Her ser du informasjon om eit møte i Heradsstyret.
 
Clear
   
 

Møte i Heradsstyret den 07.04.2021

Heradsstyret
07.04.2021   14:00 - 00:30
Utval:Heradsstyret
Dato:07.04.2021   14:00 - 00:30
Møtestad:Heradsstyresalen - Teamsmøte
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Heradsstyret - 07.04.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Heradsstyret - 07.04.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling og sakliste Hoveddokument 421KB
  Brevdato: 26.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  ok  Behandling

  Ordføraren viste til innsende spørsmål og at desse vert tekne opp til slutt i møtet dersom spørsmålstillar ynskjer dette.

  Alf T. Mortensen, FRP, oppmoda alle om å halda ein sakleg og god tone i debatten.

  Henrik Øksnes, FRP, viste til innsende spørsmål og bad om svar på desse.

  Kjersti Vevatne, V, viste til innsende spørsmål om reinhald på skular.

  Aksel Mjøs, H, viste til temamøtet og oppfordra om at presentasjonar vert sende ut på førehand, og at det vert sett av litt tid til å stilla spørsmål i møtet

  Jarle Skeidsvoll, KRF, bad om at dokumenta i Møteportalen vert lagde ut som pdf-dok.

  Ole Johannes Mjøs,H, viste til innsend spørmål om sommarskule.

  Trude Tomren, MDG, viste til innsende spørsmål om bruk av Osterøyhallen og omungdomsrådet.

  -----------------------------------------

  Det var elles ikkje merknader til innkalling og saksliste.

 • Godkjenning av møtebok Hoveddokument 416KB

  024/21 - 21/5814 - Godkjenning av møtebok

  Journaldato: 19.04.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 26.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Møteprotokoll frå 24.02.2021 vert godkjend.  Behandling

  Det var ikkje merknader til utsend protokoll frå 24.02.2021.

 • Referatsaker og meldingar Hoveddokument 421KB

  025/21 - 21/5815 - Referatsaker og meldingar

  Journaldato: 19.04.2021  1 dokument
  Brevdato: 26.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Referatsakene vert tekne til vitande."


  Behandling

  AVRØYSTING

  Rådmannn sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

 • januar - februar 2021 regnskapsrapport Hoveddokument 438KB
  Brevdato: 17.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Sakshandsamar: Øyvind Johannessen

  Dokumenter

   
 • Status om samlokalisering Ambulanse, Brann/redning og Tekniske tenester på Oddalsmyra Hoveddokument 746KB
  Brevdato: 03.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning
  Sakshandsamar: Hege Eeg

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Rådmannen må snarast koma tilbake med revidert prosjekt med vesentleg redusert kostnadsramme nærare vedtaket i HS 047/20.

  Prosjekteringa/prosjektleiar skal prioritere slik:

  1. Ambulansetenesta

  2. Brann og redning

  3. Tekniske tenester sine behov for lager

  Det vil seie løysingar for Teknisk avdeling vil måtte tilpassast og dimensjonerast innanfor ramma etter at ambulanse og brann sine behov er møtt.

  Spesielt er det ønskeleg å få klarlagt kva konsekvensar det vil ha for tekniske tenester når kostandne skal reduserast."  Behandling

  Øyvind Litand, AP, bad om vurdering av gildskap for sitt vedkomande grunna familietilknyting til tomteeigar (bestefar til Nils Skjerpings dotter) - han tok ikkje del i møtet ved avgjerd om gildskap.

  Frode Flesland, SP, bad om vurdering av gildskap grunna utviklingsavtale med tomteeigar om utviklingsavtale for område på Espevoll - han tok ikkje del i møtet ved avgjerd om gildskap

  Johannes Haugland, SP, bad om vurdering av gildskap då kommunen leiger lokale hjå hans son til tekniske tenester/brannstasjon på Hauge - han tok ikkje del i møtet ved avgjerd om gildskap.

  Helge Valestrand Edvardsdal, SP og Kjellaug Hartveit, SP, møtte som vara - 26 medlemmer/varamedlemmer til stades.

  AVRØYSTING - gildskap

  Øyvind Litland, AP, vart kjend gild med 15 røyster(5SP,4H,1V,1SV,1MDG,3KRF)

  mot 11 røyster (3AP,7FRP, 1SV)

  Heradsstyret fann at det ikkje låg føre grunnlag for ugildskap etter fvl. § 6, 1. ledd, bokstav, b, då ein ikkje vurderer tomteeigar som part i denne saka som gjeld nytt kommunalt bygg, og ikkje val av tomt. Heradsstyret fann heller ikkje at det låg føre opplysningar som gjer han ugild etter fvl. § 6, 2. ledd .... likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til.

  Frode Flesland, SP vart kjend gild med 15 røyster (5SP,4H,1V,1MDG,1SV,3KRF)

  mot mot 11 røyster(3AP,7FRP,1SV)

  Heradsstyret fann at det ikkje låg føre grunnlag for ugildskap etter fvl. § 6, 1. ledd, då ein ikkje vurderer tomteeigar som part i denne saka som gjeld nytt kommunalt bygg, og ikkje val av tomt. Heradsstyret fann heller ikkje at det låg føre opplysningar som gjer han ugild etter fvl. § 6, 2. ledd ....

  Johannes Haugland vart kjend gild - samrøystes

  Heradsstyret fann at det ikkje låg føre grunnlag for ugildskap etter fvl. § 6, 1. ledd, då ein ikkje vurderer utleigar som part i denne saka som gjeld eit nytt kommunalt bygg som ikkje vedkjem kommunen sitt leigetilhøve på Hauge. Heradsstyret fann heller ikkje at det låg føre opplysningar som gjer han ugild etter fvl. § 6, 2. ledd .... likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han har nær personlig tilknytning til.

  ------------------------------------------

  Øyvind Litland, AP, Frode Flesland, SP og Johannes Haugland, SP, kom tilbake til møtet - Helge V. Edvardsdal, SP og Kjellaug Hartveit, SP, gjekk frå møtet - 27 medlemmer/varamedlemmer til stades.

  -----------------------------------------

  Kommunalsjef Berit Rystad deltok i møtetved handsaminga og svara på spørsmål.

  -----------------------------------------

  Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: "Prosjektet om samlokalisering i Oddalsmyra vert skrinlagt.

  Kommunen bygger stasjon for brannvesen og teknisk på kommunal grunn mellom Osterøytunet og Opro AS. Budsjettramme vert innvilga etter nærare søknad.

  Osterøy kommune skal bidra til at Helse Bergen får lokale i Oddalsmyra hjå privat aktør."

  Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett til neste møte i heradsstyret med det for auga å vurdera nye opplysningar, m.a. Bergen brannvesen sitt synspunkt på å bli lokalisert på Oddalsmyra. Det må også vurderast alternativ lokalisering på kommunen sin tomt ved Sjukeheimen."

  -------------------------------------------------

  Det vart halde pause i drøftingane frå kl. 19.15 - kl. 19.30 med gruppemøte for AP.

  ------------------------------------------------

  Rita Tveiten, AP, trekte sitt utsetjingsframlegg.

  Rita Tveiten, AP, gjorde slikt framlegg om tillegg: "Spesielt er det ønskeleg å få klarlagt kva konsekvensar det vil ha for tekniske tenester når kostnadene skal reduserast."

  AVRØYSTING

  Alternativ avrøysting

  Formannskapet si innstilling - 20 røyster (4AP,5SP,4H,3KRF,1V,2SV,1MDG)

  FRP sitt framlegg - 7 røyster (7FRP)

  AP sitt framlegg om tillegg - samrøystes vedteke

 • Kommunal overtaking av Sakslivegen Hoveddokument 586KB
  Brevdato: 11.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Berit Karin Rystad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Osterøy kommune overtek Sakslivegen som kommunal veg frå 01.01.2022. Vedtaket er gjort med heimel i veglova § 5.."  Behandling

  AVRØYSTING

  Innstillinga vart samrøystes vedteken (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Valestrand - Søknad om ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Rundhovde Hoveddokument 629KB
  Brevdato: 25.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning
  Sakshandsamar: Hege Eeg

  Dokumenter

   

  Vedtak

  1. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av offentleg veg med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005.

  2. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere naudsynt grunn og rettar for bygging av felles veg med grøftar og fyllingar i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005.

  3. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for offentleg veg i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005.

  4. Osterøy kommune vedtek å ekspropriere rett til mellombels anleggsareal for felles veg i samsvar med reguleringsplan 1253-201-5005.

  5. Rådmannen gis mynde til å begjære skjønn og eventuelt overskjønn for fastsetting av erstatning for inngrepet.

  6. Rådmannen gis mynde til å følge opp eventuell klage på vedtaket ovanfor klageinstansen.

  7. Rådmannen gis mynde til å søke om og gjennomføre forhåndstiltreding.

  8. Rådmannen gis mynde til gjennomføre ekspropriasjonen med bistand frå advokat

  Vedtak om ekspropriasjon gjerast på føresetnad av at dei faktiske kostnadar knytta til gjennomføring av ekspropriasjonen dekkast av utbyggar."  Behandling

  Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: «Godkjenning om søknad til ekspropriasjon vert ikkje gjeve. Partane vert oppmoda om å gå i forhandling og finne ei løysing»

  AVRØYSTING

  Alternativ avrøysting

  Formannskapet si innstilling - 20 røyster (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H)

  FRP sitt framlegg - 7 røyster (7FRP)

 • Løypemelding - status for detaljregulering Holmane Næring og Saltverket i Fotlandsvåg Hoveddokument 447KB
  Brevdato: 17.02.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Berit Karin Rystad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Heradsstyret tek orienteringa til vitande."  Behandling

  AVRØYSTING

  Rådmannen sitt framlegg - samrøystes vedteke (5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Tysse vassverk, vassleidning Tysse - Fotlandsvåg, avlaupsleidning Fotlandsvåg - Kleppskaret. Rapportering på prosjekt og kostnader. Hoveddokument 458KB
  Brevdato: 15.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Roald Hovden

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Orienteringa vert teke til vitande."  Behandling

  Ordføraren, viste til innsende spørsmål frå Henrik Øksnes om meir detaljerte kostnadstal for prosjekta, og refererte svar frå sektor Samfunnsutvikling.

  Svaret vert lagt ut i Møteportalen etter møtet.

  Alf Terje Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett. Svar på spørsmål frå FRP vert lagt inn i svaret. Læringsnotat vert lagt ved saka for unngå slike saker i framtida."

  AVRØYSTING

  Alternativ avrøysting

  Formannskapet si innstilling - 16 røyster (5SP,4AP,1MDG,1V,3KRF,2H

  FRP sitt framlegg - 11 røyster (7FRP, 2H (Ole J. Mjøs, Aksel Mjøs), 2SV)

 • Va-anlegg Haus, Vassleidning og avlaupsleidning Verkane - Mjeldalen. Haus Avlaupsreinseanlegg. Rapportering på prosjekt og kostnader. Hoveddokument 463KB
  Brevdato: 16.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling
  Sakshandsamar: Roald Hovden

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Orienteringa vert teke til vitande."  Behandling

  Ordføraren, viste til innsende spørsmål frå Henrik Øksnes om meir detaljerte kostnadstal for prosjekta, og refererte svar frå sektor Samfunnsutvikling.

  Svaret vert lagt ut i Møteportalen etter møtet.

  Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert utsett. Svar på spørsmål frå Frp vert lagt inn i svaret.

  Læringsnotat vert lagt ved saka for å unngå slike saker i framtida."

  AVRØYSTING - utsetjing

  Utsetjingsframlegget fall med 16 røyster (5SP,1MDG,1V,3KRF,4AP,2H(H.H.Gislason,V.Ahmer)

  mot 11 røyster(7FRP,2SV,2H (O.J.Mjøs, A.Mjøs))

  ----------------------------------------------

  Alf T. Mortensen, FRP, gjorde slikt framlegg: "Saka vert ikkje teken til vitande, så saksframlegget ikkje gjev eit rett bilete av kostnadene knytt til saka."

  AVRØYSTING

  Alternativ avrøysting

  Formannskapet si innstilling - 20 røyster(5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H)

  FRP sitt framlegg - 7 røyster (7FRP)

 • Eigarskapsmelding 2021 Hoveddokument 707KB

  032/21 - 21/5006 - Eigarskapsmelding 2021

  Journaldato: 17.03.2021  3 dokumenter
  Brevdato: 17.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Runar Ludvigsen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Eigarskapsmelding, dagset 17.03.2021, vert vedteken slik den ligg føre med slike endringar:

  S.13, under punkt 3.10. tredje linje:
  «Valutvalet si tilråding bør vere grunngjeven og innehalde omtale av kvar enkelt kandidat sine kvalifikasjonar opp mot det selskapet treng og...»

  Vidare et siste punkt under 3.10:
  «Valgprosessen skal starta 2 månader før vala, for å sikra best mogeleg tilfang av aktuelle kandidatar, for igjen å sikra gode, kompetente styrer.»

  Vidare foreslår me endring i tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS sin tilråding:
  «I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i selskap der kommunen har eigarinteressar.» Stryk resten av avsnittet.

  Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS:
  Overskrifta «Verksemd» vert endra til «Verksemd fram til februar 2021

  Endring i § 5.1 Osterøy Utvikling AS: Paragrafen «Eigarformål» vert endra til:
  Selskapet sitt føremål er å fungere som ein mellomromsaktør for vidareutvikling av eksisterande industri og anna næring i kommunen, vidareutvikling av reiselivssatsinga og samskaping av framtid som omfattar meir samarbeid lokalt og regionalt. Selskapet kan òg arbeide med eigedomsforvalting og eigedomsutvikling på Osterøy og i Bergensregionen. Aktivitetane kan føregå i eigen regi eller i samarbeid med andre.

  Tillegg, I tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS si tilråding:

  «I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i styre i selskap der kommunen har eigarinteressar.» Det bør heller ikkje sitje meir enn eitt medlem av heradstyret i kvart av desse styra. Stryk resten av avsnittet."  Behandling

  Jarle Skeidsvoll, KRF, gjorde slikt framlegg om tilleggspunkt: "Tillegg, I tredje avsnitt på s. 14, etter første setning om KS si tilråding:

  «I Osterøy kommune skal ikkje medlemmer av formannskapet, kommunedirektør eller stedfortreder sitte i styre i selskap der kommunen har eigarinteressar.» Det bør heller ikkje sitje meir enn eitt medlem av heradstyret i kvart av desse styra. Stryk resten av avsnittet."

  AVRØYSTING

  Formannskapet si innstilling - samrøystes

  KRF sitt framlegg om tillegg - vedteke med 21 røyster (5SP,1MDG,1V,2SV,3KRF,4AP,4H,1FRP(B.K.Melchersen))

  mot 6 røyster (6FRP)

 • Deltaking i Digi Vestland Hoveddokument 713KB

  033/21 - 21/4681 - Deltaking i Digi Vestland

  Journaldato: 11.03.2021  5 dokumenter
  Brevdato: 11.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Rådmann
  Sakshandsamar: Ingvild Hjelmtveit

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Osterøy kommune sluttar seg til samarbeidet i Digi Vestkland, og delegerer til rådmannen å inngå avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid slik den ligg føre i saksvedlegget."  Behandling

  AVRØYSTING

  Formannskapet si innstilling - samrøystes vedteken(5SP,1MDG,1V,3KRF,2SV,4AP,4H,7FRP)

 • Kommunesamanslåing - krav om ny handsaming av samanslåing med Bergen Hoveddokument 472KB
  Brevdato: 15.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk-adm.sekretariat
  Sakshandsamar: Bente Skjerping

  Dokumenter

   

  Vedtak

  "Osterøy kommune søkjer ikkje samanslåing med Bergen kommune."  Behandling

  Hjalti H. Gislason, H, gjorde slikt framlegg: "A. Osterøy heradsstyre vel å realitetshandsama innbyggjarinitiativet om kommunesamanslåing med Bergen.

  B. Rådmannen skal førebu ei rådgjevande folkerøysting om samanslåinga som skal finna stad samtidig med Stortingsvalet måndag 13. september 2021.

  Det innbyggjarane skal verta spurt er «Er du for eller imot at Osterøy kommune skal søkje samanslåing med Bergen kommune?» med svaralternativa «Eg er for» og «Eg er imot».

  C. Rådmannen skal førebu ei sak om dei moglege konsekvensane av ei kommunesamanslåing med Bergen, og konsekvensane av å halde fram som eigen kommune, med vekt på økonomi, miljø, og folkehelse, i tillegg til konsekvensane for tenesteytinga i alle sektorar. Arbeidet med saksframlegget skal òg vere grunnlag for eit kunnskapsgrunnlag for innbyggarane.

  i. Grunna pandemien treng ikkje rådmannen halde fysiske folkemøte om ein mogleg kommunereform, men kan i staden gjere eit kunnskapsgrunnlag tilgjengeleg for innbyggjarane på kommunen si heimeside minst ein månad før folkerøystinga, og elles etter beste evne spre informasjon så breitt som mogleg,

  ii. Rådmannen tek kontakt med Statsforvaltaren i Vestland, slik han inviterte til i møte 9. september 2020, om prosess for samanslåing og inkluderer desse opplysingane i saksgrunnlaget,

  iii. Saksutgreiinga skal i størst mogleg grad byggjast på eksisterande kunnskapsgrunnlag som økonomiplanen, årsrekneskap osb. med eventuelt supplement frå Statsforvaltaren. Det skal ikkje tingast nye konsulentrapportar,

  iv. Rådmannen skal bruka sak HS 043/16 «Framtidig kommunestruktur - vurdering av samanslåing med Bergen kommune» inklusive rådmannen si vurdering den gongen som kunnskapsgrunnlag.

  v. Rådmannen skal også bruka rapporten i HS 053/20 «Drifts- og ressursbruksanalyse, Osterøy kommune» frå Telemarksforskning som kunnskapsgrunnlag,

  vi. Rådmannen skal inkludere resultatet av den rådgjevande folkerøystinga i saksgrunnlaget,

  vii. Rådmannen treng ikkje å kome med ei samla tilråding i saka, og

  viii. Saka skal handsamast i fyrste heradsstyremøte etter at resultatet av folkerøystinga er kjent."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  ----------------------------------------------------

  Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: "Heradsstyret vel å realitetsbehandle saka."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  Ordføraren gjorde slikt framlegg: "Saka vert ikkje teken opp til handsaming."

  AVRØYSTING - handsaming av saka

  Ordføraren sitt framlegg - fall med 22 røyster (1SP(L.Fjeldstad),1MDG,1V,3KRF,2SV,3AP,4H,7FRP)

  mot 5 røyster (4SP,1AP(Ø.Litland)

  ---------------------------------------------------

  Frode Flesland, SP, gjorde slikt framlegg: "Osterøy kommune søkjer ikkje samanslåing med Bergen kommune."

  Alf T. Mortensen, FRP, bad om prøverøysting over framlegga frå SP og H.

  PRØVERØYSTING

  SP sitt framlegg - vedteke med 14 røyster mot13 røyster.

  H sitt framlegg - fall med 17 røyster mot 10 røyster

  --------------------------------------------

  Tone Mjelde, SV, gjorde slikt framlegg: "1. Osterøy heradsstyre vel å realitetshandsama innbyggjarinitiativet om kommunesamanslåing med Bergen.

  2.Rådmannen skal førebu ei rådgjevande folkerøysting om samanslåinga som skal finna stad samtidig med lokalvalet i 2023. Det innbyggjarane skal verta spurt er «Er du for eller imot at Osterøy kommune skal søkje samanslåing med Bergen kommune?» med svaralternativa «Eg er for» og «Eg er imot».

  3. Rådmannen skal førebu ei sak om dei moglege konsekvensane av ei kommunesamanslåing med Bergen, og konsekvensane av å halde fram som eigen kommune, med vekt på økonomi, miljø, og folkehelse, i tillegg til konsekvensane for tenesteytinga i alle sektorar. Arbeidet med saksframlegget skal òg vere grunnlag for eit kunnskapsgrunnlag for innbyggarane.

  4. Rådmannen skal kome tilbake til heradsstyret om ei alternativ gjennomføring av folkeavrøysting før 2023, der dei økonomiske konsekvensane av dette blir belyst.

  1.Det skal gjennomførast folkemøter og kunnskapsgrunnlag skal gjerast tilgjengeleg for innbyggjarane på kommunen si heimeside før folkerøystinga.

  2. Rådmannen tek kontakt med Statsforvaltaren i Vestland, slik han inviterte til i møte om prosess for samanslåing og inkluderer desse opplysingane i saksgrunnlaget,

  3. Saksutgreiinga skal i størst mogleg grad byggjast på eksisterande kunnskapsgrunnlag som økonomiplanen, årsrekneskap osb. med eventuelt supplement frå Statsforvaltaren. Det skal ikkje tingast nye konsulentrapportar,

  4. Rådmannen skal bruka sak HS 043/16 «Framtidig kommunestruktur - vurdering av samanslåing med Bergen kommune» inklusive rådmannen si vurdering den gongen som kunnskapsgrunnlag,

  5. Rådmannen skal også bruka rapporten i HS 053/20 «Drifts- og ressursbruksanalyse, Osterøy kommune» frå Telemarksforskning som kunnskapsgrunnlag,

  6. Rådmannen skal inkludere resultatet av den rådgjevande folkerøystinga i saksgrunnlaget,

  7. Rådmannen skal belyse administrasjonen sine vurderingar kring samanslåing, men treng ikkje kome med ei samla tilråing i saka.

  8. Saka skal handsamast i fyrste heradsstyremøte etter at resultatet av folkerøystinga er kjent."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  --------------------------------------------

  Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: "Rådmannen skal førebu ei bindande folkerøysting om samanslåing. Denne skal finna stad ved lokalvalet i 2023. Alle innbyggarar som har røysterett ved eit kommuneval i kommunen skal ha høve til å røyste.

  Følgande spørsmål skal røystast over: «Er du for eller imot at Osterøy kommune skal søkje samanslåing med Bergen kommune?» med svaralternativa:

  - «Eg er for samanslåing med Bergen»

  - «Osterøy skal stå for seg sjølve».

  Det vert sett ned eit arbeidsutval med tre medlemmer frå heradsstyret, i tillegg til rådmannen. Ordførar, varaordførar og ein representant frå det største opposisjonsparti skal utgjere utvalet. Utvalet skal tinge med Bergen kommune om mogelege løysingar. Statsforvaltaren i Vestland må være involvert i prosessen, helst så tidleg som mogeleg.

  Saka skal opplysast godt gjennom prosessen. Innbyggarane må haldast orientert gjennom lokalmedia og nettsider. Folkemøter skal avhaldas fysisk når det opnast opp for dette.

  Resultat av tinginga med Bergen kommune skal gjerast kjent for innbyggarane i god tid før valdatoen.

  Rådmannen tek kontakt med Statsforvaltaren i Vestland, slik han inviterte til i møte 9. september 2020, om prosess for samanslåing."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  --------------------------------------------

  Trude Tomren, MDG, gjorde slikt framlegg: "1. Osterøy heradsstyre vel å realitetshandsama innbyggjarinitiativet om kommunesamanslåing med Bergen.

  2. Rådmannen skal førebu ei rådgjevande folkerøysting om samanslåinga som skal finna stad samtidig med lokalvalet i 2023.

  Det innbyggjarane skal verta spurt er «Er du for eller imot at Osterøy kommune skal søkje samanslåing med Bergen kommune?» med svaralternativa «Eg er for» og «Eg er imot».

  3. Rådmannen skal førebu ei sak om dei moglege konsekvensane av ei kommunesamanslåing med Bergen, og konsekvensane av å halde fram som eigen kommune, med vekt på økonomi, miljø, og folkehelse, i tillegg til konsekvensane for tenesteytinga i alle sektorar. Arbeidet med saksframlegget skal òg vere grunnlag for eit kunnskapsgrunnlag for innbyggarane.

  1. Rådmannen tek kontakt med Statsforvaltaren i Vestland, slik han inviterte til i møte 9. september 2020, om prosess for samanslåing og inkluderer desse opplysingane i saksgrunnlaget,

  2. Saksutgreiinga skal i størst mogleg grad byggjast på eksisterande kunnskapsgrunnlag som økonomiplanen, årsrekneskap osb. med eventuelt supplement frå Statsforvaltaren. Det skal ikkje tingast nye konsulentrapportar,

  3. Rådmannen skal bruka sak HS 043/16 «Framtidig kommunestruktur - vurdering av samanslåing med Bergen kommune» inklusive rådmannen si vurdering den gongen som kunnskapsgrunnlag,

  4. Rådmannen skal også bruka rapporten i HS 053/20 «Drifts- og ressursbruksanalyse, Osterøy kommune» frå Telemarksforskning som kunnskapsgrunnlag,

  5. Rådmannen skal inkludere resultatet av den rådgjevande folkerøystinga i saksgrunnlaget,

  6. Rådmannen treng ikkje å kome med ei samla tilråding i saka, og

  7. Saka skal handsamast så snart som mogleg etter at resultatet av folkerøystinga er kjent."

  Framlegget vart trekt før avrøysting.

  --------------------------------------------

  Det vart halde pause i drøftingane frå kl. 22. 55 - kl. 23.00 med gruppemøte for SV og MDG

  --------------------------------------------

  Tone Mjelde, SV, gjorde slikt framlegg: "Osterøy Heradsstyret vel å realitetsbehandle innbyggarinitiativet ved å byrje å forberede ei folkeavrøysting. Rådmannen kjem tilbake i neste møte med vurderingar kring korleis dette kan gjennomførast. Heradsstyret bestemmer tidspunkt og prosess for folkeavrøysting i neste heradsstyremøte."

  Henrik Øksnes, FRP, gjorde slikt framlegg: "Rådmannen skal førebu folkerøysting om samanslåing. Denne skal finna stad ved lokalvalet i 2023. Alle innbyggarar som har røysterett ved eit kommuneval i kommunen skal ha høve til å røyste.

  Følgande spørsmål skal røystast over: «Er du for eller imot at Osterøy kommune skal søkje samanslåing med Bergen kommune?» med svaralternativa:

  - «Eg er for samanslåing med Bergen»

  - «Osterøy skal stå for seg sjølve».

  Det vert sett ned eit arbeidsutval med tre medlemmer frå heradsstyret, i tillegg til rådmannen. Ordførar, varaordførar og ein representant frå det største opposisjonsparti skal utgjere utvalet. Utvalet skal tinge med Bergen kommune om mogelege løysingar. Statsforvaltaren i Vestland må være involvert i prosessen, helst så tidleg som mogeleg.

  Saka skal opplysast godt gjennom prosessen. Innbyggarane må haldast orientert gjennom lokalmedia og nettsider. Folkemøter skal avhaldas fysisk når det opnast opp for dette.

  Resultat av tinginga med Bergen kommune skal gjerast kjent for innbyggarane i god tid før valdatoen.

  Rådmannen tek kontakt med Statsforvaltaren i Vestland, slik han inviterte til i møte 9. september 2020, om prosess for samanslåing."

  AVRØYSTING

  Frode Flesland, SP sitt framlegg - vedteke med 14 røyster (4SP,7FRP,2KRF (J.Skeidsvoll,B.Aarland),1AP(Ø.Litland))

  mot 13 røyster (4H,3AP,2SV,1SP(L.Fjeldstad),1MDG,1V,1KRF(K.L.Mjøs))

  --------------------------------------------------

  Framlegga frå Tone Mjelde,SV og Henrik Øksnes, FRP, vart etter dette ikkje røysta over.

 • Dette dokumentet er unnateke frå det offentlege etter Offl. § 14 . ledd.

  035/21 - 21/4381 - 78/16 - Geitrem - Krav om sak til heradsstyret

  Journaldato: 08.03.2021 
  Dette dokumentet er unnateke frå det offentlege etter Offl. § 14 . ledd.
  Brevdato: 18.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning
  Sakshandsamar: Hege Eeg
  Tilgangskode: U-1 
   
 • Dette dokumentet er unnateke frå det offentlege etter Offl. § 18.

  036/21 - 21/5551 - Vevletveit - Orientering om dom frå lagmannsretten

  Journaldato: 24.03.2021 
  Dette dokumentet er unnateke frå det offentlege etter Offl. § 18.
  Brevdato: 26.03.2021
  Dokumenttype: Saksframlegg
  Ansvarlig enhet: Samfunnsutvikling, Teknisk forvaltning
  Sakshandsamar: Hege Eeg
  Tilgangskode: U-1 
   

Frammøte

Frammøte
PolitikarPartiMedlemstypeE-Post
Lars FjeldstadSenterpartietOrdførarlars.fjeldstad@osteroy.kommune.no
Hjalti Heimir GislasonHøgreVaraordførarhjalti.heimir@gmail.com
Rita Aud TveitenArbeidarpartietMedlemrita@ritatveiten.no
Øyvind LitlandArbeidarpartietMedlemoyvind.litland47@gmail.com
Jørgen VardenArbeidarpartietMedlemjorgen.varden@gmail.com
Alexander ThunestvedtArbeidarpartietMedlemalexanderth@live.no
Henrik ØksnesFramstegspartietMedlemhenrik.oksnes@fpu.no
Ragnar TyssebotnFramstegspartietMedlemrag-tys@online.no
Kim Andre HartveitFramstegspartietMedlemhartveit@hotmail.no
Alf Terje MortensenFramstegspartietMedlemalftmo@gmail.com
Sigmund FaugstadFramstegspartietMedlemsigmund52@hotmail.com
Siren TyssebotnFramstegspartietMedlemstyssebotn@hotmail.com
Ole Johannes MjøsHøgreMedlemoj-mjoes@online.no
Aksel MjøsHøgreMedlemaksel@mjos.no
Bjarte Hammer AarlandKristeleg FolkepartiMedlembjarte.aarland@gmail.com
Jarle SkeidsvollKristeleg FolkepartiMedlemjarle@skeidsvoll.no
Kari Laurhammer MjøsKristeleg FolkepartiMedlemkari@mjos.no
Trude TomrenMiljøpartiet Dei GrøneMedlemttomren@hotmail.com
Frode FleslandSenterpartietMedlemfrodfle@online.no
Turid Bjørndal NjåstadSenterpartietMedlemturidbn@gmail.com
Johannes HauglandSenterpartietMedlemjohannes.haugland@hotmail.com
Tone MjeldeSosialistisk VenstrepartiMedlemtone_mjelde_90@yahoo.no
Kjersti Ingolvsdotter VevatneVenstreMedlemkjeve70@gmail.com
Bjørn Kato MelchersenFramstegspartietVaramedlemmelchersen@live.no
Veronica AhmerHøgreVaramedlemveronica@asoster.no
Berit OphusSenterpartietVaramedlemlar-ty@online.no
Helge Valestrand EdvardsdalSenterpartietVaramedlemhelgeed@hotmail.com
Kjellaug HartveitSenterpartietVaramedlemkjellaug.hartveit@gmail.com
Synne ThunestvedtSosialistisk VenstrepartiVaramedlemsynne.thunestvedt@gmail.com
Ellinor Therese Birkeland (Ikke møtt) FramstegspartietMedlemellinor.therese.birkeland@gmail.com
Berit Moslett Borge (Ikke møtt) HøgreMedlemberit-moslett-borge@hotmail.com
Asgeir Presttun (Ikke møtt) SenterpartietMedlemsauidn@hotmail.com
Elin Hege Brumer Bratvold Lona (Ikke møtt) Sosialistisk VenstrepartiMedlemelinhege@gmail.com

Kontaktinformasjon om tenesta

Osterøy kommune
Osterøy kommune, Geitaryggen 8, 5282 Lonevåg
5282 Lonevåg
Telefon: 56192100
ACOS Innsyn levert av ACOS AS