Her får du mer informasjon om møtet i Alver formannskap den 14.10.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Alver formannskap den 14.10.2021

Alver formannskap
14.10.2021   09:00 - 15:30
Utvalg:Alver formannskap
Dato:14.10.2021   09:00 - 15:30
Møtested:Helsehuset, møterom Nordhordland
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Alver formannskap - 14.10.2021 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Alver formannskap - 14.10.2021 (Hoveddokument) ()

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 242KB
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste er godkjent.  Behandling

  Ingen merknader, samrøystes.

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 244KB

  083/21 - 21/63253 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 22.09.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 22.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen er godkjent.  Behandling

  Ingen merknader, samrøystes.

 • 2. tertialrapport 2021 Hoveddokument 623KB

  084/21 - 21/63407 - 2. tertialrapport 2021

  Journaldato: 23.09.2021  1 dokument
  Brevdato: 23.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Janne Sund

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret tek økonomirapport pr. 2 tertial 2021 til orientering.

  2. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til drift, sentrale poster og disposisjonsfond for 2021 slik det går fram av "status drift for kommune (1A)" og "status drift for tenesteområdene (1B).

  3. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere innsparing knytt til pensjon 2021 (totalt 2,7 mill kr) som er lagt til under administrativ styring og støttefunksjoner til tenesteområda under hver sektor.

  4. Dei ulike postane i oppsettet under tabell koronarekneskap, vert budsjettjustert i samsvar med påløpte utgifter (både sentrale postar og driftsposter og overføring frå drift til investering). Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året i samsvar med mottatt finansiering (auke i rammetilskott og/ eller andre koronatilskot). Ein føresetnad for å justere driftspostar knytt til Covid-19 er at det er ført på eige objekt knytt til koronarekneskap. Det skal leggjast fram oversyn over koronarekneskapen med finansiering i samband med årsmeldinga.

  5. Rådmannen får fullmakt til å budsjettjustere endringar gjennom året knytt til meirutgifter kommunesamanslåing. Ein føresetnad for å finansiere merutgifter knytt til kommunesamanslåing er at dei er ført på ansvar kommunesamanslåing eller eige objekt, og at dei avsette fondsmidlane på fond for kommunesammenslåing dekker meirutgiftene. Det skal leggast fram oversyn over kva utgifter som er dekka av kommunesamanslåingsmidlane i samband med årsmeldinga.

  6. Det vert føreteke budsjettjusteringar knytt til investering for 2021 slik det går fram av "status Investering og finansiering (2A)" og "Status Investeringar (2B).
   I sum vert investeringsutgiftene redusert med kr 40,9 mill. til kr 475,5 mill.  
   Endring i finansiering (netto reduksjon kr 40,9 mill):

  • Bruk av lånemidlar vert redusert med kr 46,3 mill.

  • Kompensasjon for merverdiavgift vert redusert med kr 3,9 mill.

  • Auke i bruk av bundne investeringsfond kr 9,3 mill.

  7. Finansrapport vert tatt til orientering.

  Kommunestyret vedtar investeringsrekneskapet med unntak av prosjekt Hestdal – nytt vassbehandlingsanlegg. Kommunestyret avventar politisk sak i november.

  Auka kapasitet byggjesak 200 000 kr.

  Kommunestyret legg inn midlar til å auke kapasitet på byggjesak, for å ta få ned sakshandsamingstida og etterslepet på byggjesak. Ved behov for ytterlegare auke i kapasitet, ber kommunestyret rådmannen setje i gong hensiktsmessige tiltak og rapportere til kommunestyret ved behov for ytterlegare finansiering.

  Kommunestyret vil leggje inn 800 000 kr til auka kapasitet byggjesak i budsjett for 2022. Evt. vidare finansiering avklarast i økonomiplanarbeidet for 2023-2026.

  Tiltaket vert finansiert ved auka bruk av disposisjonsfond.  Behandling

  Tillegg tilrådmannen sitt framlegg:

  Kommunestyret vedtar investeringsrekneskapet med unntak av prosjekt Hestdal – nytt vassbehandlingsanlegg. Kommunestyret avventar politisk sak i november.

  Rådmannen sitt framlegg med tillegg vart samrøystes vedteke.

  Framlegg frå H, Krf, Ap og Sp ved S.Sekkingstad-Sp:

  Auka kapasitet byggjesak 200 000 kr.

  Kommunestyret legg inn midlar til å auke kapasitet på byggjesak, for å ta få ned sakshandsamingstida og etterslepet på byggjesak. Ved behov for ytterlegare auke i kapasitet, ber kommunestyret rådmannen setje i gong hensiktsmessige tiltak og rapportere til kommunestyret ved behov for ytterlegare finansiering.

  Kommunestyret vil leggje inn 800 000 kr til auka kapasitet byggjesak i budsjett for 2022. Evt. vidare finansiering avklarast i økonomiplanarbeidet for 2023-2026.

  Tiltaket vert finansiert ved auka bruk av disposisjonsfond.

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

 • Avlastingstiltak for barn og unge i Alver kommune Hoveddokument 859KB
  Brevdato: 27.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Habiliteringstenester
  Saksbehandler: Bernt Fjordheim

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kvasten avlastningsbustad får auka kapasitet med 3 plassar. Samla kapasitet etter auke vert då 8 plassar

  2. Kommunen reduserer kjøp av private avlastingstenester. Det er ein føresetnad for reduksjon kjøp av teneste at målgruppe opprettheld kvalitet i tenestetilbod i kommunal regi.

  3. Starte arbeide med å finne eigna lokaler for å samlokalisere avlastingstiltaka som i dag vert gitt i Røsvikrenen i Knarvik, Havnevegen på Frekhaug og på Ostereidet. Målet er betre kvalitet og kostnadseffektiv drift. Kommunestyret ber rådmannen kome attende med ei sak om lokalisering, val av bygg/nybygg og eventuell økonomisk innsparing ved ei samlokalisering av desse avlastingstiltaka.  Behandling

  Framlegg frå Sp, Ap, KrF og Høgre ved T.Larsen-H:

  Tillegg til rådmannen sitt framlegg:

  c) Kommunestyret ber rådmannen kome attende med ei sak om lokalisering, val av bygg/nybygg og eventuell økonomisk innsparing ved ei samlokalisering av desse avlastingstiltaka.

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

  Tilleggsframlegget vart samrøystes vedteke.

 • Framlegg til kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset - høyringsuttale Hoveddokument 756KB
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Næring og utvikling
  Saksbehandler: Arne Eikefet

  Dokumenter

   

  Vedtak

  • Alver kommune tilrår alternativ N1 med lang tunnel mellom Vågsbotn og Tellevikområdet, og kryssprinsipp A i Vågsbotn, slik det kjem fram i framlegg til kommunedelplan for E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset.

  • Alver kommune støttar at det berre skal etablerast trafikkregulerande tiltak med skilt og oppmerking etter vedtak frå Statens vegvesen etter veglova.

  • Alver kommune er opptatt av å sikre optimal framdrift på parsellen Vågsbotn-Klauvaneset, og ber derfor om at det vert gjennomført to separate reguleringsplanar for Ringveg Øst.  Behandling

  Fellesframlegg frå Sp, AP, KrF og H ved Ø.Oddekalv-Ap:

  Nytt kulepunkt:

  Alver kommune er opptatt av å sikre optimal framdrift på parsellen Vågsbotn-Klauvaneset, og ber derfor om at det vert gjennomført to separate reguleringsplanar for Ringveg Øst.

  Siste setning i kulepunkt 2 går ut.

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

  Framlegg frå M.Klementsen-uavh.:

  Nytt kulepunkt: Alver kommune meiner at bompengetrykket for innbyggarane i Nordhordland allereie er høgt. Alver kommune føreset at E16/E39 vert utan bompengefinansiering.

  Framlegget fekk 3 røyster og fall (M.Klementsen-uavh., M.Færø-uavh.og T.Sletten-Hansen-uavh.)

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Høyring om ny kyrkjeleg organisering: Müller-Nilsenutvalet si utgreiing «samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering» Hoveddokument 782KB
  Brevdato: 05.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Saksbehandler: Martin W. Kulild

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Spørsmål 4 til 13 vert meldt attende til kyrkjerådet, i tråd med saksutgreiinga

  Nytt svar på punkt 4 og 13

  Alver kommune meiner det vert ei stor utfordring med å finne ein finansieringsmodell som fleire kommunar kan slutte seg. Dette vil krevje så mykje energi at det vil gå utover arbeidet. Denne utfordringa synest undervurdert. I anna slikt kommunalt samarbeid vil ein som regel ha representanter frå den politiske eller den administrativte leiinga. Det gjer at ein kan finne fram til modeller og fordeling som kan fungere. Med eit prostifellesråd meiner Alver kommune at det kan bli større "avstand" til den kommunale leiinga og vanskelegare å få til ei felles forståing som alle kommunane i prostiet kan slutte seg til. Risikoen for at den foreslåtte prostimodellen vil gje for stor slitasje er for stor.

  Alver kommune vil også peike på at det verkar noko uklart korleis det nye prostifellesrådet skal vere samansatt. Dersom alle kommunane skal vere representert så kan det bli eit stort fellesråd noko som gjer det vanskeleg å få det til å fungere som eit "styre".

  For mindre kommunar bør det vere mogleg å få til samarbeid på tvers av kommunegrensene som bygger på avtaler som kommunane blir samde om.

  Konklusjon:

  Alver kommune meiner at det ikkje er formålstenleg å ha eit fellesråd på prostinivå, og meiner dagens organisering med eit fellesråd på kommunalt nivå må oppretthaldast.  Behandling

  Framlegg frå SP, AP, KRF, H ved A.AA.Byrknes-Krf:

  Framlegg til vedtak med nytt svar på punkt 4 og 13

  Alver kommune meiner det vert ei stor utfordring med å finne ein finansieringsmodell som fleire kommunar kan slutte seg. Dette vil krevje så mykje energi at det vil gå utover arbeidet. Denne utfordringa synest undervurdert. I anna slikt kommunalt samarbeid vil ein som regel ha representanter frå den politiske eller den administrativte leiinga. Det gjer at ein kan finne fram til modeller og fordeling som kan fungere. Med eit prostifellesråd meiner Alver kommune at det kan bli større "avstand" til den kommunale leiinga og vanskelegare å få til ei felles forståing som alle kommunane i prostiet kan slutte seg til. Risikoen for at den foreslåtte prostimodellen vil gje for stor slitasje er for stor.

  Alver kommune vil også peike på at det verkar noko uklart korleis det nye prostifellesrådet skal vere samansatt. Dersom alle kommunane skal vere representert så kan det bli eit stort fellesråd noko som gjer det vanskeleg å få det til å fungere som eit "styre".

  For mindre kommunar bør det vere mogleg å få til samarbeid på tvers av kommunegrensene som bygger på avtaler som kommunane blir samde om.

  Konklusjon:

  Alver kommune meiner at det ikkje er formålstenleg å ha eit fellesråd på prostinivå, og meiner dagens organisering med eit fellesråd på kommunalt nivå må oppretthaldast.

  Framlegget vart samrøystes vedteke

  Rådmannen sitt framlegg med vedtekne endringar vert samrøystes vedteke.

 • Søknad om justering av kommunegrense mellom Alver kommune og Modalen kommune, alternativt Masfjorden kommune Hoveddokument 712KB
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Saksbehandler: Hogne Haugsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet tar saka til orientering, og vil arbeide vidare med spørsmålet om utgreiing fram mot kommunestyremøtet.

  Formannskapet ønskjer å leggje til rette for utvikling og spreidd busetnad i heile kommunen, og oppmodar gamle Romarheim-Urdal skulekrins om å ta aktivt del i prosessen med kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg fek ingen røyster og fall.

  Framlegg frå S.Toft-V:

  Alver kommune støttar at det vert sett i gang ei konsekvensutgreiing av den omsøkte grensejusteringa etter inndelingslova § 8.

  Utgreiinga skal gje opplysningar om relevante tilhøve som folketal, areal, geografi, kommunikasjonstilhøve, beredskapsmessige tilhøve, pendling, , det kommunale tenestetilbodet, tilbod for barn og unge, og økonomiske verknader av ei eventuell grensejustering. Det må og drøftast kva konsekvensar ei grensejustering vil få for innbyggjarane i dei to grunnkrinsane, og kva konsekvensar ei grensejustering vil ha for dei tre aktuelle kommunane (Alver, Masfjorden og Modalen).

  Det må og gjennomførast ei brei innbyggjarhøyring i dei aktuelle grunnkrinsane Romarheim og Urdal.

  Framlegget fekk 5 røyster og fall (N.Øvreås-Frp, S.Toft-V, M.Færø-uavh., T.Sletten-Hansen-uavh. og M.Klementsen-uavh.)

  Tilleggsframlegg frå Sp, Ap, H og KrF ved S.Sekkingstad-Sp:

  Formannskapet tar saka til orientering, og vil arbeide vidare med spørsmålet om utgreiing fram mot kommunestyremøtet.

  Formannskapet ønskjer å leggje til rette for utvikling og spreidd busetnad i heile kommunen, og oppmodar gamle Romarheim-Urdal skulekrins om å ta aktivt del i prosessen med kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel.

  Framlegget vart vedteke med 8 røyster (T.Larsen-H, Ø.Oddekalv-Ap, N.Bognøy-Ap, A.Hetlebakke-Krf, A.Byrknes-Krf, M.I.Wergeland-Sp, L.H.van der Kooij-Sp og S.Sekkingstad-Sp).

 • TV-aksjonen 2021 - Plan international Hoveddokument 453KB
  Brevdato: 22.09.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommune løyver kr. 50 000,- i kommunebidrag til TV aksjonen 2021.

  Midlane vert løyvd frå konto 11200 – 1000 – 1000  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Politisk møteplan 2022 Hoveddokument 608KB

  090/21 - 21/66954 - Politisk møteplan 2022

  Journaldato: 07.10.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Saksbehandler: Hogne Haugsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  • Kommunestyret vedtar politisk møteplan for 2022 slik den er lagt fram i saka.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke

 • Melding/orientering til formannskapet 14.10.2021 Hoveddokument 623KB
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldinga er teke til orientering  Behandling

  • Protokoll Regionrådet 14.06.2021 og 03.09.2021, vedlegg

  • IUA Bergen Region – protokoll styremøte 22.03.2021, vedlegg

  • Resultat Åpenhetsbarometeret ved rådmann Ørjan Raknes Forthun

  • Status dekksak Hjelmås, vedlegg

  • Status framdrift for utviklings- og forbetringsprogram ved rådmann Ørjan Raknes Forthun

  • Rettsak Equinor ved kommuneadvokat Eirik Schuz

   Orienteringa var lukka jf.kommunelova § 11.5 b. og off.lova § 18.

  • Intensjonsavtale mellom Equinor Refining Norway AS-og Alver kommune om utbygging av vannforsyning til Mongstad industriområde ved rådmann Ørjan Raknes Forthun - vedlegg vart ettersendt 13.10.2021

  • Status kraft ved Nh.næringslag Baste Tveito

  • Gjennomgang av tal sjukeheimsplassar, omsorgsbustad pluss og andre institusjonsplassar vi har innan helse og omsorg, inkludert kapasitet, kjøp av plassar i andre kommunar og venteliste ved avd.leiar Kari Hesjedal

  • Utkøyring av mat på Radøy ved tenesteleiar Eirik B.Utne

  • Ny funksjonalitet og informasjon på www.alver.kommune.no ved avd.leiar Silje Andvik Hoaas

  • Kommunebarometeret for Alver kommune, vedlegg

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sara Hamre SekkingstadSenterpartietOrdførarsara.sekkingstad@alver.kommune.no
Øyvind OddekalvArbeiderpartietVaraordføraroyvind.oddekalv@alver.kommune.no
Nina BognøyArbeiderpartietMedlemnina-ys@online.no
Nina Stabell ØvreåsFremskrittspartietMedlemNina.Ovreas@lindas.kommune.no
Thomas LarsenHøgreMedlemthomas.larsen@alver.kommune.no
Astrid Aarhus ByrknesKristeleg FolkepartiMedlemastridbyrknes@hotmail.com
Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
Morten KlementsenUavhengigMedlemmorten@klementsen.net
Terje Sletten-HansenUavhengigMedlemsletten.hansen@gmail.com
Maria FærøUavhengigMedlemmaria.faero@hotmail.com
May-Irene WergelandSenterpartietVaramedlemmiwsp@online.no
Liv Hopland van der KooijSenterpartietVaramedlemlivhopland@yahoo.no
Sveinung ToftVenstreVaramedlemsveinung.toft@masfjorden.kommune.no
Eirik Bouwer Utneeirik.utne@alver.kommune.no
Bernt Fjordheimbernt.fjordheim@alver.kommune.no
Eirik Schützeirik.schutz@alver.kommune.no
Kari Hesjedalkari.hesjedal@alver.kommune.no
Arne Eikefetarne.eikefet@alver.kommune.no
Lisbeth Alvær
Tove-Mette Arnø Fyllingentove.mette.fyllingen@alver.kommune.no
Silje Andvik Hoaassilje.andvik.hoaas@alver.kommune.no
Leif Johnsen (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemljholme@online.no
Jostein Hellestveit (Ikke møtt) SenterpartietMedlemjoshelle@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS