Her ser du informasjon om eit møte i Formannskap/plan- og økonomiutvalet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskap/plan- og økonomiutvalet den 25.11.2019

Formannskap/plan- og økonomiutvalet
25.11.2019 10:00 - 14:00
Utval:Formannskap/plan- og økonomiutvalet
Dato:25.11.2019 10:00 - 14:00
Møtestad:Heradsstyresalen, Dale
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskap/plan- og økonomiutvalet - 25.11.2019 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskap/plan- og økonomiutvalet - 25.11.2019 (Vedlegg)

Saksliste

 • GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Hoveddokument 429KB
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste vert godkjent.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Hoveddokument 433KB

  74/2019 - 19/8171 - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

  Journaldato: 14.11.2019  2 dokumenter
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • REFERATSAKER OG MELDINGAR Hoveddokument 439KB

  75/2019 - 19/8173 - REFERATSAKER OG MELDINGAR

  Journaldato: 14.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • DIHVA - ENDRING FRÅ IKS TIL AS - VAKSDAL KOMMUNE SOM MEDEIGAR I VANNVEST AS Hoveddokument 925KB
  Brevdato: 13.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Helge Berset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet vedtek å tre inn i Vannvest samarbeidet ved å verte aksjonær og kjøpe ei aksje i Vannvest AS til pålydande kr 5000,- og å yte eit ansvarleg lån til Vannvest AS tilsvarande kr 5 pr innbyggjar.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • OVERFØRING AV DELTAKARFORHOLD I VEST BRANN- OG REDNINGSREGION VED KOMMUNESAMANSLÅINGAR Hoveddokument 445KB
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommune gir sin tilslutning til at kommunane Fjell, Sund, Øygarden, Fusa, Os, Odda, Ullensvang og Jondal trer ut av Vest brann – og redningsregion pr. 31.desember 2019 med grunngjeving i kommunesamanslåing. Samtidig gir Vaksdal kommune sin tilslutning til at dei nye kommunane Øygarden, Bjørnafjorden og Ullensvang blir deltakarkommunar i Vest brann- og redningsregion frå 1.januar 2020 og at desse kommunane overtar rettigheiter og pliktar frå sine respektive samanslåtte kommunar.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • TERTIALRAPPORTERING 2 - 2019 Hoveddokument 441KB

  78/2019 - 19/7892 - TERTIALRAPPORTERING 2 - 2019

  Journaldato: 06.05.2020  5 dokumenter
  Brevdato: 05.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tertialrapport 2 vert godkjent slik den ligg føre.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • DAGSTURHYTTE Hoveddokument 1MB

  79/2019 - 19/7957 - DAGSTURHYTTE

  Journaldato: 07.11.2019  1 dokument
  Brevdato: 07.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Gjertrud Karevoll

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommune søkjer fylkeskommunen om tilskot til dagsturhytte. Kommunal eigendel vert finansiert med midlar frå ubundne investeringsfond, endeleg finansiering vert vedtatt om søknad om tilskot vert innvilga.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • BYGG HELSE OG OMSORG - VURDERING AV ALTERNATIV PÅ VAKSDAL Hoveddokument 622KB
  Brevdato: 14.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret ber rådmann gå vidare med nybygg til omsorgsbustader og omsorg+-plassar på Jamne famfor rehabilitering/ombygging av aldersbustadane til formålet.

  Kommunestyret ber rådmann arbeide fram søknad om tilskot frå Husbanken i 2020.

  Sak om kostnadsramme og framdriftsplan vert å legge fram tidleg i 2020.

  Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna fordeling av plassar/type plassar som omtala i 37/19, punkt 2.  Behandling

  Arkitekt Aud Gilberg frå Norconsult orienterte om "Bygg for helse og omsorg, vurdering av alternativ på Vaksdal".

  Heidi Rongved (AP) ber om at det vert teke omsyn til korleis eldrestova vert brukt i dag og at bruken vert ivareteke i framtida.

  Kjartan Haugsnes (SV) la fram tilleggsforslag nr. 1:
  "Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna fordeling av plassar/type plassar som omtala i 37/19"

  Amalie Johnsen Lunde (H) la fram tilleggsforslag:
  "Kommunestyret ber administrasjonen arbeide vidare med prosjektet med grunnlag i vedtak 37/2019, men kommunestyret gjev og administrasjonen moglegheit til å foreslå anna antall og fordeling av plassar/type plassar som omtala i 37/19 for å kunne utnytta areal og moglegheiter som foreligg med nybygg."

  Kjartan Haugsnes la fram tilleggsforslag nr. 2, ei presisering til tilleggsforslag nr. 1.
  "Presiserer at tilleggsforslag 1 gjeld vedtak 37/19 pkt. 2 då dette er saka i dag."

  Det vart først røysta over rådmannen sitt framlegg til vedtak som vart samrøystes vedteke.

  Tilleggsforslaga frå Kjartan Haugsnes (SV) vart sett opp mot tilleggsforslaget frå Amalie Johnsen Lunde (H).

  Kjartan Haugsnes sitt forslag fekk 4 stemmer (SV, SP og AP)

  Amalie Johnsen Lunde sitt forslag fekk 3 stemmer (H og FRP) og falt.

 • RENOVASJONSGEBYR 2020 Hoveddokument 455KB

  81/2019 - 19/7889 - RENOVASJONSGEBYR 2020

  Journaldato: 06.05.2020  3 dokumenter
  Brevdato: 05.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Vaksdal kommune vedtek at BIR Privat AS vert delegert fullmakt til fakturering og innkreving av renovasjonsgebyret på vegne av Vaksdal kommune, jfr § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning. Avfallsgebyret tilhører Vaksdal kommune.

  2. Prisen på renovasjonstjenesten for 2020 settes opp med 1,0%, med unntak av eigenandelen for levering til gjenvinningsstasjonane og enkelte tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra.

  Kommunalt påslag settes til kr 0,- for 2020.

  Vaksdal kommune vedtar avfallsgebyr i medhald til vedlagte prismatrise.  Behandling

  Heidi Rongved stillte spørsmål ved sin habilitet i saka. Formannskapet vedtok samrøystes at Heidi Rongved er ugild i medhald av fvl § 6 e) punkt 2.

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • BUDSJETT 2020 VAKSDAL KOMMUNE Hoveddokument 1MB

  82/2019 - 19/7891 - BUDSJETT 2020 VAKSDAL KOMMUNE

  Journaldato: 06.05.2020  8 dokumenter
  Brevdato: 05.11.2019
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2020 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.

  2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.

  3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2020. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2020 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste av 26.02.2010, vert det i medhald av § 7a gjeve fritak for eigedomsskatt. Fritak vert gjeve i 10 år for nye bygningar som heilt eller delvis vert nytta til husvære jf §7c. Eigedomsskatten for 2019 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunaleavgifter.

  4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 144.000.000,.-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 100.110.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2020. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

  5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.

  6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2020» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2020, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

  7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikkelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2020 og vert å kunngjere lokalt.

  8. Feie- og tilsynsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

  9. Vass- og avlaupsgebyr for 2020 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune.

  10. Slamtømmegebyr for 2020 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

  11. Fastsetjing av eigenandeler for 2020 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

  Vedteke endringsforslag for budsjett for Vaksdal kommune 2020:

  Inntekter

  Bruk av disposisjonsfond

  2,2 mill. kroner

  1,9 mill. til drift, 0,3 mill. auka rentekostnader investeringar.

  Avkastning aksjar/obligasjonar

  1,0 mill. kroner

  Driftsfinansierte investeringar/ disposisjonsfond

  5,2 mill. kroner

  Reduksjon frå 10,2 mill. til 5,0 mill. kroner

  Reduksjon vikarbyrå

  0,5 mill. kroner

  Bruk hittil i 2019 3,6 mill. kroner

  Reduksjon fellesområde økonomi

  0,4 mill. kroner

  Samla:

  9,3 mill. kroner

  Utgifter/endra ramme

  Drift

  Oppvekst

  - 2,2 mill.kroner

  Lønns og prisvekst 2019-2020 på 3.1 % + 0,7 mill. kroner. (Ein stilling)

  Miljøarbeidar auka stilling (Born og unge)

  - 0,3 mill.kroner

  Frå 50 % til 100 % stilling

  Helsestasjon

  - 0,7 mill.kroner

  Ny 100 % stilling styrka skulehelsetenesta

  NAV

  - 0,2 mill.kroner

  Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp

  Pleie og omsorg

  Auka ramme, styrka heimeteneste, styrka ergoterapi/rehabilitering.

  Styrka

  - 3 mill.kroner

  Kjøkkenmedarbeidar Vaksdal sjukeheim

  - 0,3 mill.kroner

  Auke frå 50 % til 100 % stilling frå 01.01.2020

  Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

  - 0,2 mill.kroner

  Prøveordning 01.06.20

  01.09.20

  Reduksjon bruk av private vikarbyrå.

  Prosjektstilling, årsturnus, bemanning og vikarar

  - 0,7 mill.kroner

  Sak til kommunestyret våren 2020

  Rapport, gjennomgang av Helse og omsorg og

  organisasjon 2020

  - 0,5 mill.kroner

  Vedtak kommunestyret PS 74/19

  Utval for bygdeutvikling

  - 0,5 mill.kroner

  Sak til kommunestyret våren 2020

  Meiropen kommune

  - 0,1 mill.kroner

  Sak til kommunestyret våren 2020

  Kommunestyret

  - 0,115 mill.kroner

  Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 personar)

  Etablerartilskot

  - 0,100 mill.kroner

  Auke til 25 000,- for kvar

  Reduksjon leigesatsar kommunale bygg

  - 0,2 mill.kroner

  lsetting: Gratis leige for menneske med nedsett

  funksjonsevne, seniortiltak og born og unge 0 – 18 år

  Diverse tilskot:

  -

  ringsselskapet

  - 50 000kroner

  Kursmidlar til næringsdrivande i Vaksdal. Kompetansebygging i

  lokale bedrifter.

  Syngjande kommune

  - 70 000kroner

  Driftsmidlar vidare

  Daledagane

  - 15 000kroner

  Auke

  Vintertreffet

  - 50 000kroner

  Ekstra i høve 20 års jubileet.

  Vaksdal internasjonale kvinnegruppe

  - 5 000kroner

  Ny

  Samla:

  - 9,3 mill.kroner

  Investeringar.

  Sal av båtplassar Stanghelle

  1,0 mill. kroner

  Overføring til investeringsfond

  1,0 mill. kroner

  Tekstforslag:

  Samfunnsutvikling.

  Eventuell tilsetting einingsleiar samfunnsutvikling må sjåast i samanheng med organisasjonsgjennomgang vedteke i kommunestyret PS 74/19

  Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

  Avtale mellom Vaksdal kommune og tilsette sine organisasjonar. Kommunestyret ber om å få dette tilbake som sak innan 01.03.2020.

  Vaksdal næringsselskap. (VNS)

  Vert i 2020 flytta til eigna kontor på heradshuset og noverande leigeavtale for lokaler vert sagt opp.

  Årsturnus.

  Kommunestyret ønskjer at det vert innført årsturnus i Vaksdal kommune. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide saman med arbeidstakarorganisasjonane med dette som mål.

  Kommunestyret ser årsturnus som viktig for å nå målet om å byggja ein heiltidskultur.

  Videreføringar av tidlegere budsjettvedtak:

  1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette fast.

  2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.

  3. Formannskapet skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møtet i 2020.

  4. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.

  5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg.

  NÆRINGSPLAN:
  -Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020.

  UNGDOMSPLAN:
  -Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020.  Behandling

  Hege Eide Vik (SP) la fram endringsforslag frå SP, SV og Høgre:

  "Eit budsjett for dei yngste og eldste i kommunen vår.

  Sp, SV og Høgre gjer kva vi lova i valkampen. Helse og omsorg og oppvekst vert prioritert i vårt første fellesforslag. Budsjettforslaget gjeldande helse og omsorg må og sjåast i samanheng med gjennomgangen av organisasjonen og helse og omsorg som er tinga av kommunestyret.

  Det er likevel funne rom til å styrke budsjettet med 3 millionar kroner, mellom anna til heimetenestene. Kjøkkenmedarbeidar på Vaksdal sjukeheim vert auka tilbake til 100 % stilling og prosjekt for å få ned bruk av private vikarbyrå vert prøvd sommaren 2020

  For dei yngste ønskjer partia å styrke skulehelsetenesta og lærartettleik. I tillegg vert miljøarbeidar stillinga auka til 100 %

  Alle arrangement for born og unge 0-18 år slepp frå 2020 å betale husleige i kommunale bygg.

  Det har dei siste åra vore stort fokus på nybygg i kommunen vår, og dette vil i dei næraste to åra fortsette, mellom anna med ny skule på Vaksdal med oppstart juni 2020. Likevel vil ein i sterkare grad snu fokus over på drift og korleis tenestene våre skal bli betre.

  Den største utfordringa for Vaksdal kommune i dag er at innbyggjartalet går ned. Utval for bygdeutvikling er tenkt ei viktig rolle i arbeidet med å snu dette. Fokus på tilflytting, næringsutvikling og areal, men og at det skal vere godt og bu i heile kommunen vår.

  Endringsforslag budsjett for Vaksdal kommune 2020

  Inntekter

  Bruk av disposisjonsfond

  2,2 mill. kroner

  1,9 mill. til drift, 0,3 mill. auka rentekostnader investeringar.

  Avkastning aksjar/obligasjonar

  1,0 mill. kroner

  Driftsfinansierte investeringar/ disposisjonsfond

  5,2 mill. kroner

  Reduksjon frå 10,2 mill. til 5,0 mill. kroner

  Reduksjon vikarbyrå

  0,5 mill. kroner

  Bruk hittil i 2019 3,6 mill. kroner

  Reduksjon fellesområde økonomi

  0,4 mill. kroner

  Samla:

  9,3 mill. kroner

  Utgifter/endra ramme

  Drift

  Oppvekst

  -2,2 mill.kroner

  Lønns og prisvekst 2019-2020 på 3.1 % + 0,7 mill. kroner. (Ein stilling)

  Miljøarbeidar auka stilling (Born og unge)

  -0,3 mill.kroner

  Frå 50 % til 100 % stilling

  Helsestasjon

  -0,7 mill.kroner

  Ny 100 % stilling styrka skulehelsetenesta

  NAV

  -0,2 mill.kroner

  Barnetrygd ikkje del av berekningsgrunnlag sosialhjelp

  Pleie og omsorg

  Auka ramme, styrka heimeteneste, styrka ergoterapi/rehabilitering.

  Styrka

  -3 mill.kroner

  Kjøkkenmedarbeidar Vaksdal sjukeheim

  -0,3 mill.kroner

  Auke frå 50 % til 100 % stilling frå 01.01.2020

  Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

  -0,2 mill.kroner

  Prøveordning 01.06.20

  01.09.20

  Reduksjon bruk av private vikarbyrå.

  Prosjektstilling, årsturnus, bemanning og vikarar

  -0,7 mill.kroner

  Sak til kommunestyret våren 2020

  Rapport, gjennomgang av Helse og omsorg og

  organisasjon 2020

  -0,5 mill.kroner

  Vedtak kommunestyret PS 74/19

  Utval for bygdeutvikling

  -0,5 mill.kroner

  Sak til kommunestyret våren 2020

  Meiropen kommune

  -0,1 mill.kroner

  Sak til kommunestyret våren 2020

  Kommunestyret

  -0,115 mill.kroner

  Stønad til kjøp av digitalt verkty representantar. Eingongssum ny valperiode. Kommunestyret og kontrollutvalet (23 personar)

  Etablerartilskot

  -0,100 mill.kroner

  Auke til 25 000,- for kvar

  Reduksjon leigesatsar kommunale bygg

  -0,2 mill.kroner

  lsetting: Gratis leige for menneske med nedsett

  funksjonsevne, seniortiltak og born og unge 0 – 18 år

  Diverse tilskot:

  -

  ringsselskapet

  -50 000kroner

  Kursmidlar til næringsdrivande i Vaksdal. Kompetansebygging i

  lokale bedrifter.

  Syngjande kommune

  -70 000kroner

  Driftsmidlar vidare

  Daledagane

  -15 000kroner

  Auke

  Vintertreffet

  -50 000kroner

  Ekstra i høve 20 års jubileet.

  Vaksdal internasjonale kvinnegruppe

  -5 000kroner

  Ny

  Samla:

  -9,3 mill.kroner

  Investeringar.

  Sal av båtplassar Stanghelle

  1,0 mill. kroner

  Overføring til investeringsfond

  1,0 mill. kroner

  Tekstforslag:

  Samfunnsutvikling.

  Eventuell tilsetting einingsleiar samfunnsutvikling må sjåast i samanheng med organisasjonsgjennomgang vedteke i kommunestyret PS 74/19

  Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning

  Avtale mellom Vaksdal kommune og tilsette sine organisasjonar. Kommunestyret ber om å få dette tilbake som sak innan 01.03.2020.

  Vaksdal næringsselskap. (VNS)

  Vert i 2020 flytta til eigna kontor på heradshuset og noverande leigeavtale for lokaler vert sagt opp.

  Årsturnus.

  Kommunestyret ønskjer at det vert innført årsturnus i Vaksdal kommune. Kommunestyret ber administrasjonen arbeide saman med arbeidstakarorganisasjonane med dette som mål.

  Kommunestyret ser årsturnus som viktig for å nå målet om å byggja ein heiltidskultur."

  Boris Groth (FRP) la fram tilleggsforslag frå FRP:
  "-NÆRINGSPLAN:-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av næringsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020.-UNGDOMSPLAN:-Rådmannen får i oppdrag å sette i gang ny rullering av gjeldande ungdomsplan for Vaksdal kommune innan fyrste halvår 2020."

  Thor Andersen (AP) la fram endringsforslag frå AP:

  Endringsframlegg driftsbudsjett 2020

  DRIFSTBUDSJETT 2020:

  Ap foreslår styrking av driftsbudsjettet på følgende områder.

  Styrking av pleie i helse og omsorg

  1,700 mill

  Styring av undervisningen for skolene

  1,300 mill

  Reduksjon av leiesatsene i kommunale bygg for frivillige

  Jf. tinginga fra kommunestyret om gjennomgang

  0,300 mill

  Tilpassing av åpningstidene i barnehagene /styrking

  0,250 mill

  Gratis barnehageplass til barn av studenter

  og andre i heiltidsutdanning

  0,150 mill

  Reduksjon av prisene i SFO

  0,400 mill

  TIL STYRKING AV DRIFTSBUDSJETTET

  4,100 mill

  Styrkingen av driftsbudsjettet finansieres gjennom gevinsten for konsesjonskraftgevinst på 12,3 mil. jf reglement for disponering av konsesjonskraftgevinsten.

  Ber om at løyvde midler over driftsbudsjettet i 2019 øremerket til arbeid med vikarordning på 1,400 mill. blir brukt til formålet eller forskjøvet til 2020.

  Innvesterings- /kapitalbudsjett 2020

  Ap foreslår å sette av 500.000,- til trafikksikring Dale; Dalseidvegen, vei fra Dalevegen, Sandlivegen til Kalvakroken og Hestavollen.

  Løyving på 500.000 til prosjektering Geitabakken inn i økonomiplanen for 2021-2024.

  Prosjekteringsmidler løyvd for budsjettåret 2018 1.5 mil til arbeid for ny barnehage på Dale.

  Ber om at løyvde midler brukt til dette arbeidet i 2020.

  Ap forslag til vedtak med videreføringer av tidligere budsjettvedtak

  1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette fast.

  2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.

  3. Heltidskultur. Arbeidet med heltidskultur og årsturnus skal intensiveres i 2020

  4. Formannskapet skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møtet i 2020.

  5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.

  6. Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg."

  Heidi Rongved (AP) trakk punkt 3 i forslag til vedtak med vidareføringar av tidlegare budsjettvedtak, slik at rekkefølgja vart endra til:

  Ap sitt forslag til vedtak med videreføringer av tidligere budsjettvedtak

  1. Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljølovens åpning for midlertidig ansettelse, men ansette fast.

  2. Ingen skal sies opp som følge av omstillinger/ nedbemanning i 2020.

  3. Formannskapet skal informeres om arbeidet med heltidskultur og sykefraværet i hvert møtet i 2020.

  4. Kommunestyret ber om en gjennomgang av utleiesatsene av kommunale bygg til lag og organisasjoner jf vedtak for 2019.

  5. Kommunestyret ber om en gjennomgang av betalingssatser for tjenester i helse og omsorg.

  Røysting

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart lagt til grunn og samrøystes vedteke.

  Endringsframlegg frå Arbeidarpartiet vert sett opp mot endringsforslaget frå SV, SP og Høgre

  Endringsforslaget frå SP,SV og Høgre fekk 5 stemmer (SP,SV, H og FRP)
  Endringsforslaget frå AP fekk 2 stemmer (AP) og falt.

  Det var deretter punktvis røysta over tekstforslaga til SV,SP og Høgre.

  Samfunnsutvikling.
  Vart samrøystes vedteke

  Bonusordning for alle tilsette i pleie og omsorg, prøveordning.
  Vart samrøystes vedteke

  Vaksdal næringsselskap (VNS)
  Vart samrøystes vedteke

  Årsturnus
  Vart samrøystes vedteke

  Det vart deretter punktvis røysta over AP sitt forslag til vedtak med vidareføringar av tidlegare budsjettvedtak.

  Punkt 1 - Fast tilsetjing
  Vart vedteke med 4 (AP, SP og SV) mot 3 stemmer (H og FRP)

  Punkt 2 - Krav ved omstillingar/nedbemanning
  Vart vedteke med 4 (AP, SP og SV) mot 3 stemmer (H og FRP)

  Punkt 3 - Informasjon om heiltidskultur og sjukefråvær
  Vart samrøystes vedteke

  Punkt 4 - Gjennomgang utleiesatsar
  Vart samrøystes vedteke

  Punkt 5 - Gjennomgang betalingssatsar
  Vart samrøystes vedteke

  Til slutt vart det røysta over Boris Groth (FRP) sitt tilleggsforslag om næringsplan og ungdomsplan.

  Tilleggsforslaget vart vedteke med 5 (FRP, H, SV og SP) mot 2 (AP) stemmer.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Hege Eide VikSenterpartietOrdførarordforar@vaksdal.kommune.no
Kjartan HaugsnesSosialistisk VenstrepartiVaraordførarkjartan.haugsnes@vaksdal.kommune.no
Thor AndersenArbeiderpartietMedlemthor.fagforbundet@gmail.com
Heidi RongvedArbeiderpartietMedlemheidirongved@gmail.com
Boris GrothFramstegspartietMedlemboris.groth@gmail.com
Erlend Hesjedal-JohannessenHøgreMedlemmail@erlendjohannessen.com
Amalie Johnsen LundeHøgreMedlemlundeamalie@gmail.com
Helge Bersethelge.berset@vaksdal.kommune.no
Åse Elin Mykingase.elin.myking@vaksdal.kommune.no
Solrun Hauglumsolrun.hauglum@vaksdal.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS