Her ser du informasjon om eit møte i Kommunestyret.
 
Clear
   
 

Møte i Kommunestyret den 14.06.2022

Kommunestyret
14.06.2022   10:00 - 16:30
Utval:Kommunestyret
Dato:14.06.2022   10:00 - 16:30
Møtestad:Kommunestyresalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Møteinnkalling - Kommunestyret - 14.06.2022 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 14.06.2022 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Kommunestyret - 14.06.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Kommunestyret - 14.06.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

 • GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Hoveddokument 53KB
  Brevdato: 02.06.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste vart godkjent.  Behandling

  Lisa Johnsen Lunde, Ap etterlyste sak vedrørande Vaksdal Næringsselskap i sakslista.

  Kommunedirektør og ordførar svarte.

  Innkalling og saksliste vart samrøystes godkjent.

 • GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Hoveddokument 53KB

  53/2022 - 22/5852 - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

  Journaldato: 15.06.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 29.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen vert godkjent slik han ligg føre.  Behandling

  Samrøystes godkjent.

 • REFERATSAKER OG MELDINGAR Hoveddokument 56KB

  54/2022 - 22/6079 - REFERATSAKER OG MELDINGAR

  Journaldato: 15.06.2022  7 dokumenter
  Brevdato: 02.06.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsakene vart tatt til orientering.


  Behandling

  Representantane stilte spørsmål til referatsakene.

  Kommunedirektør Atle Fasteland og kommunalsjef for DIS Åse Elin Myking svarte.

  Referatsaker og meldingar vart samrøystes teke til orientering.

 • Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

  54/2022.1 - 22/5954 - Betre lokale polititenester – Uttale frå Vaksdal kommune - kvittering

  Journaldato: 31.05.2022  Avsendar(ar): Justis- og beredskapsdepartementet   
  Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.
  Brevdato: 31.05.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Ordførar
  Sakshandsamar: Hege Eide Vik
   
 • Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

  54/2022.3 - 22/5669 - Vedk. kyrkjebygg og auka utgifter til straum

  Journaldato: 23.05.2022  Avsendar(ar): Barne- og familiedepartementet   
  Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.
  Brevdato: 23.05.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke
   
 • Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

  54/2022.4 - 22/6152 - Korrigering av tilråding til politiske vedtak i bompengesak E16 Arna - Stanghelle

  Journaldato: 03.06.2022  Avsendar(ar): Statens Vegvesen   
  Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.
  Brevdato: 02.06.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Atle Fasteland
   
 • Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

  54/2022.6 - 22/6225 - Skriftleg svar på munnlege spørsmål i kommunestyremøtet 10.05.22 - mur ved vikavegen og fartsdumpar

  Journaldato: 13.06.2022 
  Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.
  Brevdato: 07.06.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Stian Reime
   
 • TERTIAL 1 - 2022 Vaksdal kommune Hoveddokument 72KB

  55/2022 - 22/5580 - TERTIAL 1 - 2022 Vaksdal kommune

  Journaldato: 16.06.2022  4 dokumenter
  Brevdato: 20.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tertialrapport 1 vert godkjent slik den ligg føre.  Behandling

  Kommunestyret drøfta saka.

  Økonomisjef Kenneth Stokke og kommunedirektør Atle Fasteland svarte på spørsmål.

  Representant Ole Anders Brekkhus, Ap hadde fått permisjon under avrøystinga.

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2021 FOR VAKSDAL KOMMUNALE ARBEIDS OG OPPLÆRINGSSENTER KF Hoveddokument 118KB
  Brevdato: 03.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret godkjenner årsrekneskap og årsmelding for Vaksdal kommunale arbeids og opplæringssenter KF. I tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, kapittel 4 og i same forskrift §4-3, er rekneskapen gjort opp i balanse. Meirforbruk før avsluttande disponeringar i driftsrekneskapen, på 37 102,42-, er dekka av disposisjonsfondet i tråd med forskrifta.  Behandling

  Medlemmer i styret for AO senteret Boris Groth, Frp og Ole Anders Brekkhus, Ap, samt varamedlemmene til styret Ivar Bergo, Sp, Lisa Lunde, Ap og Kim Gregersen, H ba om å få sin hablitiet vurdert. Kommunestyret vedtok samrøystes at dei ikkje var inhabile.

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING VAKSDAL KOMMUNE 2021 Hoveddokument 69KB
  Brevdato: 03.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret godkjenner drifts- og kapitalrekneskapen for Vaksdal kommune, for 2021 i tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, kapittel 4 og i same forskrift §4-3, er rekneskapen gjort opp i balanse. Mindreforbruk, før avsluttande disponeringar i driftsrekneskapen, er på 21 278 089,-. Av dette er 8 628 648,- i bruk av disposisjonsfond strøket (jfstrykningsreglar) og 12 649 441,- er avsatt til disposisjonsfond, i tråd med forskrifta før rekneskapen vert lagt fram.

  Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2021 for Vaksdal Kommune.

  1. Kommunestyret overfører kr. 350 000,- til Kyrkjeleg Fellesråd sitt budsjett for 2022 frå disposisjonsfondet. Midlane skal gå til å dekke ekstraordinære straumutgifter.

  2. Kr. 2 650 000,- skal overførast frå disposisjonsfondet til asfaltfond. Kommunestyret legg til grunn at administrasjonen skal fylgje prioriteringsliste (jamf. sak 34/2022).

  3. Det vert sett av inntil 100 000 kroner frå disposisjonsfondet til innkjøp av dispenser og anna naudsynt utstyr slik at gratis sanitærprodukt ved skulane i Vaksdal vert ei permanent ordning skuleåret 2022 – 2023, jfr. Sak 65/22  Behandling

  På vegner av Sp,Sv og Høgre la Kjartan Haugsnes, SV fram følgjande forslag til vedtak, nytt punkt 3:

  Det vert sett av inntil 100 000 kroner frå disposisjonsfondet til innkjøp av dispenser og anna naudsynt utstyr slik at gratis sanitærprodukt ved skulane i Vaksdal vert ei permanent ordning skuleåret 2022 – 2023, jfr. Sak 65/22

  På vegne av Ap la Thor Andersen, Ap fram følgjande forslag til vedtak:

  Kommunestyret godkjenner drifts- og kapitalrekneskapen for Vaksdal kommune, for 2021 i tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv, kapittel 4 og i same forskrift §4-3, er rekneskapen gjort opp i balanse.
  Mindreforbruk, før avsluttande disponeringar i driftsrekneskapen, er på 21 278 089,-. Av dette er 8 628 648,- i bruk av disposisjonsfond strøket (jf strykningsreglar) og 12 649 441,- er avsatt til disposisjonsfond, i tråd med forskrifta før rekneskapen vert lagt fram.

  Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2021 for Vaksdal Kommune.

  1. Kommunestyret overfører fra disposisjonsfond til asfaltfond kr. 3 151 250. Asfaltering av kommunale veier blir utført i h.t prioriteringsliste.

  2. Kommunestyret overfører kr. 350 000. fra disposisjonsfond til en ekstrabevilgning til Vaksdal Kirkelige Fellesråd sitt budsjett for 2022.

  Kommunestyret drøfta saka.

  Thor Andersen, Ap ba om punktvis votering

  Tekstdel i formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

  Formannskapet si innstilling punkt 1 vart vedteke med 15 stemmer for (Sp,SV,H,Krf og Frp) mot 6 stemmer (Ap).

  Formannskapet si innstilling punkt 2 vart vedteke med 14 stemmer for (Sp,SV,H og Frp) mot 7 stemmer (Ap, Krf).

  SV, Sp og H sitt forslag til nytt punkt 3 vart samrøystes vedteke.

  Arbeidarpartiet sitt forslag punkt 1 fekk 7 stemmer (Ap,Krf) mot 14 stemmer

  Arbeidarpartiet sitt forslag punkt 2 fekk 7 stemmer (Ap,Krf) mot 14 stemmer (Sp,SV,H og Frp) og falt.

  Arbeidarpartiet sitt forslag punkt 3 fekk 7 stemmer (Ap,Krf) mot 14 stemmer (Sp,SV,H og Frp) og falt.

 • DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV E16 ARNA-STANGHELLE Hoveddokument 591KB
  Brevdato: 03.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Atle Fasteland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommune sluttar seg til bompengefinansiering av E16 Arne- Stanghelle, som tilrådd i det faglege grunnlaget av 29.04.2022 frå Statens vegvesen, med revidert vedtakspunkt 10 og nytt vedtakspunkt 18.

  1. Vaksdal kommune sluttar seg til at utbygginga av E16 Arna-Stanghelle i Bergen og Vaksdal kommunar blir delfinansierast med bompengar slik det er føreslege i fagleg grunnlag frå Statens vegvesen.

  2. Det blir førebels lagt til grunn 14 827 mill. 2021-kr i styringsramme og 17 163 mill. 2021-kr i kostnadsramme for E16 Arna - Stanghelle. Endeleg rammer blir fastsett etter ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet.

  3. I tråd med føresetnadane i Nasjonal transportplan 2022-2033 blir det lagt til grunn at staten bidreg med totalt 11 667 mill. 2021-kr til E16 Arna – Stanghelle inkludert reguleringsplankostnadane.

  4. Bompengebidraget er førebels rekna til 3 160 mill. 2021-kr til vegprosjektet.

  5. Det er førebels lagt til grunn at utbygginga skjer i åra 2023-2033 med prosjektering i 2023 og anleggstart i 2024.

  6. Det er lagt til grunn at bompengeinnkrevjinga startar når vegprosjektet opnar for trafikk på kvar enkelt delstrekning. Det er lagt opp til ein innkrevjingsperiode på 15 år i kvar enkelt bomstasjon.

  7. Det blir lagt til grunn innkreving av bompengar i begge retningar i totalt seks automatiske bomstasjonar plassert i kvar ny tunnel på ny veg og på sideveg. Namn på bomstasjonar og plassering er som følger:

  • Tunesfjelltunnelen - plasserast i ny tunnel mellom Arna og Trengereid

  • Kvernhusvika – plasserast på sideveg mellom Osterøybrua og Trengereid mellom Romslotunnelen og Risnestunnelen (koordinatar 60.423475, 5.507028)

  • Raudnipatunnelen – plasserast i ny tunnel mellom Trengereid og Vaksdal

  • Rødberg – plasserast på kommunegrensa på sideveg mellom Trengereid og Vaksdal ved Rødberg aust for busstopp (60.439421, 5.634242)

  • Berrfjelltunnelen – plasserast i ny tunnel mellom Vaksdal og Stanghelle (Helle)

  • Skreidi nord – plasserast på sideveg mellom Vaksdal og Stanghelle nord for Skreidi (koordinatar 60.498228, 5.732406)

  8. Det blir lagt til grunn at bompengeselskapet kan søke om å sette opp bomstasjon på kommunal veg mellom Osterøybrua og Trengereid etter at innkrevinga er starta, dersom det blir naudsynt for økonomien i prosjektet.

  9. Vaksdal kommune sluttar seg til ei gjennomsnittleg inntekt per passering (gjennomsnittstakst) for dette bompengeopplegget på mellom 42 og 49 2021-kr. Det er føresett at gjennomsnittstaksten blir justert i samsvar med Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin Byggekostnadsindeks for veganlegg til og med opning av vegen, og deretter med Statistisk Sentralbyrå sin konsumprisindeksen (KPI).

  10. Det er i berekningane lagt til grunn at grunntakst på sideveg for takstgruppe 1 skal vere 70 prosent av grunntakst for takstgruppe 1 på ny veg.Vaksdal kommune er uroa over usikkerheit i fordeling av trafikantar mellom ny veg og sideveg, og ønsker at bompengeselskapet kan få ein fleksibilitet i grunntakstar for takstgruppe 1 på sideveg mellom 50-90 prosent av grunntakstar på ny veg dersom trafikken fordelar seg annleis enn berekna. Takstgruppe 2 skal betale den same taksten på ny veg og sideveg.

  11. Køyretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke får 20 prosent rabatt. Det blir ikkje gitt rabatt til køyretøy i takstgruppe 2.

  12. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 1 får 50 prosent rabatt av taksten for takstgruppe 1 etter fråtrekk av brikkerabatt. Nullutsleppskøyretøy i takstgruppe 2 får 100 prosent rabatt.

  13. Det blir lagt til grunn eit passeringstak på 60 passeringar i månaden i kvar enkelt bomstasjon på ny veg og sideveg for takstgruppe 1.

  14. Det blir lagt til grunn timesregel i kvar enkelt bomstasjon på sideveg for takstgruppe 1. Trafikantane skal berre betale for ei passering i same bomstasjon innafor ein time.

  15. Alle rabattordningar føreset elektronisk brikke og gyldig avtale.

  16. Med føreslege takst- og rabattsystem for bompengeopplegget bereknar ein følgjande grunntakstar i kvar bomstasjon i 2021-kr:

  • 56 - 65 kr for takstgruppe 1 på ny veg

  • 39 – 46 kr for takstgruppe 1 på sideveg

  • 112 – 135 kr for takstgruppe 2 både på ny veg og sideveg

  17. Kostnadsauke utover prisstigninga opp til kostnadsramma for prosjektet skal dekkjast med statlege midlar og bompengar etter same prosentvise fordeling som innanfor styringsramma. Endelege rammer for vegprosjektet blir fastsett i stortingsproposisjonen for prosjektet.

  Eventuelle overskridingar ut over kostnadsramma er staten sitt ansvar. På same måte skal eventuell kostnadsreduksjon på inntil 10 prosent av styringsramma fordelast mellom bompengar og statlege midlar etter same prosentvise fordeling som for styringsramma. Kostnadsreduksjon ut over 10 prosent blir godskriven staten.

  18.Vaksdal kommune er uroa over takstnivået i prosjektet og samla bompengebelastning i området. Vi ber om at staten tek delar av meirkostnaden for E16 Arna – Stanghelle, og at det blir lagt til grunn ei lik prosentvis fordeling mellom statlege midlar og bompengebidrag som i NTP 2022-2033.  Behandling

  Protokollmerknad frå Frp ved Boris Groth, Frp:

  Vaksdal FrP beklagar at FrP dessverre ikkje fekk fleirtal for sin alternative Nasjonal transportplan i Stortinget, då denne var utarbeida utan bruk av bompengar for å finansiere vegprosjekt i planen.

  Dermed er me i dag i denne saka tvinga til å ta stilling til ein delvis bompengefinansiering av ny E16 Arna-Stanghelle i K5 prosjektet, for å sikre at prosjektet vert realisert snarast råd. Vaksdal FrP har gjennom heile prosessen sagt me vil, og jobba for å, legge til rette for ei raskast mogleg realisering av K5 prosjektet.

  Primært meiner me det burde vore unødvendig å nytte bompengar til å finansiere viktig infrastruktur i landet, og at prosjektet burde vore fullfinansiert av Staten.

  Vaksdal FrP vil halde fram å jobbe opp mot eige parti, sentrale myndigheiter og Storting for å redusere, og helst fjerne bompengar frå vegprosjektet.

  Kommunestyret drøfta saka.

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke

  Tekstkorrigering etter brev frå Statens vegvesen vart samrøystes vedteke.

 • KLUBBHUS DALE IL Hoveddokument 69KB

  59/2022 - 22/5663 - KLUBBHUS DALE IL

  Journaldato: 17.06.2022  9 dokumenter
  Brevdato: 23.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Vaksdal kommune vil forskotere spelemidlar for nytt klubbhus på Dale
  2. Vaksdal kommune vil forskottere/gje lån stort inntil kr. 2 240 000,- med føresetnad om at MVA kompensasjonen på 80 % i sin heilheit vert tilbakebetalt til kommunen.
  3. Vaksdal kommune gjer tilskot stort kr. 560 000,- til Dale IL – nytt klubbhus med føresetnad om realisering av prosjektet i høve skissert tidsplan i prosjektet.
  4. Lån/tilskot vert finansiert frå disposisjonsfondet.

  Formannskapet ber Dale IL saman med administrasjonen i Vaksdal kommune vurdere moglegheit for endra plassering av klubbhus og evn. mogleg etablering av 400 meter løpebane i framtida. Dette må ikkje forseinke eller auke kostnaden i prosjektet.  Behandling

  Kim Gregersen,H, stilte spørsmål ved sin habilitet i saka då han er leiar i Dale IL. Kommunestyret vedtok samrøystes at Kim Gregersen er ugild i medhald av fv.l. § 6 e) punkt 1. Ugild når vedkomande er leiar eller har ei leiande stilling.

  Kommunestyret drøfta saka.

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • STAMNES SENTRUM - SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV KAIOMRÅDET Hoveddokument 83KB
  Brevdato: 23.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Stian Reime

  Dokumenter

   

  Vedtak


  1. Kommunen treng meir informasjon om tiltaket og finansiering før søknaden kan behandlast. Stamnes Handel AS og kommunen utarbeider ein intensjonsplan om tilskot når planar, avtalar og finansiering er tilstrekkeleg dokumentert. Intensjonsplanen vert lagt fram for formannskapet til godkjenning.

  2. Søknad om fritak frå tilkoplings- og vassavgift vert avslått, jmf. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg.

  3. Kommunen er positiv til opparbeiding av landstrøm og ny skiltplan i kommunal regi. Kommunestyret ber om å få framlagt ei sak med kostnadsoverslag for opparbeiding av landstraum. I samme sak skal ein vurdere ulike alternativer til regler for å leggje til kaien, inkludert løysingar for krevje avgift for å leggje til i lengre tidsperioder.  Behandling

  Renathe Vik, Sp, stilte spørsmål ved sin habilitet i saka, som styremedlem i Stamnes Handel AS.Kommunestyret vedtok samrøystes at Renathe Vik er ugild i medhald av fv.l. § 6 e) punkt 1. Ugild når vedkomande er medlem av styret.

  Formannskapet si innstilling vart samrøystes vedteke.

 • NÆRINGSFOND I VAKSDAL KOMMMUNE Hoveddokument 84KB

  61/2022 - 22/5394 - NÆRINGSFOND I VAKSDAL KOMMMUNE

  Journaldato: 16.06.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 13.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Tidlegare næringsfond og landbruksfond blir slått saman til nytt næringsfond, som får namnet Vaksdal kommunale næringsfond

  2. Tidlegare landbruksfond blir avslutta og midlar overført til nytt næringsfond

  3. Grunnkapitalen til nye fondet blir sett til 7,0 mill

  4. Foreslegne vedtekter for fondet vert vedteke med slike endringar:

   § 2 Føremål
   Endre siste setning i første avsnitt til:

   «Fondet kan nyttast til alle kommunale tiltak som kommunestyret vedtek.»

   Nytt andre avsnitt.
   «Vaksdal kommune sitt næringsselskap vert finansiert frå næringsfondet etter kommunestyret sitt vedtak i årsbudsjettet.»

   § 4 Stønadsvilkår:


   Samla finansiering frå fondet skal som hovudregel ikkje overstiga 30%, eller opp til 300 000 kroner av den totale kapitaltrongen for eit prosjekt.

   Nytt punkt:

   Det vert sett standard atterhald om høve for kommunen og kommunen sin revisor til å setja i verk kontroll med at midlane vert forvalta slik som føresett. Kommunen og kommunen sin revisor skal ha rett til dei opplysningane ein finn naudsynt for sin kontroll.

   §5 Forvaltning:

   Kommunestyret oppnemner eit fondsstyre. Fondsstyret er formannskap, plan og økonomiutvalet (FPØ) Fondsstyret handsamar innstilling frå administrasjonen med vedtak om tildeling.

  5. Formannskap, plan og økonomiutvalet er fondsstyre  Behandling

  I samband med tilleggsforslag som omhandlar næringsselskap, stilte Ståle Hesjedal, Ap og Amalie Johnsen Lunde, H spørsmål om sin habilitet i saka, då dei begge er styremedlemmer i Vaksdal næringsselskap. Kommunestyret vedtok samrøystes at dei ikkje er inhabil i saka.

  På vegner av Sp,SV,Høgre og Frp la Kjartan Haugsnes, SV fram følgjande tilleggsforslag:

  § 2 Føremål
  Endre siste setning i første avsnitt til:

  «Fondet kan nyttast til alle kommunale tiltak som kommunestyret vedtek.»

  Nytt andre avsnitt.
  «Vaksdal kommune sitt næringsselskap vert finansiert frå næringsfondet etter kommunestyret sitt vedtak i årsbudsjettet.»

  Kommunestyret drøfta saka.

  Økonomisjef Kenneth Stokke stadfesta at framlagd tilleggsforslag ikkje vil få konsekvensar for noverande ordning med avsetting av midlar for næringsarbeid i kommunen.

  Ordførar samtykka til Thor Andersen, Ap sin førespurnad om gruppemøte.

  Arbeidarpartiet ved Ståle Hesjedal, Ap la fram alternativ forslag til vedtak for punkt 4 i formannskapet si innstilling til kommunestyret:

  Samla finansiering frå fondet skal som hovudregel ikkje overstiga 30%, eller opp til 1 000 000 kroner av den totale kapitaltrongen for eit prosjekt.

  Røysting

  Formannskapet si innstilling punkt 1,2,3, og 5 vart samrøystes vedteke.

  Formannskapet si innstilling, punkt 4, første del, vart sett opp mot Arbeidarpartiet sitt forslag til vedtak for punkt 4. Formannskapet si innstilling fekk 14 stemmer (Sp,SV,H og Frp) og vart vedteke. Arbeidarpartiet sitt forslag 7 stemmer (Ap,Krf) og falt.

  Formannskapet si innstilling, punkt 4, siste del, vart samrøystes vedteke.

  Tilleggsforslaget frå Sp,SV,Høgre og Frp vart samrøystes vedteke.

 • POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT Hoveddokument 76KB

  62/2022 - 22/5488 - POLITISK DELEGERINGSREGLEMENT

  Journaldato: 16.06.2022  3 dokumenter
  Brevdato: 23.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Lin Tove Thomassen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret tek saka til orientering.  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

 • BREIBANDSPLAN FOR VAKSDAL KOMMUNE 2022-2030 Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 11.04.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Oliver Gravermoen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtarBreibandsplanen 2022-2030 slik den ligg føre.

  Kommunestyret ber om ei vurdering fram mot budsjett og økonomiplan haust 2022 på kva beløp ein bør legge inn årleg for å nå måla i breibandsplanen.  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

 • ETABLERING AV HELSEFELLESSKAP - OVERORDNA SAMARBEIDSAVTALE OG TENESTEAVTALE 1 Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 23.05.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Solrun Hauglum

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommune sluttar seg til framlegg til revidert Overordna samarbeidsavtale og Tenesteavtale 1 – overordna føringar for samarbeidsstruktur og samarbeidsformer i helsefellesskapet.  Behandling

  Formannskapet si tilråding vart samrøystes vedteke.

 • GRATIS SANITÆRPRODUKT VED SKULANE I VAKSDAL Hoveddokument 63KB
  Brevdato: 07.06.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Ann Kristin Bolstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret ber om at det vert kjøpt inn dispenser og anna naudsynt utstyr innanfor ei
  ramme på 100 000 kroner, slik at gratis sanitærprodukt ved skulane i Vaksdal vert ei
  permanent ordning skuleåret 2022-2023. Dersom beløpet overskrid bevilgninga legg
  kommunedirektøren fram sak for kommunestyret snarast

  2. Kommunestyret ber om at finansiering av tiltaket skjer frå disposisjonsfondet i 2022 og at
  tiltaket vert innarbeida i årsbudsjett for Vaksdal kommune frå og med 2023.  Behandling

  På vegner av SV,Sp og Høgre la Line Kydland, SV fram følgjande forslag til vedtak:

  1. Kommunestyret ber om at det vert kjøpt inn dispenser og anna naudsynt utstyr innanfor ei
  ramme på 100 000 kroner, slik at gratis sanitærprodukt ved skulane i Vaksdal vert ei
  permanent ordning skuleåret 2022-2023. Dersom beløpet overskrid bevilgninga legg
  kommunedirektøren fram sak for kommunestyret snarast

  2. Kommunestyret ber om at finansiering av tiltaket skjer frå disposisjonsfondet i 2022 og at
  tiltaket vert innarbeida i årsbudsjett for Vaksdal kommune frå og med 2023.

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart sett opp mot fellesforslaget. Fellesforslaget vart samrøystes vedteke.

 • VEDKOMANDE KOMMUNALE BYGGEPLASSAR Hoveddokument 75KB
  Brevdato: 07.06.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert tatt til orientering.  Behandling

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

 • TARIFF 2022 - MEKLAREN SITT FORSLAG TIL LØYSING SENDAST TIL MEDLEMMENE TIL URAVSTEMMING Hoveddokument 60KB
  Brevdato: 08.06.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Stab
  Sakshandsamar: Randi Solveig Pedersen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vaksdal kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget frå riksmeklaren ved tariffrevisjon 01.05.2022  Behandling

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart vedteke med 17 stemmer, mot 4 stemmer (Ole Anders Brekkhus, Ap, Ståle Hesjedal, AP, Arne Normann, Krf og Renathe Vik, Sp).

 • HØYRING AV KONSESJONSSØKNAD DALE TRANSFORMASTORSTASJON - ENDRINGSSØKNAD Hoveddokument 135KB
  Brevdato: 03.06.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tiltaket det er søkt konsesjon til er av vesentleg betydning for innbyggarar, for natur- og kulturmiljøet og for kommunen si eiga verksemd. Vaksdal kommune har reist motsegn til konsesjonssøknaden. NVE har sendt ein endringsssøknad på høyring. Endringssøknaden innfrir i liten grad Vaksdal kommune sine krav, og kommunen ber difor om at tiltaket ikkje blir gjennomført og at konsesjonssøknaden blir avslått.

  Dersom søknaden ikkje blir avslått krev kommunen at følgjande tiltak blir lagt til grunn og sett som vilkår i konsesjonen:

  Vilkår knytt til ivaretaking av innbyggarane :
  • Det vert sett vilkår om at utbyggar utarbeider grundigare støyberekningar som tar tilstrekkeleg omsyn til topografi og andre stadlege forhold, og legg fram planer for støyskjermande tiltak for eigedomar som følgje av berekningane.
  • Det vert sett som vilkår støymålingar ved oppstart og elles når kommunen måtte krevje det etter klager frå innbyggarar. Målingane skal utførast til ulike årstider, ved fleire bustader og ved tur/rekreasjonsområdet. Ved oppauke til 420 kV eller andre større endringar skal det gjennomførast nye målingar. Samla støy frå området skal leggast til grunn ved målingar.
  • Det vert sett vilkår om at utbyggar forpliktar seg til innløysing av Dalevegen 16 som vert hardast råka av utbygginga.
  • Det vert sett vilkår om støyberekningar for anleggsfasen og utført målingar i anleggsfasen.
  • Det vert stilt vilkår om at utbyggar før konsesjonsbehandling legg fram detaljerte planar for kommunen som konkret viser kvar rigg, lagringsplassar og andre installasjonar vert plassert.

  Riggområda som er merka i søknaden ligg tett inntil bustadane og vil ha stor betydning for bebuarane i området. Konsekvensane av samla belastning frå rigg, transport og anleggstøy for bebuarane i dette området må kartleggast. Kommunen kan ikkje akseptere at situasjonen for bebuarane vert kraftig forringa i ein lang anleggsfase.

  Vilkår knytt til kommunal veg:
  • Det vert sett vilkår om permanente tiltak på strekninga frå krysset Sandlivegen – Elvavegen til og med parkeringsplass ved Dalevegen. Dette inkluderer samanhengande fortau i Elvavegen og godkjente kryss, avkøyrslar, siktsoner med meir. Kommunen som vegstyresmakt skal godkjenne planane.
  • Det vert sett vilkår om god skjerming for mjuke trafikantar i anleggsfasen. Det må utarbeidast eigen trafikkplan for anleggsfasen, kommunen som vegstyresmakt skal godkjenne planane.
  • Det vert sett vilkår om at utbyggar sikrar fri ferdsel og tilkomst til alle eigedomar i heile anleggsperioden. Kravet gjeld både privatbilar og større køyretøy som ambulanse, brannbilar, brøyteutstyr, gravemaskiner, varetransport og liknande.

  Vilkår knytt til næringsområdet på Dalegarden:
  • Det vert sett som vilkår om at R11 utgår. Behovet for slikt areal er avgrensa til 4 enkeltdagar i 2024 og ca 14 dagar i 2025. Å pålegge kommunen å halde av attraktivt næringsareal til slik sporadisk bruk kan potensielt medføre bortfall av vesentlege inntekter og tap av næringsetableringar. Kommunen ser bandlegging av R11 som uforholdsmessig og urimeleg. Utbygger kan be om oreigning av bruksrett til arealet, noko kommunen og vil motsette seg.

  Vilkår knytt til natur, kultur og miljø
  • Det vert sett som vilkår at Daleelva som laksevassdrag ikkje vert forringa, indirekte eller direkte, av utbygginga. Det vert stilt krav om konsekvensutgreiing som dokumenterer at dette ikkje vil skje.
  • Det vert sett som vilkår at området langs Daleelva framleis kan nyttast som rekreasjons- og turområde. Herunder at dagens gangveg ved Elvavegen vert erstatta med fortau langs vegen og at benkar og anna langs elva er tilgjengelege.
  • Det vert sett som vilkår at tiltaket og flaumsikringa ikkje medfører negative konsekvensar oppstraums eller nedstraums anlegget.
  • Det vert sett som vilkår at viktige natur og kulturverdiar, herunder handtering av matjord vert ivaretatt i samsvar med lovmessige krav.  Behandling

  På vegner av Sp,SV og Høgre la Kjartan Haugsnes, SV fram følgjande forslag til vedtak:

  Tiltaket det er søkt konsesjon til er av vesentleg betydning for innbyggarar, for natur- og kulturmiljøet og for kommunen si eiga verksemd. Vaksdal kommune har reist motsegn til konsesjonssøknaden. NVE har sendt ein endringsssøknad på høyring. Endringssøknaden innfrir i liten grad Vaksdal kommune sine krav, og kommunen ber difor om at tiltaket ikkje blir gjennomført og at konsesjonssøknaden blir avslått.

  Dersom søknaden ikkje blir avslått krev kommunen at følgjande tiltak blir lagt til grunn og sett som vilkår i konsesjonen:

  Vilkår knytt til ivaretaking av innbyggarane :
  • Det vert sett vilkår om at utbyggar utarbeider grundigare støyberekningar som tar tilstrekkeleg omsyn til topografi og andre stadlege forhold, og legg fram planer for støyskjermande tiltak for eigedomar som følgje av berekningane.
  • Det vert sett som vilkår støymålingar ved oppstart og elles når kommunen måtte krevje det etter klager frå innbyggarar. Målingane skal utførast til ulike årstider, ved fleire bustader og ved tur/rekreasjonsområdet. Ved oppauke til 420 kV eller andre større endringar skal det gjennomførast nye målingar. Samla støy frå området skal leggast til grunn ved målingar.
  • Det vert sett vilkår om at utbyggar forpliktar seg til innløysing av Dalevegen 16 som vert hardast råka av utbygginga.
  • Det vert sett vilkår om støyberekningar for anleggsfasen og utført målingar i anleggsfasen.
  • Det vert stilt vilkår om at utbyggar før konsesjonsbehandling legg fram detaljerte planar for kommunen som konkret viser kvar rigg, lagringsplassar og andre installasjonar vert plassert.

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart sett opp mot fellesforslaget. Fellesforslaget vert samrøystes vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Hege Eide VikSenterpartietOrdførarordforar@vaksdal.kommune.no
Kjartan HaugsnesSosialistisk VenstrepartiVaraordførarkjartan.haugsnes@vaksdal.kommune.no
Heidi RongvedArbeiderpartietMedlemheidirongved@gmail.com
Ole-Anders BrekkhusArbeiderpartietMedlemole.anders.brekkhus@vaksdal.kommune.no
Ståle Kallestad HesjedalArbeiderpartietMedlemstale.hesjedal@vaksdal.kommune.no
Thor AndersenArbeiderpartietMedlemthor.fagforbundet@gmail.com
Lisa Natalie Johnsen LundeArbeiderpartietMedlemlisa.johnsen.lunde@hotmail.com
Anne Christin EideArbeiderpartietMedlemanne-christin@vim.no
Boris GrothFramstegspartietMedlemboris.groth@gmail.com
Trygve JakobsenFramstegspartietMedlemtrygjakoq8@hotmail.com
Trond Olav MagnussenHøgreMedlemtomagnussen@gmail.com
Amalie Johnsen LundeHøgreMedlemlundeamalie@gmail.com
Arne NormannKristeleg FolkepartiMedlemanormann55@gmail.com
Line Eide VikSenterpartietMedlemlinevik@hotmail.com
Renathe VikSenterpartietMedlemrenathev@hotmail.com
Ivar Rødland BergoSenterpartietMedlemivar@unimicro.no
Mona GrenasbergSosialistisk VenstrepartiMedlemmona@villanden.no
Line KydlandSosialistisk VenstrepartiMedlemlinekyd@gmail.com
Anneli Vatle LilletvedtHøgreVaramedlemannelivl@outlook.com
Kim Andrè Hop GregersenHøgreVaramedlemkim_gregersen@live.no
Odd Jøran OldervikSosialistisk VenstrepartiVaramedlemojoldervik@yahoo.no
Edvin Hesjedal (Ikke møtt) HøgreMedlemedvin@hesjedal.org
Erlend Hesjedal-Johannessen (Ikke møtt) HøgreMedlemmail@erlendjohannessen.com
Evy Beate Kvamme (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemevy.beate.kvamme@vaksdal.kommune.no

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS