Her får du mer informasjon om møtet i Alver kommunestyre den 25.03.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Alver kommunestyre den 25.03.2021

Alver kommunestyre
25.03.2021   12:00 - 16:00
Utvalg:Alver kommunestyre
Dato:25.03.2021   12:00 - 16:00
Møtested:Teams
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Alver kommunestyre - 25.03.2021 (Hoveddokument) ()
Møteprotokoll:Protokoll - Alver kommunestyre - 25.03.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og saksliste Hoveddokument 260KB
  Brevdato: 18.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og saksliste er godkjent med ekstrasak 050/21 oversending av vedtak frå Austrheim kommune.  Behandling

  J.Hellestveit-SP ber om at meldingssak vedtak Austrheim kommune vert sett opp som eigen sak.

  Framlegget vart samrøystes vedteke.

  Rådmannen sitt framlegg med endring vart samrøystes vedtek

 • Godkjenning av møteprotokoll Hoveddokument 244KB

  025/21 - 21/13024 - Godkjenning av møteprotokoll

  Journaldato: 25.02.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 25.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokollen er godkjent.  Behandling

  Ingen merknader, samrøystes.

 • Områdeplan Knarvik - Endring - 2. gongs handsaming - Godkjenning Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 18.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og analyse
  Saksbehandler: Hans Kristian Dolmen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommunestyre godkjenner framlegg til endring av Områdeplan for Knarvik, planID 1263-201002.

  Gjeldande plandokument vert etter dette føresegn og plankart datert hhv xx.yy.2021 og 02.11.2020.

  Vedtaket har heimel etter plan- og bygningslova § 12-12

  Kommunestyret ønsker å endre føresegn 1.6.1 til at område bs7, bs8, bs13 og bs14 tas ut. Føresegn blir omformulert i samsvar med det.  Behandling

  Orientering ved kommunalsjef Hogne Haugsdal

  Innstillinga frå utval for areal, plan og miljø vart samrøystes vedteke.

 • 2. gongs handsaming - Detaljreguleringsplan for Risøy, del av gnr. 81, bnr. 1 mfl. Hoveddokument 815KB
  Brevdato: 02.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og byggesak
  Saksbehandler: Lennart Falkenberg-Arell

  Dokumenter

   

  Vedtak

  «Alver kommunestyre godkjenner framlegg til detaljreguleringsplan for Risøy, del av gnr. 81, bnr. 1 mfl. PlanID 4631 2020 001, som vist på plankart sist datert 1.2.2021 og med føresegner av revisjonsdato 1.2.2021.

  Vedtaket er gjort med heimel i plan- og bygningslovas § 12 – 12.»  Behandling

  Innstillinga frå utval for areal, plan og miljø vart samrøystes vedteke.

 • Fastsetjing av planprogram for detaljregulering Grøn omstilling av Mongstad gbnr 127/91 mfl. Planid 46312020006 Hoveddokument 469KB
  Brevdato: 23.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og byggesak
  Saksbehandler: Lennart Falkenberg-Arell

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Alver kommunestyre fastset planprogram dagsett 7.12.2020 med siste revisjonsdato 19.2.2021 som grunnlag for vidare utarbeiding av detaljreguleringsplan for Grøn omstilling av Mongstad, gbnr. 1 27/91 mfl. PlanID 4631 2020006.

  Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova § 1 2-9 tredje ledd og forskrift om konsekvensutredninger § 1 6.».  Behandling

  Innstillinga frå utval for areal, plan og miljø vart samrøystes vedteke.

 • Detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes gbnr. 215/2 mfl. PlanID 46312020004 Hoveddokument 482KB
  Brevdato: 22.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og byggesak
  Saksbehandler: Ole Martin Bolset

  Dokumenter

   

  Vedtak

  «Alver kommunestyre fastset planprogram dagsett 19.02.2021 som grunnlag for vidare utarbeiding av detaljreguleringsplan for Ytre Eidsnes gbnr. 215/2 mfl. PlanID 46312020004.

  Vedtaket er fatta med heimel i plan- og bygningslova § 12-9 tredje ledd og forskrift om konsekvensutredningar § 16.»  Behandling

  Innstillinga frå utval for areal, plan og miljø vart samrøystes vedteke

 • Tilleggsfinansiering - Prosjekt 34001 Nytt vassbehandlingsanlegg Hestdal Hoveddokument 705KB
  Brevdato: 04.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Utbygging og avtalar
  Saksbehandler: Berit Eskeland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  «Kommunestyret godkjenner ny totalramme for prosjektet på 85 400 000 kr eks mva. Kommunestyret godkjenner nytt budsjett for 2021 fordelt slik: Vatn: 29 967 353 kr eks mva Avlaup: 2 640 000 kr eks mva.»  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart vedteke mot 9 røyster (M.Klementsen-Uavh., T.Sletten-Hansen-Uavh., T.Helland-Uavh., H.Dale-Uavh., S.Hopland-Uavh., M.Færø-Uavh., H.Breivik-Uavh. Aa.Karlsen-Uavh. og E.Nævdal-Uavh.)

 • Fondsvedtekter - Fond for kommunalt følgje på ferie og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne Hoveddokument 630KB
  Brevdato: 24.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Helse og omsorg
  Saksbehandler: Helge Kvam

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret godkjenner fondsvedtekter – Fond for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonsevne punkt 1 – 9 jamfør vedlegg.

  Vedtekter skal vere del av evalueringsrapport for prøveordninga for retningslinje for kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise for personar med nedsett funksjonevne 2021-2022.

  Nytt Punkt 7.1.  Tilskotstak per tur vert sett til inntil 50% av ekstrakostnadene innbyggjarane får med utgifter til følgepersonar (dette gjeld ekstra lønsutgifter, døgntillegg og diett)   Nytt Punkt.7.2. Kommunen skal nytte skjønn ved tildelinga av fondsmidlar. Ein skal prioritere brukarar som har størst hjelpebehov og størst vanskar med å komme på tur utan tilskot. Deretter skal personar som ikkje har vore på fritidsreiser nyleg med støtte frå fondet, prioriterast, for å oppnå ei rullering av kven som får tildelingar, dersom fondet ikkje er stort nok til samtlege søkjarar kvart år.  Behandling

  Innstilling frå utval for helse og omsorg vart samrøystes vedteke.

 • Ungdomsrådmidlane - Endring retningsliner Hoveddokument 781KB
  Brevdato: 22.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur
  Saksbehandler: Robert Lorang Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret godkjenner oppdaterte retningslinjer for Ungdomsrådsmidlane med desse endringane:

  Pkt 1, leggje til etter første punktum....«Søknader skal  handsamast av ungdom, for ungdom. Ordninga skal stimulera ungdom til å engasjere seg i sitt oppvekstmiljø».  
  Pkt 2, endre frå..... «minst ein av søkarane» til «minst tre av søkarane».  
  Pkt 3 - «dette kan ein Ikkje søkje om...leggje til eit nytt punkt med  «klassetur».
  Pkt 5, leggje til etter - «betre dei unge sitt oppvekstmiljø», «Søknaen må visa korleis ungdom har vore involvert i søknad, og eventuelt korleis dei skal bidra i planlegging og gjennomføring av tiltaket.»   
  Pkt 9, «Unytta midlar», leggje til «Om det ved årets slutt står att unytta midlar, vil desse pengane verte overført til neste år".  Behandling

  Framlegg på vegne av samarbeidspartia Høgre/ KRF/ SP og AP ved C.Haaland-H:

  Kommunestyret godkjenner oppdaterte retningslinjer for Ungdomsrådsmidlane med desse endringane:

  Pkt 1, leggje til etter første punktum....«Søknader skal  handsamast av ungdom, for ungdom. Ordninga skal stimulera ungdom til å engasjere seg i sitt oppvekstmiljø».  
  Pkt 2, endre frå..... «minst ein av søkarane» til «minst tre av søkarane».  
  Pkt 3 - «dette kan ein Ikkje søkje om...leggje til eit nytt punkt med  «klassetur».
  Pkt 5, leggje til etter - «betre dei unge sitt oppvekstmiljø», «Søknaen må visa korleis ungdom har vore involvert i søknad, og eventuelt korleis dei skal bidra i planlegging og gjennomføring av tiltaket.»   
  Pkt 9, «Unytta midlar», leggje til «Om det ved årets slutt står att unytta midlar, vil desse pengane verte overført til neste år".

  Framlegget vart samrøystes vedteke

 • Gjennomføring og finansiering av E39 Oval rundkjøring , kommunal del Hoveddokument 484KB
  Brevdato: 04.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Eigedomsforvaltning
  Saksbehandler: Line Merete Valle

  Dokumenter

   

  Vedtak

  «Kommunestyret godkjenner finansiering av oval rundkjøring, kommunal del med prosjektramme på 20 200 000.

  Kommunestyret godkjenner budsjett for 2021 fordelt slik:

  Vatn: 8 100 000 kr eks mva

  Avlaup: 12 100 000 kr eks mva.

  Prosjektet vert finansiert av lånemidlar i 2021 og vert innarbeidd i investeringsoversynet per 1. tertial. Auken i 2021 blir løyst i økonomiplanperioden ved at midlene hentast innanfor gjeldande budsjettramme for vatn – og avløpsprosjekt i dei øvrige åra i økonomiplanen »  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Investeringsbudsjett 2020 – framdriftsjustering og rammejustering Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Janne Sund

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Unytta investeringsmidlar i 2020 vert flytta til 2021 i samsvar med tabell 1 i saksutgreiinga. Investeringsbudsjettet for 2021 vert auka med 85,93 mill. kr knytt til dette. Auken vert finansiert av unytta lånemidlar og momsrefusjon som skissert i saksutgreiinga.

  1. Alversund skule har hatt høgare økonomisk framdrift i 2020 enn budsjettert og budsjettramma for 2021 for prosjekt 22001 Alversund skule vert redusert med 9,1 mill. kr jfr. tabell 2 i saksutgreiinga.

  1. Det vert lagt inn 560 000 kr på nytt prosjekt 30003 til kjøp av feiarbil i investeringsbudsjettet for 2021. Prosjektet vert finansiert med bruk av unytta lånemidlar og momsrefusjon.

  1. Investeringsramma til kjøp av tre nye brannbilar (prosjekt 33002) vert auka frå 13,9 mill. kr til kr 18,5 mill. kr. Auken vert finansiert med bruk av unytta lånemidlar og momsrefusjon.

  1. Det vert lagt inn 2 210 000 kr til nytt investeringsprosjekt 13007 til kjøp av utstyr knytt til NHLV, legetenesta og fysioterapitenesta i samband med innflytting i Helsehuset. Prosjektet vert finansiert med bruk av unytta lånemidlar og momsrefusjon.

  1. Prosjekt 36017 – Mjåtveitvegen (med bidrag frå Egil Danielsen Stiftelse) vert auka med
   6 350 000. Auken vert finansiert med 4 020 000 kr i anleggsbidrag, 1 060 000 kr i bruk av unytta lånemidlar og med 1 270 000 kr i momsrefusjon.

  1. 1 500 000 kr vert flytta frå prosjekt 34053 Nystøltunet Fyllingsnes vatn til prosjekt 35016 Nystøltunet Fyllingsnes avlaup.

  1. Som følgje av vedtakspunkt 1 – 7 aukar investeringsbudsjettet i 2021 med 90,55 mill. kr. Dette vert finansiert i samsvar med vedlegg 1, med 74,89 mill. kr i ubrukte lånemidlar frå tidlegare år, 11,39 mill. kr i momsrefusjon, 0,25 mill. kr i bruk av ubundne fond og 4,02 mill. kr i bruk av bundne fond.  Behandling

  Innstilllinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Handtering av tilbakeføring frå KLP Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Janne Sund

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret vedtar alternativ 1. Tilbakeføringa frå KLP vert i sin heilskap nytta til å betale pensjonspremie i 2021. Den reduserte arbeidsgjevaravgifta i 2021 på 18,3 mill. kr vert innarbeidd i 1. tertialrapport. Dei økonomiske konsekvensane for 2022 – 2028 vert innarbeidd i økonomiplan 2022 – 2025.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Miljøløftet - prioritering av prosjekt til handlingsprogram 2022 – 2025 og lokale belønningsmidlar Hoveddokument 780KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Næring og utvikling
  Saksbehandler: Arne Eikefet

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommune sluttar seg til dei tilrådingane som er lagt fram i saka.

  Alver kommune ber om at snøggbåtsambandet mellom Bergen, Frekhaug og Knarvik (Nordhordlandsruta) blir lagt inn i takstsone A. I tillegg må rutefrekvensen på dette sambandet aukast.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Forskrift om slamtømming i Alver kommune Hoveddokument 485KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Arealforvaltning
  Saksbehandler: Siril Therese Sylta

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Med heimel i forureiningslova § 26, jf. § 30 vert det vedteke lokal forskrift om slamtømming i Alver kommune.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke

 • Kulturminner i Alversund - løe og lemstove Hoveddokument 766KB
  Brevdato: 25.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Prosjekt
  Saksbehandler: Inger Marie Jordal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret ber rådmannen gjere følgande endringar i oppfølginga av bevaring av lemstova knytt til Alversund skule prosjektet.

  1)           Søke dispensasjon frå kravet om å gjenreise lemstova

  2)           Selje/gje vekk lemstova

  3)          

  Kommunestyret vedtek å flytte 4,3 millioner kroner, opphaveleg avsett til å oppfylle rekkefølgjekrava innan kulturminnevern i områdeplan for Alversund, til prosjekt for løa på Nedre Alver. Dette føreset at det er gitt dispensasjon frå kravet om å gjenreise lemstova.

  a) Kommunestyret ber om at det kjem opp eiga sak på mogelege løysingar for løa med kostnadsoverslag.

  b) Kommunestyret viser til punkt 3 i framlegget og kommunestyret oppmodar rådmannen om å vurdera breidt i mulige måtar å nytte og å visa fram løa for ålmenta. Kommunestyret ber også rådmann søke etter og vurdera mulighet for ekstern finansiering og eller medfinansiering.

  c) Kommunestyret oppmodar rådmann om å vurdera dialog med kreative miljø, td Arkitekthøgskular, kunsthøgskule og relevante vernemynder, også nasjonale mynder i vidare arbeid med bevaring og utvikling av løa.

  d) Kommunestyret ber om orienteringar undervegs i arbeidet. orienteringane vert lagt fram for relevante hovudutval, formannskap og Alver kulturråd.  Behandling

  Innstilling frå formannskapet punkt 1 og 2 formannskapet vart samrøystes vedteke

  Punkt 3 frå innstillinga frå formannskapet fekk ingen røyster og fall.

  Framlegg frå N.Bognøy-AP og M.Andvik-KRF:

  Punkt 3.

  Jobbe vidare med mogelege løysingar for å bevare og nytte løa.

  Kommunestyret vedtek å flytte 4,3 millioner kroner, opphaveleg avsett til å oppfylle rekkefølgjekrava innan kulturminnevern i områdeplan for Alversund, til prosjekt for løa på Nedre Alver. Dette føreset at det er gitt dispensasjon frå kravet om å gjenreise lemstova.

  a) Kommunestyret ber om at det kjem opp eiga sak på mogelege løysingar for løa med kostnadsoverslag.

  b) Kommunestyret viser til punkt 3 i framlegget og kommunestyret oppmodar rådmannen om å vurdera breidt i mulige måtar å nytte og å visa fram løa for ålmenta. Kommunestyret ber også rådmann søke etter og vurdera mulighet for ekstern finansiering og eller medfinansiering.

  c) Kommunestyret oppmodar rådmann om å vurdera dialog med kreative miljø, td Arkitekthøgskular, kunsthøgskule og relevante vernemynder, også nasjonale mynder i vidare arbeid med bevaring og utvikling av løa.

  d) Kommunestyret ber om orienteringar undervegs i arbeidet. orienteringane vert lagt fram for relevante hovudutval, formannskap og Alver kulturråd.

  Framlegget vart samrøystes vedteke

 • Rullering av planstrategi 2020 - 2023 Alver kommune Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 25.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og analyse
  Saksbehandler: Kristin Nåmdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommunestyre godkjenner framlegg til endringar i planstrategi 2020 -2023 for Alver kommune med følgjande endringar:

  Tar inn i planstrategien:

  • Handlingsplan for landbruk

  • Ruspolitisk handlingsplan

  • Handlingsplan for trafikksikkerheit

  • Handlingsplan for klima og miljø

  • Digitaliseringsstrategi

  Sambandet Vest vert tatt inn. Denne vert ein å kome tilbake til i eigen sak.

  Områdeplan for Lindås og områdeplan for Bøvågen vert ein å kome tilbake til etter gjennomført moglegheitsstudie for nærsentra.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet fekk 1 røyst og fall (Roy Bø-Uavh.)

  Framlegg frå V, SV, MDG og R ved S.Toft-V:

  Alver kommunestyre godkjenner framlegg til revidert planstrategi 2020 -2023 for Alver kommune slik det ligg føre i vedlagdedokument med følgjande endringar og presiseringar:

  • Planarbeidet for Sambandet Vest vert avslutta.

  Grunngjeving: Prosjektet vil kosta milliarder, øydeleggja flott kystlandskap, og samfunnsnytten vil vera svært låg.

  • Det vert starta opp arbeid med kommunedelplan for biologisk mangfald og nykartlegging av verdifull natur- og viltområder med oppstart 2022.

  Grunngjeving. Det er viktig å ta vare på biologisk mangfald i Alver kommune.

  • Kommundelplan for klima og miljø vert starta opp i 2022.

  Grunngjeving: Alver kommune må prioritera klimaarbeidet og få dette sett i system.

  • Kommunedelplan for trafikktryggleik vert starta opp i 2022.

  Grunngjeving: Trafikktryggleik må drøftast i eigen plan og ikkje bakast inn i ein eigen plan for kommunale vegar.

  • Områdeplan for Bøvågen vert lagt inn i strategiplanen med oppstart 2022.

  • Områdeplan for tettstaden Lindås vert lagt inn i strategiplanen med oppstart 2021.

  • Ruspolitisk plan vert teke inn i strategiplanen med oppstart 2021.

  • Landbruksplan for Alver kommune vert lagt inn i strategiplanen med oppstart 2022.

  • Digitaliseringsplan vert teke inn i strategiplanen med oppstart 2021.

  Framlegget fekk 14 røyster og fall (S.Toft-V, H.Dale-Uavh., M.Klementsen-Uavh., E.Nævdal-Uavh., S.Hopland-Uavh., H.Breivik-Uavh., T.Sletten-Hansen-Uavh., M.Færø-Uavh., T.Helland-Uavh., Aa.Karlsen-Uavh., M.Greve-MDG, A.Nordlund-SV, L.Johnsen-MDG og H.Weber-R)

  Forslag frå Sp, Ap, KrF og H ved T.Larsen-H:

  Tar inn i planstrategien:

  • Handlingsplan for landbruk

  • Ruspolitisk handlingsplan

  • Handlingsplan for trafikksikkerheit

  • Handlingsplan for klima og miljø

  • Digitaliseringsstrategi

  Sambandet Vest vert tatt inn. Denne vert ein å kome tilbake til i eigen sak.

  Områdeplan for Lindås og områdeplan for Bøvågen vert ein å kome tilbake til etter gjennomført moglegheitsstudie for nærsentra.

  Framlegget vart vedteke med 30 røyster (mot H.Dale-Uavh., M.Klementsen-Uavh., E.Nævdal-Uavh., S.Hopland-Uavh., H.Breivik-Uavh., T.Sletten-Hansen-Uavh., M.Færø-Uavh., T.Helland-Uavh., Aa.Karlsen-Uavh., S.Toft-V, M.Greve-MDG, L.Johnsen-MDG, A.Nordlund-SV og H.Weber-R)

 • Høyring - Demografiutvalet. Det handler om Norge Hoveddokument 761KB
  Brevdato: 16.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Plan og analyse
  Saksbehandler: Sondre Sognnes Haugen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommune er ikkje rekna som distriktskommune etter definisjonen til distriktsdemografiutvalet. Like fult er det område av Alver kommune som deler kjennemerke og utfordringsbilete med distriktskommunane utvalet har analysert. Alver kommune, med tettstaden Knarvik, har òg status som regionsenter for fleire distriktskommunar.

  Utvalet slår fast at spreidd busetjing, særleg blant eldre og pleietrengande innbyggjarar, er og vil bli kostnadskrevjande for distriktskommunar. Tiltaka og analysane til utvalet dreiar seg hovudsakleg om korleis dette kan handterast frå kommunane si side. Men det bør og nemnast at desse strukturane let seg påverke gjennom arealplanlegginga i kommunane.

  I forbindelse med kommunesamanslåing blei det i Alver kommune vedteken ein intern senterstruktur, beståande av seks lokalsenter i tillegg til kommune- og regionsenteret Knarvik. Denne senterstrukturen ligge til grunn for arbeidet med kommuneplanens arealdel i den nye kommunen, og målsetjinga er nettopp at busetjing og tenestetilbod skal planleggjast i samanheng.

  Som regionsenterkommune vil Alver kommune peike på potensialet regionsentera utgjer med omsyn til å ivareta busetjing utanfor dei store byane i Norge. Regionsentera trekker til seg eksterne tilflyttarar og investeringar, og verkar i tillegg som ein “buffer” mot fråflytting ved at unge som ønsker å bu meir sentralt finn eit slikt tilbod i eigen region. Det er god grunn til å tru at den demografiske situasjonen i distrikta hadde vore endå verre utan regionsentera som trekker til seg tilflyttarar og investeringar utanfrå.

  Som utvalet peiker på er det vanskar med å rekruttere arbeidskraft, og særleg høgkvalifisert arbeidskraft, til distrikta. Attraktive regionsenter i distrikta, med mangfaldige arbeidsmarknadar og tenestetilbod, vil gjere rekrutteringa lettare. Dette gjer òg regionsentera godt egna som lokalisering ved plassering av statlege arbeidsplassar.  Behandling

  Rådmannen sitt framlegg vart vedteke mot 1 røyst (S.Knudsen-SP)

 • Høyringsuttale regional plan for innovasjon og næringsutvikling Hoveddokument 620KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Næring og utvikling
  Saksbehandler: Tove Hagenes

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret i Alver vedtar høyringsuttale for regional plan for innovasjon og næringsutvikling.  Behandling

  Innstillinga frå utval for næringsutvikling og drift vart samrøystes vedteke.

 • Medlemskap Klimapartnar Vestland Hoveddokument 794KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Næring og utvikling
  Saksbehandler: Tove Hagenes

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommune søker ikkje medlemskap i Klimapartner Vestland. Kommunestyret vil vurdera å søka medlemskap på nytt når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet fekk 16 røyster og fall (S.Lavik-KRF, E.Dale-KRF, A.Byrknes-KRF, T.Risøy-KRF, J.Romarheim-KRF, L.Bjørge-SP, J.Askeland-SP, J.Hellestveit-SP, S.Sekkingstad-SP, M.I.Wergeland-SP, V.Villanger-SP, L.van der Koij-SP, S.Toft-V, A.Nordlund-SV, M.Greve-MDG og L.Johnsen-MDG)

  Framlegg frå H og Ap ved T.Larsen-H:

  Alver kommune søker ikkje medlemskap i Klimapartner Vestland. Kommunestyret vil vurdera å søka medlemskap på nytt når kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt.

  Framlegget vart vedteke med 30 røyster, mot 16 røyster.

 • Samarbeidsavtale Invest in Bergen og Etablerersenteret Hoveddokument 641KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Saksbehandler: Hogne Haugsdal

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommune vedtar å inngå ny samarbeidsavtale 2021 - 2024 om medlemskap i Invest in Bergen og Etablerersenteret. Kostnad for medlemskap på kr 204.568 per år ligg inne i den økonomiske driftsramma i økonomiplanen 2021 – 2024.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart vedteke mot 11 røyster (Aa.Karlsen-Uavh., M.Klementsen-Uavh., M.Færø-Uavh., E.Nævdal-Uavh., S.Hopland-Uavh., H.Dale-Uavh., T.Helland-Uavh., T.Sletten-Hansen-Uavh. H.Breivik-Uavh. , T.Andersen-FNB og A.Nordlund-SV)

  Framlegg frå M.Klementsen-Uavh.:

  Det er mange virkemiddelpartnere å henvende seg til for Næringslivet i Alver. Vii fåreslår at medlemskontingenetene til Invest in Bergen og Etablerersenteret uavkortet går til vårt lokale Nordhordlands Næringslivslag. Nærhetsprinsippet er viktig.

  Framlegget fekk 11 røyster og fall.

 • DigiVestland – samarbeid om digitalisering i Vestland Hoveddokument 742KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Saksbehandler: Ørjan Raknes Forthun

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alver kommune delegerer til rådmannen å inngå avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid, DigiVestland, slik det er lagt fram i saka.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

 • Stillingsstopp Hoveddokument 621KB

  045/21 - 21/14599 - Stillingsstopp

  Journaldato: 04.03.2021  1 dokument
  Brevdato: 04.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Saksbehandler: Ørjan Raknes Forthun

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Kommunestyret viser til vedtak i kommunestyret i sak 127/20 og avsluttar med dette stillingsstoppen.

  2. Kommunestyret ber rådmannen om å følje opp ledige stillingar som omtala i saksutgreiinga.  Behandling

  Innstillinga frå formannskapet vart vedteke med 35 røyster.

  Framlegg frå M.Klementsen-uavh.:

  Stillingsstopp blir utsatt til 1 tertial-regnskap blir fremlagt.

  Framlegget fekk 9 røyster og fall (M.Klementsen-Uavh., S.Hopland-Uavh., E.Nævdal-Uavh., H.Dale-Uavh., Aa.karlsen-Uavh., M.Færø-Uavh., H.Breivik-Uavh., T.Sletten-Hansen-Uavh. og T.Andersen-FNB)

 • Stortings- og sametingsvalet 2021 Hoveddokument 584KB
  Brevdato: 19.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Stortingsvalet vert halde på fastsett dag, måndag 13.september 2021.

  Vallokala held ope frå kl. 12:00 – 20:00  Behandling

  Innstillinga frå valstyret vart samrøystes vedteke

 • Delegering av mynde i samband med stortings- og sametingsvalet 2021 Hoveddokument 591KB
  Brevdato: 19.01.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Delegering av mynde frå kommunestyret til valstyret vert vedteke som det ligg føre i saka.  Behandling

  Innstillinga frå valstyret vart samrøystes vedteke.

 • Melding/orientering til kommunestyret 25.03.2021 Hoveddokument 582KB
  Brevdato: 22.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Meldinga er teke til orientering  Behandling

  Meldinga - oversending av vedtak frå Austrheim kommune vart satt opp som eiga sak.

  Kirsti Gjetle Floen stilde spørsmål om habilitet som styreleiar i Aufera, kommunestyret gjorde samrøystes vedtak om at Kirsti Floen er habil i denne saka.

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Spørsmål/interpellasjon til kommunestyret 25.03.2021 Hoveddokument 897KB
  Brevdato: 17.02.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Behandling

  Interpellasjon nr.1 vart ikkje handsama då dette er sak til handsaming i kommunestyret i dag.

  Spørsmål frå N.M.Aadland-H:

  Spørsmål om forsøpling av bustadområde

  I kommunestyret 25.06.20 stilte underteikna spørsmål om korleis Alver kommune følgjer opp forsøpling av bustadområde. Dette gjeld spesielt grunneigarar som opplever at nabo har mange gamle bilvrak ståande på si tomt overlang tid, opp til fleire år.

  Til dette svara ordførar mellom anna at «avdeling for Miljø og tilsyn har aktiv oppfølging med denne type saker, og i fleire av dei er det no gitt pålegg om opprydning, og det blir gitt tvangsmulkt dersom opprydning ikkje er gjort og meldt tilbake til kommunen innanfor den fristen som er satt i vedtaket».

  Svaret var etter mi meining positivt, men eg er kjent med at det i nokre tilfelle er gitt pålegg om opprydning, utan at dette har ført til at bilvrak er fjerna fleire månader etter fristen som er satt i vedtaket. Spørsmålet mitt blir då; Korleis vil Alver kommune handtere denne type situasjonar?

  Svar frå ordførar:

  I saker som gjeld forsøpling der Alver kommune har gitt vedtak om pålegg om opprydding etter forureiningslova vert det satt ein tidsfrist for når opprydding skal skje. I same vedtak vert det gjort vedtak om at det vil bli gitt gebyr/mulkt dersom opprydding ikkje skjer innanfor den tidsfristen som er satt. Mulkta skal vere eit motiv for å sikra at den som er ansvarleg for oppryddinga utfører det som kommunen har gitt pålegg om. Mulkta kan bli gitt som ein eingongssum og/eller som dagmulkt som går inntil opprydding er utført og dokumentasjon er sendt til kommunen. I fleire av dei sakene som kommunen har aktiv oppfølging på så er det gitt mulkt då fristen for opprydding er ute.

  Dersom kommunen ikkje oppnår målet om at den ansvarlege for forureininga/forsøplinga rydda opp til tross for pålegg og mulkt, så kan vidare saksgang vere at kommunen sender ut varsel og vedtak om at kommunen tar gjennomføring av opprydding på den ansvarlege si rekning. Melding til politiet om lovbrot er og eit verkemiddel som kommunen har etter forureiningslova.

  Målet kommunen jobbar etter er at den ansvarlege sjølv står for oppryddinga som dei sjølv er ansvarlege for, og administrasjonen har jamleg oppfølging i desse sakene. Det er dialog med partane og synfaringar for å følgje med om det er utvikling i saka.

  Interpllasjon frå N.Øvreås-FRP:

  Har Alver kommune en god rutine for årlig tilstandsrapportering om barnevern?

  Bakgrunn:

  Det har kommet endringer i barnevernloven som nå innehar et krav om at kommunestyret årlig skal motta en tilstandsrapportering. Dette trådte i kraft 1. januar i år (2021).

  En slik tilstandsrapportering kan styrke barnevernet og gjøre at både administrasjonen og politiske organ får mer bevissthet rundt barnevernet.

  Det er veldig positivt at kommunene nå får et krav på seg til å levere en årlig tilstandsrapportering. Vi vet at oppfølging av barnevernet kan være vanskelig å prioritere. Men dette må tas alvorlig. Rapportering vil forhåpentligvis sørger for at et bedre barnevern, også i vår kommune.

  Det er viktig at rapportene kommunestyret får fremlagt er nyttige. Det bør derfor stilles krav til rapportens krav og innhold, slik at ikke rapportene blir utformet på en måte som unnlater viktig informasjon om hvordan det ligger an med barnevernet i kommunen. Rådmann bør kontakte de kommuner som ansees å være gode på rapportering, slik at våre rapporter blir så gode som mulig. Vi bør ha som ambisjon å være blant de aller flinkeste i landet på barnevern, og god rapportering er et godt verktøy for å oppnå dette.

  Det siste året har, på mange måter, vært et annerledes år. Mange har hjemmekontor, andre blir permittert eller mister jobber, og en del elever opplever mye hjemmeskole. I slike tider er det ekstra risiko for utsatte og sårbare barn og unge. Derfor er det spesielt viktig at vi har et velfungerende barnevern.

  1. Vil Ordfører legger frem sak, snarest mulig, med utgreing om hvordan den årlige tilstandsrapporteringen kan gjøres best mulig?

  2. Vil det legges plan på hvordan rapporteringen kan forbedres årlig ?

  Ber om at ordfører gi en særskilt rapportering på hvordan det har vært jobbet med sårbare barn ( herunder også barnevern) hittil i pandemien og veien videre frem mot gjenåpning av samfunnet.

  Svar frå ordførar:

  Spørsmål 1:

  Vil Ordførar leggje fram ei sak, snarast mogleg, med utgreiing om korleis den årlege tilstandsrapporteringa om barnevernet skal gjerast best mogleg?

  Endring i lovverket

  Frå 1.1.21 er det lovbestemt at kommunestyret minst ein gong i året skal få ei orientering om tilstanden i barneverntenesta (bvl. § 2-1, nytt åttande ledd). Framlegget om å lovfeste ei plikt til årleg tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret var på høyring i 2019, og i all hovudsak var det positive innspel som vart sendt inn.

  Eit hovudmål med rapporteringa er å gi kommunestyret betre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillingar i barnevernet. Målet er betre prioriteringar og kontroll i kommunane.

  Frå 1.1.21 blir også reglane om kommunen si plikt i høve til internkontroll endra. For barnevernet betyr dette at plikt til internkontroll av oppgåver etter barnevernlova vil bli regulert av kommunelova §-1. Endringa i lovverket skal bidra til å styrkje kommunen sitt arbeid med internkontroll med korleis kommunen oppfyllar sine lovpålagte oppgåver etter barnevernslova, ved å samordne og forenkle regelverket om internkontroll.

  God internkontroll er kjenner som ein del av internkontrollarbeidet i barnevernet. 

  Innhald i tilstandsrapporten

  Den årlege tilstandsrapporten skal følgje ein fastsett struktur, men tilpassast lokale forhold. Det er utarbeidd både mal og rettleiing for utfylling av rapporten, som ligg tilgjengeleg på Bufdir sine sider. Alver kommune vil bruke rettleiaren og mal for rapportering i prosessen med å førebu og utarbeide tilstandsrapporten. 

  Innhald i rapporten - mal:

  • Kort om barnevernet

  • Organisering

  • Temaområde (demografi, meldingar, undersøkingar, tiltak, fosterhjem, ettervern, kvalitet, bemanning og kompetanse, økonomi)

  • Samarbeid med andre sektorar

  • rebyggjande arbeid

  • Utfordringsbilete

  • Innsatsområde og tiltak

  Utvikling av praksis

  I prosessen vil vi byggje på erfaringane kommunane har med tilstandsrapportering for skule samt sjå til andre kommunar som har starta med tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret. Erfaringar tilseier at involvering og godt samarbeid undervegs i prosessen bidrar til betre rapportar, og betre konklusjonar.

  Tilstandsraport for barneventenesta i Alver skal handsamast i både Utval for oppvekst, kunnskap og kultur samt Kommunestyret. Sidan dette er første året barneverntenesta i Alver kommune skal utarbeide ein slik rapport, har vi ikkje alle detaljar på plass enno. Arbeidet med å førebu tilstandsrapporteringa er starta opp, og målsetjinga er at den skal til politisk handsaming i haust.

  Spørsmål 2:

  Vil det bli lagt ein plan for korleis rapporteringa kan forbetrast årleg?

  Den årlege tilstandsrapporteringa vil inngåtenesteområde barnevern. Viktige moment som også må belysast her, er innføring av ny barnevernreform/oppvekstreform om endringar i høve til kommunane sitt ansvar for oppgåver. Tilstandsvurderinga inngår som ein del av tenesta sitt systematiske arbeid og vil kome tydeleg fram i planleggjing av gjennomføring av delprosessar før-under-etter rapporteringa.

  Forbetring og utvikling av rapporteringa vil vere eit kontinuerleg arbeid, og her vil vi ta utgangspunkt i våevalueringar samt hente inn informasjon om tilstandsvurderingar utført i andre kommunar.

  Rapporteringa blir også sett i samanheng med andre relevante planar og rapportar i Alver kommune. Av dør oppvekst, tilstandsrapport for skule og oversyn over folkehelsa i kommunen. Økonomisk rapportering er også sentralt i dette arbeidet.

  Spørsmål 3:

  Ber om at Ordførar gir ei særskild rapportering på korleis det har vore jobba med sårbare barn (inkludert barnevern) så langt i pandemien og vegen vidare mot opning av samfunnet.

  Frå tidleg start av pandemien og til i dag har vi hatt stor merksemd rundt sårbare barn og unge, både fråekst har kartlagt dei sårbare barna og vurdert behov for oppfølging.

  Barneverntenesta har jobba som normalt i heile perioden. Meldingar til barneverntenesta er undersøkt, heimebesøk er gjennomført og samtalar med barn og unge er gjennomført. Besøk og samtalar har gjerne vore gjennomført i barnehagar, skular eller ved fysisk tur saman. Samarbeids- og nettverkskontakt har vore brukt mykje, og har mellom anna hatt opplæring på teams og webinar. Det er brukt tid på samtalar og rettleiing til samarbeidspartane til barnevernet.

  Døme på korleis det har vore jobba i sektoren:

  • Barnevern, PPT, Helsestasjon, barnehage og skule – Kartleggje gruppa sårbare barn og etablere tiltak for oppfølgingSkulehelsetenesta - Samtale med barn og unge med familie Tverrfagleg samarbeid

  • PPT Systemtiltak og individ/gruppetiltak barnehagar og skular ressursteam

  • Psykolog Rettleiing tilsette

  • Psykolog – Oppfølging barn og unge

  • Samarbeid med Kultur Alternative tilbod til fritidsklubbar

  • Etablert tverrfagleg nettverk for målgruppa

  Barn og unge opplever situasjonen ulikt. Nokre fortel om auka tryggleik grunna færre i gruppe/kohort, medan andre opplever krav til organisering og sosial kontakt som svært begrensande. Barnevernet og skulehelsetenesta opplever ei auke i saker/behov for kontakt.

  Gjennom arbeidet som er gjort, er det avdekka at fleire barn og unge tar kontakt med tenestene/vaksne og det er aukande behov for samtalar med vaksne. Fleire barn og unge melder om utfordringar knytt til psykisk helse, inaktivitet, skulevegring og i forhold til mat.

  Kommunen har etablert eit nettverk for tverrfagleg samarbeid rundt målgruppa sårbare barn og unge. I dette nettverket deltek mellom anna representantar frå Oppvekst, Kultur, Psykisk helse og rus, NAV og Politi.

  Kommunen har søkt om, og fått tilskot om midlar som kan bidra til å kompensere for manglande tilgang på digitalt utstyr heime. Her har kommunen lånt ut cromebook til elevar i barneskulane, då kommunen har 1:1 dekning i ungdomsskulane.

  Viser her til Formannskapet si bestilling til møta i april, ei orientering om tiltak for å motverke dei psykososiale verknadane av koronapandemien for barn og unge. Administrasjonen vil i den orienteringa også informere om korleis det har vore jobba med å fange opp og følgje opp sårbare barn og unge fram til i dag, samt belyse prioriteringar og behov for tida som kjem.

  Interpellasjon frå H.Breivik-Uavh.:

  Ordføreren i Voss herad sendte i september 2020 et brev til samferdselsdepartementet som belyser negative konsekvenser av bompengepakken på Voss sett i sammenheng med kommunesammenslåingen med Granvin, se vedlagte brev. De ber om at regjeringen sletter gjenstående bompengegjeld på ca. 200 mill. kroner.

  NRK forteller at Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener ordføreren i Voss herad har flere gode poenger. Hareide sier blant annet:

  – Vi er positive til bompengeprosjekt, men ikke den typen prosjekt som splitter en kommune på denne måten.

  Hareide mener at det er et viktig prinsipp at man skal kunne reise innad i en kommune uten å betale bompenger.

  – Vi har bomprosjekt som bryter med det, men her har det vært en spesiell situasjon etter sammenslåingen. Da er det er grunner til å se på det.

  Alver er i en tilsvarende situasjon, der innbyggere fra alle de tre kommunene nå må betale bompenger for å kjøre innad i nye Alver kommune, bl.a. til –og fra kommunesenteret i Knarvik. Dette var aldri et tema i debatten da bompengepakken ble vedtatt, spesielt ikke i kommunestyrene til tidligere Meland- og tidligere Radøy kommune. Dette fordi kommunesammenslåingen på dette tidspunktet ikke var lansert. Nå har også vi i Alver gjort som staten har bedt om ved å slå sammen kommunene. Mange av servicetilbudene har med dette blitt flyttet til Knarvik. Nå er det på sin plass at staten også tar ansvar for konsekvensene av dette. Vi må heller ikke glemme at innbyggerne i vår region har bidratt med en betydelig bompengesum for staten sin kyststamvei og europavei over fjorden, -E39 Nordhordlandsbroen, og har med dette betalt bompenger siden 1950-tallet for å avløse den mest trafikkerte fergestrekningen i et av verdens rikeste land.

  Uavhengig gruppe/Folkepartiet Alver mener det vil være dumt av Alver å ikke kaste seg på ballen og kreve samme løsning også for Alver.

  Vi ønsker å sende et tydelig signal til samferdselsdepartementet på vegne av våre innbyggere. For å få tyngde bak dette, håper vi derfor at et samlet kommunestyre, ved ordfører, sender et tilsvarende brev som klart og tydelig gjengir ovennevnte argumentasjon, med et krav om å slette gjenstående gjeld –og dekke fremtidig bompengeandel som følge av ulempene kommunesammenslåingen har medført.

  Svar frå ordførar:

  Ordførar vil starte med å vise til politisk styringsstruktur og reglement og det som gjeld interpellasjonar. Her står det m.a. at «Spørsmål av prinsipiell art, der det vert føresett meir omfattande svar og eventuelt debatt, vert å behandla som interpellasjon». Ordførar kan ikkje sjå at denne interpellasjonen inneheld eit spørsmål, og ber kommunestyret om å setje seg inn i reglementet, slik at vi i framtida kan handsame interpellasjonar som er i tråd med reglementet.

  I interpellasjonen frå representanten Breivik blir det vist til eit brev som ordføraren i Voss herad har send til samferdselsdepartementet om Vossapakko og sletting av gjelda etter kommunesamanslåinga. Vossapakko vart innført av Voss kommune i 2009(?) som ei kommunal bompengepakke og bomstasjonane vart sett på kommunegrensa til dei omkringliggjande kommunane. Hovedpoenget i brevet frå ordføraren på Voss er at etter kommunesamanslåinga med tidlegare Granvin herad kjem ein i strid med dei prinsippa som var førande då den kommunale bompengepakka vart innført i si tid.

  Nordhordlandspakken er ei regional bompengepakke, ikkje kommunal, og det er prosjekt i fire andre Nordhordlandskommunar utanom Alver kommune: Austrheim, Fedje, Masfjorden og Modalen. Når ein tillegg veit at ein planla, før kommunesamanslåinga, med bommar internt i både Lindås og Radøy, så blir det vanskeleg å følgje resonnementet i brevet frå Voss herad. I tillegg er Vossapakko i sluttfasen av innkrevjinga, medan Nordhordlandspakken er heilt i startfasen. Alt dette gjer det vanskeleg fremje slike krav slik situasjonen er no. Fokuset for Nordhordlandspakken nå må vere å få vedtatte reguleringsplanar og realisering av prioriterte prosjekt. Innbyggjarane og næringslivet i Alver kommune fortener betre og trygge vegar.

  Ordførar vil heller vise til forslaget som samarbeidspartia fremja, og vedtaket som formannskapet gjorde, rett før jul 2019 om utgreiing av 3 t-regel og ev. endring av plasseringa av bommar. Dette fekk tilslutnad i regionrådet i Nordhordland og har vorte utgreidd av Vestland fylkeskommune. I oppfølgjinga har formannskapet seinare vedtatt at vi vil gå vidare med å sjå på moglegheiter for å innføre ein 3 t-regel i Nordhordlandspakken på ettermiddagstid. Dette er meld som sak til regionrådsmøtet i april og ordførar tenkjer at dette er rett spor for ev. å senke kostnadene for t.d. barnefamiliar som har barn på fritidsaktiviteter om ettermiddagane.

 • Oversending av vedtak frå Austrheim kommune Hoveddokument 436KB
  Brevdato: 29.03.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Tove-Mette Arnø Fyllingen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Kommunestyret viser til tilbod frå Austrheim kommune for elevane i Åsheim-krinsen som i dag går på Kaland skule.

  Kommunestyret ønskjer å takka ja til tilbodet, og ber rådmannen gå i dialog med Austrheim kommune for å formalisera ein avtale som gjer at dei elevane som i dag går på Kaland får avslutta skulegangen sin der.  Behandling

  Fellesframlegg ved A.Byrknes-KRF:

  Kommunestyret viser til tilbod frå Austrheim kommune for elevane i Åsheim-krinsen som i dag går på Kaland skule.

  Kommunestyret ønskjer å takka ja til tilbodet, og ber rådmannen gå i dialog med Austrheim kommune for å formalisera ein avtale som gjer at dei elevane som i dag går på Kaland får avslutta skulegangen sin der.

  Framlegget vart samrøystes vedteke

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Sara Hamre SekkingstadSenterpartietOrdførarsara.sekkingstad@alver.kommune.no
Øyvind OddekalvArbeiderpartietVaraordføraroyvind.oddekalv@alver.kommune.no
Nina BognøyArbeiderpartietMedlemnina-ys@online.no
Ståle Juvik HaugeArbeiderpartietMedlemstale.hauge@alver.kommune.no
Jostein BorlaugArbeiderpartietMedlemjostein.borlaug@bkkfiber.no
Anne Grete EideArbeiderpartietMedlemagr-eide@online.no
Kirsti Gjetle FloenArbeiderpartietMedlemk-floen@bkkfiber.no
Tormod SkurtveitArbeiderpartietMedlemtormod_skurtveit@hotmail.com
Nina Stabell ØvreåsFremskrittspartietMedlemNina.Ovreas@lindas.kommune.no
Øyvind BratshaugHøgreMedlemoyvind.bratshaug@a2g.no
Christel Villanger HålandHøgreMedlemchristel@villanger.net
Kenneth Taule MurbergHøgreMedlemkenneth.murberg@outlook.com
Thomas LarsenHøgreMedlemthomas.larsen@alver.kommune.no
Ingrid FjeldsbøHøgreMedlemi-fjelds@frisurf.no
Mabel JohansenHøgreMedlemmabelijohansen@gmail.com
Astrid Aarhus ByrknesKristeleg FolkepartiMedlemastridbyrknes@hotmail.com
Malin Helene AndvikKristeleg FolkepartiMedlemmalin.andvik@gmail.com
Stian LavikKristeleg FolkepartiMedlemstian@lavik.com
Else Marie Skartveit DaleKristeleg FolkepartiMedlememsdale@online.no
Asle HetlebakkeKristeleg FolkepartiMedlema-hetleb@online.no
Jogeir RomarheimKristeleg FolkepartiMedlemjogeir.romarheim@hotmail.no
Thea RisøyKristeleg FolkepartiMedlemthe-ris@hotmail.com
Leif JohnsenMiljøpartiet De GrønneMedlemljholme@online.no
Maya GreveMiljøpartiet De GrønneMedlemmaya.fugelsnes.greve@gmail.com
Hendrik WeberRaudtMedlemhendrik.weber@posteo.de
Jostein HellestveitSenterpartietMedlemjoshelle@online.no
Liv Hopland van der KooijSenterpartietMedlemlivhopland@yahoo.no
May-Irene WergelandSenterpartietMedlemmiwsp@online.no
Sølvi Gripsgård KnudsenSenterpartietMedlemsngk@live.no
Vigdis VillangerSenterpartietMedlemvigdis.villanger@alver.kommune.no
Laila BjørgeSenterpartietMedlemlaila.bjorge@alver.kommune.no
Jon AskelandSenterpartietMedlemjon.askeland@vlfk.no
Roy BøUavhengigMedlemroyboe53@gmail.com
Morten KlementsenUavhengigMedlemmorten@klementsen.net
Terje Sletten-HansenUavhengigMedlemsletten.hansen@gmail.com
Thore HellandUavhengigMedlemthore.helland@gmail.com
Maria FærøUavhengigMedlemmaria.faero@hotmail.com
Hege Nygård DaleUavhengigMedlemhege@dale-gruppen.no
Harald BreivikUavhengigMedlemharaldbreivik@hotmail.com
Ståle HoplandUavhengigMedlemstaalehop@hotmail.com
Sveinung ToftVenstreMedlemsveinung.toft@masfjorden.kommune.no
Astrid Namtvedt SyltaArbeiderpartietVaramedlemastrid.namtvedt.sylta@lindas.kommune.no
Ture AndersenFolkeaksjonen Nei til mer BompengerVaramedlemture.andersen2@bkkfiber.no
Henning FyllingsnesHøgreVaramedlemhenning@fyllingsnes.com
Jon Vidar SakseideKristeleg FolkepartiVaramedlemjonvidarsakseide@gmail.com
Arne Johan SæleKristeleg FolkepartiVaramedlemarne.johan.saele@gmail.com
May Britt Vågenes GjerdeSenterpartietVaramedlemmaybritt@gjer.de
Anna Ulrika NordlundSosialistisk VenstrepartiVaramedlemanna.nordlund@gmail.com
Erlend NævdalUavhengigVaramedlemerlend.naevdal@moller.no
Aasmund KarlsenUavhengigVaramedlemaasmund.karlsen@bkkfiber.no
Siril Therese Syltasiril.therese.sylta@alver.kommune.no
Line Merete Valleline.valle@alver.kommune.no
Heine Fyllingsnes (Ikke møtt) HøgreMedlemheine@eikanger-bygg.no
Nils Marton Aadland (Ikke møtt) HøgreMedlemnils.marton.aadland@alver.kommune.no
Torbjørn Taranger (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemttaranger@yahoo.no
Andre Fresvik (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemandreklausen@outlook.com
Yngve Walaker (Ikke møtt) UavhengigMedlemy-walaker@hotmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS