Her ser du informasjon om eit møte i Heradsstyret.
 
Clear
   
 

Møte i Heradsstyret den 24.02.2021

Heradsstyret
24.02.2021   14:00 - 22:25
Utval:Heradsstyret
Dato:24.02.2021   14:00 - 22:25
Møtestad:Heradsstyresalen
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Heradsstyret - 24.02.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste Hoveddokument 432KB
  Brevdato: 17.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Innkalling og sakliste vert godkjent med slik endring: sak 010/21 vert flytta fram og handsama etter sak 005/21.  Behandling

  Ordføraren gjorde framlegg om tidsramme til kl. 22.00 for møtet.

  Heradsstyret slutta seg til framlegget.

  -------------------------------------------

  Ordføraren gjorde framlegg om slik endra saksrekkjefølgje: "Av omsyn til innkalla vararepresentantar vert sak 010/21 flytta fram og handsama etter sak 005/21."

  Heradsstyret slutta seg samrøystes til framlegget.

  ------------------------------------------

  Tone Mjelde, SV, tok opp endra møtetidspunkt for heradsstyret i samband med temamøte 07. april og 26. mai.

  Ordføraren opplyste at ein må pårekna tidlegare møtestart i samband med temamøte.

  Henrik Øksnes, FRP, varsla spørsmål om lærlingar til slutten av møtet. Han bad og om grunngjeving for digitalt møte.

  Ordføraren viste til smittevernomsyn og mange deltakarar og avgrensa plass i heradsstyresalen.

  Alf T. Mortensen, FRP, hadde spørsmål om sak om investeringsbudsjettet for 2021.

  Rådmannen, viste til at ein må avventa statsforvaltaren si godkjenning av budsjettet med låneramme.

  Bjarte H. Aarland, KRF, varsla spørsmål om kommunelogo på bilane i heimetenesta.

  AVRØYSTING

  Innstillinga med endringar - samrøystes vedteken

 • Godkjenning av møtebok Hoveddokument 419KB

  002/21 - 20/27819 - Godkjenning av møtebok

  Journaldato: 05.03.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 18.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå 09.12.20 vert godkjend.  Behandling

  AVRØYSTING

  Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • Referatsaker og meldingar Hoveddokument 423KB

  003/21 - 21/2976 - Referatsaker og meldingar

  Journaldato: 05.03.2021  1 dokument
  Brevdato: 17.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Referatsakene vert tekne til vitande."


  Behandling

  AVRØYSTING

  Rådmannen sitt framlegg samrøystes vedteke.

 • Referat fra eiermøte i BIR 21. januar 2021 Hoveddokument 417KB

  1 - 21/2080 - Referat fra eiermøte i BIR 21. januar 2021

  Journaldato: 10.02.2021  Avsendar(ar): Anne Margrethe Hausvik   
  2 dokumenter
  Brevdato: 03.02.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   
 • Osterøy kontrollutval - Møteprotokoll frå møtet 02.02.2021 og årsmelding 2020 Hoveddokument 684KB

  2 - 21/2929 - Osterøy kontrollutval - Møteprotokoll frå møtet 02.02.2021 og årsmelding 2020

  Journaldato: 23.02.2021  Avsendar(ar): tonje.husum.aarland@nordhordland.net   
  3 dokumenter
  Brevdato: 16.02.2021
  Dokumenttype: Innkomande dokument
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   
 • Tilstandsrapport for grunnskulen i Osterøy 2019/2020 Hoveddokument 456KB
  Brevdato: 01.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Sektor for oppvekst, undervisning og kultur
  Sakshandsamar: Olaf Michal Hella

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Tilstandsrapport for grunnskulen i Osterøy vert teken til vitande.

  Det blir sett opp ein seminardag mellom administrasjon og politikarar om oppvekstsektoren med spesielt fokus på skulestruktur og kvalitet i undervisninga jf. tilstandsrapporten. Dette skal gjennomførast tidleg haust 2021. Dette skal danne grunnlag for vidare veg for skulane på Osterøy."  Behandling

  Før møtet vart det halde temamøte om sektor for oppvekst, undervisning og kultur, der m.a. tilstandsrapporten vart gjennomgått.

  -------------------------------------------------

  Tone Mjelde, SV, gjorde slikt framlegg om tillegg: "Det blir sett opp ein seminardag mellom administrasjon og politikarar om oppvekstsektoren med spesielt fokus på skulestruktur og kvalitet i undervisninga jf. tilstandsrapporten. Dette skal gjennomførast tidleg haust 2021. Dette skal danne grunnlag for vidare veg for skulane på Osterøy."

  AVRØYSTING

  Formannskapet si innstilling - samrøystes vedteken

  Tilleggsframlegg frå Tone Mjelde, SV - vedteke med 24 røyster (5SP,2SV,4AP,4H,1V,3KRF,4FRP,1MDG)

  mot 3 røyster (3FRP, K.A.Hartveit, S. Faugstad,R.J. Tyssebotn)

 • Arena for næringsutvikling Hoveddokument 584KB

  005/21 - 21/1311 - Arena for næringsutvikling

  Journaldato: 24.01.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 24.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Berit Karin Rystad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Løypemeldinga vert teken til orientering."  Behandling

  Rita Tveiten, AP, bad om vurdeing av sin gildskap som styreleiar i Osterøy utvikling AS.


  Ragnar Tyssebotn, FRP, bad om vurdering av sin gildskap i saka som styremedlem i Osterøy utvikling AS


  Rita Tveiten og Ragnar J. Tyssebotn tok ikkje del i møtet ved handsaminga gildskapsspørsmålet - Evy Bysheim Pedersen, AP, møtte som vara - 26 medlemmer/varamedlemmer til stades.

  AVRØYSTING gildskap
  Rita Tveiten, AP, vart samrøystes kjend ugild.

  Grunngjeving: Vedtaket vart gjort med heimel i fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e, nr. 2

  ------------------------------------------

  Ragnar J. Tyssebotn, FRP, vart samrøystes kjend ugild.

  Grunngjeving: Vedtaket vart gjort med heimel i fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e, nr. 2 En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe til å treffe avgjørelse ei en forvaltningssak .... når han er medlem av styret ... for et selskap som er part i saken.

  ------------------------------------------

  Ordføraren viste til tidlegare handsaming av gildskap for varamedlemmer til styret og at dersom det ikkje ligg føre nye opplysningar kring dette, vert det ikkje teke opp på nytt.

  -------------------------

  AVRØYSTING endeleg

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades

  Formannskapet si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,6FRP)

 • Andre gongs handsaming - Plansak 12532015002 - Kommuneplanen sin samfunnsdel Hoveddokument 876KB
  Brevdato: 26.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan
  Sakshandsamar: Pelle Engeseter

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Kommuneplanen sin samfunnsdel for Osterøy kommune vert lagt ut til 1. gongs høyring og offentleg ettersyn, jf. PBL § 11-14 med slike endringar/tillegg som vedtekne i møtet:

  • Osterøy kommune skal tilretteleggje for bygging i alle bygder, der det er etablert kommunal infrastruktur. Dette vert lagt inn i plantekst før planen vert lagt ut på høyring

  • Nytt punkt som skal plasserast inn der det passar dvs tema matjord: Der andre viktige utviklingsføremål gjer det uunngåeleg å bygge ut på matjord, skal jordressursane takast vare på og brukast til å etablere ny eller forbetre allereie eksisterande matjord innad i kommunen.

  • Punkter 1, s. 14 etter avsnittet om Trygge nærmiljø. Eit demensvenleg samfunn - Osterøy kommune har vedteke å verte eit demensvenleg samfunn. Dette er eit omfattande og sektorovergripande arbeid som rører ved mange sider av samfunnslivet. Særskilde omsyn må takast i plan- og reguleringsarbeid, opplæring av kommunalt tilsette og samarbeid med lag/organisasjonar og andre samfunnskritiske funksjonar

  • Punkter 1. Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt:- Styrke og vidareføre arbeidet med førebygging og tverrfagleg samarbeid i kommunen, slik at barn og unge får tidligare hjelp. Dette arbeidet krev samarbeid på tvers av tenester, sektorar, samt næringsliv og frivillig sektor.

  • Nytt kulepunkt under Osterøy kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne forå leve eit godt liv: Nytt kulepunkt: Ha nullvisjon for mobbing i barnehagar og skular.

  • Under punktet Integrering s. 14 endres overskrift og første setning til ;

  Integrering og likestilling: Eit inkluderande, likestilt og mangfaldig samfunn er kulturelt betinga og byggjer på verdiar som respekt og toleranse for det som er annleis enn oss sjølve og at ingen vert ekskludert.

  • Under punktet målretta miljø- og klimapolitikk s. 20, tredje avsnitt første kulepunkt endres til; Osterøy kommune skal vera fossilfri innan 2030. Første kulepunkt; Alle kommunale kjøretøy skal ha nullutslepp innan 2030, der det er mogeleg.

  • Under punktet område for næring s. 25, nytt kulepunkt; Osterøy kommune skal ha eit aktivt og levande landbruk som legg tilrette for bruk av lokale ressursar der dyrka mark vert tatt vare på for lokal matproduksjon, men og for å ta vare på kulturlandskapetog sikre matjord frå nedbygging.

  • Kommunale innkjøp skal vere grøne

   Tillegg: Før det vert gjort kommunale innkjøp, skal gjenbruk og/eller reparasjon av eksisterande materiale vere vurdert. Der det er tenleg skal det òg vurderast å kjøpe brukt."  Behandling

  Tone Mjelde, SV, gjorde slike framlegg om endring/tillegg: Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt:- Styrke og vidareføre arbeidet med førebygging i kommunen, slik at barn og unge får tidligare hjelp. Dette arbeidet krev samarbeid på tvers av tenester, sektorar, samt næringsliv og frivillig sektor.

  Grunngjeving: Grunngjeving: Førebygging blir lovpålagt frå 2022 (jf barnevernreformen). Ein må i større grad koordinere arbeidet og vende blikket ut til andre ressursar i samfunnet vårt, som kan styrke førebygginga for barn og unge i kommunen."

  Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt: - Styrke Familiens Hus som eit kompetansesenter for innbyggarar og tilsette i kommunen.

  Grunngjeving: Frå 2022 vil både førebygging og tverrfagleg samarbeid vere ei lovpålagt oppgåve for kommunane (jf. barnevernreformen). Osterøy Kommune har allereie ei organisering med Familiens Hus, med potensiale for å løyse desse oppgåvene på ein god måte for innbyggarane våre. Familiens Hus må ha nok ressurser til å både rettleie barnehagar, skular andre instansar, foreldre, barn og unge. Set ein inn ressursar tidlig i eit menneske sitt liv, kan ein førebygge vanskar seinare i livet, som er bra både for barnet, familien og kommuneøkonomien."

  Punkt under: "Osterøy Kommune skal vere fossilfri i 2030. Blir endra. (Endringar er markerte med raudt)

  - Alle kommunale køyretøy skal ha nullslipp innan 2025. Det blir gjeve unntak for køyretøy som ikkje er eigna som elbil, blant anna bilar til beredskap, teknisk etat m.m.

  Grunngjeving: Rådmannen oppgjer at det er 35 bilar igjen som er fossilfrie. Arbeidet med å gjere desse om til el-bil bør bli prioritert så raskt som mogleg, både for økonomien til kommunen og klima. Me meiner 2030 er for lenge å vente til. Det bør bli gjevne nokre unntak i spesielle høve, og me legg difor dette inn i teksten."

  Framlegga vart trekte før avrøysting.

  -------------------------------------------------

  Trude Tomren, MDG, gjorde slikt framlegg: 1. "(Osterøy kommune skal vere fossilfri innan 2030). Alle kommunale køyretøy skal ha nullutslepp innan 2030 vert endra til: Alle kommunale køyrety skal vere utsleppsfrie innan 2025 der dette er mogleg."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  -----------------------------------------------

  Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg: "Avtalen om demensvenleg kommune kjem inn som nytt punkt under delmål for folkehelse."

  Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg: "Osterøy kommune skal innlemma vedtaket om demenvenleg kommune i kommuneeplanen sinsamfunnsdel."

  Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg: "Osterøy kommune skal byggja inn vedtaket om demensvenleg kommune i kommuneplanen sin samfunnsdel."

  Framlegga vart trekte før avrøysting.

  ------------------------------------------------

  Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert sendt i retur for omarbeiding. Grunngjeving: Framlegget til plan er ikkje til gagn for ei vidare utvikling på Osterøy, slik den no ligg føre. Det er vesentlege endringar i denne versjonen i høve til den versjonen som vart lagt på høyring sist. Mellom anna er punkt som omhandlar landbruk falle ut, og me har ikkje lagt opp til å nytte eksisterande infrastruktur i utbygging. Me dreg og utbygging mot fortetting, utan at det er noko som tyder på at dette er konsekvensutgreidd med omsyn til utviklinga på resten av Osterøy. Dette vert teke inn og planen kjem attende til HS i neste møte."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  -----------------------------------------

  Det vart halde pause i drøftingane frå kl. 20.03 - kl. 20.10 med gruppemøte for FRP og SP

  -----------------------------------------

  Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg, nr. 1: : "Osterøy kommune skal tilretteleggje for bygging i alle bygder, der det er etablert kommunal infrastruktur. Dette vert lagt arbeidd inn i plantekst før planen vert lagt på høyring." og

  "Punkt: Ordlyd som seier "hovudtyngda" i samband med bustadbygging vert endra til "mykje". dette gjeld 2 kulepunkt side 24."

  Tone Mjelde, SV, gjorde på vegne av SV og MDG slikt framlegg: Nr. 1: "Punkter 1. Alle kommunale kjøretøy skal ha nullutslipp innan 2025 der dette er mogeleg."

  Lars Fjeldstad, SP, gjorde på vegne av SP og FRP slikt framlegg: "Nytt punkt som skal plasserast inn der det passar dvs i tema vern av matjord. Der andre viktige utviklingsføremål gjer det uungåeleg å bygge ut på matjord, skal jordressursane takast vare på og brukast til å etablere ny eller forbetre allereie eksisterande matjord innad i kommunen."

  Bjarte H. Aarland, KRF, gjorde slikt framlegg: "Punkter 1. S. 14 etter avsnittet om Trygge nærmiljø Eit demensvennleg samfunn- Osterøy kommune har vedteke å verte eit demensvennleg samfunn. Dette er eit omfattande og sektorovergripande arbeid som rører ved mange sider av samfunnslivet. Særskilde omsyn må takast i plan- og reguleringsarbeid, opplæring av kommunalt tilsette og samarbeid med lag/organisasjonar og andre samfunnskritiske funksjonar."

  Tone Mjelde, SV, gjorde slikt framlegg: Nr. 2: "Punkter 1. Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt:- Styrke og vidareføre arbeidet med førebygging og tverrfagleg samarbeid i kommunen, slik at barn og unge får tidligare hjelp. Dette arbeidet krev samarbeid på tvers av tenester, sektorar, samt næringsliv og frivillig sektor."

  og

  nr. 3: "Punkter 1. Under målet "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Me føreslår å stryke deler av kulepunkt 2: Forslag å stryke det som er raudt i setninga "Tidlig innsats på tvers av avdelingane. Fokusere på grunnleggande dugleik i lesing, rekning, engelsk og digital kompetanse i helsefremjande læringsmiljø".

  Grunngjeving: Me meiner dei nye forslaga til kulepunkt dekker punktet om tidlig innsats. Dette forutsetter at dei andre kulepunkta går gjennom."

  Johannes Haugland, SP, gjorde slikt framlegg: " Forslag nr. 1: 1.Under punktet Integrering s. 14 endres overskrift og første setning til ;

  Integrering og likestilling Eit inkluderande, likestilt og mangfaldig samfunn er kulturelt betinga og byggjer på verdiar som respekt og toleranse for det som er annleis enn oss sjølve og at ingen vert ekskludert. 2. 2 3. 3."

  Forslag nr. 2 Under punktet målretta miljø- og klimapolitikk s. 20, tredje avsnitt første kulepunkt endres til; Osterøy kommune skal vera fossilfri innan 2030. Første kulepunkt; Alle kommunale kjøretøy skal ha nullutslepp innan 2030, der det er mogeleg.

  Forslag nr. 3. Forslag nr. 3 Under punktet område for næring s. 25, nytt kulepunkt; Osterøy kommune skal ha eit aktivt og levande landbruk som legg tilrette for bruk av lokale ressursar der dyrka mark vert tatt vare på for lokal matproduksjon, men og for å ta vare på kulturlandskapet."

  Trude Tomren, MDG, gjorde slikt framlegg: "Tillegg til framlegg frå SP om aktivt og levande landbruk: ... kulturlandskap, og sikre matjord frå nedbygging."

  og

  "Punkt

  1. (Kommunale innkjøp skal vere grøne)

  Tillegg: Før det vert gjort kommunale innkjøp, skal gjenbruk og/eller reparasjon av eksisterande materiale vere vurdert. Der det er tenleg skal det òg vurderast å kjøpe brukt."

  Tone Mjelde, SV, gjorde slikt framlegg: Nr. 4: "Punkter1. Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt:- Ferdigstille og ta i bruk handlingsplan mot vald i nære relasjonar.

  Grunngjeving: Vald i nære relasjonar får enorme konsekvensar for folkehelsa. Det er heilt naudsynt at vald/overgrep er tematisert i denne planen. Ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar blir arbeida med pr dd. og må ferdigstillast og takast i bruk så fort som mogleg, slik at kommunen får ein heilskapleg og kordinert innsats mot vald og overgrep i kommunen."

  og

  nr. 5: "Punkter 1. Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt: - Sikre at alle tilsette som arbeider med barn og unge i kommunen veit kva innstansar dei skal kontakte om eit barn treng hjelp.

  Grunngjeving: Det er behov for jamnleg informasjon til tilsette, slik at dei tilsette har handlingskompetanse dersom dei er bekymra for eit barn. På den måten får barn og unge tidligare hjelp, vanskane kan lettare løysast og konsekvensane for barnet blir mindre."

  og

  nr. 6: Nytt kulepunkt under: "Osterøy Kommune vil at barn, ungdom og unge vaksne utviklar relevant kunnskap, dugleik, haldningar og omstillingsevne for å leve eit godt liv": Nytt kulepunkt: - Ha nullvisjon for mobbing i barnehagar og skular."

  AVRØYSTING

  Johannes Haugland, SP sitt framlegg nr. 1 - vedteke med 22 røyster (5SP,4AP,1MDG,1V,2SV,3H,6FRP)

  mot 5 røyster (3KRF, Ole J. Mjøs, H, K.A.Hartveit,FRP)

  Tone Mjelde, SV sitt framlegg nr. 5 - fall med 16 røyster (3KRF, 7FRP, 1H(H. H. Gislason), 5SP)

  mot 11 røyster (1V,4AP,2SV,3H,1MDG)

  Tone Mjelde, SV, sitt framlegg nr. 4 - fall med 21 røyster (1MDG,1V,3KRF,4AP,4H,1SP(L. Fjeldstad), 7FRP

  mot 6 røyster (2SV, 4SP)

  Tone Mjelde, SV, sitt framlegg nr. 6 - samrøystes vedteke

  Trude Tomren, MDG, sitt framlegg - vedteke med 25 røyster (5SP,1MDG,1,2SV,3KRF,4AP,4H,5FRP)

  mot 2 røyster (2FRP (R.J. Tyssebotn og K.A.Hartveit)

  Framlegg frå SV/MDG om nullutslepp - fall med 24 røyster(5SP,1V,3KRF,4AP,4H,7FRP) mot 3 røyster(2SV,1MDG)

  Alf T. Mortensen, FRP, sitt framlegg ,

  endring til "mykje" bustadbygging - fall med 16 røyster (1MDG,1V,3KRF,4AP,4H,2SV,1SP(L.Fjeldstad)

  mot 11 røyster (7FRP,4SP)

  Johannes Haugland, SP, sitt framlegg nr. 2 - vedteke med 21 røyster (5SP,1MDG,3KRF,4AP,1H (A.Mjøs), 7FRP

  mot 6 røyster (1V,3H, 2SV)

  Johannes Haugland, SP, sitt framlegg nr. 3 - samrøystes vedteke

  Trude Tomren, MDG, sitt framlegg om tillegg - vedteke med 19 røyster (1MDG,3KRF,2SV,4AP,4H,5SP) mot 8 røyster (1V,7FRP)

  Tone Mjelde, SV, sitt framlegg nr. 2 - vedteke med 25 røyster (1MDG,1V,2SV,3KRF,4AP,4H,5SP,5FRP)

  mot 2 røyster (2FRP, R.J.Tyssebotn, K.A. Hartveit)

  Bjarte H. Aarland, KRF, sitt framlegg - samrøystes vedteke

  Alf T. Mortensen, FRP, sitt framlegg nr. 1 - vedteke med 26 røyster (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,3H,7FRP)

  - mot 1 røyst (1H, H.H.Gislason)

  Lars Fjeldstad sitt framlegg - vedteke med 26 røyster (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,3H,7FRP)

  mot 1 røyst (1H, B.M.Borge)

  ------------------------------------------------------

  Tone Mjelde, SV, sitt framlegg nr. 3 - vart ikkje røysta over då føresetnadene for framlegget ikkje lenger var til stades

  ----------------------------------------------

  Formannskapet si innstilling med slike endringar som

  vedteke i møtet - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,2SV,3KRF,4AP,4H,7FRP)

 • Innspel til KS - Debatthefte 2021 KS spør Hoveddokument 754KB
  Brevdato: 25.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan
  Sakshandsamar: Pelle Engeseter

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Formannskapet sluttar seg til rådmannen sine vurderingar i saka og gir innspel til KS sitt debatthefte slik desse går fram av svara på spørsmål 1 – 6 i rådmannen si saksutgreiing.

  Innspel til spørsmål 2 frå KS: Føreslår at det blir kulepunkt nr 4: Statens vegvesen sin manglande fleksibilitet og evne til å spele på lag, hemmar nærings- og bustadutvikling i distriktskommunane, noko som igjen hemmar omstilling og vekst.

  Innspel til spørsmål 3. Foreslår kulepunkt nr. 5: KS kan vere pådrivar for utvida statleg finansiering eller ei utjamning mellom kommunane når det gjeld finansiering av særleg ressurskrevende helsetenester."  Behandling

  Jarle Skeidsvoll, KRF, gjorde slikt framlegg: "Føreslår følgande endring i formannskapet sitt tillegg i sak 007/21 om innspel til KS: Spørsmål 3, kulepunkt nr. 5, første setning: «KS kan vere pådrivar for utvida statleg finansiering eller ei utjamning mellom kommunane når det gjeld finansiering av særleg ressurskrevende helsetenester.»"

  AVRØYSTING

  Jarle Skeidsvoll, KRF sitt framlegg - vedteke med 25 røyster (5SP,3KRF,1V,1MDG,4AP,2H,7FRP,2SV)

  mot 2 røyster (2H, H.H.Gislason, O.J. Mjøs)

  Formannskapet si innstilling

  med endring - vedteken med 26 røyster (5SP,3KRF,2SV,1MDG,1V,4AP,7FRP,3H)

  mot 1 røyst (1H H.H.Gislason)

 • Temaplan for trafikksikring i Osterøy kommune 2021-2025 Hoveddokument 848KB
  Brevdato: 11.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan
  Sakshandsamar: Wenche-Mari Bliksås

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Saka vert utsett til etter at Vestland fylkeskommune sin Regionale Transportplan er lagt ut på høyring."  Behandling

  Frode Flesland, SP, gjorde slikt framlegg om tillegg: "Temaplanen for trafikksikring må også ha med eit mål å redusera talet på viltpåkøyrsler

  Nytt punkt under handlingplanen bokstav J ( innspel til fylkeskommunen) : FV 566 Tirsåstunnelen – Haugo: Setja inn tiltak som reduserer talet på viltpåkøyrsler."

  Framlegget vart ikkje røysta over, jfr. utsetjingsframlegget.

  -------------------------------------

  Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett til etter at Vestland fylkeskommune sin Regionale Transportplan er lagt ut på høyring."

  AVRØYSTING - utsetjing

  Framlegget vart vedteke med 26 røyster (4SP,1V,1MDG,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

  mot 1 røyst (1SP, J. Revheim)

 • Planinitiativ til avklaring - Detaljregulering Utvida Mjelstad deponi - PlanID 46302021001 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 14.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan
  Sakshandsamar: Wenche-Mari Bliksås

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Heradsstyret vedtek, med heimel i plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-3, oppstart av arbeid med Plansak 46302021001 Detaljregulering Utvida Mjelstad deponi, gbnr 121/2, 127/1 m.fl.Heradsstyret vedtek, med heimel i plan- og bygningsloven §§ 12-1 og 12-3, oppstart av arbeid med Plansak 46302021001 Detaljregulering Utvida Mjelstad deponi, gbnr 121/2, 127/1 m.fl."  Behandling

  Jarle Skeidsvoll, KRF, bad om vurdering av gildskap for sitt vedkomande som styremedlem i Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond.

  Lars Fjelstad, SP, bad om vurdering av gildskap for sitt vedkomande på same grunnlag.

  Dei tok ikkje del i møtet ved avgjerd om gildskap - 25 medlemmer/varamedlemmer til stades.

  ------------------------------------------------

  Varaordførar overtok som møteleiar.

  AVRØYSTING - gildskap

  Jarle SKeidsvoll, KRF vart samrøystes kjend gild.

  Grunngjeving: Heradsstyret fann at det ikkje låg føre ugildskap etter fvl. § 6, 1. ledd, bokstav e, då ein vurderte at Stiftelsen Mjelstad Restdeponis Etterdriftsfond ikkje er part i saka. Ein kjenner heller ikkje til at det ligg føre opplysningar som gir grunnlag for å kjenna han ugild etter etter § 6, 2. ledd.

  ---------------------------------------------

  Lars Fjeldstad, SP, trekte etter dette si oppmoding og vurdering av sin gildskap.

  --------------------------------------------

  Etter at gildskapsspørsmålet var avgjort overtok ordføraren møteleiinga att.

  -------------------------------------------

  AVRØYSTING

  Plan- og kommunal teknisk utval si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Realisering av Espevoll næringsområde/reguleringsplan - fordeling av kostnader Hoveddokument 605KB
  Brevdato: 21.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Berit Karin Rystad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "For å få realisert vatn og avlaup til Espevoll næringsområde, går Osterøy kommune inn for ei deling av kostnadane mellom Osterøy Entreprenør AS, Osterøy kommune (investering) og Osterøy kommune (VA/sjølvkost)."  Behandling

  E-post datert 15.02.21 frå Osterøy Entreprenør AS var sendt direktet til heradsstyremedlemmene før møtet.

  -----------------------------------------

  Øyvind Litland, AP, bad om vurdering av sin gildskap i saka. som bestefar til eit av barna til eigar av Osterøy Entreprenør AS - han tok ikkje del i møtet ved avgjerd av gildskap.

  Frode Flesland, SP, bad om vurdering av sin gildskap i saka som ein av grunneigarane i Espevoll næringsområde, og også har ein utviklingsavtale for arealet med Osterøy Entreprenør AS.

  Dei tok ikkje del i møtet ved avgjerd av gildskap - Evy Bysheim Pedersen, AP og Kjellaug Hartveit, SP, møtte som vara - 27 medlemmer/varamedlemmer til stades.

  AVRØYSTING gildskap

  Øyvind Litland, AP, vart samrøystes kjend ugild.

  Grunngjeving: Heradsstyret fann at opplysningane om familieforhold knytt til part i saka, jfr. fvl. § 6, 2. ledd .Likeså erhan ugild når andre særegne forhold foreligg som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; bl. annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til... tilseier at han må kjennast ugild. Heradsstyret vektla i vurderinga omsynet til å oppretthalda tilliten til den politiske handsaminga.

  Frode Flesland, SP, vart samrøystes kjend ugild.

  Grunngjeving: Heradsstyret fann at opplysningane om at han er grunneigar og også har inngått ein arealutviklingsavtale med ein part i saka gjer at han må kjennast ugild, jfr. fvl. § 6, 2. ledd ... han ugild når andre særegne forhold foreligg som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; bl. annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til... .

  ---------------------------------------------

  Sektorleiar Berit Rystad orienterte kort om vedteken vassforsyningsplan (2013 - 2024) og notat datert 23.04. 2014 om revisjon av VA-plan for Espevoll næringsområde. I vassforsyningsplanen er det lagt opp til forsyning frå Haus. Framtidig er det lagt opp til ringleidning Hauge - Espevoll. Eigen VA-rammeplan for reguleringsområdet ligg ikkje føre. Vassforsyningsplanen er tilgjengeleg på kommunen si heimeside. Ho svarte og på spørsmål frå heradsstyret.

  ---------------------------------------------

  Bjørn Tore Sund, V, gjorde slikt framlegg: "Opprettholder administrasjonens opprinnelige forslag til FS - uten tillegget som ble vedtatt i FS."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  ----------------------------------------------

  Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett i påvente av at godkjent VA-rammeplan vert lagt fram. Denne må leggast til grunn slik at det er klart korleis VA-utløysing til Espevoll skal utførast. Deretter bør dette prosjekterast og lysast ut i tilbodskonkuranse for å få gjort kjent kostnadene.

  Grunngjeving:

  Osterøy kommune er på ROBEK lista, og me må difor ha god kontroll på alle kostnader. Me meiner det vert feil å ta stode til eit prinsipp om ei kostnadsdeling før me kjenner kva kostnad me kan ta på oss. Me kjenner heller ikkje verknader på sjølvkostområdet gjennom dette. Her veit me at det vil kome ein auke på grunn av tidlegare fullførte utbyggingar. Dermed kan me ikkje slå fast no kva rammer som er att på sjølvkostområdet før VA avgift går utanfor det som er bærekraftig. Me veit og at me skal rehabilitere mykje av VA anlegga våre dei neste åra, dette har og ein ukjent kostnad. I tillegg vert det uføreseieleg for utbyggar å gå inn på dette no.

  Dette vil ikkje forseinke oppstarten av utbygginga, då desse tala og planane likevel må være på plass før ei utbygging tek til."

  Jarle Skeidsvoll, KRF, gjorde slikt framlegg: "For å få realisert vatn og avlaup til Espevoll næringsområde, går Osterøy kommune inn for ei deling av kostnadene mellom Osterøy Entreprenør AS, Osterøy kommune (investering) og Osterøy kommune (VA/sjølvkost)."

  AVRØYSTING

  Alf T. Mortensen, FRP, sitt framlegg - fall med 20 røyster (5SP,1MDG,1,2SV,3KRF,4AP,4H)

  mot 7 røyster (7FRP)

  Jarle Skeidsvoll, KRF, sitt framlegg - vedteke med 20 røyster (5SP,1MDG,1,2SV,3KRF,4AP,4H)

  mot 7 røyster(7FRP)

  -----------------------------------------------------

  Formannskapet si innstilling vart etter dette ikkje røysta over.

 • Sakslivegen. Kommunal bankgaranti. Hoveddokument 462KB
  Brevdato: 27.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Roald Hovden

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Osterøy kommune gir garanti (simpel kausjon) i samband med Sakslivegen Samvirkelag sitt nye låneopptak til finansiering av kostnader forbundet med oppgradering av Saklivegene. Kommunen vil forlenge gjeldande garanti for inntil 500 000,- kroner. Garantiperiode: inntil lånet er innløyst, seinast 31.12.2037. Vedtaket blir gjort med heimel i kommunelova § 14-19."  Behandling

  Bjørn T. Sund, V, viste til innsend spørsmål til saka.

  Ordføraren svara på spørsmålet.

  Spørsmål og svar vert lagt ut i Møteportalen etter møtet.

  ----------------------------------------

  AVRØYSTING

  Formannskapet si inntilling - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Klagesak til politisk handsaming Plansak 46302015003 - Detaljregulering Hosanger næringsområde - Holedalen - Mjøsvågen - Hosanger Hoveddokument 945KB
  Brevdato: 13.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Plan
  Sakshandsamar: Anders Gulowsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Vedtak i Heradsstyret av 28.10.20, saksnr. 080/20 gjeldande detaljregulering Hosanger næringsområde planID 46302015003 vert oppretthalde. Motteke klage vert ikkje teke til fylgje. Saka vert oversendt til Statsforvaltaren i Vestland som klageinstans for endeleg avgjerd, jf plan- og bygningslova §1.9, jf forvaltningslova kap. VI § 28 -§ 36."  Behandling

  AVRØYSTING

  Plan- og kommunalteknisk utval si innstilling - vedteken med 26 røyster (5SP,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

  mot 1 røyst (1MDG)

 • Plassering av dagsturhytta Hoveddokument 729KB

  013/21 - 21/2655 - Plassering av dagsturhytta

  Journaldato: 12.02.2021  3 dokumenter
  Brevdato: 12.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur og mangfald
  Sakshandsamar: Linda Judith Svidal Nordås

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Dagsturhytta med tilhøyrande toalett vert satt opp på Erstadfjellet."  Behandling

  Johannes Haugland, SP, viste til innsende spørsmål til saka.

  Ordføraren, leste opp innsende spørsmål og svara frå administrasjonen.

  Spørsmål og svar vert publiserte i Møteportalen etter møtet.

  -----------------------------------------------------

  AVRØYSTING

  Rådmannen sitt framlegg - samrøystes vedteke (SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Oppretting av garantiordning ved overtaking av fastlegeheimlar i Osterøy kommune Hoveddokument 711KB
  Brevdato: 25.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Sektor for helse, omsorg og sosial
  Sakshandsamar: Nina Marie Kvamme

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Det vert etablert ei prøveordning med kommunal garanti på inntil kr 800 000 ved kjøp av fastlegepraksis i Osterøy kommune. Rådmannen får fullmakt til å utarbeida detaljane i garantiordninga. Prøveordninga gjeld ut 2022.

  Innan utgangen av 2022 skal garantiordninga evaluerast, og ein må då ta stillinga til om den skal vidareførast.Vedtaket vert gjort med heimel i kommunelova § 14-19."  Behandling

  AVRØYSTING

  Formannskapet si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Stortingsvalet 2021 - Delegering av mynde til Valstyret Hoveddokument 575KB
  Brevdato: 08.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Mynde til å velja medlemmer, varamedlemmer, leiar og nestleiar i røystestyra vert delegert til valstyret. Delegeringsvedtaket gjeld for heile valperioden."  Behandling

  AVRØYSTING

  Valstyret si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Stortingsvalet 2021 - røystekrinsinndeling og røystetider Hoveddokument 481KB
  Brevdato: 08.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Valtinget 13.09.2021 vert halde på desse stadene og med slike opningstider:

  Lonevåg krins

  Lonevåg skule

  Kl. 12.00 – kl. 20.00

  Haus krins

  Haus skule, gymnastikksalen

  Kl. 12.00 – kl. 20.00

  Bruvik krins

  Bruvik helselag sitt fellesrom i aldersbustadene

  Kl. 12.00 – kl. 20.00

  Hauge krins

  Skulebygget/vaksenopplæringa

  Kl. 12.00 – kl. 20.00

  Fotlandsvåg krins

  Skulebygget

  Kl. 12.00 – kl. 20.00

  Valestrand krins

  Skulebygget, gymnastikksalen

  Kl. 12.00 – kl. 20.00  Behandling

  AVRØYSTING

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades

  Valstyret si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,3AP,4H,7FRP)

 • Uttreden av rolle som medlem av heradsstyret for perioden 2019-2023, for AP, grunna flytting frå kommunen Hoveddokument 864KB
  Brevdato: 08.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Alexander Thunestvedt som fast medlem av heradsstyret for AP i inneverande kommunevalperiode. Glenn Andre Vik og Roger Nese kjem inn som nye varamedlemmer.

  Arbeidarpartiet si gruppe i heradsstyret vert då slik samansett:

  Medlemmer

  1. Rita Tveiten

  Varamedlemmer

  1. Herdis Helle

  1. Øyvind Litland

  2. Arnstein Borge

  1. Jørgen Varden

  3. Evy Bysheim Pedersen

  1. Alexander Thunestvedt

  4.Andrea Hartveit

  5.Geir Olsen

  6. Glenn Andre Vik

  7. Roger Nese  Behandling

  Saksopplysning: Sigrid Monstad er flytta frå kommunen og ikkje lenger valfør til heradsstyret.

  -------------------------------------------------

  AVRØYSTING

  Valstyret si innstilling - samrøystes vedteken (1V,1MDG,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP,5SP)

  -----------------------------------------------

  Arbeidarpartiet si gruppe i heradsstyret vert då slik samansett:

  Medlemmer

  1. Rita Tveiten

  Varamedlemmer

  1. Herdis Helle

  1. Øyvind Litland

  2. Arnstein Borge

  1. Jørgen Varden

  3. Evy Bysheim Pedersen

  1. Alexander Thunestvedt

  4.Andrea Hartveit

  5.Geir Olsen

  6. Glenn Andre Vik

  7. Roger Nese

 • Nytt val av medlem til formannskapet for resterande periode fram til 2023 Hoveddokument 686KB
  Brevdato: 16.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Alexander Thunestvedt vert vald som nytt medlem i formannskapet for resterande periode fram til 2023."  Behandling

  Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg på vegne av AP, SP,H og SV: "Alexander Thunestvedt vert vald som nytt medlem i formannskapet for resterande periode fram til 2023."

  AVRØYSTING

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades

  Rita Tveiten sitt framlegg - samrøystes vedteke (

  --------------------------------------------

  Formannskapet har etter dette slik samansetjing:

  Felleslista for SP, AP ,H og SV

  Lars Fjeldstad, SP, ordførar

  Hjalti Heimir Gislason, H, varaordførar

  Rita Tveiten, AP

  Alexander Thunestvedt, AP

  Tone Mjelde,SV

  Turid Bjørndal Njåstad, SP

  FRP

  Ellinor Therese Birkeland

  Ragnar J. Tyssebotn

  Felleslista for KRF, V og MDG

  Jarle Skeidsvoll, KRF

 • Uttreden av rolle som varamedlem av heradsstyret for perioden 2019-2023, for AP, grunna fråflytting Hoveddokument 734KB
  Brevdato: 08.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Heradsstyret tek saka til vitande."  Behandling

  Saksopplysning: Sigrid Monstad er flytta frå kommunen og ikkje lenger valfør til heradsstyret.

  --------------------------------------

  AVRØYSTING

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades

  Valstyret si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,3KRF,3AP,2SV,1MDG,1V,4H,7FRP)

  --------------------------------------------

  Arbeidarpartiet får etter dette slik varaliste til heradsstyret:

  1. Herdis Helle

  2. Arnstein Borge

  3. Evy Bysheim Pedersen

  4. Andrea Hartveit

  5. Geir Olsen

  6. Glenn Andre Vik

  7. Roger Nese

 • Uttreden av rolle som varamedlem i Heradsstyre for perioden 2019-2023, for SV, grunna fråflytting Hoveddokument 735KB
  Brevdato: 08.12.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Heradsstyret tek saka til vitande."  Behandling

  AVRØYSTING

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades

  Valstyret si innstilling - samrøystes vedteken (5SP,3KRF,3AP,2SV,1MDG,1V,4H,7FRP)

  -----------------------------------------------

  Sosialistisk Venstreparti får etter dette følgjande varaliste:

  1. Roald Åge Kleppe

  2. Roy Håkon Jenssen

  3. Synne Thunestvedt

  4. Herborg Røskeland

  5. Grethe B. Holsen

 • Oppdatering og endring av reglement Hoveddokument 718KB
  Brevdato: 18.11.2020
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Oppdaterte reglement for kontrollutvalet, administrasjonsutvalet, eldreråd, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og innsynsrett for folkevalde vert godkjende slik dei ligg føre i vedlegg til saka.

  Nytt reglement for klagenemnda og valstyret vert godkjend slik dei ligg føre i vedlegg til saka."  Behandling

  AVRØYSTING

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades

  Formannskapet si innstilling - samrøystes vedteken ((5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,3AP,4H,7FRP)

 • Utøving av arbeidsgjevaransvaret for rådmannen - tillegg i reglementet for formannskapet Hoveddokument 690KB
  Brevdato: 21.01.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "I reglementet for formannskapet vert følgjande tillegg teke inn i § 2: Gjennomføring av utviklingssamtale og forhandlingar om løn til rådmannen. Lønn til rådmannen skal forhandlast av eit forhandlingsutval der ordførar og to andre representantar, utpeikt av og frå formannskapet, er med. Forhandlingsresultatet går som informasjon til formannskapet, og står som informasjon i årsmeldinga for Osterøy kommune.

  Utvalet består av:
  Ordførar Lars Fjeldstad, med varaordfører Hjalti H. Gislason som vara.

  Rita Tveiten, AP, med Jørgen Varden, AP som vara.

  Ragnar Tyssebotn, FRP, med Siren Tyssebotn, FRP, som vara.  Behandling

  Rita Tveiten, AP, gjorde framlegg om å velja Jørgen Varden, AP, som vara i staden for Alexander Thunestvedt, AP, då sistnemnde er tilsett i kommunen.

  Kari L. Mjøs, KRF, viste til at ho er tilsett i kommunen, og at det difor bør veljast ein ny vara for Ragnar J. Tyssebotn.

  Ragnar J. Tyssebotn, FRP, gjorde framlegg om Siren Tyssebotn, FRP, som ny vara.

  AVRØYSTING

  26 medlemmer/varamedlemmer til stades.

  Siren Tyssebotn - vald med 23 røyster (5SP,3AP,1MDG,1V,1SV,1KRF,4H,7FRP)

  mot 3 røyster (2KRF,K.L. Mjøs, J. Skeidsvoll, 1SV, E. B. Lona)

  Jørgen Varden - samrøystes vald

  AVRØYSTING - endeleg

  Formannskapet si innstilling med

  slike endringar som vedteke i møtet - samrøystes vedteken

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Lars FjeldstadSenterpartietOrdførarlars.fjeldstad@osteroy.kommune.no
Hjalti Heimir GislasonHøgreVaraordførarhjalti.heimir@gmail.com
Rita Aud TveitenArbeidarpartietMedlemrita@ritatveiten.no
Øyvind LitlandArbeidarpartietMedlemoyvind.litland47@gmail.com
Ragnar TyssebotnFramstegspartietMedlemrag-tys@online.no
Kim Andre HartveitFramstegspartietMedlemhartveit@hotmail.no
Alf Terje MortensenFramstegspartietMedlemalftmo@gmail.com
Siren TyssebotnFramstegspartietMedlemstyssebotn@hotmail.com
Sigmund FaugstadFramstegspartietMedlemsigmund52@hotmail.com
Henrik ØksnesFramstegspartietMedlemhenrik.oksnes@fpu.no
Aksel MjøsHøgreMedlemaksel@mjos.no
Ole Johannes MjøsHøgreMedlemoj-mjoes@online.no
Berit Moslett BorgeHøgreMedlemberit-moslett-borge@hotmail.com
Bjarte Hammer AarlandKristeleg FolkepartiMedlembjarte.aarland@gmail.com
Jarle SkeidsvollKristeleg FolkepartiMedlemjarle@skeidsvoll.no
Kari Laurhammer MjøsKristeleg FolkepartiMedlemkari@mjos.no
Trude TomrenMiljøpartiet Dei GrøneMedlemttomren@hotmail.com
Frode FleslandSenterpartietMedlemfrodfle@online.no
Johannes HauglandSenterpartietMedlemjohannes.haugland@hotmail.com
Tone MjeldeSosialistisk VenstrepartiMedlemtone_mjelde_90@yahoo.no
Elin Hege Brumer Bratvold LonaSosialistisk VenstrepartiMedlemelinhege@gmail.com
Herdis HelleArbeidarpartietVaramedlemherdis.helle@lo.no
Evy Bysheim PedersenArbeidarpartietVaramedlemevyped@gmail.com
Bjørn Kato MelchersenFramstegspartietVaramedlemmelchersen@live.no
Berit OphusSenterpartietVaramedlemlar-ty@online.no
Jostein RevheimSenterpartietVaramedlemrevgr@online.no
Kjellaug HartveitSenterpartietVaramedlemkjellaug.hartveit@gmail.com
Synne ThunestvedtSosialistisk VenstrepartiVaramedlemsynne.thunestvedt@gmail.com
Bjørn Tore SundVenstreVaramedlembjornts@sund.priv.no
Alexander Thunestvedtalexanderth@live.no
Jørgen Varden (Ikke møtt) ArbeidarpartietMedlemjorgen.varden@gmail.com
Ellinor Therese Birkeland (Ikke møtt) FramstegspartietMedlemellinor.therese.birkeland@gmail.com
Asgeir Presttun (Ikke møtt) SenterpartietMedlemsauidn@hotmail.com
Turid Bjørndal Njåstad (Ikke møtt) SenterpartietMedlemturidbn@gmail.com
Kjersti Ingolvsdotter Vevatne (Ikke møtt) VenstreMedlemkjeve70@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS