35 flyktningar som er vedteke i Samnanger.

  NOA og Krafla
  Odd Arne Haga (Frp) spurde om kva som er status i saka om landstraum frå Samnanger til petroleumsfelta NOA og Krafla. Rådmann Ove Sæbø orienterte om at saka no ligg til handsaming i Olje- og energidepartementet. Rådmannen orienterte også om at formannskapet i november vedtok ein høyringsuttale frå Samnanger kommune til NVE si innstilling i saka.

  Spørsmål om ledige lokale ved Vassloppa barnehage og bruk av Stolpane skulehus
  Gunn Totland Moss (KrF) spurde om det er ledige lokale til utleige ved Vassloppa barnehage (tidlegare Nordbygda skule). Ho spurde også om Stolpane skulehus er i bruk, og kva det i tilfelle blir brukt til. Rådmannen orienterte om at han vil koma tilbake med svar seinare.

  Straumstøtte
  Gunn Totland Moss (KrF) viste til tidlegare initiativ frå Samnanger KrF om å innføra ordning med straumstøtte for innbyggjarar i kommunen, og spurde om det vil koma opp ei sak om dette. Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) orienterte om at det ikkje er planar om å få opp ei slik sak no, men at det ville vera høve til å koma med framlegg om straumstøtteordning når sak 079 om budsjett og økonomiplan 2023–2026 skulle handsamast seinare i møtet.

  Gratisprinsippet i skulen
  Gunn Østvik Petersen (Ap) viste til saka der Statsforvaltaren i Vestland meiner at utgiftene som foreldre til elevar ved ein skule på Stord har hatt til pizzabollebaking for å finansiera ein skuletur, bryt med gratisprinsippet i skulen. Ho spurde om kva som er status på dette området i Samnanger. Rådmann Ove Sæbø orienterte om at han vil koma tilbake med svar seinare.

  Bilde av ordførarar i kommunestyresalen
  Linda Haug Kollbotn (Frp) spurde om status for arbeidet med å få hengt opp igjen ordførarbilde i kommunestyresalen. Rådmann Ove Sæbø svara.  Samrøystes vedtak.

 • Eigarskapskontroll - Overordna eigarskapsforvaltning - rapport Hoveddokument 63KB
  Brevdato: 29.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret tek rapporten etter gjennomført eigarskapskontroll av overordna eigarskapsforvaltning til etterretning.

  2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre følgjande tiltak:

   1. Utarbeide eigarskapsmelding og legge denne fram for kommunestyret

   2. Utarbeide ein fast rutine på kva eigarskapsrelaterte saker som skal leggjast fram for kommunestyret, enten orienterings- eller vedtakssaker.

   3. Utarbeide mandat og forventningar til kommunen sine valde representantar

   4. Utarbeide kompetanse- og erfaringsutgreiing som grunnlag for å velje representantar til selskapa sine eigarorgan

   5. Vurdere behovet for å gjennomføre opplæring av valde representantar, og tilby opplæring på bakgrunn av behovet

  3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere status og eventuelt vidare arbeid med oppfølginga innan 16.01.2023.  Behandling

  Innleiingsvis orienterte Bendik Rød Karlsson frå BDO om saka. Han svara også på spørsmål frå kommunestyret.

  Kontrollutvalet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • Eigarskapsmelding for Samnanger kommune Hoveddokument 109KB
  Brevdato: 02.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådmannen sitt forslag til eigarskapsmelding for Samnanger kommunen blir vedteke.

  Heimel for vedtaket er kommunelova § 26-1.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • Økonomirapportering pr. oktober 2022 Hoveddokument 144KB
  Brevdato: 16.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

  1. Økonomirapportering pr. oktober 2022 vert tatt til orientering.

  2. Følgjande budsjettjusteringar vert gjennomført i driftsbudsjettet:

  Budsjettet vert justert på einingsnivå grunna auke i pensjonskostnad.

  Elles gjer ikkje rådmannen framlegg om endringar i driftsbudsjettet pr. oktober.

  3. Følgjande budsjettendringar vert gjennomført i investeringsbudsjettet.

  Budsjettjustering

  Utgift opp/ inntekt ned

  Utgift ned/ inntekt opp

  Kommunehus - nytt nøkkelsystem

  60 000

   

  Kommunehus - ombygg. til barnevern

  60 000

   

  barneskulen

  697 000

   

  Ungdomsskulen

  27 000

   

  Sjukeheim, 95-bygget

  174 000

   

  Sjukeheimen, carport

  1 000 000

   

  Reistadliane , nytt bygg

   

  4 200 000

  Helsetun, ombygging veg

  250 000

   

  Brannstasjon

   

  1 100 000

  Fleirbrukshall

   

  4 800 000

  Gamlehusvegen-renovering

  143 000

   

  Trygg skuleveg - barneskulen

  879 500

   

  Veg Nyuløtræ

  800 000

   

  Jarland Bru

  630 500

   

  Raunekleivvegen

  700 000

   

  Steinslandsvegen

  391 000

   

  Fjellsikring ved Haga kyrkje

   

  65 000

  Utbetring veg Hagabotnane

  500 000

   

  Prosjekt Ytre Tysse, tilskot

   

  1 700 000

  VA Ytre Tysse

  2 353 000

   

  Reservevassforsyning

   

  2 900 000

  VA infrastruktur

   

  1 700 000

  Sal bustadtomt, sett av til fond

  124 600

  124 600

  Redusert bruk av lån

  7 800 000

   

   

  16 589 600

  16 589 600

  Investeringane er gjort greie for under del II. Investeringsbudsjett 2022 og låneopptak i saksutgreiinga.

  Låneopptaket i 2022 vert redusert til 13 mil. kr og lånevedtak for 2022 er som følgjer: Det vert tatt opp eit lån på 13 mill. kr i 2022 til varige driftsmidlar i samsvar med Kommunelova § 14-15 første ledd. Lånet skal brukast til investering i vatn, avløp, bygg og veg. Lånet skal betalast ned over 40 år og ha eit avdragsfritt år.

  4. Reglementet for gjeld- og finansforvalting vert justert på nokre få punkt.

  Justeringane er gjort greie for i saksutgreiinga og revidert reglement vedlagt.  Behandling

  Innleiingsvis hadde kommunalsjef Karl Viken ei orientering om saka. Etter orienteringa svara han også på spørsmål frå kommunestyret.

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Høyringssvar til NOU 2022:10 inntektssystemet for kommunane Hoveddokument 89KB
  Brevdato: 24.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavdelinga
  Sakshandsamar: Nina Erdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnangerkommune er svært kritisk til at ein lokal utskriven eigedomsskatt skal inngå, heilt eller delvis, i inntektsutjamninga. Kommunen sin moglegheit til å skrive ut eigedomsskatt på mellom anna kraftanlegg og kraftnett, har vore ein del av den politiske tilslutninga til naturinngrepa som er gjort. Kommunen er på same måte sterkt kritisk til at inntekt frå konsesjonskraft skal inngå, heilt eller delvis, i inntektsutjamninga. Kommunen sine konsesjonskraftinntekter kjem som eit resultat av større naturinngrep og ei statleggjering av desse inntektene vil stride mot eit prinsipp som har vore fast i svært mange år. Kommunen er på same måte kritisk til at utbetalingar frå havbruksfondet skal inngå i inntektsutjamninga.

  Kommunen vil og minne regjeringa på erklæringa dei kom med i Hurdalsplattforma der det vart sagt at «Regjeringen vil sikre at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjons for utbygging, får meir igjen for det og sikres en rettmessig del av verdiskapningen, herunder gjennom endret skattelegging av vindkraft». Ei endring av inntektsutjamninga der deler av desse inntektene skal inngå, vil opplevast som eit løftebrot.

  Ifylgje utvalet utgjer naturressurskommunane sine inntekter 1 % eller mindre av kommunane sine samla skatteinntekter. Summane som vert henta inn frå dei berørte kommunane vil då ha liten innverknad på den samla inntektsutjamninga, men for dei kommunane som mister deler av inntekta, kan dette ha svært stor betydning. Det har vore fleire utval som har sett på om eigedomsskatteinntekter skal inngå i inntektsutjamninga. Samtlege utval og utgreiingar har tidlegare konkludert med at dettevil vera feil.

  Det ser ut til at det er ei utbreiddmisoppfatning om at alle kommunar med inntekt frå naturressursane i kommunen, er rike kommunar. Samnanger kommune er ein liten kommune med ca. 2 500 innbyggjarar. Kommunen harein skatteinngang på ca.86 % av landsgjennomsnittet før inntektsutjamning og ca. 94 % etter. Utan inntekt frå eigedomsskatt og konsesjonskraft ville det vore vanskeleg for kommunen å gje innbyggjarane gode tenester. Til tross for desse inntektene har kommunen opplevd å ha trong økonomi i mange år og det er dei siste års auka inntekt frå konsesjonskraft som har gitt kommunen moglegheit til å opparbeide anbefaltbufferkapital og som har gitt noko meir handlingsfridom.

  Kommunen vil og oppfordra til at det vert arbeida meir med delkostnadsnøklane og at resultat frå folkehelseforskning og tenesteforskning i større grad supplerer dei kvantitative undersøkingane. Kommunen ber og om at det i noko større grad vert tatt omsyn til smådriftsulempene små kommunar har og at småkommunetilskotet ikkje vert redusert med 1 mnok slik utvalet foreslår.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Evaluering av kommunestyrevedtak 02.12.2021 om stengetid i skuleferiane i barnehage og SFO 2022 Hoveddokument 104KB
  Brevdato: 29.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Bodil Helliesen Øpstebø

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Dei lokale vedtektene for SFO og barnehage vert endra i tråd med vedtaksteksten i avsnitt to og tre nedanfor. I tillegg vert påmeldingsalternativet «40 % kombinasjonsplass 2 dagar morgon og ettermiddag» teke ut av SFO-vedtektene. Endringane gjeld frå og med 01.01.2023.

  SFO vert stengt i juli månad, romjula og påskeveka og i tillegg på helge- og høgtidsdagar og jule- og nyttårsaftan, samt på planleggingsdagane. SFO har ope ca. 20 dagar i tillegg til dei lovpålagde 190 skuledagane (Opplæringslova § 13-7).

  Barnehagane vert stengde to veker om sumaren (veke 29 og 30 i juli), onsdag før påske, på helge- og høgtidsdagar, jule- og nyttårsaftan samt på planleggingsdagane, men er elles opne i alle feriar.

  I romjula vert det samarbeid mellom barnehagane og tilbod om éin open barnehage med opningstid 08.00-16.00.

  Prisjustering kjem i budsjettet, der ein legg inn timepris på 38,50 kroner i SFO. Dette vert gjort for å kunne forenkla og bruka digital fakturering i kommunen sitt faktureringssystem.

  Rådmannen får fullmakt til å vurdera om det skal gjerast endringar i vedtektene som følgje av at det kan variera kva vekenummer nytt barnehageår startar.  Behandling

  Kommunalsjef Bodil H. Øpstebø orienterte om at ho etter at formannskapet handsama denne saka, har blitt gjort merksam på ei problemstilling rundt når nytt barnehageår startar (dette varierer mellom veke 32 og 33). Ordførar Knut Harald Frøland sette på bakgrunn av dette fram eit tilleggsframlegg om at rådmannen får fullmakt til vurdera om det skal gjerast endringar i vedtektene som følgje av dette. Med dette tillegget vart formannskapet si innstilling samrøystes vedteken.

 • Søknad om straumstøtte til Eikedalen Skisenter vintersesongen 2022/2023 Hoveddokument 115KB
  Brevdato: 03.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådmannen får i oppdrag til første kommunestyremøte i 2023 å leggja fram forslag til korleis eventuell generell straumstøtte til bedrifter/næringsliv i Samnanger kan utformast.  Behandling

  Handsaming:
  Karl Bård Kollbotn (Frp) sette fram framlegg til vedtak.

  Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) bad om gruppemøte.

  Etter gruppemøtet sette Knut Harald Frøland fram følgjande framlegg til vedtak (fellesframlegg):

  • Rådmannen får i oppdrag til første kommunestyremøte i 2023 å leggja fram forslag til korleis eventuell generell straumstøtte til bedrifter/næringsliv i Samnanger kan utformast.

  Karl Bård Kollbotn trekte framlegget sitt.

  I røystinga vart innstillinga til formannskapet sett opp mot fellesframlegget som Knut Harald Frøland hadde sett fram. Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

 • Renovasjonsgebyr 2023 Hoveddokument 67KB

  076/2022 - 22/8481 - Renovasjonsgebyr 2023

  Journaldato: 31.10.2022  4 dokumenter
  Brevdato: 31.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for teknisk forvaltning
  Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Samnanger kommune vedtek at BIR AS får delegert fullmakt til fakturering og innkrevjing av

  avfallsgebyret på vegner av kommunen, jf. § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning.

  Avfallsgebyret tilhøyrer Samnanger kommune.

  2. Prisen på renovasjonstenesta for 2023 vert sett ned med 1 %, med unnatak av eigenandelen

  for levering til gjenvinningsstasjonane og einskilde tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert

  haldne uendra. Samnanger kommune vedtek avfallsgebyr i tråd med følgjande vedlegg: Prismatrise_Samnanger_2023.PDF  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • Betalingssatsar 2023 - Gebyr og Avgifter Hoveddokument 79KB
  Brevdato: 30.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommunestyre vedtek gebyr- og betalingssatsar for 2023 slik dei ligg føre i Gebyrliste - Samnanger kommune 2023. I tillegg vedtek kommunestyret husleigesats på 7 225 kroner per månad for Tyssevegen 92 og Tyssevegen 94.  Behandling

  Innleiingsvis orienterte kommunalsjef Karl Viken om at husleigesatsar for to kommunale bustader ved ein feil ikkje var med i saksdokumenta/formannskapet si innstilling. Dette gjaldt Tyssevegen 92 og Tyssevegen 94, der rådmannen sitt framlegg til husleigesats for 2023 skulle vore 7 225 kroner. Dette utgjer for begge adressene ein auke på 3 prosent frå 2022 til 2023. Ordførar Ordførar Knut Harald Frøland (Bl) sette fram framlegg om at husleigesatsen på 7 225 kroner for desse to adressene vart teken med i vedtaket. Med denne justeringa vart formannskapet si innstilling samrøystes vedteken.

  Karl Bård Kollbotn (Frp) var ikkje til stades under røystinga i denne saka.

 • Budsjett 2023 for kyrkja Hoveddokument 112KB

  078/2022 - 22/8469 - Budsjett 2023 for kyrkja

  Journaldato: 04.11.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 04.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune gir i 2023 eit driftstilskot på 3 333 300 kroner til Samnanger kyrkjestyre. I tillegg kjem kommunal tenesteyting vurdert til verdi av 60 000 kroner. Den delen (152 000 kroner) av driftstilskotet som kjem i tillegg til rådmannen sitt framlegg, vert teken frå disposisjonsfondet.

  Kommunen gir òg eit investeringstilskot på 520 000 kroner til Samnanger kyrkjestyre i 2023, til følgjande tiltak:

  • 300 000 kroner til ringjeanlegg i kyrkja på Ådland.

  • 120 000 kroner til oppussing av våpenhuset (gangen) i kyrkja på Ådland.

  • 100 000 kroner til planlegging av reparasjon/utviding av gravplass på Ådland.


  Vedtaket er gjort med heimel i § 14 i Lov om tros- og livssynssamfunn.  Behandling

  Handsaming:

  Innleiingsvis i saka bad Linda Haug Kollbotn (Frp) om gruppemøte.

  Etter gruppemøtet hadde kommunalsjef Karl Viken ei kort orientering om saka.

  Linda Haug Kollbotn (Frp) sette fram framlegg til vedtak. Ho sette også fram eitt tilleggsframlegg om finansiering.

  I røystinga vart formannskapet si innstilling sett opp mot framlegget til Linda Haug Kollbotn. Framlegget til Linda Haug Kollbotn fekk 12 røyster og formannskapet si innstilling fekk 8 røyster.

  For Linda Haug Kollbotn sitt framlegg

  For formannskapet si innstilling

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Lena Tveit (Bl)

  Dag Nydal (Bl)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Ove Totland (Bl)

  Martin Haugen (Bl)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Oddrun Lemme Sandvin (Ap)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Monica Tjønna (Sp)

  Øyvind Røen (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Arild Røen (H)

 • Budsjett og økonomiplan 2023- 2026 Hoveddokument 165KB
  Brevdato: 24.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026 vert vedteke slik det ligg føre, med desse endringane (punkt A–J):

  A. Relativ fattigdom:
  Rådmannen får i oppgåve å vurdere løysingar for å bekjempe relativ fattigdom i Samnanger kommune. Som del av dette arbeidet ber kommunestyret rådmannen vurdere følgjande løysing:

  Kommunen opprettar eit nytt tenestetilbod der ein skal kontakte familiar som lever med relativ fattigdom, der familiane blir møtt med respekt og forståing for at det er familiane sjølv som veit kva utfordringar dei har. På grunnlag av møta med familiane skal det setjast opp tilpassa støttetiltak/handlingsprogram for den enkelte familie. Det skal i oppfølginga av familiar vere satsing på økonomisk rettleiing. Det nye tenestetilbodet må ha eit særskilt koordineringsansvar for å involvere kommunen sine samla tenester til støtte for familiane som lever i relativ fattigdom.

  Det skal i vurdering av løysingar vere ei målsetting å nytte kommunen sine tilgjengelege ressursar, at det ikkje nødvendigvis skal medføre fleire tilsette men at arbeid og løysingar inngår som del av den drifta som kommunen har i dag.

  Kommunestyret oppfordrar rådmannen til å hente kunnskap og inspirasjon frå «Familiepartner», ei løysing utvikla av SOS-barnebyer.

  Kommunestyret oppfordrar rådmannen til å hente kunnskap og inspirasjon frå ReHabiliteringsklinikken v/ Helse Bergen.

  Kommunestyret gjer rådmannen fullmakt til å vurdere og eventuelt søkje om Samnanger kommune skal bli med i det statlege forsøksprosjektet om Frikommune. Søknadsfrist er forventa å vere første halvår i 2023.

  Rådmannen rapporterer om arbeidet til formannskap og kommunestyre.

  B. Bubilparkering
  RådmannentenC. Ny kunstgrasbane i Hagabotnane
  Rådmannen enD. Motorsportbane
  Rådmannen får i oppgåve å undersøkje mogelegheiter for å etablere motorsportbane i Samnanger der det mellom anna vert lagt til rette for trial og enduro. Rådmannen løpet avE. Vinteropen kunstgrasbane i Hagabotnane
  Premiss nr. 12 vert teken inn i budsjett for 2023. Det vert sett av kr. 165 000 til brøyteutstyr og kr. 40 000 til ekstra årleg vedlikehald. Finansiering vert teken gjennom justering av skatteanslag.

  F. Midlar retta til aktivitør på Skottabakken
  Det vert løyvd kr 50.000 retta til nytilsett aktivitør på Skottebakken. Støtta er løyvd for at det skal kunne kjøpast inn materiale som gjer at brukarene på Skottebakken kan driva aktivitet/produksjon, som på sikt skal drivast etter sjølvkostprinsippet.
  Pengane skal hentastG. Skulemat
  Rådmannen legg fram sak der ein vurderer å gje elevane på ungdomsskulen gratis lunsj to dagar i veka og frukost kvar dag. Saka vert fremja for kommunestyret i februar.

  H. Tilskot til skulemusikken
  Rådmannen legg fram sak til kommunestyremøtet i februar der ein vurderer dette sett i lys av den samla støtta til kulturlivet i Samnanger.

  I. Relativ fattigdom
  Rådmannen legg fram sak til kommunestyremøtet i juni der det vert gjort ei vurdering av desse tiltaka:

  • fritidskort

  • varmepumpe

  • straumstøtte

  J. Trening for eldre
  Administrasjonen utarbeider forslag til styrketrening til alle som fyller 70 år, samt vurderer kva innsparingar dette kan gje i budsjettet til kommunestyret i februar 2023. Me ber rådmannen om å utgreie ulike alternative løysingar.

  2. Budsjettert låneopptak i 2023 med bakgrunn i investeringsbudsjettet er på samla 26,66 mill. kr. Av dette skal det takast opp eit lån på 5,5 mill. kr innan sjølvkost som skal gå til VA infrastruktur (4 mill. kr) og Reservevassforsyning (1,5 mill. kr).

  Dette i samsvar med kommunelova § 14-15 fyrste ledd.

  3. 4. 5. Rådmannen vert gjeven fylgjande fullmakter innanfor budsjettet sine rammer (jf. samsvarØkonomireglement og kommunen sitt finansreglement):

  • Justere budsjetta som følgje av sentrale og lokale lønsoppgjer

  • Budsjettreguleringar innanfor sektorane sine rammer

  • Gjennomføre låneopptak; nye lån og refinansieringar

  • Utføre budsjettreguleringar av teknisk karakter innanfor drift og investering


  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tilskot til Samnanger kyrkjestyre vert lagt fram i eiga sak.

  13. Betalingssatsar – gebyr avgifter 2023 vert lagt fram i eiga sak.

  14. Det vert skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i kommunen i 2023. Den generelle skattesatsen som skal gjelda for dei skattepliktige eigedomane vert sett til 7 ‰. Satsane er differensiert ved at den satsen som skal gjelda for bustader og fritidseigedomar vert sett til 1,4 ‰. Satsen for bustadar og fritidseigedomar vert med det halvert.

  For bustaddelen av eigedomen (gjeld og fritidseigedom) vert det gitt eit botnfrådrag på kr 30 000 av takstverdi. Botnfrådraget vert gitt for alle sjølvstendige bustaddelar. Botnfrådrag vert ikkje gitt når eigedomen vert nytta til næringsverksemd.

  Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget som vert redusert med 5/7 delar i 2023. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille.

  I medhald av eigedomsskattelova vert det gjeve fritak til stiftingar eller institusjonar som har som formål å gagna kommunen, fylket eller staten. Unnateke er kommersielle stiftingar/ institusjonar. Fritaket vil gjelda forsamlingshus, bedehus, turisthytter og liknande. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad.

  I medhald av eigedomsskattelova vert det gjeve fritak for bygningar som har historisk verdi med 100 prosent. Fritak kan og vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har bevart sin opphavlege arkitektoniske stil og at det ikkje vert brukt til forretningsverksemd.

  I medhald av eigedomsskattelova vert det gjeve fritak for nybygde bustadeigedomar (gjeld ikkje fritidseigedomar) i 2 år, eller til kommunestyret endrar eller opphevar fritaket. Formannskapet får fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.

  Kommunestyret har vedtatt å bruka formuesgrunnlag frå skatteetaten for utskriving av eigedomsskatt på bustadhus. Bustadhus og hytter utan formuesgrunnlag vert takserte. Det same gjeld næringsverksemd, tomtar mm. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen dei til ei kvar tid gjeldande skattevedtekter.  Behandling

  Handsaming:
  Innleiingsvis orienterte kommunalsjef Karl Viken og rådmann Ove Sæbø om framlegget til budsjett og økonomiplan, samt om innkomne innspel/uttalar til framlegget.

  Knut Harald Frøland (Bl) sette fram fire endringsframlegg. Framlegga gjaldt relativ fattigdom, bubilparkering, ny kunstgrasbane i Hagabotnane og motorsportbane.

  Gunn Totland Moss sette fram eit endringsframlegg om straumstøtte.

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap) sette fram eit endringsframlegg, med åtte punkt. Dette var eit fellesframlegg frå Ap, MDG og Høgre. Seinare under handsaminga av saka orienterte Gunn Østvik Petersen (Ap) særskilt om eitt av punkta i framlegget.

  Monica Tjønna (Sp) sette fram eit endringsframlegg om midlar retta til aktivitør på Skottabakken.

  Martin Haugen (Bl) sette fram eit endringsframlegg om vinteropen kunstgrasbane i Hagabonane.

  Knut Harald Frøland og Shirin Kvernes Khadoor bad om gruppemøte.

  Etter gruppemøtet sette Øyvind Røen (Sp) fram eit endringsframlegg med tre punkt: skulemat, tilskot til skulemusikken og relativ fattigdom. Dette var eit fellesframlegg frå Sp, KrF, Frp og Bl.

  Gunn Totland Moss orienterte om at ho hadde lagt inn eit tillegg til endringsframlegget sitt om straumstøtte.

  Monica Tjønna (Sp) varsla ein protokollmerknad om at ho ikkje kan røysta for bygging av fleirbrukshall på Lauskarmyra.

  Karl Bård Kollbotn varsla ein protokollmerknad om at Frp ikkje kan røysta for bygging av fleirbrukshall på Lauskarmyra.

  Odd Arne Haga (Frp) sette fram eit endringsframlegg om styrketrening.

  Martin Haugen (Bl) orienterte om ei justering i endringsframlegget om vinteropen kunstgrasbane i Hagabotnane. Framlegget vart lagt inn i Møteportalen av Ove Totland.

  Shirin Kvernes Khadoor orienterte om ei justering i fellesframlegget frå Ap, MDG og Høgre.

  Karl Bård Kollbotn (Frp) sette fram eit endringsframlegg om trening for eldre.

  Odd Arne Haga orienterte om at han trekte endringsframlegget sitt om styrketrening, og at dette framlegget vart erstatta av framlegget til Karl Bård Kollbotn om trening for eldre.

  Røysting:

  1. Røysting over fellesframlegget frå Ap, MDG og Høgre. Framlegget fekk 5 røyster og vart ikkje vedteke.

  For

  Imot

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Arild Røen (H)

  Dag Nydal (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Martin Haugen (Bl)

  Ove Totland (Bl)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Monica Tjønna (Sp)

  Øyvind Røen (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  2. Røysting over framlegget frå Knut Harald Frøland om relativ fattigdom. Framlegget vart samrøystes vedteke.

  3. Røysting over framlegget frå Knut Harald Frøland om bubilparkering. Framlegget vart vedteke med 17 mot 2 røyster.

  For

  Imot

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Dag Nydal (Bl)

  Martin Haugen (Bl)

  Ove Totland (Bl)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Monica Tjønna (Sp)

  Øyvind Røen (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Arild Røen (H)

  Øyvind Strømmen (MDG)


  4. Røysting over framlegget frå Knut Harald Frøland om ny kunstgrasbane i Hagabotnane. Framlegget vart vedteke med 10 mot 9 røyster.

  For

  Imot

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Dag Nydal (Bl)

  Lena Tveit (Bl)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Martin Haugen (Bl)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Ove Totland (Bl)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Monica Tjønna (Sp)

  Arild Røen (H)

  Øyvind Røen (Sp)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Gunn Totland Moss (KrF)


  5. Røysting over framlegget frå Knut Harald Frøland om motorcrossbane. Framlegget vart samrøystes vedteke.

  6. Røysting over framlegget frå Gunn Totland Moss om straumstøtte. Framlegget fekk 1 røyst og vart ikkje vedteke.

  For

  Imot

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Lena Tveit (Bl)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Dag Nydal (Bl)

  Martin Haugen (Bl)

  Ove Totland (Bl)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Monica Tjønna (Sp)

  Øyvind Røen (Sp)

  Arild Røen (H)

  Øyvind Strømmen (MDG)


  7. Røysting over framlegget frå Martin Haugen om vinteropen kunstgrasbane i Hagabotnane. Framlegget vart vedteke med 16 mot 3 røyster.

  For

  Imot

  Knut Harald Frøland (Bl)

  Shirin Kvernes Khadoor (Ap)

  Lena Tveit (Bl)

  Gunn Østvik Petersen (Ap)

  Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl)

  Øyvind Strømmen (MDG)

  Dag Nydal (Bl)

  Martin Haugen (Bl)

  Ove Totland (Bl)

  Øyvind Steinsland (Bl)

  Solveig Vassenden (Bl)

  Linda Haug Kollbotn (Frp)

  Odd Arne Haga (Frp)

  Karl Bård Kollbotn (Frp)

  Jon Magne Bogevik (Ap)

  Monica Tjønna (Sp)

  Øyvind Røen (Sp)

  Gunn Totland Moss (KrF)

  Arild Røen (H)


  8. Røysting over framlegget frå Monica Tjønna om midlar retta til aktivitør på Skottabakken. Framlegget vart samrøystes vedteke.

  9. Røysting over fellesframlegget frå Sp, KrF, Frp og Bl om skulemat, tilskot til skulemusikken og relativ fattigdom. Framlegget vart samrøystes vedteke.

  10. Røysting over framlegget frå Karl Bård Kollbotn om trening for eldre. Framlegget vart samrøystes vedteke.

  11. Det vart til slutt røysta over heile budsjett-/økonomiplanframlegget, inkludert dei vedtekne tilleggspunkta. Samrøystes vedteke.


  Etter at røystinga i saka var avslutta varsla Øyvind Strømmen ein protokollmerknad om voteringsorden i saka.


  Protokollmerknader i saka:

  Protokollmerknad frå Monica Tjønna (Sp)
  Eg kan ikkje røysta for bygging av fleirbrukshall på Lauskarmyra.

  Protokollmerknad frå Frp:
  Når vi stemmer over budsjettet i sin helhet, vil vi ha en protokolltilførsel på at Samnanger Frp tar flerbrukshallen ut av budsjettet 2023-2026. Grunnen er at Samnanger Frp ikke kan gå inn for å bruke 95 millioner til flerbrukshall, da den totale kostnaden ikke er tilfredstillende utredet.

  Protokollmerknad frå Ap, MDG og H:
  Me har fremma eit heilskapleg, alternativt budsjettframlegg. Grunna voteringsorden ser me oss naudsynte til å likevel røysta for budsjettet med dei endringar kommunestyret har gjort i møtet, då alternativet ville vera å røysta for den opphavlege innstillinga. Etter vår oppfatting er dette er uheldig og uryddig.

 • Godkjenning av møteplan for 2023 Hoveddokument 141KB

  080/2022 - 22/5839 - Godkjenning av møteplan for 2023

  Journaldato: 02.11.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 02.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Framlegget til møteplan for 2023 blir vedteke. Vedtaket er gjort med heimel i § 11-2 i kommunelova.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • Ordning med høve til fjernmøte for folkevalde organ i Samnanger Hoveddokument 82KB
  Brevdato: 28.10.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Det blir med verknad frå 01.01.2023 innført som fast ordning at folkevalde organ i Samnanger kommune ved behov kan halda møte som fjernmøte (digitale møte). Møte skal berre haldast som fjernmøte dersom det ligg føre forhold som tilseier at organet ikkje kan samlast til fysisk møte, for eksempel omsyn til smittevern.

  Publikum skal ha moglegheit til å vera til stades (ha digital tilgang) til alle fjernmøte i folkevalde organ, med unnatak av i saker som blir handsama i lukka møte.

  Vedtaket er gjort med heimel i kommunelova § 11-7 første avsnitt.  Behandling

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • Prioritering av spelemiddelsøknadar 2022 Hoveddokument 95KB
  Brevdato: 11.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Eining for kultur
  Sakshandsamar: Karina Liøen Frøland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Samnanger kommune prioriterer søknader om spelemidlar til nærmiljøanlegg som følgjande:

  1. Aktivitetspark med lys i Bjørkheim sentrum  Behandling

  Naturutvalet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • Innspel til budsjett 2023 - frå Rådet for personar med nedsett funksjonsevne Hoveddokument 32KB

  1 - 22/9606 - Innspel til budsjett 2023 - frå Rådet for personar med nedsett funksjonsevne

  Journaldato: 22.11.2022  Avsendar(ar): Rådet for personar med nedsett funksjonsevne   
  2 dokumenter
  Brevdato: 22.11.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   
 • Innspel til budsjett 2023 - frå Arbeidsmiljøutvalet Hoveddokument 59KB
  Brevdato: 01.12.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Avdeling servicesenteret
  Sakshandsamar: Marianne Soleng

  Dokumenter

   
 • Innspel til budsjett 2023 - frå FAU/SU Samnanger barneskule Hoveddokument 57KB

  3 - 22/9584 - Innspel til budsjett 2023 - frå FAU/SU Samnanger barneskule

  Journaldato: 28.11.2022  Avsendar(ar): FAU/SU Samnanger barneskule   
  2 dokumenter
  Brevdato: 28.11.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   
 • Innspel til budsjett 2023 - frå Utdanningsforbundet Hoveddokument 73KB

  4 - 22/9583 - Innspel til budsjett 2023 - frå Utdanningsforbundet

  Journaldato: 29.11.2022  Avsendar(ar): Utdanningsforbundet Samnanger   
  2 dokumenter
  Brevdato: 29.11.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunalsjef økonomi og organisasjon
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   
 • Vedkjem evaluering av prøveperiode med transportordning for ungdom og eldre i Samnanger Hoveddokument 307KB
  Brevdato: 01.12.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Jan Erik Boge

  Dokumenter

   
 • Referat frå representantskapsmøte Stiftinga Kystkultur No! Hoveddokument 133KB

  6 - 22/8799 - Referat frå representantskapsmøte Stiftinga Kystkultur No!

  Journaldato: 09.11.2022  Avsendar(ar): Knut Harald Frøland   
  2 dokumenter
  Brevdato: 08.11.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Ordførarkontor
  Sakshandsamar: Knut Harald Frøland

  Dokumenter

   
 • Spørsmål og svar om budsjett 2023 Hoveddokument 150KB
  Brevdato: 05.12.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Rådmannskontoret
  Sakshandsamar: Karl Viken

  Dokumenter

   
 • Interpellasjon om flyktning frå Ukraina Hoveddokument 63KB
  Brevdato: 16.12.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: NAV Samnanger
  Sakshandsamar: May-Eva Sandvik

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret ber om at rådmannen i Samnanger kommune skal ta kontakt med Statsforvaltaren og søkje å finne ei løysing for denne kvinna og mora.  Behandling

  Linda Haug Kollbotn (Frp) las opp intepellasjonen.

  Linda Haug Kollbotn avklarte under handsaminga av saka at framlegget til vedtak i interpellasjonen er teksten som står i den første setninga i det siste avsnittet i interpellasjonen.

  Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeMobilE-Post
Knut Harald FrølandBygdalistaLeiarfrolandkh@gmail.com
Øyvind RøenSenterpartietNestleiaroyv.roen@gmail.com
Shirin Kvernes KhadoorArbeidarpartietMedlemshirin_khadoor@hotmail.com
Gunn Østvik PetersenArbeidarpartietMedlemgunn.o.petersen@kvamnet.no
Jon Magne BogevikArbeidarpartietMedlemjon.magne.bogevik@kvamnet.no
Martin HaugenBygdalistaMedlemmartin-haugen@hotmail.com
Øyvind SteinslandBygdalistaMedlemoyvind.steinsland@orkla.no
Solveig VassendenBygdalistaMedlemsol.vassenden@kvamnet.no
Lena TveitBygdalistaMedlemtveitlena@yahoo.no
Anja Elisabeth Gjerde MarkhusBygdalistaMedlemanja.gjerde@hotmail.com
Ove TotlandBygdalistaMedlemove_totland@hotmail.com
Karl Bård KollbotnFramstegspartietMedlemkarl.kollbotn@samnanger.kommune.no
Linda Haug KollbotnFramstegspartietMedlemlhk@safa.no
Odd Arne HagaFramstegspartietMedlemodd.arne.haga@outlook.com
Arild RøenHøgreMedlemariroeen@online.no
Gunn Totland MossKristeleg FolkepartiMedlemgunn.totland.moss@gmail.com
Øyvind StrømmenMiljøpartiet Dei GrøneMedlemoyvindstrommen@gmail.com
Monica TjønnaSenterpartietMedlemmonica.tjonna@kvamnet.no
Dag NydalBygdalista4. varamedlemdag_nydal@yahoo.no
Oddrun Lemme SandvinArbeidarpartiet5. varamedlemoddrun.lemme.sandvin@samnanger.kommune.no
Harald Boge (Ikke møtt) ArbeidarpartietMedlemharald.boge@samnanger.kommune.no
Knut Loneland Høibraaten (Ikke møtt) BygdalistaMedlemknut@hoibraaten.net
Oskar Røen (Ikke møtt) Miljøpartiet Dei GrøneMedlemoskarroen@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS