Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 15.12.2020

Kommunestyret
15.12.2020 10:00 - 17:30
Utval:Kommunestyret
Dato:15.12.2020 10:00 - 17:30
Møtestad:Scandic Voss
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 15.12.2020 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 15.12.2020 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 15.12.2020 (Hoveddokument)

Saksliste

 • GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Hoveddokument 424KB
  Brevdato: 02.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Samrøystes vedtak.

 • GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Hoveddokument 429KB

  85/2020 - 20/10959 - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

  Journaldato: 02.12.2020  3 dokumenter
  Brevdato: 02.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollenvert godkjent slik han ligg føre.  Behandling

  Samrøystes vedtak.

 • REFERATSAKER OG MELDINGAR Hoveddokument 588KB

  86/2020 - 20/10960 - REFERATSAKER OG MELDINGAR

  Journaldato: 02.12.2020  16 dokumenter
  Brevdato: 02.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsakene vart tatt til orientering.

  Kommunestyret ber om å få eit forslag til høyringsuttale til Statnett si konseptvalutgreiing med frist 31. januar til Formannskapsmøtet 26.01.21. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne uttalen.  Behandling

  Referatsak 5: Framlegg frå Hege Eide Vik på vegner av SP, SV, H:

  Kommunestyret ber om å få eit forslag til høyringsuttale til Statnett si konseptvalutgreiing med frist 31. januar til Formannskapsmøtet 26.01.21. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne uttalen.

  Røysting:

  Framlegg til vedtak samrøystes vedteke.

  Framlegget frå Hege Eide Vik vart samrøystes vedteke.

 • TERTIALRAPPORT 2- 2020 Hoveddokument 577KB

  87/2020 - 20/10098 - TERTIALRAPPORT 2- 2020

  Journaldato: 17.12.2020  5 dokumenter
  Brevdato: 13.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tertialrapport 2 vert godkjent slik den ligg føre med følgjande tillegg:

  Dei som kvalifiserer, og oppfyller vilkåra for økonomisk stønad til livsopphald i desember, og søker mellom 24.11.20 til 23.12.20, vil få innvilga 1000 i ytterlegare stønad for desember.  Behandling

  Felles tilleggsframlegg frå Kjartan Haugsnes på vegner av alle parti:

  Dei som kvalifiserer, og oppfyller vilkåra for økonomisk stønad til livsopphald i desember, og søker mellom 24.11.20 til 23.12.20, vil få innvilga 1000 i ytterlegare stønad for desember.

  Røysting:

  Formannskapet si tilråding samrøystes vedteken.

  Fellesframlegget vart samrøystes vedteke.

 • BEVARING OG REGISTRERING AV DE DYVIKSKE SAMLINGAR Hoveddokument 620KB
  Brevdato: 19.08.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Oliver Gravermoen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Utgreie bruk av landskapsmuseet framover herunder ulike tiltak for bevaring eller flytting av samlingane

  Formannskapet ber om ein uttale frå museumsfagleg miljø. Formannskapet ber også om ein skriftleg uttale til saka frå personar som er tilknytt landskapsmuseet som omvisarar eller med dugnadsarbeid.

  Det må utredes en helhetlig bruk av landskapsmuseet framover med ulike tiltak for bevaring av samlingene lokalt.  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • ISTANDSETJING AV VEGPARTI PÅ GRØTTÅVEGEN Hoveddokument 594KB
  Brevdato: 20.08.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Oliver Gravermoen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Edvin Hesjedal ba om at hans habilitet vart vurdert. Kommunestyret vedtok samrøystes at han er ugild i saka i medhald av fvl § 6 punkt b), slektskap med part i saka.

  Røysting:

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • SENTRALIDRETTSANLEGG GEITABAKKEN MOGLEGHEITSTUDIUM Hoveddokument 611KB
  Brevdato: 17.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Helge Berset

  Dokumenter

   

  Behandling

  Erlend Hesjedal-Johannessen ba om at habiliteten hans vart vurdert. Kommunestyret vedtok samrøystes at han er ugild i saka i medhald av fvl § 6 e) punkt 1. leiarrolle i organisasjon som er part i saka.

  Røysting:

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • TRAFIKKSIKRINGSTILTAK DALE Hoveddokument 755KB

  91/2020 - 20/10377 - TRAFIKKSIKRINGSTILTAK DALE

  Journaldato: 17.12.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 16.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Helge Berset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret ber om at administrasjonen legg fram ei sak med kostnadsoverslag på trafikksikring på følgande område:

  - Fartshumper og fartsreduserande skilting til 30- og 40 km/t sone i område Dalseidvegen avgrensa av fylkesveg 5400 i sør og Rindavegen i nord.

  - Fartshumper og fartsreduserande skilting til 30- og 40 km/ t sone i område Hestavollen – Kalvekroken jf. plan

  - Etablering av samanhengande gangløysing frå Dale sentrum til Turbinen.

  Kommunestyret ber om at trafikksikringsplan for Dale vert evaluert med tanke på å rullere trafikksikringsplanen i løpet av 2021.  Behandling

  Endringsframlegg frå Edvin Hesjedal på vegner av SP, SV, H:

  Følgjande trafikksikring vert prioritert på Dale i 2021:

  - Fartshumper og fartsreduserande skilting til 30- og 40 km/t sone i område Dalseidvegen avgrensa av fylkesveg 5400 i sør og Rindavegen i nord.

  - Fartshumper og fartsreduserande skilting til 30– og 40 km/t sone i område Hestavollen – Kalvekroken jf. plan

  - Etablering av samanhengande gangløysing frå Dale sentrum til Turbinen.

  Tiltaka vert finansiert innafor ramma avsett til trafikksikring i investeringsbudsjettet.

  Kommunestyret ber om at trafikksikringsplan for Dale vert evaluert med tanke å rullere trafikksikringsplanen i løpet av 2021.

  Revidert endringsframlegg frå Erlend Hesjedal-Johannessen på vegner av SP, SV, H:

  Kommunestyret ber om at administrasjonen legg fram ei sak med kostnadsoverslag på trafikksikring på følgande område:

  - Fartshumper og fartsreduserande skilting til 30- og 40 km/t sone i område Dalseidvegen avgrensa av fylkesveg 5400 i sør og Rindavegen i nord.

  - Fartshumper og fartsreduserande skilting til 30- og 40 km/ t sone i område Hestavollen – Kalvekroken jf. plan

  - Etablering av samanhengande gangløysing frå Dale sentrum til Turbinen.

  Kommunestyret ber om at trafikksikringsplan for Dale vert evaluert med tanke på å rullere trafikksikringsplanen i løpet av 2021.

  Røysting:

  Framlegget frå Erlend Hesjedal-Johannessen vart sett opp mot formannskapet si tilråding: 15 røysta for Erlend Hesjedal-Johannessen sitt framlegg (SP, SV, H, FRP, KRF) som vart vedteke. 6 røysta for formannskapet si tilråding (AP) som fall.

 • SAK BARNEHAGE PÅ BERGO Hoveddokument 746KB

  92/2020 - 20/10831 - SAK BARNEHAGE PÅ BERGO

  Journaldato: 30.11.2020  1 dokument
  Brevdato: 30.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Ann Kristin Bolstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Med bakgrunn i dei usikre faktorane som er skildra i saka frå rådmannen og no innspel frå foreldre foreslår ordførar følgjande vedtak:

  1. Barnehage på Bergo opnar frå august 2021 gitt at søkargrunnlaget er stort nok til å drifte barnehage innafor dei økonomiske rammene i budsjett 2021.
  2. Formannskapet si innstilling frå 01.12.20 vert lagt til grunn. Innspel til vedtaket frå foreldre vert tatt omsyn til dersom det let seg løyse innafor rammene i budsjett 2021.
  3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram si vurdering i første møte etter at søknadsfristen er gått ut.
  4. Kommunestyret om at rådmannen sørger for ein god dialog med Modalen kommune i prosessen.  Behandling

  Framlegg frå ordførar Hege Eide Vik:

  Med bakgrunn i dei usikre faktorane som er skildra i saka frå rådmannen og no innspel frå foreldre foreslår ordførar følgjande vedtak:1. Barnehage på Bergo opnar frå august 2021 gitt at søkargrunnlaget er stort nok til å drifte barnehage innafor dei økonomiske rammene i budsjett 2021.2. Formannskapet si innstilling frå 01.12.20 vert lagt til grunn. Innspel til vedtaket frå foreldre vert tatt omsyn til dersom det let seg løyse innafor rammene i budsjett 2021.3. Kommunestyret ber rådmannen legge fram si vurdering i første møte etter at søknadsfristen er gått ut.4. Kommunestyret ber om at rådmannen sørger for ein god dialog med Modalen kommune i prosessen.

  Røysting:

  Framlegget frå ordførar vart sett opp mot formannskapet si tilråding: Ordførar sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • PRISORDNING FOR SYMJEHALLEN PÅ DALE SKULE Hoveddokument 731KB
  Brevdato: 18.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Ann Kristin Bolstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Prisordning for Folkebadet:
  Born under skulealder: 30 kr
  Born 1.-7.klasse: gratis
  Ungdom/honnør/student: 50 kr
  Vaksne over 18 år: 80 kr
  Familie: 120 kr

  Rådmann skal i løpet av våren 2021 leggje fram ei evaluering av ordninga, der følgjande punkt skal vurderast:
  • Kostnadsnivå
  • Årskort / Halvårskort
  • Ubemanna tilgang symjehallen utanfor normale opningstider, t.d. etter modell frå Bryggjeslottet i Modalen.  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • BOTNFRÅDRAG EIGEDOMSSKATT Hoveddokument 456KB

  94/2020 - 20/10328 - BOTNFRÅDRAG EIGEDOMSSKATT

  Journaldato: 17.12.2020  1 dokument
  Brevdato: 15.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • RENOVASJONSGEBYR 2021 Hoveddokument 716KB

  95/2020 - 20/10202 - RENOVASJONSGEBYR 2021

  Journaldato: 17.12.2020  3 dokumenter
  Brevdato: 11.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Vaksdal kommune vedtek at BIR Privat AS vert delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Vaksdal kommune, jfr § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning. Avfallsgebyret tilhører Vaksdal kommune.

  2. Prisen på renovasjonstjenesten for 2021 settes opp med 5,0%, med unntak av eigenandelen for levering til gjenvinningsstasjonane og enkelte tenester utanfor standard renovasjon. Desse vert uendra.

  Kommunalt påslag settes til kr 0,- for 2021.

  Vaksdal kommune vedtar avfallsgebyr i henhold til følgjande vedlegg:

  Pristabell renovasjonsgebyr Vaksdal Kommune 2021  Behandling

  Heidi Rongved ba om at hennar habilitet vart vurdert. Kommunestyret vedtok samrøystes at ho er ugild i saka i medhald av fvl § 6 e) punkt 2. verv i styret i gjeldande verksemd.

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • BUDSJETT 2021 VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER KF Hoveddokument 447KB
  Brevdato: 16.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommunestyre godkjenner budsjett 2021 for Vaksdal kommunale arbeids og opplæringssenter KF innafor ei samla ramme av kommunalt tilskotet på kr 1.384.000. Kr 1.157.000,- vert finansiert med ordinært tilskot og kr 227.000,- vert finansiert ved bruk av integreringstilskot.  Behandling

  Boris Groth ba om at habiliteten hans vart vurdert. Kommunestyret vedtok samrøystes at han er habil i saka.

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • BUDSJETT 2021 - VAKSDAL KOMMUNE Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 13.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2021 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Rådmannen får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.

  2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.

  3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2021. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2021 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0,-. Reduksjonsfaktor på 30 % er tatt inn. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste av 26.02.2010, vert det i medhald av § 7a gjeve fritak for eigedomsskatt. Fritak vert gjeve i 10 år for nye bygningar som heilt eller delvis vert nytta til husvære jf §7c. Eigedomsskatten for 2021 forfell til betaling i 4 terminer saman med kommunaleavgifter.

  4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 128.500.000,.-. Rådmann får fullmakt til å oppta nye lån innafor ei total låneramme på kr 102.200.000,-. I tillegg får rådmann fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 2.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2021. Rådmannen har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

  5. Rådmann får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.

  6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – betalingssatsar 2021» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2021, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

  7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikkelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2021 og vert å kunngjere lokalt.

  8. Feie- og tilsynsgebyr for 2021 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

  9. Vass- og avlaupsgebyr for 2021 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune. Gebyrregulativ for vass og avløpstenestene vert vedteke slik dei ligg føre i vedlegg til denne saka.

  10. Slamtømmegebyr for 2021 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

  11. Fastsetjing av eigenandeler for 2021 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Rådmannen får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

  12. Det kommunale skatteøyret vert vedteke i tråd med nivå i statsbudsjettet.

  13. Overføring til Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd for 2021 vert sett til 3.850.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

  Finansielle endringar:

  Inntekter 

  Bruk av disposisjonsfond

  1 300 000

  Redusert overføring til investering

  800 000

  Samla

  2 100 000

  Utgifter 

  Oppvekst 

  Skule

  1 000 000

  Auka ramme/redusert nedtrekk

  Auka dekningsgrad Chromebook i 2021 til skulen

  90 000

  Beredskap Covid - 19

  Oppdrag folketalsvekst

  20 000*

  Gåve til nyfødde * Finansiert av midlar avsett til prosjekt folketalsvekst.

  Ungdomsklubb Dale

  50 000

  Møteplass for unge 2021

  Ungdomsråd

  35 000

  Eigen budsjettpost

  Svømming

  30 000

  Reduserte betalingssatsar jfr. Fsk sak

  77/2020

  Internasjonal kvinnegruppe Vaksdal

  5 000

  Vidareføring frå oppstartsløyvinga i 2020.

  Helse og omsorg 

  Bonusordning 

  200 000

  Vidareføring tiltak 2020

  Merkantil prosjektstilling 

  350 000

  Halvtårsverknad.

  Årsturnus 

  160 000

  Kostnader knytt til endra turnus

  Tiltak Elvavegen

  30 000

  Felles utstyr ute til aktivitet, fysisk trening, leik og trivsel. Til dømes trampoline, huskestativ eller liknande. Kommunestyret ber om tilbakemelding i sitt møte i juni på kva tiltak som er gjort ved bustadane i Elvavegen.

  Samfunnsutvikling

  Ung jobb

  100 000

  Tilby sommarjobb til fleire ungdommar i Vaksdal frå fylte 16 år. Vedlikehald, kantklypp mm.

  Syngjande kommune

  50 000

  Me ynskjer at Vaksdal kan bli ein aktiv syngjande kommune igjen når koronarestriksjonane lettar.

  Samla Drift

  2 100 000

  Investeringar

  Grøttåvegen

  150 000

  Jfr. Vedtak i sak 73/2020

  Samla

  150 000

  Andre endringar:

  1. Barnevern:

  Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak til kommunestyret med alternativer for eit interkommunalt samarbeid om barnevernstenester. Fokuset i saka skal vere korleis Vaksdal kommune skal kunne tilpasse barnevernstenesta til krava som foreligg i barnevernsreformen.
  Dei tilsette vert involvert i prosessen

  2. Unge voksne: Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak om å auke aldersgrensa på helsestasjon for unge til 25 år. Saka skal inkludere dei organisatoriske og økonomiske konsekvensene av eit slikt tiltak, og moglegheit for å søke ekstern finansiering.

  3. Frivilligkoordinator: Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om moglegheiter for frivilligkoordinator, etter modell frå "Leve heile livet"-reforma, innan budsjetthandsaming 2022.

  4. Vaksdal Næringsselskap

  Vaksdal Næringsselskap skal vere kommunen sitt verktøy i næringsutviklingsarbeid. Hovedfokus for VNS skal vere å leggja til rette for vekst nye arbeidsplassar, samt å vera kommunen sitt kontaktpunkt for eksisterende bedrifter når det gjeld rådgjevning og kompetanseheving.

  Næringsselskapet skal vere ein aktiv medspelar i kommunen sitt strategiske næringsarbeid. Dette skal selskapet gjere med å vere ein sentral funksjon i utvikling av lokale planar og strategiar for næringsutvikling, i tillegg til å sikre Vaksdal sine interesser i regionale og nasjonale planar.

  Grunna den økonomiske situasjonen selskapet er i, skal ein i 2021 fokusere på kjerneområda for selskapet. Kommunestyret auker bevilling med inntil kr. 250 000 i 2021 og ber styret i VNS om at eigenkapital ikkje vert redusert ytterlegare. Styret og Vaksdal kommune skal i 2021 avklare vegen vidare for selskapet. Summen vert å ta frå konsesjonsavgiftsfondet.

  · Næringsareal.

  Kommunestyret ber om at det innan 01.09.2021 vert utarbeida oversikt og eventuelt prospekt over ledig næringsareal i kommunen. Dette arbeidet må og sjåast i samanheng med omregulering Dalegarden og strategisk næringsplan.

  Bustadtomter. Kommunestyret ber om at det innan 01.09.2021 vert utarbeida oversikt og eventuelt prospekt over ledige bustadtomter offentlege og private i kommunen.

  Arbeidet med ein slik oversikt vert lagt til Vaksdal Næringsselskap og målsettinga er ein felles marknadsføring av ledige tomter til bustader og næring innan 2022

  5. Budsjett 2021 og korona. Kommunestyret vil gjere vurderingar om å styrke tenesteområda fortløpande i 2021 og ber om at det vert gjeve økonomirapportering til formannskapet kvar 2. månad. Reinhaldsressursen har vore auka opp i samband med koronadrifta. Dette vil me halde på ved inngangen til 2021, og me vil ta stilling til om det er rom for ei permanent auke i denne ressursen ved handsaming av 1. tertialrapport.

  6. Tilsette i Vaksdal kommune.

  Korona – pandemien gjev tilsette i Vaksdal kommune store utfordringar. Kommunestyret vil peike på viktigheita av fokus på arbeidsmiljø i 2021 og ber om at administrasjonen saman med organisasjonane i arbeidslivet, rapporterar til administrasjonsutvalet slik at ein raskt kan sette inn eventuelle tiltak.

  7. Dalseidvegen. Kommunestyret ber administrasjonen starte anbodsprosess for Dalseidvegen med intensjon om å ferdigstille vegen i 2021. Finansiering vert å ta stilling til når tilbod føreligg.

  8. Geitabakken.

  Prosjekt opprusting av Geitabakken vert lagt inn som eit tillegg til Vaksdal Kommune sin Kulturplan, med følgjande tekst:

  Geitabakken skal vidareutviklast som idrettsarena i kulturplanperioden. Første trinn som skal realiserast er eit tenleg idrettsbygg. Bygget skal kunna nyttast både til idrettsformål samt til annan bruk ved behov.

  Administrasjonen skal i 2021 starte prosessen i høve Vestland fylkeskommune om søknad spelemidlar til prosjektet.

  Finansiering av nybygg på Geitabakken skal løysast som eit samarbeid mellom Vaksdal Kommune, eksterne samarbeidspartnarar og idrettslag i Vaksdal.
  Idrettssrådet skal involverast i prosessen.

  9. Politisk kompetansebygging – å gjere kvarandre gode!

  Kommunestyret ber ombodsutvalet greie ut korleis ein kan styrke det parlamentariske arbeidet i kommunen. Kompetansebygging og nettverksarbeid mellom folkevalde og parti og partigrupper er viktig for å kunne skulere lokale folkevalde til å bidra lokalt, regionalt og nasjonalt i politisk arbeid. Fokus på

  kompetansebygging folkevalde gjennom dei lokale partiorganisasjonane må stå i fokus.

  10. Tilsette

  Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring. Vaksdal kommune har som målsetting at ingen skal seiast opp som følgje av omstillingsprosessar. Eventuell nedbemanning skal først løysast gjennom frivillige avtalar, omplassering til anna arbeid i kommunen eller omskulering – vidareutdanning.

  11. Pensjonsleverandør til Vaksdal kommune.

  Kommunestyre ber Rådmannen om å utarbeide sak til kommunestyre om mogleg byte av pensjonsleverandør innan utgangen av september 2021.

  Det kan vere nyttig for kommunen og vurdere fleire tilbydarar inkludert KLP som kommunen nyttar i dag.

  Viktig å ta hensyn til i utarbeidinga av saka:

  a) Drøftingar med dei tilsette må gjennomførast tidlegast mogleg, og uttale frå tillitsvalde som representerer dei yrkesaktive arbeidstakarane som er omfatta av pensjonsordninga, skal følge saka fram til endeleg avgjersle i kommunestyret.

  b) Saka må opp til politisk handsaming tidsnok til at det ved eit evt. vedtak om byte av pensjonsleverandør, er mogleg å seie opp gjeldande avtale innan 30.09.2021 og treffe endeleg vedtak om flytting innan 01.12.2021.

  c) Saksutgreiinga må utover å vise dei reint økonomiske sidene ved eit evt. byte, også synleggjere evt. fordeler/ulemper ved å byte pensjonsleverandør.

  12. Fond: Vaksdal kommune har fleire fond som er nede på grunnkapitalen. Dette gjeld mellom anna landbruksfondet, der også grunnkapitalen har vore nedjustert ein gong i førre periode. Konsekvensen er at kommunen ikkje har midlar å dele ut til landbruksføremål. Det er heller ikkje utsikter til at rentenivået vil auke slik at ein igjen vil kunne dele ut av overskotet. Dette er uheldig all den tid det er mange bønder i kommunen vår som gjer store investeringar innafor landbruksnæringa som dei ville søkt tilskot til.

  Kommunestyret ber om at det vert lagt fram ei drøftingssak innan mai 2021 som omhandlar kva fond kommunen har til jordbruk- og næringsføremål og skisserer mogelegheiter for korleis kommunen best forvaltar kapitalen i fonda våre med mål om å kunne dele ut støtte til jordbruk og næringsutvikling også i åra som kjem.

  13. Veglys Stamnes/Dale
  Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak til kommunestyret med kostnad med veglys på kommunal veg på Straume, Stamnesvegen og Geitabakken-gravplassen på Dale

  14. Gratis barnehageplass til born av studentar
  Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak til kommunestyret med kostnad med og korleis ei praktisk ordning med gratis barnehageplass for born av studentar kan utformast.

  15. Tilpassing av opningstider i barnehagane
  Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 gjennomføre ei brukargransking i forhold til opningstidene i barnehagane med sikte på å tilpasse desse til behova til forledre som til dømes pendlar med offentleg kommunikasjon.

  16. Tilsette
  Vaksdal kommuen skal ikkje nytte seg av liberaliseringa i Arbeidsmiljøloven for auke i midlertidige tilsetjingar, men tilsetje i faste stillingar.  Behandling

  Fråsegn frå Brukarutval institusjon, meldingar om vedtak/uttale frå råd og utval, samt svar på spørsmål stilt i budsjettseminar var utsendt til representantane før møtet.

  Handsaminga av budsjettet vart lagt opp slik:

  - Orientering ved rådmannen

  - Innkomne framlegg vert presentert

  - Gruppemøte dersom ønskjeleg

  - Ordinær debatt

  Presentasjon av innkomne framlegg:

  Erlend Hesjedal-Johannessen/Kjartan Haugsnes på vegner av SP, SV, H, FRP:

  Inntekter 

  Bruk av disposisjonsfond

  1 300 000

  Redusert overføring til investering

  800 000

  Samla

  2 100 000

  Utgifter 

  Oppvekst 

  Skule

  1 000 000

  Auka ramme/redusert nedtrekk

  Auka dekningsgrad Chromebook i 2021 til skulen

  90 000

  Beredskap Covid - 19

  Oppdrag folketalsvekst

  20 000*

  Gåve til nyfødde * Finansiert av midlar avsett til prosjekt folketalsvekst.

  Ungdomsklubb Dale

  50 000

  Møteplass for unge 2021

  Ungdomsråd

  35 000

  Eigen budsjettpost

  Svømming

  30 000

  Reduserte betalingssatsar jfr. Fsk sak

  77/2020

  Internasjonal kvinnegruppe Vaksdal

  5 000

  Vidareføring frå oppstartsløyvinga i 2020.

  Helse og omsorg 

  Bonusordning 

  200 000

  Vidareføring tiltak 2020

  Merkantil prosjektstilling 

  350 000

  Halvtårsverknad.

  Årsturnus 

  160 000

  Kostnader knytt til endra turnus

  Tiltak Elvavegen

  30 000

  Felles utstyr ute til aktivitet, fysisk trening, leik og trivsel. Til dømes trampoline, huskestativ eller liknande. Kommunestyret ber om tilbakemelding i sitt møte i juni på kva tiltak som er gjort ved bustadane i Elvavegen.

  Samfunnsutvikling

  Ung jobb

  100 000

  Tilby sommarjobb til fleire ungdommar i Vaksdal frå fylte 16 år. Vedlikehald, kantklypp mm.

  Syngjande kommune

  50 000

  Me ynskjer at Vaksdal kan bli ein aktiv syngjande kommune igjen når koronarestriksjonane lettar.

  Samla Drift

  2 100 000

  Investeringar

  Grøttåvegen

  150 000

  Jfr. Vedtak i sak 73/2020

  Samla

  150 000

  Tekstforslag budsjett:

  1. Barnevern:

  Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak til kommunestyret med alternativer for eit interkommunalt samarbeid om barnevernstenester. Fokuset i saka skal vere korleis Vaksdal kommune skal kunne tilpasse barnevernstenesta til krava som foreligg i barnevernsreformen.

  2. Unge voksne: Administrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak om å auke aldersgrensa på helsestasjon for unge til 25 år. Saka skal inkludere dei organisatoriske og økonomiske konsekvensene av eit slikt tiltak, og moglegheit for å søke ekstern finansiering.

  3. Frivilligkoordinator: Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om moglegheiter for frivilligkoordinator, etter modell frå "Leve heile livet"-reforma, innan budsjetthandsaming 2022.

  4. Vaksdal Næringsselskap

  Vaksdal Næringsselskap skal vere kommunen sitt verktøy i næringsutviklingsarbeid. Hovedfokus for VNS skal vere å leggja til rette for vekst nye arbeidsplassar, samt å vera kommunen sitt kontaktpunkt for eksisterende bedrifter når det gjeld rådgjevning og kompetanseheving.

  Næringsselskapet skal vere ein aktiv medspelar i kommunen sitt strategiske næringsarbeid. Dette skal selskapet gjere med å vere ein sentral funksjon i utvikling av lokale planar og strategiar for næringsutvikling, i tillegg til å sikre Vaksdal sine interesser i regionale og nasjonale planar.

  Grunna den økonomiske situasjonen selskapet er i, skal ein i 2021 fokusere på kjerneområda for selskapet. Kommunestyret auker bevilling med inntil kr. 250 000 i 2021 og ber styret i VNS om at eigenkapital ikkje vert redusert ytterlegare. Styret og Vaksdal kommune skal i 2021 avklare vegen vidare for selskapet. Summen vert å ta frå konsesjonsavgiftsfondet.

  · Næringsareal.

  Kommunestyret ber om at det innan 01.09.2021 vert utarbeida oversikt og eventuelt prospekt over ledig næringsareal i kommunen. Dette arbeidet må og sjåast i samanheng med omregulering Dalegarden og strategisk næringsplan.

  Bustadtomter. Kommunestyret ber om at det innan 01.09.2021 vert utarbeida oversikt og eventuelt prospekt over ledige bustadtomter offentlege og private i kommunen.

  Arbeidet med ein slik oversikt vert lagt til Vaksdal Næringsselskap og målsettinga er ein felles marknadsføring av ledige tomter til bustader og næring innan 2022

  5. Budsjett 2021 og korona. Kommunestyret vil gjere vurderingar om å styrke tenesteområda fortløpande i 2021 og ber om at det vert gjeve økonomirapportering til formannskapet kvar 2. månad. Reinhaldsressursen har vore auka opp i samband med koronadrifta. Dette vil me halde på ved inngangen til 2021, og me vil ta stilling til om det er rom for ei permanent auke i denne ressursen ved handsaming av 1. tertialrapport.

  6. Tilsette i Vaksdal kommune.

  Korona – pandemien gjev tilsette i Vaksdal kommune store utfordringar. Kommunestyret vil peike på viktigheita av fokus på arbeidsmiljø i 2021 og ber om at administrasjonen saman med organisasjonane i arbeidslivet, rapporterar til administrasjonsutvalet slik at ein raskt kan sette inn eventuelle tiltak.

  7. Dalseidvegen. Kommunestyret ber administrasjonen starte anbodsprosess for Dalseidvegen med intensjon om å ferdigstille vegen i 2021. Finansiering vert å ta stilling til når tilbod føreligg.

  8. Geitabakken.

  Prosjekt opprusting av Geitabakken vert lagt inn som eit tillegg til Vaksdal Kommune sin Kulturplan, med følgjande tekst:

  Geitabakken skal vidareutviklast som idrettsarena i kulturplanperioden. Første trinn som skal realiserast er eit tenleg idrettsbygg. Bygget skal kunna nyttast både til idrettsformål samt til annan bruk ved behov.

  Administrasjonen skal i 2021 starte prosessen i høve Vestland fylkeskommune om søknad spelemidlar til prosjektet.

  Finansiering av nybygg på Geitabakken skal løysast som eit samarbeid mellom Vaksdal Kommune, eksterne samarbeidspartnarar og idrettslag i Vaksdal.

  9. Politisk kompetansebygging – å gjere kvarandre gode!

  Kommunestyret ber ombodsutvalet greie ut korleis ein kan styrke det parlamentariske arbeidet i kommunen. Kompetansebygging og nettverksarbeid mellom folkevalde og parti og partigrupper er viktig for å kunne skulere lokale folkevalde til å bidra lokalt, regionalt og nasjonalt i politisk arbeid. Fokus på

  kompetansebygging folkevalde gjennom dei lokale partiorganisasjonane må stå i fokus.

  10. Tilsette

  Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring. Vaksdal kommune har som målsetting at ingen skal seiast opp som følgje av omstillingsprosessar. Eventuell nedbemanning skal først løysast gjennom frivillige avtalar, omplassering til anna arbeid i kommunen eller omskulering – vidareutdanning.

  11. Pensjonsleverandør til Vaksdal kommune.

  Kommunestyre ber Rådmannen om å utarbeide sak til kommunestyre om mogleg byte av pensjonsleverandør innan utgangen av september 2021.

  Det kan vere nyttig for kommunen og vurdere fleire tilbydarar inkludert KLP som kommunen nyttar i dag.

  Viktig å ta hensyn til i utarbeidinga av saka:

  a) Drøftingar med dei tilsette må gjennomførast tidlegast mogleg, og uttale frå tillitsvalde som representerer dei yrkesaktive arbeidstakarane som er omfatta av pensjonsordninga, skal følge saka fram til endeleg avgjersle i kommunestyret.

  b) Saka må opp til politisk handsaming tidsnok til at det ved eit evt. vedtak om byte av pensjonsleverandør, er mogleg å seie opp gjeldande avtale innan 30.09.2021 og treffe endeleg vedtak om flytting innan 01.12.2021.

  c) Saksutgreiinga må utover å vise dei reint økonomiske sidene ved eit evt. byte, også synleggjere evt. fordeler/ulemper ved å byte pensjonsleverandør.

  12. Fond: Vaksdal kommune har fleire fond som er nede på grunnkapitalen. Dette gjeld mellom anna landbruksfondet, der også grunnkapitalen har vore nedjustert ein gong i førre periode. Konsekvensen er at kommunen ikkje har midlar å dele ut til landbruksføremål. Det er heller ikkje utsikter til at rentenivået vil auke slik at ein igjen vil kunne dele ut av overskotet. Dette er uheldig all den tid det er mange bønder i kommunen vår som gjer store investeringar innafor landbruksnæringa som dei ville søkt tilskot til.

  Kommunestyret ber om at det vert lagt fram ei drøftingssak innan mai 2021 som omhandlar kva fond kommunen har til jordbruk- og næringsføremål og skisserer mogelegheiter for korleis kommunen best forvaltar kapitalen i fonda våre med mål om å kunne dele ut støtte til jordbruk og næringsutvikling også i åra som kjem.

  Ståle Hesjedal, AP, på vegne av Arbeidarpartiet:

  Oppvekst

  1.540.000


  Auka ramme skule

  1.000.000

  Redusert nedtrekk

  SFO

  400.000

  Gratis SFO 1. klasse

  Fulldekning Chromebook

  90.000

  Covid-19 beredskap

  Ungdomsklubb Dale

  50.000

  Møteplass for unge

  Ungdomsråd

  *50.000

  Eigen budsjettpost. Finansierast av Bygdeutviklingsmidlar

  Internasjonal kvinnegruppe

  *10.000

  Finansiert frå flyktningefondet

  Helse

  360.000


  Bonusordning helse og omsorg

  200.000

  Vidareføring tiltak 2020

  Årsturnus

  160.000

  Kostnader knytt til ny turnus
  Samfunnsutvikling

  200.000


  Styrke budsjett for reinhald

  100.000

  Auke opp stillingar

  Ung jobb

  100.000

  Tilby sommarjobb til fleire ungdommar i Vaksdal frå fylte 16 år. Vedlikehald, kantklypp mm.
  Finansiering

  2.100.000


  Bruk av disposisjonsfond

  1 300 000


  Redusert overføring til investering

  800 000

  Investeringar  Grøttåvegen

  150 000

  Jfr. Vedtak i sak 73/2020


  Tekstforslag budsjett:1. Veglys Stamnes/DaleAdministrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak til kommunestyret med kostnad med veglys på kommunal veg på Straume, Stamnesvegen og Geitabakken-gravplassen på Dale2. Gratis barnehageplass til born av studentarAdministrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 leggje fram ei sak til kommunestyret med kostnad med og korleis ei praktisk ordning med gratis barnehageplass for born av studentar kan utformast.3. Tilpassing av opningstider i barnehaganeAdministrasjonen skal i løpet av fyrste halvdel av 2021 gjennomføre ei brukargransking i forhold til opningstidene i barnehagane med sikte på å tilpasse desse til behova til forledre som til dømes pendlar med offentleg kommunikasjon.4. Tilsette

  Motforslag/tilleggsforslag til SP, SV, H og FRP sine tekstforlag:Tillegg til punkt 1. BarnevernDei tilsette vert involvert i prosessenTillegg til punkt 8. GeitabakkenIdrettssrådet skal involverast i prosessen.Motforslag til punkt 10. TilsetteKommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring. Ingen arbeidstakarar skal bli sagt opp eller få redusert stilling som følgje av omstillingar/nedbemanning i 2021.

  Boris Groth, FRP:

  Forslag om reduksjon av den kommunale satsen for formuesskatt i Vaksdal kommune:For å auke tilflyttinga til Vaksdal kommune, tiltrekke nye bedrifter og grunderer som kan gje arbeidsplassar, samt stimulere til auka investeringslyst generelt i lokalt næringsliv og kommunen.Vaksdal kommunestyre vedtek frå 01.01.2022 å redusere den kommunale satsen av formueskatten for Vaksdal kommune frå dagens sats 0,7% til frå 01.01.2022 ny sats: 0,5% .Rådmannen skal ved utarbeiding av rådmannens budsjettforslag for 2022 legge ny sats til grunn for sitt budsjettarbeid.Deretter vert satsen å justere ned til 0,4 i 2023 og 0,35 i 2024, forutsett at ynskt effekt med auka tilflytting synest oppnådd. Evaluering av effekten av tiltaket vert lagt fram av rådmannen kvart år i samband med budsjetthandsaming(seinast til FPØ sitt budsjettseminar), og om evalueringa syner at tiltaket har gitt ynskt effekt så skal rådmannen legge ovan nemde satser til grunn og innarbeide desse i sine respektive års budsjettforslag .

  Arne Normann, KRF:

  - Dalseidvegen vert fullfinansiert og utbetra i 2021.

  - Kommunestyret ber administrasjonen om å tilføra landbruksfondet kr 100.000, slik at fondet fungerer etter intensjonen.

  Framlegget vart seinare trekt.

  Det vart så gruppemøte og deretter ordinær debatt.

  Røysting:

  Det vart lagt opp til slik røysting:

  1. Formannskapet si tilråding
  Denne vart samrøystes vedteken

  2. Talldelen i endringsframlegget frå SP, SV, H, FRP vart sett opp mot talldelen i endringsframlegget frå AP.
  AP sitt framlegg fekk 7 røyster (AP, KRF) og fall.

  3. Tekstframlegga vart røysta over punkt for punkt:

  Frå SP, SV, H, FRP:

  Punkt 1. Samrøystes vedteke
  Tilleggsframlegget frå AP samrøystes vedteke

  Punkt 2. Vedteke mot 6 røyster (AP)

  Punkt 3. Samrøystes vedteke

  Punkt 4. Samrøystes vedteke

  Punkt 5. Samrøystes vedteke

  Punkt 6. Samrøystes vedteke

  Punkt 7. Samrøystes vedteke

  Punkt 8. Samrøystes vedteke
  Tilleggsframlegget frå AP samrøystes vedteke

  Punkt 9. Samrøystes vedteke

  Punkt 10. Framlegget frå SP, SV, H, FRP vart sett opp mot framlegget frå AP
  Framlegget frå SP, SV, H, FRP fekk 15 røyster (SP, SV, H, FRP, KRF) og vart vedteke. Framlegget frå AP fekk 6 røyster(AP) og fall

  Punkt 11. Vedteke mot 6 røyster (AP)

  Punkt 12. Samrøystes vedteke

  Frå AP:

  Punkt 1. Samrøystes vedteke

  Punkt 2. Samrøystes vedteke

  Punkt 3. Samrøystes vedteke

  Punkt 4. Vedteke mot 2 røyster (FRP)

  4. FRP sitt framlegg fekk 4 røyster (Boris Groth, Frp, Karin Groth, Frp, Trond Olav Magnussen H, og Edvin Hesjedal, H) og fall

  5. Budsjett 2021 som heilheit til votering - Budsjett 2021 vart samrøystes vedteke

 • DELTAKING I REGIONRÅD NORDHORDLAND Hoveddokument 451KB
  Brevdato: 22.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Atle Fasteland

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • NY SAMARBEIDSAVTALE - INVEST IN BERGEN OG ETABLERERSENTERET 2021-2024 Hoveddokument 593KB
  Brevdato: 22.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Atle Fasteland

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • FRAMTIDIG ORGANISERING AV NORDHORDLAND DIGITALT Hoveddokument 587KB
  Brevdato: 17.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Atle Fasteland

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • EKSE GRENDAHUS - SLETTING AV HEFTE Hoveddokument 570KB
  Brevdato: 18.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Oliver Gravermoen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT Hoveddokument 450KB

  102/2020 - 20/10644 - POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT

  Journaldato: 15.02.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 21.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • INTERKOMMUNAL PLAN FOR SJØAREAL Hoveddokument 726KB

  103/2020 - 20/10646 - INTERKOMMUNAL PLAN FOR SJØAREAL

  Journaldato: 17.12.2020  2 dokumenter
  Brevdato: 21.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Vaksdal kommune vedtar å slutte seg til å delta i interkommunalt plansamarbeid om sjøareala i Nordhordland, med forslag til organisering, som beskrive i forprosjektet «Interkommunal plan for sjøareala i Nordhordland» datert 05.06.2020.

  2. Planmynde vert delegert i henhold til plan- og bygningsloven §§ 9-1, 9-2 og 9-3, til interkommunalt planutval for sjøareal i Nordhordland (IKPU). Dette utvalet vil då ha mynde til å varsle planoppstart, vedta planprogram og gjennomføre planprosessen frem til politisk behandling i kommunestyret i Vaksdal kommune.

  3. Vaksdal kommunestyre vedtar at IKPU består av ein representant med vara frå kvar medverkande kommune.

  4. Vaksdal kommune vel ordførar til medlem med varaordførar som varamedlem til IKPU. Utvalet konstituerer seg sjølv i første møte.  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteken.

 • PLANSTRATEGI VAKSDAL KOMMUNE 2020 -2023 Hoveddokument 759KB
  Brevdato: 18.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunal planstrategi 2020 -2023, jamfør Plan- og bygningslova §10-1, vert vedtatt slik den liggføre med følgjande endringar:

  Kommunestyret ber om at en starter rullering av kulturminneplanen i 2021.
  I kulturminneplan må det kartlegges Dale og Vaksdal sine industrielle og tekniske installasjoner samt parker og anlegg.
  Ved start av rulleringen blir Dale prioritert i kartleggingen.  Behandling

  Tilleggsframlegg frå Thor Andersen, AP:

  Kommunestyret ber om at en starter rullering av kulturminneplanen i 2021.I kulturminneplan må det kartlegges Dale og Vaksdal sine industrielle og tekniske installasjoner samt parker og anlegg.

  Tilleggsframlegg frå Arne Normann, KRF:

  Vaksdal kommune skal ha ein Klima- og Miljøplan.

  Tilleggsframlegg frå Kjartan Haugsnes på vegner av SP, SV, H:

  Kommunestyret ber om at kulturminneplanen vert rullert i perioden. Rulleringa skal prioritere kartlegging og dokumentasjon av kulturminne på Dale.

  Framlegget vart seinare trekt.

  Tilleggsframlegg frå Thor Andersen, AP:

  Tillegg til opprinneleg framlegg: Ved start av rulleringen blir Dale prioritert i kartleggingen.

  Røysting:

  Formannskapet sit tilråding vart samrøystes vedteken.

  Tilleggsframlegget frå Arne Normann fekk 7 røyster (AP, KRF) og fall

  Tilleggsframlegga frå Thor Andersen vart samrøystes vedtekne.

 • HØYRINGSUTTALE - FRIE OG HEMMELEGE VAL - NY VALLOV Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 20.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret i Vaksdal kjem med følgjande høyringssvar til utreiinga av NOU 2020:6:

  Vaksdal kommune merker seg at vallovutvalet har gjort eit grundig arbeid ved utarbeiding av ny vallov.

  Vi støtter fleire av forslaga, og kjem med følgjande merknader, lagt fram knytt til kapitlaeller paragrafar i nytt lovforslag:

  § 2-2 Stemmerett - Vaksdal kommune støttar forslaget om å setja 16 års stemmerett for kommunestyre- og fylkestingsvalet.

  § 2-9 Valkort – Vi viser til Vaksdal kommune sin tidlegare innsendte høyringsuttale med frist 30.09.2020.

  § 3-3 Utelukka frå val - Vaksdal kommune meiner at det er ei fare for at tilliten til det nøytrale embetsverket vert svekka ved å opne for at tilsette i departementet, i diplomatiet og konsulatvesen kan veljast ved eit stortingsval og støttar ikkje vallovutvalet si forslag til endring.

  § 4-5 2) Sentralt stemmestyre - Vaksdal kommune støtter ikkje utvalet sitt forslag om å oppnemne eit sentralt stemmestyre. Det må vere mogleg å sikre uavhengig oppteljing mellom førebels og endeleg oppteljing utan at det vert oppnemnd eit ekstra stemmestyre. Valstyret har ansvar for å vere til stades for å kontrollere at endeleg oppteljing går føre seg på korrekt måte. Teljekorpset kan vere ulike personar, medan ansvaret for å påsjå korrekt oppteljinga sentralt kan ligge til valstyret.

  § 5-2 Antall kandidatar på listeforslaget -Vaksdal kommune støtter ikkje Vallovutvalet sitt forslag til minimumsgrense for dei tre vala og ber departementet vurdere å setje dei noko høgare. Dette med utgangspunkt i fara for at ei liste får fleire mandat enn det er kandidatar oppført på lista.

  § 6-5,2) Stemmegjeving i eigen kommune og ved valting §8-5,3) - Vaksdal kommune ser fordelane med å tilretteleggje for to kryss under kommunestyre- og fylkestingsvalet, men ber departementet om å gjere vurderingar og vekta om denne ekstra kontrollen kan gje nye utfordringar og feilkjelder. Då spesielt knytt til feil ved registrering av kryss, fare for å avgje stemme til same val to gongar, samt om det bør setjast krav til at veljar avgjer stemme til begge vala samtidig.

  Kap 9 Elektronisk stemmegjeving – Vaksdal kommune oppmodar departementet om å tilretteleggje for å utvikle teknologiske løysingar for elektronisk stemmegjeving i vallokalet.

  § 9-3 Krav til legitimasjon - Som hovudregel bør alle ha med seg legitimasjon for å sikre korrekt handtering av stemmegjevinga. I dag har dei fleste med seg legitimasjon, men vi veit også at det samtidig er blitt færre alternative ID-kort løysingar. Dersom vi ikkje får på plass eit nasjonalt ID kort til neste val, er det ei viss fare for at fleire møter i vallokalet utan legitimasjon. For stemmemottakarar i små kommunar, der veljarar gjerne reknar med at stemmemottakar kjenner heile namnet, kan dette bli ei unødvendig utfordring. Resultatet kan vere at stemmegjevinga vert registrert på feil person. Derfor bør innhaldet i punkt 2 endrast til på ein slik måte at ein berre unntaksvis skal kunna nytta denne regelen.

  § 9-7 Rett til assistanse – Vi viser til Vaksdal kommune sin tidlegare innsendte høyringsuttale med frist 30.09.2020.

  § 10-4 Prinsipp for oppteljing av stemmesetlar – Vaksdal kommune støttar endringa med at kommunane tel stemmene ved stortingsval og fylkestingsval ein gong, men ber departementet om å vurdere oppteljing av personstemmer i begge oppteljingane.

  Forslag til ny lovendring: §10-11 Oversending av materiell – Ved oversending av materiell til fylkeskommunane ved tidlegare val, får kommunane melding frå fylkeskommunen om å sjå bort frå regel om å sortere i retta og uretta setlar. Vaksdal kommune ber departementet om å korrigere lovparagrafen i tråd med gjeldande praksis.

  Kapittel 18. Bruk av IKT – Vaksdal kommune støttar forslaget, men er uroa for at sikkerheitskrava sett til IKT utstyret er for kostbare for kommunar med økonomiske begrensingar. Krava må vere nøysame og målt ut frå fleire faktorar enn berre siste versjon av programvare og maskinutstyr. Alternativet at det vert gjeve ei økonomisk tildeling til kommunane/fylkeskommunane for å imøtekoma ei evt. høg standard for IKT sikkerheit.

  Vedteken tilleggsforslag frå Valstyret:

  § 5 – 3 Stemmetillegg.
  Vaksdal kommune ønskjer å behalde dagens ordning. Det er viktig at partia har stor innflytelse over kven som vert valt inn på vegne av partia.

  § 9 – 4 Endringar stemmesetel
  (Sjå § 5 – 3)

  §11-1 Valdistrikt ved stortingsval og §11-3 Tal stortingsmandat ved kvart distrikt
  Vaksdal kommune ønskjer at det fortsatt skal veljast 169 stortingsrepresentantar og behalde St Sainte-Lagües metode for fordeling av distriktsmandata

  §11-8 2. ledd - Fordeling av utjamningsmandat mellom partia ved stortingsval
  Vaksdal kommune ber om at sperregrensa vert halde på 4 % utan krav til å stille liste i heile landet. Dette mogleggjer folkeleg engasjement og at særskilte distriktssaker kan få nasjonal merksemd. (Td Aune – lista, Kystpartiet og Steinar Bastesen mfl.)  Behandling

  Endringsframlegg frå Boris Groth, FRP:

  § 2-2 Stemmerett - Vaksdal kommune støttar ikkje forslaget om å setja 16 års stemmerett for kommunestyre- og fylkestingsvalet.

  Røysting:

  Det vart først røysta over punktet som gjeld § 2-2 - Framlegget frå Boris Groth fekk 6 røyster (Boris Groth, Frp, Karin Groth, Frp, Trond Olav Magnussen, H, Erlend Hesjedal-Johannessen, H, Renate Vik, SP og Heidi Rongved, AP) og fall

  Resten av innstillinga frå valstyret vart samrøystes vedteken

 • PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 I VAKSDAL KOMMUNE Hoveddokument 578KB
  Brevdato: 05.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Forslag til plan for eigarskapskontroll for perioden 2020-2024 for Vaksdal kommune vert vedteken slik den ligg føre.

  2. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vertvedteken i 2024.

  3. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å foreta endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definera og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen.

  4. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjera denne evalueringa.

  5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av eigarskapskontrollar til kommunestyret.  Behandling

  Nestleiar i kontrollutvalet Anne Christin Eide orienterte.

  Kontrollutvalet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2020-2024 Hoveddokument 581KB
  Brevdato: 17.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for Vaksdal kommune vert vedteken slik den ligg føre.

  2. Planen gjeld for resten av valperioden og fram til ny plan etter intensjonen vert vedteken i 2024.

  3. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjere endringar og omprioriteringar i planen, samt til å kunna definere og avgrensa konkrete prosjekt innafor dei utvalde områda i planen.

  4. Planen skal evaluerast minst ein gong i valperioden. Kommunestyret delegerer mynde til kontrollutvalet til å gjere denne evalueringa.

  5. Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret etter kvart.  Behandling

  Nestleiar i kontrollutvalet Anne Christin Eide orienterte.

  Kontrollutvalet si innstilling vart samrøystes vedteken.

 • INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET - MESSO Hoveddokument 457KB
  Brevdato: 17.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret ber om at vurdering om vern av Messo blir ein del av sak om Dale sentrum i 2021. Kommunestyret ber om at administrasjonen undersøker kva midlar ein kan søkje om til restaurering av bygget.  Behandling

  Interpellanten fekk ordet først for å leggja fram interpellasjonen.

  Ordføraren gav slikt svar:

  MESSO

  Takk for interpellasjon, og for engasjement for Messo.

  I sak om Dale sentrum som er planlagt iløpet av 2021 vil ein sjå sentrumsområdet i samanheng, inkludert Messo. Vidare må sentrum av Dale sjåast i samanheng med prosess om folketalsutvikling, ny strategisk næringsplan og andre planar som naturleg høyrer saman.

  I planen vil ein kome med framlegg til politisk nivå om framtida til mellom anna Dalehallen, Messo og Paviljongen. Politisk nivå vil sjølvsagt få høve til å spele inn til denne planen, og interpellasjonen frå Mona Grenasberg må takast med inn i arbeidet med heilheita.

  Til spørsmåla som vert stilt ordførar:

  I Kulturminneplanen frå 2015 er Messo nemnt på liste over spesielt viktige kulturminne i Vaksdal som ikkje er freda eller verna.

  Det har vore munnleg kontakt med Fylkeskommunen si kulturavdeling om Messo. Kontakt med Fylkeskommunen vil ein opprette meir formelt når me har konkrete kostnadar og omfang av rehabilitering klart. Vidare må me ha politisk vedtak på kva Vaksdal kommune ynskjer med Messo. Den kan absolutt vere verneverdig, men om kommunen åleine har ressursar til eit slikt prosjekt må me, etter ordførar sitt syn, ha ei konkret vurdering av før me fattar endelege vedtak.

  Ordførar deler Mona Grenasberg sitt syn på at kommunen bør greie ut om Messo er verneverdig. Sidan interpellasjonen kjem i forkant av planlagt sak om Dale sentrum ynskjer eg å fremja eit alternativt framlegg til vedtak.

  Forslag til vedtak frå ordførar:

  Kommunestyret ber om at vurdering om vern av Messo blir ein del av sak om Dale sentrum i 2021. Kommunestyret ber om at administrasjonen undersøker kva midlar ein kan søkje om til restaurering av bygget.

  Interpellanten fekk ordet først, før det vart opna for debatt.

  Røysting:

  Framlegg til vedtak frå interpellanten vart sett opp mot framlegget frå ordføraren. Interpellanten sitt framlegg fekk 2 røyster (Mona Grenasberg, SV og Lisa Johnsen Lunde, AP) og fall.

 • JUSTERINGAR VED ÅRSAVSLUTNING 2020 - VAKSDAL KOMMUNE Hoveddokument 613KB
  Brevdato: 07.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal Kommunestyre godkjenner følgjande justeringar i samband med rekneskapsavslutninga for 2020.

  DRIFTSBUDSJETT

  Beløp

  Avsetjing

  Fond 251080021

  Krafttak for song. Tilskot

  K: 17700.2900.3830.K10040

  D: 15500.2900.3830.K10040

  40.000,-

  40.000,-

  Fond 251080007

  Mobilmast Vardafjell

  K: 17300.6000.2850

  D: 15500.6000.2850

  892.217,-

  892.217,-

  Fond 256080000

  Digital kompetanse

  K: 18100.9990.8400

  D: 15400.9990.8400

  200.000,-

  200.000,-

  Fond 256080015

  Dish prosjekt

  D: 15400.3000.2540.D20004

  K: 18100.3000.2540.D20004

  110.000,-

  110.000,-

  Fond 256080014

  Kompetansemidlar

  K: 17300.3000.2540.D20000

  D: 15400.3000.2540.D20000

  50.000,-

  50.000,-

  Fond 251080006

  Vedlikehaldsmidlar 2020-korona

  K: 17000.4120.1800.D99005

  D: 15500.4120.2650.D99005

  530.000,-

  530.000,-

  Fond 251080003

  Tilskot frå helsedirektoratet til styrking helsestasjon/fysioterapi

  K:17000.2190.2320

  D:15500.2190.2320

  120.000,-

  120.000,-

  Fond 251080003

  Tilskot mot einsemd, midlar frå fylkesmannen

  K: 17000.2100.2340

  D:15500.2100.2340

  100.000,-

  100.000,-

  Fond 251080003

  Tilskot til aktivitet/besøksvert for eldre

  K: 17000.2100.2340

  D:15500.2100.2340

  145.000,-

  145.000,-

  Bruk av midlar

  Fond 251080018

  Tilskot til etablering

  Bruk av fond.

  D14700.7000.2830

  K19500.7000.8800

  50.000,-

  50.000,-

  Fond 256080007

  Utbetaling av tilskot til ovner. Tas frå avsatte midler til miljøarbeid.

  D: 14700.6000.3600

  K: 19400.6000.3600

  68.000,-

  68.000,-

  Fond 251080003

  BULK Utlånsordning. Bruk avsatte midler

  D: 12000.2100.2850

  K: 19500.2100.2850

  150.000,-

  150.000,-

  KAPITALBUDSJETT

  Avsetjing

  Fond 253080000

  Mogelegheitsstudie Bergsdalen

  K: 37500.6000.3010.K40430

  D: 35400.6000.3010.K40430

  100.000,-

  100.000,-

  VOE fondet

  253080001

  Mottatt avdrag FV 313 FV 344 FV 569

  D: 35400.9990.8800.K99000

  K: 39200.9990.3250.K99000

  3.410.765,-

  3.410.765,-

  Felles bundne kap.fond

  256080000

  Investerings/vedlikehaldsmidlar 2020-korona

  K: 37000.4120.2610.D99005

  D: 15500.9990.8800.D99005

  1.150.000,-

  1.150.000,-

  Bruk av midlar

  VOE fondet

  253080001

  Aksjekjøp KLP, Eigenkapitalinnskot

  Kontering:

  D35290.9990.1720.K99000

  K39400.9990.8800.K99000

  1.184.488,-

  1.184.488,-

  VOE Fondet

  253080001

  Avdrag formidligslån tas frå fond.

  K:39400.9990.2830.K99010

  D:35100.9990.2830.K99010

  500.000,-

  500.000,-

  253080000

  Ub. Inv. Fond

  Bruk av tilskot til modellbibliotek Dale barne og ungdomsskule

  Kontering:

  D: 32000.6000.3700.K30050

  K: 39400.6000.3700.K30050

  125.000,-

  125.000.-

  Bruk av lån

  Bygg til brannstasjon Vaksdal

  D: 32850.6000.3390.K40370

  K: 39100.9990.8700.K99000

  5.400.000,-

  5.400.000,-

  Bruk av fond:

  255080000 kr. 300.000,-

  255080002 kr. 549.048,-

  255080001 kr. 280.952,-

  Dagsturhytte

  D: 32300.6000.3350.K40035

  K: 39500.6000.3350.K40035

  K: 37290.9990.8410.K99000

  K: 37300.6000.3350.K40035

  1.450.000,,-

  1.130.000,-

  270.000,-

  50.000,-  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • PRIORITERING AV SPELEMIDDELSØKNADAR FOR ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Hoveddokument 713KB
  Brevdato: 06.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Helge Berset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommune søkjer om spelemidlar etter fylgjande prioriteringsliste. Alle tiltaka er tidlegare vedtatt i kommunestyret, med spelemidlar som del av finansieringa. Dei fleste er også ferdigstilte.

  Rådmannen sender inn felles søknad innan søknadsfrist 15. jan 2021:

  Ordinære anlegg

  Prioritering

  Anleggsnr

  Anlegg

  Søkjar

  Beløp

  Status

  1

  74764

  Folkebadet

  Vaksdal kommune

  11 251 000

  Ferdig

  2

  77683

  Utstyrsbod ungdomsskulen Dale skule

  Vaksdal kommune

  76 102

  Ferdig

  3

  77666

  Utstyrsbod barneskulen Dale skule

  Vaksdal kommune

  76 102

  Ferdig

  4

  77667

  Bod drift Dale skule

  Vaksdal kommune

  76 102

  Ferdig

  Nærmiljøanlegg

  Prioritering

  Anleggsnr.

  Anlegg

  Søkjar

  Søknadssum

  Status

  1

  76350

  Dagsturhytte Tettaneset

  Vaksdal kommune

  1 450 000

  Under bygging

  2

  76415

  Klatretårn Stanghelle skule

  Vaksdal kommune

  127 000

  Ferdig

  3

  66690

  Bergo nærmiljøanlegg

  Eksingedalen idrettslag

  250 000

  Planlagt

  4

  77665

  Parkour Dale skule

  Vaksdal kommune

  281 316

  Ferdig

  5

  77669

  Bordtennis Dale skule

  Vaksdal kommune

  46 230

  Ferdig

  6

  77670

  Basketball Dale skule

  Vaksdal kommune

  25 000

  Ferdig

  7

  77679

  Ballbinge Dale skule

  Vaksdal kommune

  486 200

  Ferdig

  8

  77671

  Trampoline Dale skule

  Vaksdal kommune

  79 824

  Ferdig

  9

  77672

  Slakkline Dale skule

  Vaksdal kommune

  67 200

  Ferdig

  10

  77673

  Pyramidenett Dale skule

  Vaksdal kommune

  137 135

  Ferdig

  11

  77674

  Ballfelt Dale skule

  Vaksdal kommune

  600 000

  Ferdig

  12

  77675

  Svevebane Dale skule

  Vaksdal kommune

  224 900

  Ferdig

  13

  77676

  Klatrestativ Dale skule

  Vaksdal kommune

  61 980

  Ferdig

  14

  77677

  Jungelbane Dale skule

  Vaksdal kommune

  135 674

  Ferdig

  15

  77678

  Akebakke Dale skule

  Vaksdal kommune

  35 562

  Ferdig  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • KJØP AV AREAL FRÅ DALE FABRIKKER Hoveddokument 598KB
  Brevdato: 07.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Atle Fasteland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret godkjenner vedlagde kjøpekontrakt frå Dale fabrikker,som omhandlar:

  • Frådeling av to eigedomar frå gbnr 22/5 etter kartutsnitt vedlagd saka

  • Frådeling av ein eigedom frå gbnr 22/253 etter kartutsnitt vedlagd saka

  • Tinglysing av skøyte for areal gbnr 22/433

  Kommunestyret godkjenner vedlagde avtale frå Dale fabrikker, som omhandlar:

  • Sletting av hefte knytt til eigedom gbnr 22/592

  Samla areal: om lag 2.030 m²
  Kjøpesum: kr 2 900 000,-

  Det vert lagt fram følgjande budsjettjustering for 2020 rekneskapet for å finansiere kjøpet på kr 2 900 000,-:

  D: 32800.6000.3300.K50001
  K: 39700.6000.3300.K50001
  D:15700.6000.3300
  K: 19500.6000.3300

  Bruk av fond: 251080021 (Næringsfondet)  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • GJENNOMGANG AV HELSE OG OMSORG - RAPPORT - ORIENTERINGSSAK Hoveddokument 438KB
  Brevdato: 08.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rapporten vert tatt til orientering. Strategiar og tiltak i rapporten vert lagt til grunn for utviklingsarbeidet i perioden 2021 -2024.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Hege Eide VikSenterpartietOrdførarordforar@vaksdal.kommune.no
Kjartan HaugsnesSosialistisk VenstrepartiVaraordførarkjartan.haugsnes@vaksdal.kommune.no
Heidi RongvedArbeiderpartietMedlemheidirongved@gmail.com
Ståle Kallestad HesjedalArbeiderpartietMedlemstale.hesjedal@vaksdal.kommune.no
Thor AndersenArbeiderpartietMedlemthor.fagforbundet@gmail.com
Ole-Anders BrekkhusArbeiderpartietMedlemole.anders.brekkhus@vaksdal.kommune.no
Lisa Natalie Johnsen LundeArbeiderpartietMedlemlisa.johnsen.lunde@hotmail.com
Anne Christin EideArbeiderpartietMedlemanne-christin@vim.no
Boris GrothFramstegspartietMedlemboris.groth@gmail.com
Edvin HesjedalHøgreMedlemedvin@hesjedal.org
Erlend Hesjedal-JohannessenHøgreMedlemmail@erlendjohannessen.com
Amalie Johnsen LundeHøgreMedlemlundeamalie@gmail.com
Trond Olav MagnussenHøgreMedlemtomagnussen@gmail.com
Arne NormannKristeleg FolkepartiMedlemanormann55@gmail.com
Renathe VikSenterpartietMedlemrenathev@hotmail.com
Line Eide VikSenterpartietMedlemlinevik@hotmail.com
Ivar Rødland BergoSenterpartietMedlemivar@unimicro.no
Mona GrenasbergSosialistisk VenstrepartiMedlemmona@villanden.no
Line KydlandSosialistisk VenstrepartiMedlemlinekyd@gmail.com
Karin B. GrothFramstegspartietVaramedlemkaringroth.KG@gmail.com
Odd Jøran OldervikSosialistisk VenstrepartiVaramedlemojoldervik@yahoo.no
Sølvi Legårdsolvi.legard@vaksdal.kommune.no
Trygve Jakobsen (Ikke møtt) FramstegspartietMedlemtrygjakoq8@hotmail.com
Evy Beate Kvamme (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemevy.beate.kvamme@vaksdal.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS