Her ser du informasjon om eit møte i Formannskap/plan- og økonomiutvalet.
 
Clear
   
 

Møte i Formannskap/plan- og økonomiutvalet den 22.11.2022

Formannskap/plan- og økonomiutvalet
22.11.2022   12:00 - 16:00
Utval:Formannskap/plan- og økonomiutvalet
Dato:22.11.2022   12:00 - 16:00
Møtestad:Kommunestyresalen
Status:Møteprotokoll er ferdig
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskap/plan- og økonomiutvalet - 22.11.2022 - Budsjettmøte (Hoveddokument)

Saksliste

 • GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Hoveddokument 50KB
  Brevdato: 15.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Rikke Haagensen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste vert godkjent.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Hoveddokument 51KB

  85/2022 - 22/11034 - GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

  Journaldato: 07.11.2022  3 dokumenter
  Brevdato: 07.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Rikke Haagensen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Protokollen vert godkjent slik han ligg føre.  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • REFERATSAKER OG MELDINGAR Hoveddokument 53KB

  86/2022 - 22/11362 - REFERATSAKER OG MELDINGAR

  Journaldato: 15.11.2022  1 dokument
  Brevdato: 15.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Rikke Haagensen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsakene vert tatt til orientering.


  Behandling

  Formannskapet drøftar

  Samrøystes vedteke

 • Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

  86/2022.1 - 22/10809 - Orientering om forventa meirkostnader for 110 Vest i 2023

  Journaldato: 28.10.2022  Avsendar(ar): Bergen kommune   
  Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.
  Brevdato: 26.10.2022
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking
   
 • Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.

  86/2022.3 - 22/11262 - STIMULERINGSTILSKOT BUSTADETABLERING - RETTNINGSLINJER

  Journaldato: 17.11.2022 
  Dokumentet er offentleg, men ikkje publisert.
  Brevdato: 14.11.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke
   
 • BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023-2026 - VAKSDAL KOMMUNE Hoveddokument 70KB
  Brevdato: 03.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret godkjenner årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 for Vaksdal kommune slik det ligg føre med spesifikasjon av drifts- og investeringsbudsjett. Kommunedirektøren får fullmakt til å fordele nettoramma innafor tenesteområda, og kan gjere budsjettendringar innafor områda som ein del av den løpande drifta som ikkje er av prinsipiell karakter.

  2. Skatt på inntekt og formue vert skriven ut etter dei til kvar tid gjeldande reglar.

  3. I medhald av eigedomsskattelova § 2 og §3a vert det skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen i 2023. Alminneleg eigedomsskattesats vert sett til 7 promille i 2023 med unntak av eigedomsskatt for bustad- og fritidseigedomar som vert sett til 3,2 promille. Botnfrådrag for bustaddelen på eigedomar vert sett til kr 0,-. Reduksjonsfaktor på 30 % er tatt inn. For kraftanlegg vert § 8B i eigedomsskattelova lagt til grunn. For eigedom eigd av stiftingar og institusjonar med allmennyttig formål, som er ført opp på eigedomsskattekontoret si liste av 26.02.2010, vert det i medhald av § 7a gjeve fritak for eigedomsskatt. Fritak vert gjeve i 10 år for nye bygningar som heilt eller delvis vert nytta til husvære jf §7c. Eigedomsskatten for 2023 forfell til betaling i 4 terminar saman med kommunale avgifter, med unnatak av private hushaldningar som kan velje fleksible betalingsterminar.

  4. Kommunestyret godkjenner ei investeringsramme på kr 95.550.000,.- i 2023. Kommunedirektør får fullmakt til låneopptak i Husbanken av kr 6.000.000,- til vidare utlån av formidlingslån i 2023. Alle lån i kommunen sin låneportefølje kan refinansierast i budsjettåret 2023. Kommunedirektøren har i samsvar med finansreglementet fullmakt til å godkjenne mogeleg refinansiering av låna og lånevilkåra.

  5. Kommunedirektør får fullmakt til å redigere, rette feil og innarbeide kommunestyret sine vedtekne framlegg. Ajourført budsjettdokument vert lagt fram for Formannskapet.

  6. Gebyr og betalingssatsar etter «Vedlegg – Betalingssatsar 2023» vert godkjent. Nye betalingssatsar og avgifter vert gjort gjeldande frå 01.01.2023, med mindre lov eller forskrift set andre fristar.

  7. Lokal forskrift om gebyr for sakshandsaming vert vedtatt med heimel i plan- og bygningslova § 33-1, matrikkelova § 32, eigarseksjonslova §§ 7, 14 og 15, ureiningslova § 52a, hamne og farvasslova §§ 6 og 25 samt forvaltningslova § 27a jf forskrift om gebyr for handsaming av konsesjonssaker. Forskrifta ligg som vedlegg til Årsbudsjett 2023 og vert å kunngjere lokalt.

  8. Feie- og tilsynsgebyr for 2023 vert fastsett med heimel i lov av 14.juni 2002 nr. 20 om Brannvern, § 28.

  9. Vass- og avlaupsgebyr for 2023 vert fastsett med heimel i Lov om kommunale vass- og avlaupsanlegg (§3), Forskrift om begrensning av forureining (§16) og Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Vaksdal kommune.

  10. Slamtømmegebyr for 2023 vert vedteke i medhald av Forureiningslova §26.

  11. Fastsetjing av eigenandeler for 2023 for kommunale helse og omsorgstenester i og utanfor institusjon vert fastsett i samsvar med Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunedirektøren får fullmakt til å gjera unntak frå satsane når særlege tilhøve gjer seg gjeldande.

  12. Det kommunale skatteøyret vert vedteke i tråd med nivå i statsbudsjettet kvart år.

  13. Overføring til Vaksdal Kyrkjelege Fellesråd for 2023 vert sett til 4.000.000,-, utanom bevilgningar i investeringsbudsjettet.

  Budsjett 2023 - Fellesforslag SP, SV og Høgre

  I SP, SV og Høgre sitt endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2023 held partia fram med dei satsingane som tidlegare år har vore prioritert. Born og unge står i sentrum og vert prioritert og det skal framleis satsast på nærings- og arealpolitikk for å utvikla kommunen vidare. Det skal i tillegg prioriterast å byggja vidare gode tenester for innbyggjarane våre, og på å gje dei tilsette rom til å utvikla tilbodet.

  Vaksdal kommune er heldige som har gode inntekter frå kraft, og det skal koma innbyggjarane til gode. Det er denne kraftinntekta som har gitt oss høve til å gjera store investeringar i nybygg, og som gjer at kommunen er rigga økonomisk til omstilling. For 2023 er kraftinntektene ekstraordinært høg, og det gjev oss ein moglegheit til å ta nokre ekstra tak og investera i framtida.

  I 2023 vert born og unge prioritert. Det forventa nedtrekket innan oppvekst vert redusert, kulturmidlane vert auka, eit inkluderingsfond for born og unge vert oppretta og det skal satsast vidare på sommarjobbar for ungdom i kommunen. Det vert lagt inn midlar til å tilby næringsrik mat til ungdomskuleelevane i Vaksdal, eit tiltak som samtidig styrkar AO-senteret. Det skal startast eit forprosjekt av ny barnehage på Dale, samt eit forprosjekt av oppveksttun på Stanghelle i samband med K5-utbygginga.

  Det er også funne rom til å oppretthalde 1,4 stilling innan helse. Dette vert å sjå som ein auke i grunnbemanninga i eininga.

  I 2023 vert det prioritert å auka satsinga på næringsutvikling, i tråd med næringsplanen kommunestyret vedtok i mai 2022. Arbeidet i Vaksdal Næringsselskap vert styrka med ei ekstraløyving på kr. 500 000,-.
  5 millionar kroner skal overførast til Næringsfondet, og det skal opprettast eit nytt breibandsfond på 6 millionar. Eigedomsskatten på næringseigedom utanfor kraftproduserande sektor blir redusert, og det vert sett av midlar til å investera i næringsareal.

  Del 1: Driftsbudsjett

  Tiltak- drift
  Varig tiltak Eingongstiltak
  Oppvekst og kultur
  Redusert nedtrekk 1 900 000 Note 1
  Kulturmidler for born og unge 90 000 130 000 Note 2
  Folketalsvekst 350 000 Note 3
  Ung SoMe 150 000 Note 4
  Skulemat på ungdomskulen 650 000 Note 5

  Helse og meistring
  Redusert nedtrekk 1 000 000 Note 6
  Ung i helse 210 000 Note 7
  Omsorgsstønad 160 000 Note 8

  Andre tiltak
  Auke til Vaksdal Næringsselskap 500 000 Note 9
  Styrking av næringsfond 5 000 000 Note 10
  Breibandsfond 6 000 000 Note 11
  ENØK-fond 3 000 000 Note 12
  Vaskerobot 120 000 Note 13

  Sum tiltak drift 3 010 000 16 250 000

  Note 1: Redusert nedtrekk skule

  Det er ynskjeleg å fortsetta den utviklinga som er gjort i skulane. Ved å redusera nedtrekket vert det sikra nok ressursar til oppfølging av elevar, og gje skulane moglegheit til å vidareutvikla tolærar-systemet.

  Note 2: Kulturmidlar til born og unge

  I budsjettvedtaket for 2022 oppretta ein kulturmidlar til born og unge. Desse midlane kan brukast til tiltak som kjem born og unge til gode, til dømes til ekstra aktivitet/utgifter til positive tiltak i skulane, barnehagane og i Kulturskulen. Aktivitetsdag for elevar på mellomtrinnet vert vidareført.

  I 2023 vert desse midlane auka, og dei skal i tillegg til allerede nevnte tiltak nyttast til etterspurt utbetring av Dalebadet. Det gjeld skjerming av vindauger, som høgaste prioritet, utstyr som til dømes rutsjebane og diverse utstyr til garderobane.

  Posisjonspartia ynskjer også å oppretta eit inkluderingsfond på kroner 40 000, som skal dekka kostnader for påmeldingsavgift, treningsavgifter og utstyr som er naudsynt for å delta i idrett-, kultur-, og andre fritidstilbod. Målet med dette fondet er å sikra at alle born og unge har moglegheit til å delta på ein fritidsaktivitet. Det vert sett eit tak på kr. 2000 per born slik at mange kan få nytte av tilbodet.

  Det skal utarbeidast retningslinjer og god informasjon for fondet. Ordninga er gjennomført i andre kommunar og det kan vere nyttig å sjå på retningslinjene dei har utarbeida, til dømes Voss Herad.

  Note 3: Folketalsvekst

  Å stabilisera og auka folketalet i Vaksdal er eit viktig og avgjerande arbeid kommunen står i. Det vert sett av midlar til tiltak som skal fremja tilflytting. Nyfødtgåva vert vidareført.

  Note 4: Ung i SoMe

  I februar 2022 lanserte Vaksdal kommune nettsida mittvaksdal.no og instagramprofilen mittvaksdal, samt tok i bruk emneknaggen #mittvaksdal. Her finn både innbyggjarar og potensielle tilflyttarar relevant informasjon om bustad, arbeid og fritid i Vaksdal kommune. For å gjera nettsida, emneknaggen og instagramprofilen kjend skal Vaksdal kommune i 2023 engasjera ungdom gjennom Ung i SoMe til å arbeida på oppdrag for kommunen. Komite for folketalsvekst får i oppgåve å utarbeida avtalar for ungdom. Innlegga som vert produsert kan delast i kommunen sine kanalar, og i ungdommane sine kanalar. Komite for folketalsvekst orienterer kommunestyret om Ung i SoMe seinast i kommunestyremøtet i mai.

  Note 5: Skulemat på ungdomsskulen

  Kommunestyret ber om at det vert innført gratis skulemat tre dagar i veka (114) dagar i skuleåret så raskt som mogleg i 2023. Tiltaket er lagt inn med heilårsverknad frå og med 01.01.2023. Kommunestyret ber om at AO senteret vert leverandør av tenesta med bakgrunn i tilbod som vart presentert 01.11.2022. Det vert lagt opp til ei eiga løysing for Eksingedalen Oppveksttun.

  Tiltaket vert evaluert etter at det har vore i drift eit heilt skuleår 23/24 våren 2024.

  Note 6: Redusert nedtrekk

  Stilling som er foreslått redusert ved ressurssenteret på Vaksdal vert behalden innan helse og omsorg, auke i grunnbemanning.

  Note 7: Ung i Helse

  Det skal satsast vidare på Ung i Helse, og tiltaket vert no varig. Det blei gjennomført første gong sommaren 2022, og fekk gode tilbakemeldingar frå både brukarane, dei tilsette og ungdommane. Difor vert summen dobla i 2023, slik at endå fleire ungdomar kan få moglegheit til å få sommarjobb.

  Intensjonen er å gje lokal ungdom sommarjobb samstundes som ein kan skapa meir aktivitet for dei eldre om sommaren. I tillegg kan det og sjåast på som eit rekrutteringstiltak for framtida.

  Note 8: Omsorgsstønad

  Sats for omsorgsstønad vert auka i 2023 med 160 000 kr, eller omlag 40 kr. pr time.
  I 2023 skal nye retningsliner for omsorgsstønad handsamast i utval for Levekår. Timesats for omsorgsstønad skal regulerast etter årleg lønsoppgjer frå og med 2023.

  Note 9: Vaksdal Næringsselskap

  I svært mange år har den årlege løyvinga til VNS vore på 1.000.000 kroner. Dette beløpet har ikkje blitt justert, og nye vedtekter, snart ny styresamansetting og ny giv, bør gje grobotn for nye tiltak som vil kreva midlar. Det vert sett av 500.000 kroner frå næringsfondet for å styrka arbeidet selskapet skal gjera framover.

  Note 10: Næringsfond

  I 2022 vart næringsfondet slått saman med Landbruksfondet og gjort søkbart. I eit år med ekstra høg inntekt frå konsesjonskraft er det rett å styrke næringsfondet, og med det styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.

  Note 11: Breibandsfond

  Om me skal nå måla om tenleg breiband til heile kommunen i 2025, må breibandsplanen følgast opp med midlar. Estimert behov er 2 millionar i året dei neste tre åra, og derfor oppretter me eit breibandfond som skal dekke inn dette behovet. Me ser på full breibandsdekning i heile kommunen som svært viktig om me skal oppnå vekst i folketalet.

  Note 12: Lokalt ENØK-fond

  Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide retningsliner slik at innbyggjarar i Vaksdal kommune kan søke om støtte til energisparande tiltak i primærbustad.
  Støtta skal vere bagatellmessig og grense oppad til kr. 20 000 kroner pr. husstand. Tiltak som kan gje støtte er:

  - Luft til luft varmepumpe
  - Solcellepanel
  - Skifte av vindauger/dør
  - Etterisolering

  Ordninga skal i første omgang gjelde eit år fom. 01.01.2023 Støtta vert utbetalt etterskotsvis mot kvittering. Ordninga kjem som eit tillegg til eventuelle statlege ordningar.

  Note 13: Vaskerobot

  Kommunen må modernisera seg på alle områder, også innan reinhald. Kapasiteta på området er knapp, men ein kan nytta teknologi for å lette arbeidsmengda. For å frigje kapasitet til vask andre stader, ynskjer ein å gjennomføra eit prøveprosjekt med vaskerobot på ein eigna plass i kommunen. Det kan til dømes vera Turbinen eller annan høveleg stad. Det vert sett av pengar til å leiga ein vaskerobot i 2023, slik at ein får prøvd ut korleis dette fungerer.


  Del 2: Investeringar

  Tiltak - investeringar 2023 2024
  Opparbeiding av næringsareal 10 000 000 Note 14
  ENØK-tiltak kommunale bygg 1 000 000 Note 15
  Prosjekt ny barnehage og nye omsorgsbustader på Dale 350 000 15 000 000 Note 16
  Prosjekt oppveksttun på Stanghelle 350 000 Note 17
  Trafikksikker kommune - vegljos skuleveg 1 000 000 Note 18
  Sum tiltak investeringer 12 700 000 15 000 000


  Note 14: Opparbeiding av næringsareal

  Det skal setjast av 10.000.000 kroner til opparbeiding av næringsareal i Vaksdal. Arealet skal bli planert, og infrastruktur skal vera klart med VVA til tomtegrensa.
  Arealet skal klargjerast for sal til næringsdrivande og marknadsførast.

  Arealet skal leggjast ut for sal med mål om å dekkja inn investeringskostnadene, samstundes skal det takast omsyn til kostnader for tilsvarande tomter i nærliggjande kommunar samt andre kommunar langs E16, som er naturleg å samanlikna med.

  Målet er å få flest mogleg kvadratmeter opparbeida næringsareal for investert beløp, men prioriterte område er: 1. Dalegarden, 2. Norddalen, 3. Kommunal eigd tomt ved sidan av ny brannstasjon på Vaksdal. 4. Stanghelle Kai.

  Note 15: ENØK-tiltak kommunale bygg

  Vaksdal kommune må redusera straumforbruket, og må sjå på tiltak som solceller og andre ENØK-tiltak. Det vert sett av pengar i budsjettet for 2023 til å utgreia kva potensiale kommunen har innanfor ENØK-tiltak i kommunale bygg. Resterande beløp skal nyttast til å starta på tiltak som vert peika på i utgreiinga.

  Note 16: Moglegheitsstudie/forprosjekt ny Dale Barnehage/ Elvavegen

  Dale Barnehage har sårt behov for oppgradering, og det same har omsorgsbustadane i Elvavegen. I ei studie skal dei to behova sjåast i samanheng, og det skal gjennomførast eit forprosjekt for eit kombinasjonsbygg som inkluderer både barnehage og omsorgsbustadar.

  Målet med prosjektet er å få til ei betre løysing for barnehageborna på Dale. Samtidig ynskjer ein å få vurdert moglegheita for betre og meir tilpassa bustader for bebuarar i Elvavegen.

  Prinsipp for forstudia:
  • Eit nytt bygg vert utgreia for bygging på Dale, fortrinnsvis på branntomta ved Messehagen, men ein kan og sjå på andre ledige areal.
  • Det skal leggast opp til eit energieffektivt bygg, og ein skal sjå på moglegheita for å byggja i miljøvenleg materiale.

  Kommunestyret ber om at det vert utarbeida eit mandat for forprosjektet, som skal leggjast fram til handsaming i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

  Det vert i tillegg sett av 15 000 000 i økonomiplanperioden som delfinansiering av prosjektet. Eventuell resterande finansiering vert handsama når forprosjektet er ferdig.

  Note 17: Forprosjekt oppveksttun på Stanghelle

  Dagens barnehage på Stanghelle vil bli stengt i byggeperiode for K5, og vil mista mykje av
  utearealet etter endt bygging. Samtidig har Stanghelle skule behov for oppgradering. For å nytta arealet ved Stanghelle skule best mogleg, og for å sikra god drift, så må ein sjå dette i samanheng.
  Kommunestyret ber om at det vert utarbeida mandat for forprosjekt “Oppveksttun Stanghelle” og at dette kan handsamast i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

  Note 18: Trafikksikker kommune - vegljos skuleveg

  Det vert sett av 1 million kroner til vegljos på kommunal skuleveg på Straume og Stamnes. Kommunestyret ber om at prosessen vert starta og eventuell meirkostnad vert lagt fram for kommunestyret.

  Del 2: Saldering og omdisponering

  2023 2024
  Bruk av disposisjonsfond 31 660 000 15 000 000 Note 19
  Gevinst frå aktiva 1 000 000 Note 20
  Mindreinntekt eigedomsskatt på næring -700 000 Note 21

  Sum auka ramme 31 960 000 15 000 000

  Sum disponert til drift 19 260 000
  Sum disponert til investeringar 12 700 000 15 000 000

  Note 19: Bruk av disposisjonsfond

  Med ekstra store inntekter i 2022 vert det prioritert å omdisponere delar av midlane i framtidsretta tiltak både i 2023 og seinare i økonomiplanperioda.

  Note 20: Gevinst frå aktiva

  Gjennomsnittlig inntekt frå aktiva har sidan 2018 vore på over 3 millionar kroner, og sjølv med eit venta negativt resultat frå 2022 vil inntekta gjennomsnittleg vera over 2 millionar. Det vert derfor budsjettert med 1 million kroner i inntekt frå aktiva, eit forsiktig anslag målt opp mot historisk inntekt og kva ein burde forventa av gevinst frå eit slikt fond. At fondet også blir større i 2022 burde tilseie at dette er et realistisk anslag.

  Note 21: Reduksjon i eigedomsskatt for næring

  Per 2022 er eigedomsskatten på næringseigedom i Vaksdal 7 promille, noko som er høgaste moglege nivå på landsbasis. Når ein samanliknar med andre relevante kommunar i distriktet og langs E16 er Vaksdal ein kommune som er kostbar å etablera seg i for næringsdrivande.
  Skattesatsen vert derfor redusert til 6 promille.

  Mål med tiltaket er å gjere det meir attraktivt å etablera seg som næringsaktør i Vaksdal.
  Skattenivået skal reduserast for å visa at Vaksdal ynskjer å letta skattebyrda for eksisterande bedrifter, samt at kommunen vert meir attraktiv for nyetablerarar.
  Dette tiltaket gjeld ikkje kraftanlegg omfatta av særkattereglane i petrolium, som vil ha same skattenivå som tidlegare.

  Del 4: Verbalforslag

  a. Tilsette
  Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring. Vaksdal kommune har som målsetting at ingen skal seiast opp som følgje av omstillingsprosessar. Eventuell nedbemanning skal først løysast gjennom frivillige avtalar, omplassering til anna arbeid i kommunen eller omskulering – vidareutdanning.

  b. Prioriteringar i helse
  Kommunestyret ber om at investeringar i velferdsteknologi som fører til redusert belastning på tilsette og auka tryggleik for brukarar vert å prioritera innafor budsjettet i 2023.
  Fokus i Helse og meistring i 2023 skal i tillegg vera å få redusert kostnadar knytt til bruk av vikarbyrå.

  c. Friplassar i kulturskulen
  Kommunestyret ber om at det vert tilbydd fem gratis plassar i kulturskulen.
  Tiltaket vert gjennomført så langt det er ledig kapasitet, og ved eventuelle ekstrakostnadar skal administrasjonen koma tilbake med ei sak i første tertial.

  d. Marknadsføring sommarjobb bedrifter

  Kommunestyret ber om at Somarjobb i bedrifter-tiltaket vert marknadsført i kommunen sine sosiale kanalar samt i lokalaviser.

  “Sommarjobb i bedrifter” er eit permanent tiltak i Vaksdal og fortset i 2023. Tiltaket er primært meint for ungdom mellom 16 og 18 år. I 2022 vart det sagt at det berre var ein søkjar, men det verka som det var lite opplyst om ordninga. I 2023 må det difor informerast betre, t.d. gjennom kommunen sine nettsider og sosiale kanalar, Vaksdal Næringsråd bør kontaktast og avisannonser skal vurderast. Målet er at det avsette beløpet vert brukt fullt ut.

  e. Heimetenesta – tilpassa oppmøtestad
  Vaksdal kommune er langstrakt. Fleire av våre tilsette i heimetenesta køyrer langt i jobb, og mange køyrer også langt til oppmøtestad. Teknologiske hjelpemiddel gjer at me ikkje treng møtast kvar dag for å kunne utføre arbeidet vårt.
  Kommunestyret ber om at det i 2023 vert lagt til rette for tilpassa oppmøtestad for tilsette. Korleis dette vert løyst skal rapporterast saman med Tertialrapport 1.

  f. Rullerande opptak barnehage
  Kommunestyret ber administrasjonen innan 1. mars kome med sak om rullerande (fortløpande) eller fleire opptak i barnehagane. Saka skal innehalde konsekvensar for økonomi og personal. Målet er å kunne tilby barnehageplassar heile året og ta godt imot flyktningar som treng barnehageplass.

  g. Kommunale bustader
  Kommunestyret ber administrasjonen innan juni 2023 kome med oppfølging av følgjande punkt i sak 70/20:

  “Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om trong for kommunale bustader i 2021. (2023) Ei slik sak må ta omsyn til geografisk spreiing, type bustader og status for kommunale bustader i dag”
  I tillegg ber kommunestyret om at saka og inneheld eventuelt sal av kommunale bustader, omdisponering og moglegheiter for leige til eige i vår kommune.

  h. Trafikksikker kommune

  Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei prioritert liste over behov for vegljos på kommunale vegar. Denne skal innehalde oversikt over særleg farlege punkt, samt omsyn til skuleveg. Her bør det takast omsyn til innspel frå Barnetråkk-innspel gjennomført ved skulane i kommunen, samt tidlegare innmeldte behov.

  i. Vikavegen nedre del

  Kommunestyret ber om at det snarast vert gjort ei vurdering av vegfundamentet i nedre del av Vikavegen. Det kjem fleire meldingar om bekymring i høve utgliding av vegen. Då det ikkje er omkøyringsmogelegheiter hastar det å få kartlagt tilhøva her og eventuelt sett i gong tiltak.

  j. Digitalisering, innovasjon og samfunn

  Kommunestyret ber administrasjonen om å gå gjennom stillingar innanfor reinhald og teknisk drift for å vurdere om me har dei ressursane me treng framover. Rammene har endra seg dei siste åra med nye bygg og tenester. Kommunestyret ber om ei sak tidleg i 2023 der ein vurderer
  -om oppgåvene er i samsvar med ressursane
  -vil det vera tenleg å auke tal stillingar og utføre fleire oppgåver i eigen regi?
  Kommunestyret ventar sak til behandling før ein vurderer kutt i stillingar som omtalt i kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett.

  k. Serviceline i Vaksdal kommune.

  Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide ei sak i 2023 om oppretting av serviceline i kommunen etter modell av servicelina i Bergen og/eller rosa buss i Oslo. Saka skal og sjå på om det er mogleg innanfor rutepakka i Vaksdal kommune og opprette serviceline saman med kollektivselskapet.

  l. Løypemelding

  Kommunestyret ber om at budsjettvedtaka vert rapportert på i kommunestyremøte i juni.

  Tilleggsframlegg frå Boris Groth (FRP) på vegner av FRP:

  Budsjettendring for kommunebudsjett 2023:

  Brannvern – styrking av kompetanse for å innfri lovkrav Kr 1000000,-

  Det skal rapporterast tilbake til politisk nivå innan budsjettprosess 2024 om kommunen er/blir ajour med kompetansekrava innan utgangen av 2024.

  Inndekning: Bruk av disposisjonsfond Kr 1000000,-  Behandling

  Endringsforslag frå Thor Andersen, AP, på vegner av AP:

  Arbeiderpartiet
  Forslag til budsjettendringer for 2023

  Oppvekst 3 390 00
  Forslag Ap 1 Skole 3 000 000 Opprettholde kvalitet
  Forslag Ap 2 Prøveprosjekt skolemat 320 000 Ungdomsskolen
  Forslag Ap 3 Priser folkebad 70 000 Ny prisordning

  Helse og mestring 300 000
  Forslag Ap 4 Ressurssenter Vaksdal 150 000 Teknologi
  Forslag Ap 5 Ressurssenter Vaksdal 150 000 Møbler


  Digitalisering, innovasjon og samfunn 2 000 000
  Forslag Ap 6 Renhold 500 000 Heltidskultur
  Forslag Ap 7 Brann 1 500 000 Opplæring


  Sum drift 5 690 000

  Investeringer 1 700 000

  Forslag Ap 8 Stamnesvegen 850 000 Veilys
  Forslag Ap 9 Stamnesvegen 850 000 Veilys

  Drift
  Ap 1
  Styrke oppvekst. Vi vet det ikke er tatt høyde lønnsoppgjør i budsjettforslaget.
  Vi er redd de foreslåtte rammer vil gå utover kvaliteten i skolene.
  Ap 2
  Vi ønsker og sett i gang et prøveprosjekt fra høsten 2023 og fram til nyttår for ungdomsskoleelevene hvor det tilbys gratis skolemat. Med og prøve dette ut vil vi få et grunnlag hvor positiv og negative sider vil komme frem.
  Ap 3
  Vi ønsker en ny prisordning for folkebadet på Dale Jf deler av vårt forslag 80.2022 i Formannskapet.
  • Det vert frå 2023 innført ei ordning der barn til og med 16 år får gratis inngang.
  • Det vert frå 2023 innført ei ordning der pensjonister over 67 år får gratis inngang.
  • Studenter bosatt i kommunen får gratis inngang i badets åpningstider
  • Andre betalende grupper får tilbod om å kjøpe klippekort som gjev ein redusert billettpris.
  Ap 4
  Konsekvenser av kommunaldirektørens budsjett framlegg gir begrensninger i ny teknologi innenfor sektoren Helse og meistring. Vi ønsker en tilleggs bevilgning på 150 000 til videre utbygging av RoomMate på ressurssenteret på Vaksdal.
  RoomMate er et produkt innen velferdsteknologi og tilbyr visuelt og anonymisert digitalt tilsyn med automatisk alarmering i kritiske situasjoner.
  Ap 5
  Ressurssenteret på Vaksdal har i tillegg behov for fornyelse av deler av møblementet. Vi tar signalene og setter av 150 000 til formålet.
  Ap 6
  Renholdsavdelingen i Vaksdal har i høst blitt presset i forhold til den gode utviklingen av heltidskultur de har arbeidet for over lengre tid med. Forslag i høst om oppdeling av fulle stillinger, dette også en konsekvens av fjerningen av en stilling i årets budsjett. Vi ønsker og styrke renholdsavdelingen med 500 000 til bruk for og videreføre den gode utviklingen med heltidskultur i avdelingen.

  Ap 7
  Brann brannvern har et akutt behov for opplæring av sine mannskaper for og kunne tilfredsstille de kravene som er vedtatt av kommunestyret,( sak 28.2019) og opprettholde kommunen sitt beredskapsansvar til en hver tid.
  Det har vert utfordringer på dette området i 2022, derfor går vi inn med 1,5 mill for at kommunens ansvar blir ivaretatt.

  Innvesteringer
  Ap 8 og 9
  Innvesteringer handler i denne omgang om veilys på 2 kommunale veier i Vaksdal.
  Vi ønsker gatelys langs den kommunale veien fra Leiro og opp på Stamnes, og veien fra krysset nede på Straume og opp den kommunale vegen.
  Disse 2 veiene er henholdsvis 330 og 350 meter lange. Vi setter av samlet 1,7 mill til dette prosjektet.

  Tekstforslag
  Ap 10
  Kommunestyret ber om at arbeidstakerorganisasjonene vert involvert så tidlig som mulig ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring.
  Vaksdal kommune skal ikke nytte seg av Arbeidsmiljøloven sin åpning for midlertidig tilsettinger, men tilsette i faste stillinger.
  Arbeidet med hele faste stillinger skal intensiveres.
  Ingen arbeidstakere skal bli sagt opp eller få reduserte stillinger som følge av omstillinger/nedbemanning i 2023.
  Ap 11
  Kommunestyret ber om at det blir laget en plan for rekrutering for vaktmestere/byggdriftere og tekniskuteetat.
  Planen skal inneholde framtidig kompetansebehov/fagbehov. Tall på ansatte. Plan for lærlinger innen Byggdrifterfaget.

  Endringsforslag frå Erlend Hesjedal Johannessen, H, på vegner av Sp, SV og Høgre:

  Budsjett 2023 - Fellesforslag SP, SV og Høgre

  I SP, SV og Høgre sitt endringsforslag til kommunedirektøren sitt budsjettforslag for 2023 held partia fram med dei satsingane som tidlegare år har vore prioritert. Born og unge står i sentrum og vert prioritert og det skal framleis satsast på nærings- og arealpolitikk for å utvikla kommunen vidare. Det skal i tillegg prioriterast å byggja vidare gode tenester for innbyggjarane våre, og på å gje dei tilsette rom til å utvikla tilbodet.

  Vaksdal kommune er heldige som har gode inntekter frå kraft, og det skal koma innbyggjarane til gode. Det er denne kraftinntekta som har gitt oss høve til å gjera store investeringar i nybygg, og som gjer at kommunen er rigga økonomisk til omstilling. For 2023 er kraftinntektene ekstraordinært høg, og det gjev oss ein moglegheit til å ta nokre ekstra tak og investera i framtida.

  I 2023 vert born og unge prioritert. Det forventa nedtrekket innan oppvekst vert redusert, kulturmidlane vert auka, eit inkluderingsfond for born og unge vert oppretta og det skal satsast vidare på sommarjobbar for ungdom i kommunen. Det vert lagt inn midlar til å tilby næringsrik mat til ungdomskuleelevane i Vaksdal, eit tiltak som samtidig styrkar AO-senteret. Det skal startast eit forprosjekt av ny barnehage på Dale, samt eit forprosjekt av oppveksttun på Stanghelle i samband med K5-utbygginga.

  Det er også funne rom til å oppretthalde 1,4 stilling innan helse. Dette vert å sjå som ein auke i grunnbemanninga i eininga.

  I 2023 vert det prioritert å auka satsinga på næringsutvikling, i tråd med næringsplanen kommunestyret vedtok i mai 2022. Arbeidet i Vaksdal Næringsselskap vert styrka med ei ekstraløyving på kr. 500 000,-.
  5 millionar kroner skal overførast til Næringsfondet, og det skal opprettast eit nytt breibandsfond på 6 millionar. Eigedomsskatten på næringseigedom utanfor kraftproduserande sektor blir redusert, og det vert sett av midlar til å investera i næringsareal.


  Del 1: Driftsbudsjett

  Tiltak- drift
  Varig tiltak Eingongstiltak
  Oppvekst og kultur
  Redusert nedtrekk 1 900 000 Note 1
  Kulturmidler for born og unge 90 000 130 000 Note 2
  Folketalsvekst 350 000 Note 3
  Ung SoMe 150 000 Note 4
  Skulemat på ungdomskulen 650 000 Note 5


  Helse og meistring
  Redusert nedtrekk 1 000 000 Note 6
  Ung i helse 210 000 Note 7
  Omsorgsstønad 160 000 Note 8

  Andre tiltak
  Auke til Vaksdal Næringsselskap 500 000 Note 9
  Styrking av næringsfond 5 000 000 Note 10
  Breibandsfond 6 000 000 Note 11
  ENØK-fond 3 000 000 Note 12
  Vaskerobot 120 000 Note 13

  Sum tiltak drift 3 010 000 16 250 000

  Note 1: Redusert nedtrekk skule

  Det er ynskjeleg å fortsetta den utviklinga som er gjort i skulane. Ved å redusera nedtrekket vert det sikra nok ressursar til oppfølging av elevar, og gje skulane moglegheit til å vidareutvikla tolærar-systemet.

  Note 2: Kulturmidlar til born og unge

  I budsjettvedtaket for 2022 oppretta ein kulturmidlar til born og unge. Desse midlane kan brukast til tiltak som kjem born og unge til gode, til dømes til ekstra aktivitet/utgifter til positive tiltak i skulane, barnehagane og i Kulturskulen. Aktivitetsdag for elevar på mellomtrinnet vert vidareført.

  I 2023 vert desse midlane auka, og dei skal i tillegg til allerede nevnte tiltak nyttast til etterspurt utbetring av Dalebadet. Det gjeld skjerming av vindauger, som høgaste prioritet, utstyr som til dømes rutsjebane og diverse utstyr til garderobane.

  Posisjonspartia ynskjer også å oppretta eit inkluderingsfond på kroner 40 000, som skal dekka kostnader for påmeldingsavgift, treningsavgifter og utstyr som er naudsynt for å delta i idrett-, kultur-, og andre fritidstilbod. Målet med dette fondet er å sikra at alle born og unge har moglegheit til å delta på ein fritidsaktivitet. Det vert sett eit tak på kr. 2000 per born slik at mange kan få nytte av tilbodet.

  Det skal utarbeidast retningslinjer og god informasjon for fondet. Ordninga er gjennomført i andre kommunar og det kan vere nyttig å sjå på retningslinjene dei har utarbeida, til dømes Voss Herad.

  Note 3: Folketalsvekst

  Å stabilisera og auka folketalet i Vaksdal er eit viktig og avgjerande arbeid kommunen står i. Det vert sett av midlar til tiltak som skal fremja tilflytting. Nyfødtgåva vert vidareført.

  Note 4: Ung i SoMe

  I februar 2022 lanserte Vaksdal kommune nettsida mittvaksdal.no og instagramprofilen mittvaksdal, samt tok i bruk emneknaggen #mittvaksdal. Her finn både innbyggjarar og potensielle tilflyttarar relevant informasjon om bustad, arbeid og fritid i Vaksdal kommune. For å gjera nettsida, emneknaggen og instagramprofilen kjend skal Vaksdal kommune i 2023 engasjera ungdom gjennom Ung i SoMe til å arbeida på oppdrag for kommunen. Komite for folketalsvekst får i oppgåve å utarbeida avtalar for ungdom. Innlegga som vert produsert kan delast i kommunen sine kanalar, og i ungdommane sine kanalar. Komite for folketalsvekst orienterer kommunestyret om Ung i SoMe seinast i kommunestyremøtet i mai.

  Note 5: Skulemat på ungdomsskulen

  Kommunestyret ber om at det vert innført gratis skulemat tre dagar i veka (114) dagar i skuleåret så raskt som mogleg i 2023. Tiltaket er lagt inn med heilårsverknad frå og med 01.01.2023. Kommunestyret ber om at AO senteret vert leverandør av tenesta med bakgrunn i tilbod som vart presentert 01.11.2022. Det vert lagt opp til ei eiga løysing for Eksingedalen Oppveksttun.

  Tiltaket vert evaluert etter at det har vore i drift eit heilt skuleår 23/24 våren 2024.

  Note 6: Redusert nedtrekk

  Stilling som er foreslått redusert ved ressurssenteret på Vaksdal vert behalden innan helse og omsorg, auke i grunnbemanning.

  Note 7: Ung i Helse

  Det skal satsast vidare på Ung i Helse, og tiltaket vert no varig. Det blei gjennomført første gong sommaren 2022, og fekk gode tilbakemeldingar frå både brukarane, dei tilsette og ungdommane. Difor vert summen dobla i 2023, slik at endå fleire ungdomar kan få moglegheit til å få sommarjobb.

  Intensjonen er å gje lokal ungdom sommarjobb samstundes som ein kan skapa meir aktivitet for dei eldre om sommaren. I tillegg kan det og sjåast på som eit rekrutteringstiltak for framtida.

  Note 8: Omsorgsstønad

  Sats for omsorgsstønad vert auka i 2023 med 160 000 kr, eller omlag 40 kr. pr time.
  I 2023 skal nye retningsliner for omsorgsstønad handsamast i utval for Levekår. Timesats for omsorgsstønad skal regulerast etter årleg lønsoppgjer frå og med 2023.

  Note 9: Vaksdal Næringsselskap

  I svært mange år har den årlege løyvinga til VNS vore på 1.000.000 kroner. Dette beløpet har ikkje blitt justert, og nye vedtekter, snart ny styresamansetting og ny giv, bør gje grobotn for nye tiltak som vil kreva midlar. Det vert sett av 500.000 kroner frå næringsfondet for å styrka arbeidet selskapet skal gjera framover.

  Note 10: Næringsfond

  I 2022 vart næringsfondet slått saman med Landbruksfondet og gjort søkbart. I eit år med ekstra høg inntekt frå konsesjonskraft er det rett å styrke næringsfondet, og med det styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen.

  Note 11: Breibandsfond

  Om me skal nå måla om tenleg breiband til heile kommunen i 2025, må breibandsplanen følgast opp med midlar. Estimert behov er 2 millionar i året dei neste tre åra, og derfor oppretter me eit breibandfond som skal dekke inn dette behovet. Me ser på full breibandsdekning i heile kommunen som svært viktig om me skal oppnå vekst i folketalet.

  Note 12: Lokalt ENØK-fond

  Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide retningsliner slik at innbyggjarar i Vaksdal kommune kan søke om støtte til energisparande tiltak i primærbustad.
  Støtta skal vere bagatellmessig og grense oppad til kr. 20 000 kroner pr. husstand. Tiltak som kan gje støtte er:

  - Luft til luft varmepumpe
  - Solcellepanel
  - Skifte av vindauger/dør
  - Etterisolering

  Ordninga skal i første omgang gjelde eit år fom. 01.01.2023 Støtta vert utbetalt etterskotsvis mot kvittering. Ordninga kjem som eit tillegg til eventuelle statlege ordningar.

  Note 13: Vaskerobot

  Kommunen må modernisera seg på alle områder, også innan reinhald. Kapasiteta på området er knapp, men ein kan nytta teknologi for å lette arbeidsmengda. For å frigje kapasitet til vask andre stader, ynskjer ein å gjennomføra eit prøveprosjekt med vaskerobot på ein eigna plass i kommunen. Det kan til dømes vera Turbinen eller annan høveleg stad. Det vert sett av pengar til å leiga ein vaskerobot i 2023, slik at ein får prøvd ut korleis dette fungerer.

  Del 2: Investeringar

  Tiltak - investeringar 2023 2024
  Opparbeiding av næringsareal 10 000 000 Note 14
  ENØK-tiltak kommunale bygg 1 000 000 Note 15
  Prosjekt ny barnehage og nye omsorgsbustader på Dale 350 000 15 000 000 Note 16
  Prosjekt oppveksttun på Stanghelle 350 000 Note 17
  Trafikksikker kommune - vegljos skuleveg 1 000 000 Note 18
  Sum tiltak investeringer 12 700 000 15 000 000

  Note 14: Opparbeiding av næringsareal

  Det skal setjast av 10.000.000 kroner til opparbeiding av næringsareal i Vaksdal. Arealet skal bli planert, og infrastruktur skal vera klart med VVA til tomtegrensa.
  Arealet skal klargjerast for sal til næringsdrivande og marknadsførast.

  Arealet skal leggjast ut for sal med mål om å dekkja inn investeringskostnadene, samstundes skal det takast omsyn til kostnader for tilsvarande tomter i nærliggjande kommunar samt andre kommunar langs E16, som er naturleg å samanlikna med.

  Målet er å få flest mogleg kvadratmeter opparbeida næringsareal for investert beløp, men prioriterte område er: 1. Dalegarden, 2. Norddalen, 3. Kommunal eigd tomt ved sidan av ny brannstasjon på Vaksdal. 4. Stanghelle Kai.

  Note 15: ENØK-tiltak kommunale bygg

  Vaksdal kommune må redusera straumforbruket, og må sjå på tiltak som solceller og andre ENØK-tiltak. Det vert sett av pengar i budsjettet for 2023 til å utgreia kva potensiale kommunen har innanfor ENØK-tiltak i kommunale bygg. Resterande beløp skal nyttast til å starta på tiltak som vert peika på i utgreiinga.

  Note 16: Moglegheitsstudie/forprosjekt ny Dale Barnehage/ Elvavegen

  Dale Barnehage har sårt behov for oppgradering, og det same har omsorgsbustadane i Elvavegen. I ei studie skal dei to behova sjåast i samanheng, og det skal gjennomførast eit forprosjekt for eit kombinasjonsbygg som inkluderer både barnehage og omsorgsbustadar.

  Målet med prosjektet er å få til ei betre løysing for barnehageborna på Dale. Samtidig ynskjer ein å få vurdert moglegheita for betre og meir tilpassa bustader for bebuarar i Elvavegen.

  Prinsipp for forstudia:
  • Eit nytt bygg vert utgreia for bygging på Dale, fortrinnsvis på branntomta ved Messehagen, men ein kan og sjå på andre ledige areal.
  • Det skal leggast opp til eit energieffektivt bygg, og ein skal sjå på moglegheita for å byggja i miljøvenleg materiale.

  Kommunestyret ber om at det vert utarbeida eit mandat for forprosjektet, som skal leggjast fram til handsaming i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

  Det vert i tillegg sett av 15 000 000 i økonomiplanperioden som delfinansiering av prosjektet. Eventuell resterande finansiering vert handsama når forprosjektet er ferdig.

  Note 17: Forprosjekt oppveksttun på Stanghelle

  Dagens barnehage på Stanghelle vil bli stengt i byggeperiode for K5, og vil mista mykje av
  utearealet etter endt bygging. Samtidig har Stanghelle skule behov for oppgradering. For å nytta arealet ved Stanghelle skule best mogleg, og for å sikra god drift, så må ein sjå dette i samanheng.
  Kommunestyret ber om at det vert utarbeida mandat for forprosjekt “Oppveksttun Stanghelle” og at dette kan handsamast i Formannskapet i fyrste kvartal 2023. Det vert sett av 350 000 kroner til forprosjektet.

  Note 18: Trafikksikker kommune - vegljos skuleveg

  Det vert sett av 1 million kroner til vegljos på kommunal skuleveg på Straume og Stamnes. Kommunestyret ber om at prosessen vert starta og eventuell meirkostnad vert lagt fram for kommunestyret.

  Del 2: Saldering og omdisponering

  2023 2024
  Bruk av disposisjonsfond 31 660 000 15 000 000 Note 19
  Gevinst frå aktiva 1 000 000 Note 20
  Mindreinntekt eigedomsskatt på næring -700 000 Note 21

  Sum auka ramme 31 960 000 15 000 000

  Sum disponert til drift 19 260 000
  Sum disponert til investeringar 12 700 000 15 000 000

  Note 19: Bruk av disposisjonsfond

  Med ekstra store inntekter i 2022 vert det prioritert å omdisponere delar av midlane i framtidsretta tiltak både i 2023 og seinare i økonomiplanperioda.

  Note 20: Gevinst frå aktiva

  Gjennomsnittlig inntekt frå aktiva har sidan 2018 vore på over 3 millionar kroner, og sjølv med eit venta negativt resultat frå 2022 vil inntekta gjennomsnittleg vera over 2 millionar. Det vert derfor budsjettert med 1 million kroner i inntekt frå aktiva, eit forsiktig anslag målt opp mot historisk inntekt og kva ein burde forventa av gevinst frå eit slikt fond. At fondet også blir større i 2022 burde tilseie at dette er et realistisk anslag.

  Note 21: Reduksjon i eigedomsskatt for næring

  Per 2022 er eigedomsskatten på næringseigedom i Vaksdal 7 promille, noko som er høgaste moglege nivå på landsbasis. Når ein samanliknar med andre relevante kommunar i distriktet og langs E16 er Vaksdal ein kommune som er kostbar å etablera seg i for næringsdrivande.
  Skattesatsen vert derfor redusert til 6 promille.

  Mål med tiltaket er å gjere det meir attraktivt å etablera seg som næringsaktør i Vaksdal.
  Skattenivået skal reduserast for å visa at Vaksdal ynskjer å letta skattebyrda for eksisterande bedrifter, samt at kommunen vert meir attraktiv for nyetablerarar.
  Dette tiltaket gjeld ikkje kraftanlegg omfatta av særkattereglane i petrolium, som vil ha same skattenivå som tidlegare.

  Del 4: Verbalforslag

  a. Tilsette
  Kommunestyret ber om at arbeidstakarorganisasjonane vert involvert så tidleg som mogleg ved forslag budsjett, omorganisering eller organisasjonsendring. Vaksdal kommune har som målsetting at ingen skal seiast opp som følgje av omstillingsprosessar. Eventuell nedbemanning skal først løysast gjennom frivillige avtalar, omplassering til anna arbeid i kommunen eller omskulering – vidareutdanning.

  b. Prioriteringar i helse
  Kommunestyret ber om at investeringar i velferdsteknologi som fører til redusert belastning på tilsette og auka tryggleik for brukarar vert å prioritera innafor budsjettet i 2023.
  Fokus i Helse og meistring i 2023 skal i tillegg vera å få redusert kostnadar knytt til bruk av vikarbyrå.

  c. Friplassar i kulturskulen
  Kommunestyret ber om at det vert tilbydd fem gratis plassar i kulturskulen.
  Tiltaket vert gjennomført så langt det er ledig kapasitet, og ved eventuelle ekstrakostnadar skal administrasjonen koma tilbake med ei sak i første tertial.

  d. Marknadsføring sommarjobb bedrifter

  Kommunestyret ber om at Somarjobb i bedrifter-tiltaket vert marknadsført i kommunen sine sosiale kanalar samt i lokalaviser.

  “Sommarjobb i bedrifter” er eit permanent tiltak i Vaksdal og fortset i 2023. Tiltaket er primært meint for ungdom mellom 16 og 18 år. I 2022 vart det sagt at det berre var ein søkjar, men det verka som det var lite opplyst om ordninga. I 2023 må det difor informerast betre, t.d. gjennom kommunen sine nettsider og sosiale kanalar, Vaksdal Næringsråd bør kontaktast og avisannonser skal vurderast. Målet er at det avsette beløpet vert brukt fullt ut.

  e. Heimetenesta – tilpassa oppmøtestad
  Vaksdal kommune er langstrakt. Fleire av våre tilsette i heimetenesta køyrer langt i jobb, og mange køyrer også langt til oppmøtestad. Teknologiske hjelpemiddel gjer at me ikkje treng møtast kvar dag for å kunne utføre arbeidet vårt.
  Kommunestyret ber om at det i 2023 vert lagt til rette for tilpassa oppmøtestad for tilsette. Korleis dette vert løyst skal rapporterast saman med Tertialrapport 1.

  f. Rullerande opptak barnehage
  Kommunestyret ber administrasjonen innan 1. mars kome med sak om rullerande (fortløpande) eller fleire opptak i barnehagane. Saka skal innehalde konsekvensar for økonomi og personal. Målet er å kunne tilby barnehageplassar heile året og ta godt imot flyktningar som treng barnehageplass.

  g. Kommunale bustader
  Kommunestyret ber administrasjonen innan juni 2023 kome med oppfølging av følgjande punkt i sak 70/20:

  “Kommunestyret ber om at det vert utarbeida sak om trong for kommunale bustader i 2021. (2023) Ei slik sak må ta omsyn til geografisk spreiing, type bustader og status for kommunale bustader i dag”
  I tillegg ber kommunestyret om at saka og inneheld eventuelt sal av kommunale bustader, omdisponering og moglegheiter for leige til eige i vår kommune.

  h. Trafikksikker kommune

  Kommunestyret ber om at det vert utarbeida ei prioritert liste over behov for vegljos på kommunale vegar. Denne skal innehalde oversikt over særleg farlege punkt, samt omsyn til skuleveg. Her bør det takast omsyn til innspel frå Barnetråkk-innspel gjennomført ved skulane i kommunen, samt tidlegare innmeldte behov.

  i. Vikavegen nedre del

  Kommunestyret ber om at det snarast vert gjort ei vurdering av vegfundamentet i nedre del av Vikavegen. Det kjem fleire meldingar om bekymring i høve utgliding av vegen. Då det ikkje er omkøyringsmogelegheiter hastar det å få kartlagt tilhøva her og eventuelt sett i gong tiltak.

  j. Digitalisering, innovasjon og samfunn

  Kommunestyret ber administrasjonen om å gå gjennom stillingar innanfor reinhald og teknisk drift for å vurdere om me har dei ressursane me treng framover. Rammene har endra seg dei siste åra med nye bygg og tenester. Kommunestyret ber om ei sak tidleg i 2023 der ein vurderer
  -om oppgåvene er i samsvar med ressursane
  -vil det vera tenleg å auke tal stillingar og utføre fleire oppgåver i eigen regi?
  Kommunestyret ventar sak til behandling før ein vurderer kutt i stillingar som omtalt i kommunedirektøren sitt framlegg til budsjett.

  k. Serviceline i Vaksdal kommune.

  Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide ei sak i 2023 om oppretting av serviceline i kommunen etter modell av servicelina i Bergen og/eller rosa buss i Oslo. Saka skal og sjå på om det er mogleg innanfor rutepakka i Vaksdal kommune og opprette serviceline saman med kollektivselskapet.

  l. Løypemelding

  Kommunestyret ber om at budsjettvedtaka vert rapportert på i kommunestyremøte i juni.

  Tilleggsframlegg frå Boris Groth (FRP) på vegner av FRP:

  Tilleggsframlegg: Budsjettendring for kommunebudsjett 2023:

  Brannvern – styrking av kompetanse for å innfri lovkrav Kr 1000000,-

  Det skal rapporterast tilbake til politisk nivå innan budsjettprosess 2024 om kommunen er/blir ajour med kompetansekrava innan utgangen av 2024.

  Inndekning: Bruk av disposisjonsfond Kr 1000000,-

  Røysting:

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

  Endringsforslag frå Thor Andersen (AP) fekk 2 (AP) mot 5 (Sp, SV, Frp, H) røystar og falt.

  Endringsforslag frå Erlend Hesjedal Johannessen (H) på vegner av SP, SV og Høgre, fekk 5 (Sp, SV, Frp, H) mot 2 (AP) røystar og vert vedteke.

  Tilleggsframlegg frå Boris Groth (FRP) fekk 5 (Sp, SV, Frp, H) mot 2 (AP) røystar og vert vedteke.

 • ELDRESTOVE PÅ VAKSDAL Hoveddokument 65KB

  88/2022 - 22/11237 - ELDRESTOVE PÅ VAKSDAL

  Journaldato: 13.11.2022  1 dokument
  Brevdato: 13.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert tatt til orientering.

  Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med eldrerådet og pensjonistlaga om korleis ein kan få på plass eldrestove på Jamne.
  Herunder: (lista er ikkje uttømmande)
  Møblering
  Drift
  Oppussing
  Bruk
  Leigeinntekter til andre føremål

  Formannskapet er positiv til å finansiere årleg drift, men ber om at kostnader vert spesifisert betre i ny sak. Formannskapet er og positive til å bidra økonomisk til møblering oa. men ber om at dette vert gjort etter modell av ungdomsklubben.
  Ny sak vert lagt fram innan 1. tertial 2023.

  Røde Kors Omsorg skal også vera mellom dei som vert involvert i prosessen.

  Framlegg til skriftleg leige-/låne-avtale vert også lagt inn i saka.  Behandling

  Tilleggsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av SP, SV, H og FRP:

  Formannskapet ber kommunedirektøren gå i dialog med eldrerådet og pensjonistlaga om korleis ein kan få på plass eldrestove på Jamne.
  Herunder: (lista er ikkje uttømmande)
  Møblering
  Drift
  Oppussing
  Bruk
  Leigeinntekter til andre føremål

  Formannskapet er positiv til å finansiere årleg drift, men ber om at kostnader vert spesifisert betre i ny sak. Formannskapet er og positive til å bidra økonomisk til møblering oa. men ber om at dette vert gjort etter modell av ungdomsklubben.
  Ny sak vert lagt fram innan 1. tertial 2023.

  Tilleggsforslag frå Ordførar Hege Eide Vik på vegner av Formannskapet:

  Røde Kors Omsorg skal også vera mellom dei som vert involvert i prosessen.

  Tilleggsforslag frå Ordførar Hege Eide Vik på vegner av Formannskapet:

  Framlegg til skriftleg leige-/låne-avtale vert også lagt inn i saka.

  Røysting:

  Tilleggsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av SP, SV, H og FRP vert samrøystas vedteke

  Tilleggsforslag frå Formannskapet vert samrøystas vedteke

  Tilleggsforslag frå Formannskapet vert samrøystas vedteke

 • Framlegg til revidert tenesteytingsavtale Hoveddokument 79KB
  Brevdato: 13.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

  1. Framlegg til ny tenesteytingsavtale vert vedtatt slik den ligg føre.

  Avtalen trer i kraft frå 01.01.23

  1. Renovasjon vert lagt til i avtalen om dette kan gjennomførast juridisk og økonomisk.  Behandling

  Formannskapet drøftar saka.

  Samrøystes vedteke

 • Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 - 2025 Hoveddokument 81KB
  Brevdato: 13.09.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Knut Trefall

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Prioriteringsliste for fysiske trafikktryggleikstiltak 2022 – 2025 vert vedteke slik den ligg føre.  Behandling

  Formannskapet drøftar saka

  Samrøystes vedteke

 • RENOVASJONSGEBYR 2023 Hoveddokument 74KB

  91/2022 - 22/10976 - RENOVASJONSGEBYR 2023

  Journaldato: 03.11.2022  3 dokumenter
  Brevdato: 03.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Vaksdal kommune vedtek at BIR Privat AS vert delegert fullmakt til fakturering og innkreving av avfallsgebyret på vegne av Vaksdal kommune, jfr § 12 i Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning og forurensningsloven §34. Avfallsgebyret tilhører Vaksdal kommune.

  2. Prisen på renovasjonstjenesten for 2023 settes ned med 1,0%, med unntak av eigenandelen for levering til gjenvinningsstasjonane og enkelte tenesterutanfor standard renovasjon. Desse vert uendra.

  Kommunalt påslag settes til kr 0,- for 2023.

  Vaksdal kommune vedtar avfallsgebyr i henhold til følgjande vedlegg:

  Prismatrise renovasjonsgebyr Vaksdal Kommune 2023  Behandling

  Samrøystes vedteke

 • TERTIALRAPPORT 2 - 2022 Hoveddokument 69KB

  92/2022 - 22/10978 - TERTIALRAPPORT 2 - 2022

  Journaldato: 03.11.2022  4 dokumenter
  Brevdato: 03.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomiavd.
  Sakshandsamar: Kenneth Stokke

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Tertialrapport 2 vert godkjent slik den ligg føre.


  Dei som kvalifiserer, og oppfyller vilkåra for økonomisk stønad til livsopphald i desember, og søker mellom 23.11.22 til 20.12.22, vil få innvilga 1000,- i ytterlegare bidrag for desember.

  Tiltaket vert finansiert frå disposisjonsfondet.  Behandling

  På vegner av Sp, SV, H og Frp la Kjartan Haugsnes (SV) fram følgjande tilleggsforslag:

  Dei som kvalifiserer, og oppfyller vilkåra for økonomisk stønad til livsopphald i desember, og søker mellom 23.11.22 til 20.12.22, vil få innvilga 1000,- i ytterlegare bidrag for desember.

  Tiltaket vert finansiert frå disposisjonsfondet.

  Formannskapet drøftar saka.

  Røysting:

  Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

  Tilleggsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av Sp, SV, H og Frp vart samrøystes vedteke.

 • BREIBANDSUTBYGGING - KOMMUNALT TILSKOT Hoveddokument 55KB
  Brevdato: 14.11.2022
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektør
  Sakshandsamar: Åse Elin Myking

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Saka vert tatt til orientering slik den ligg føre.  Behandling

  På vegner av Sp, SV, H og Frp la Kjartan Haugsnes fram følgjande endringsforslag:

  Saka vert tatt til orientering slik den ligg føre.

  Formannskapet drøftar saka

  Røysting:

  Kommunedirektøren sitt fremlegg til vedtak fekk 2 (AP) mot 5 (Sp, SV, H og Frp) røystar og falt

  Endringsforslag frå Kjartan Haugsnes (SV) på vegner av Sp, SV, H og FRP fekk 5 (Sp, SV, H og Frp) røystar og vert vedteke.

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Hege Eide VikSenterpartietOrdførarordforar@vaksdal.kommune.no
Kjartan HaugsnesSosialistisk VenstrepartiVaraordførarkjartan.haugsnes@vaksdal.kommune.no
Thor AndersenArbeiderpartietMedlemthor.fagforbundet@gmail.com
Heidi RongvedArbeiderpartietMedlemheidirongved@gmail.com
Boris GrothFramstegspartietMedlemboris.groth@gmail.com
Erlend Hesjedal-JohannessenHøgreMedlemmail@erlendjohannessen.com
Trond Olav MagnussenHøgreVaramedlemtomagnussen@gmail.com
Rikke Haagensenrikke.haagensen@vaksdal.kommune.no
Ann Kristin Bolstadann.kristin.bolstad@vaksdal.kommune.no
Åse Elin Mykingase.elin.myking@vaksdal.kommune.no
Amalie Johnsen Lunde (Ikke møtt) HøgreMedlemlundeamalie@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam
Telefon: 56594400
ACOS Innsyn levert av ACOS AS